Советская Сибирь, 2008, №133

14 ¹133, 12 èþëÿ 2008 ã. à îñçàêàç, ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ ÔÃÎÓ ÑÏÎ Íîâîñèáèðñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí- äû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: 630015, ã. Íîâî- ñèáèðñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 26: 1. Ó÷àñòîê ïëîùàäè õîëëà 1-ãî ýòàæà äëÿ óñòàíîâêè êàáèíû ïîä ìíîæèòåëüíóþ òåõíèêó (ÊÑÅÐÎÊÑ) — 1,2 êâ. ì. Íà÷àëüíûé ðàç- ìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû — 5203,39 ðóá. áåç ÍÄÑ. 2. Ó÷àñòîê ïëîùàäè õîëëà 1-ãî ýòàæà ïîä óñòàíîâêó êàáèíû äëÿ ïðîäàæè êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ — 6,0 êâ. ì. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû — 33373,73 ðóá. áåç ÍÄÑ. Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 14.07.2008 ã. â 10.00 ìåñòíîãî âðå- ìåíè. Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê: 630015, ã. Íîâîñèáèðñê, ïð. Äçåðæèíñêî- ãî, 26, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà. Çäåñü æå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ êîí- êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 15.08.2008 ã. â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: 630015, ã. Íîâîñèáèðñê, ïð. Äçåð- æèíñêîãî, 26, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà. Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: 16.08.2008 ã. â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. ÎÀÎ «Ãàçïðîìíåôòü-Íîâîñèáèðñê» â àâãóñòå 2008 ãîäà ïðîâî- äèò ñëåäóþùèå òåíäåðû: ¹ òåíäåðà Íàèìåíîâàíèå òåíäåðà Âèä òåíäåðà Äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâ- êàìè 69 Ïîâåðêà ðåçåðâóà- ðîâ ãåîìåòðè÷å- ñêèì ìåòîäîì Îòêðûòûé êîíêóðñ 12 àâãóñòà 2008 ãî- äà Çàïðîñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì îòïðàâêè ñîîá- ùåíèÿ íà e-mail: protasov@nnp.nsk.su, ñîäåðæàùåãî êðàòêóþ èíôîð- ìàöèþ îá îðãàíèçàöèè, íàïðàâèâøåé çàïðîñ, Ô.È.Î. êîíòàêòíûõ ëèö, èõ ðåêâèçèòîâ è íàèìåíîâàíèé òåíäåðîâ, ïî êîòîðûì íåîáõîäèìà ïî- äðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ, ëèáî ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî âèçèòà ïî àäðåñó: ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 52, êàá. 403, ê ñåêðåòàðþ Òåíäåðíîãî êîìèòåòà, è ïîëó÷åíèåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïðîòàñîâ Àðòåì Åâãåíüåâè÷ — ñåêðåòàðü òåíäåðíîãî êîìèòåòà, òåë./ôàêñ (383) 212-35-10. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ â ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé Çàêàç÷èê ðàáîò — äîâåðåííîå ëèöî ãðóïïû ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé Óëèùåíêî Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. Äàòà ðîæäåíèÿ: 22.10.1951 ã. Ïàñïîðò, ñåðèÿ 5097 ¹ 041552, âûäàí ÎÂÄ Êàðãàòñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè 29.04.1999 ã. Êàäàñòðîâûå ðàáîòû âûïîëíÿåò ÎÎÎ «Ñèáãåîòåõñòðîé». Àäðåñ: 630064, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Âàòóòè- íà, 29, îô. 304, òåë. (8-383) 314-21-47. Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 54:09:02 01 20:0004. Àäðåñ: Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Êàðãàòñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ìàðøàíñêèé ñåëüñîâåò. Ó÷àñòîê ¹ 1 ðàñïîëîæåí â 900 ìåòðàõ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 2 ðàñïîëîæåí â 2500 ìåòðàõ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 3 ðàñïîëîæåí â 4100 ìåòðàõ íà þãî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 4 ðàñïîëîæåí â 3000 ìåòðàõ íà çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 5 ðàñïîëîæåí â 3300 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 6 ðàñïîëîæåí â 2000 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 7 ðàñïîëîæåí â 1800 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 8 ðàñïîëîæåí â 1700 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 9 ðàñïîëîæåí â 2100 ìåòðàõ íà çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 10 ðàñïîëîæåí â 1900 ìåòðàõ íà çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 11 ðàñïîëîæåí â 1600 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 12 ðàñïîëîæåí â 1300 ìåòðàõ íà çàïàä îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 13 ðàñïîëîæåí â 2200 ìåòðàõ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ó÷àñòîê ¹ 14 ðàñïîëîæåí â 2000 ìåòðàõ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà: çäàíèå øêîëû ñ. Èâàíêèíî. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: çåìåëüíûå ó÷àñòêè ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðà- íåå ïåðåäàííûå â âåäåíèå ÌÎ Ìàðøàíñêîãî ñåëüñîâåòà, çåìëè êîëëåêòèâíî-äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñ çåìëåóñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Êàð- ãàòñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðøàíñêîå, óë. Íàáåðåæíàÿ, 56. Âîçðàæåíèÿ ïî ìåñòîïîëîæåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìëåóñòðîè- òåëüíûìè ìàòåðèàëàìè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Êàðãàòñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðøàí- ñêîå, óë. Íàáåðåæíàÿ, 56. Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Êàðãàòñêèé ðàéîí, ñ. Ìàðøàíñêîå, ïîìå- ùåíèå Äîìà êóëüòóðû , â 11 ÷àñîâ 13 àâãóñòà 2008 ãîäà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ — êîíêóð- ñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Ìàð- øàíñêîå» Ëåäâèí À.Â. ïðîâîäèò òîðãè â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöè- îíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: 18 åäèíèö ñ/õ òåõíèêè, â ò.÷. 12 åä. — êîìáàéíû, 6 åä. — òðàêòîðû, ìåõàíèçìû. Íàõîäèòñÿ: ÍÑÎ, Êàðãàòñêèé ð-í, ñ. Ìàðøàíñêîå. Íà÷. öåíà — 333 743 ðóá. Äàòà òîðãîâ: 12.08.2008ã. â 16.00. Çàÿâêè íà àóêöèîí ïðèíèìàþòñÿ äî 08.08.2008ã. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿä- êîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðèåì çàÿ- âîê, ïðîâåäåíèå òîðãîâ îñóùåñòâëÿ- þòñÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 43 (â ðàáî÷åå âðå- ìÿ) èëè: 630129, Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 22. Øàã àóêöèîíà — 5% îò íà÷àëü- íîé öåíû. Ðàçìåð çàäàòêà — 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü- øóþ öåíó. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñ- ëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ äîïîëíèòåëü- íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (383)213-78-40. ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Òåð- ðèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäå- ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì ïî Íîâî- ñèáèðñêîé îáëàñòè îò 04.07.2008 ã. ¹ ÞÇ-5956/08 äî÷åðíåå ãîñóäàð- ñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ¹501 ÔÊÏ «Óïðàâëåíèå òîðãîâëè Ñèáèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà» Ãëàâ- íîãî óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè ÌÎ ÐÔ îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé ïî àäðåñàì: ÍÑÎ, ã. Îáü, âîåííûé ãîðîäîê, 123/2 íà 1-ì ýòàæå îáùåé ïëî- ùàäüþ 30 êâ. ì çäàíèÿ äëÿ èñïîëü- çîâàíèÿ ïîä àäìèíèñòðàòèâíîå ïî- ìåùåíèå; ÍÑÎ, ã. Îáü, âîåííûé ãîðîäîê, 123/3 îáùåé ïëîùàäüþ 27,7 êâ. ì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîä ñêëàä. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà áóäåò ïðèçíàí ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó ãîäîâîé àðåíä- íîé ïëàòû çà ïîìåùåíèå. Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 25 àâ- ãóñòà 2008 ãîäà â 10.00. Ñ êîíêóðñ- íîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêî- ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâîñèáèðñê, Êðàñíûé ïðîñïåêò, 64, êîìí. 19, òå- ëåôîí 221-02-84.  ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 110, 111, 139 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò- ñòâå)» ÓÏ ÍÑÎ «Ôîíä èìóùåñòâà ÍÑλ — îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Óðèöêîãî, 19, ÎÃÐÍ 1025403214957, ÈÍÍ 5407225141), ñî- îáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìó- ùåñòâà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «1088 Ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâà- íèå — ÔÃÓÏ «1088 ÑÓ») — òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è îáîðóäîâà- íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ã.Íîâîñèáèðñêå è ã.Îìñêå, ñëåäóþùèìè ëîòàìè: ¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ãîä âûïóñêà Èíâåíòàðíûé íîìåð Íà÷àëüíàÿ öå- íà ëîòà (ðóá.) 1 Áàøåííûé êðàí ÊÁ-405-1À 1987 4485 2 300 000 Áàøåííûé êðàí ÊÁ-405-1À 1988 4445 Àâòîêðàí ÊÑ-2561 1989 4505 Àâòîêðàí ÊÑ-3577 1988 4404 Àâòîêðàí ÊÑ-4562 1990 4658 Áóëüäîçåð ÌÐÒ2/Ò-170 1993 4596 Èìóùåñòâî, âêëþ÷åííîå â ñîñòàâ äàííîãî ëîòà, íàõîäèòñÿ â ã.Îìñêå Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ã. Íîâîñèáèðñê 2 ÃÀÇ-3110 2002 0440 89 300 3 «Ãàçåëü» 2001 0606 113 000 4 «Ãàçåëü» 1999 0523 102 000 5 ÊàìÀÇ-5320 1997 0826à 294 000 6 ÊàìÀÇ-53212 1991 0460 190 000 7 ÇÈË-130 1989 0521 110 000 8 ÊàìÀÇ-55112 1993 0225 244 000 9 ÇÈË 131 1990 0489 233 000 10 ÊàìÀÇ-54112 1991 0351 233 000 11 ÊàìÀÇ-5511 1990 0210 195 000 12 ÃÀÇ-66 1993 0481 105 000 13 ÇÈË-131 1990 0262 109 000 14 ÃÀÇ-53 1988 0622 111 000 15 ÓÐÀË-375 1980 0471 203 000 16 Àâòîïîãðóç÷èê 4081 1988 0273 128 000 17 ÃÀÇ-66 1991 0494 298 000 Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ã. Îìñê 18 ÃÀÇ-31105 2004 7000 122 000 19 ÊàìÀÇ-53212 1989 0526 266 000 20 ÊàìÀÇ-53212 1991 0506 274 000 21 ÊàìÀÇ-54112 1991 0507 313 000 22 ÊàìÀÇ-5511 1985 0520 177 000 23 ÊàìÀÇ-5511 1989 0528 202 000 24 ÊàìÀÇ-5511 1989 0521 278 000 25 ÌÀÇ-5549 1989 5352 100 000 26 ÌÀÇ-5551 1990 0559 119 000 27 ÌØÒÑ-4ì 1989 0551 293 000 28 Ïîëóïðèöåï ÓÏÐ-9 1984 5349 113 000 Ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, ã. Íîâîñèáèðñê 29 Áóëüäîçåð ÄÇ-59 1991 0168 1 310 000 30 Áóëüäîçåð ÄÇ-171 1993 0178 204 000 31 Òðàêòîð Ê 700À 1990 0272 389 000 32 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 1990 0495 114 000 33 Ýêñêàâàòîð ÝÎ-5124 1991 0151 274 000 34 Ýêñêàâàòîð ÓÁ-1233 1990 0154 481 000 35 ÁÃÌ ÁÌ-205 1990 0496 319 000 36 Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÝÑÄÀ-200 1989 0319 245 000 37 Àâòîêðàí ÊÑ-3577 1989 0520 290 000 38 Àâòîêðàí ÊÑ-3577 1989 0447 460 000 39 Àâòîêðàí ÊÑ-3577 1990 0442 465 000 40 Àâòîêðàí ÊÑ-4561 1991 0494 250 000 41 Àâòîêðàí ÊÑ-4561 1988 0620 370 000 42 Àâòîêðàí ÊÑ-6471 1987 0264 657 000 Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 13 àâãóñòà 2008 ãîäà ïî àäðåñó: 630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Óðèöêîãî, 19. Ëîò ¹ 1 — ñ 9.30 äî 9.40, ëîòû ¹ 2 — 17 — ñ 9.50 ïî 12.30, ëîòû ¹ 18 — 28 — ñ 12.40 ïî 14.30, ëîòû ¹ 29 — 42 — ñ 14.40 ïî 17.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà (ðåàëèçóåìûõ ëîòîâ) — îòêðûòàÿ (óñòíàÿ) â õîäå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùåñòâå, âûñòàâëåííîì íà òîðãè, à òàêæå ôîðìîé çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå è êóïëè-ïðîäàæè çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêî- ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî 7 àâãóñòà 2008 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 16.00 ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Óðèöêîãî,19, òåë.(383) 223-34-08 (êîíòàêòíîå ëèöî — Áîðèñêèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà). Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî 7 àâãóñòà 2008 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 16.00 ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Óðèöêîãî, 19. Ïîäàííûìè ñ ñîáëþäåíèåì óêàçàííîãî âûøå ïîðÿäêà ñ÷èòàþòñÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïîñòóïèâøèå ê îðãàíèçàòîðó òîðãîâ äî 16.00 ìåñòíîãî âðåìåíè 7 àâãóñòà 2008 ãîäà. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: • íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè âíåñåííûìè â íèõ èçìåíåíèÿìè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); • íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè- äè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; • íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ëèö, ïîäïèñàâøèõ è ïîäàþùèõ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); • êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä îïóáëèêîâàíèåì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î åãî ïðèíÿòèè; • êîïèÿ ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà-ïðåòåíäåíòà îá ó÷àñòèè â òîðãàõ è ñîâåðøåíèè ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çà- êîíîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); • êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè; • íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ (èëè çàâåðåííàÿ) êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö). Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàäàòêè âíîñÿòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñ÷åò ïðîäàâöà — ÔÃÓÏ «1088 ÑÓ» (ÈÍÍ 5406117859, ÊÏÏ 540601001) ¹ 40502810900000000035 â Ïîëåâîì Ó÷ðåæ- äåíèè Áàíêà Ðîññèè Èíñêîå, ã. Íîâîñèáèðñê, ÁÈÊ 045081002, è äîëæíû ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 7 àâãóñòà 2008 ãîäà.  íàçíà÷åíèè ïëàòåæà îáÿçàòåëüíî äîë- æíî ñîäåðæàòüñÿ óêàçàíèå íà îñíîâàíèå ïåðå÷èñëåíèÿ: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, äàòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íîìåð ëîòà, ê êîòîðîìó îí îòíîñèòñÿ. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ 11 àâãóñòà 2008 ãîäà â 12.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 630099, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Óðèöêîãî, 19. Ó÷àñòíèêó òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèñâàèâàåò ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, êîòîðûé óêàçûâàåòñÿ â áèëåòå ó÷àñòíèêà òîðãîâ, âûäàâàåìîì åìó â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì ïóòåì íà- ïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå (çàêàçíûì ïèñüìîì) â ñðîê íå áî- ëåå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã àóêöèîíà) óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîé 5 % (ïÿòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî êàæäîìó ëîòó ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, îïðåäåëÿåìûé îðãàíèçà- òîðîì òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò â õîäå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â 18.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 13 àâãó- ñòà 2008 ãîäà â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî êàæäîìó ëîòó. Óêàçàííîå ðåøåíèå îð- ãàíèçàòîðà òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïåðåäàåò ïðî- òîêîë îá èòîãàõ òîðãîâ êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ÔÃÓÏ «1088 ÑÓ» äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëÿìè òîðãîâ ïî êàæäîìó ëîòó. Äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè ñ ëèöàìè, âûèãðàâøèìè òîðãè ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó ëî- òó, ïîäëåæàò çàêëþ÷åíèþ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.  ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 5, 9 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñò- âå)» îïëàòà èìóùåñòâà, ðåàëèçîâàííîãî íà òîðãàõ, ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîäàâöà — ÔÃÓÏ «1088 ÑÓ», â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äî- ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: ÔÃÎÓ ÑÏÎ Íîâîñèáèðñêèé òåõíè- êóì ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè îáúÿâëÿ- åò îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ- ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ôåäåðàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåí- íîãî ïî àäðåñó: ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êðûëîâà, 9, 1-é ýòàæ. 1. Êðèòåðèåì âûáîðà ïîáåäèòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû. 2. Ñðîê äîãîâîðà àðåíäû — 11 ìå- ñÿöåâ. 3. Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ- ùèå îáúåêòû: — îáúåêò — ïëîùàäü 15 êâ. ì, ïîä îôèñíîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿíèå — íîðìàëüíîå, íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäî- âîé àðåíäíîé ïëàòû — 121 982,21 ðóá.; — îáúåêò — ïëîùàäü 16,4 êâ. ì, ïîä îôèñíîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿíèå — íîðìàëüíîå, íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäî- âîé àðåíäíîé ïëàòû — 133 421,19 ðóá.; — îáúåêò — ïëîùàäü 30,7 êâ. ì, ïîä îôèñíîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿíèå — íîðìàëüíîå, íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäî- âîé àðåíäíîé ïëàòû — 249 639,84 ðóá. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòî- èòñÿ 20 àâãóñòà â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êðûëîâà, 9, àóä. ¹ 202. Ïîëó÷åíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòà- öèè è ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 18 èþëÿ 2008 ã. ïî 18 àâãóñòà 2008 ã. ïî àäðåñó: ã. Íîâîñè- áèðñê, óë. Êðûëîâà, 9, àóä. ¹ 202, ñ 8.00 äî 13.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 1. Çàÿâêó. 2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí- òîâ; ñâèäåòåëüñòâ î ïîñòàíîâêå íà íà- ëîãîâûé ó÷åò è ãîñðåãèñòðàöèè þðèäè- ÷åñêîãî ëèöà. 1. Êîïèþ áàëàíñà. 2. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2