Советская Сибирь, 2004, №068

Ív xvvintqí djwjltv fqiqé xrvmv mqlévunz|ntzéj ȹ¯Ëã« ltnu wv visjxzq q k Ëvkvxqiqéxrn visj·tv x wév¹xtntq¹uq vxjlrq k kqln lv l¹ q uvrévmv xtnmj Ænzné ojwjlt€p ² u x Ònuwnéjzyéj tv·í wsíx ² ltnu wsíx ² méjlyxvk Û È¹¯Ëã« vxjlrq k kqln lv l¹ q uvrévmv xtnmj Ænzné ímv ojwjlt€p Ònuwnéjzyéj tv·í wsíx ² uqtyx ltnu wsíx ² méj lyxvk ±°¥°¦¢ n¯È }ºm ÓË ¹ºÏmºã҈ ¹¯º ÈmȈ ãË° ˆSHŸ«HS Ÿ› ›F¢S 0›[D›ž ŠSD˜R– R•©®–›ž R ¢RŸ ¦¢R F¦›¢DH¢ H¡SD–›ž« Rœ ¦DF¢ £FR•F¢–H RF¢« D žHF FRR•¨DH¢ —DšH¢D l%H˜RŸRF¢›{ l” H –›™£ HR•[R˜›ŸRF¢› ¡S› Dž› ¦›› ¢DRœ ˜Rž—RFSR¦ Rœ ¡Rž R ¥H Rœ DSH ˜ª ˜R žH¢ H¨H › ¡HSH˜D–D¢« žHFD – FR•F¢–H RF¢« ¦HSHš žH¢ DSH ˜ª µ šD ®–›ž ŠSD˜R– µ 2¦H–›˜ R ¦¢R ¬¢R H¡SR˜£ŸD ªœ §D—{ ˆR H—R FžR–DŸ – R•¨HF¢–H FHœ ¦DF › ¢D £™H SDF¢H¢ R—SRŸ D® –Rž D H˜R–Rž«F¢–D –RšŸR™ RF¢«–ª£¡D žHFD ˆR˜—R¢R–žH ªœ 0› ¬R RŸ SDš–›¢›® ¡SRH¢ ‡HF R—R R˜H FD ¡SH˜£FŸD¢S›–DH¢ –RšŸR™ RF¢« ¡HSH˜D–D¢« žHF ªH £—R˜«® – FR•F¢–H RF¢« DSH ˜D¢RSDŸ H DS£§D¨›Ÿ ¡SD–›žD ¡Rž«šR –D ›® žHFRŸ – ¢H¦H ›H žH¢ ‚R£ŸH ¢ – ¥HžRŸ •ªž R˜R•SH D šDFH˜D ›› ¡SD–›¢Hž«F¢–D ŸDS¢D 0›[D›ž ŠSD˜R– ¡RS£ ¦›ž – ¢H¦H ›H ŸHF®¥D FRSSH ¢›SR–D¢« R˜HF › – HF¢› H—R – ‚£Ÿ£ ‘¯ËºmÈÓÒ« Ïȝ҈© ‚ ºmãˈmº¯ËÓ© &žH˜£¨HH šDFH˜D ›H F£˜D ¡R ˜Hž£ SRFF›® R•–› ®HŸª[ – ¡S› ¦DF¢ RF¢›  £•›œF¢–£ R˜ R—R ›š ž›˜HSR– ¦H¦H F›[ FH¡DSD¢›F ¢R– „Hž›Ÿ[D D ” ˜DS•›H–D FR F¢R›¢F® ¦HSHš ¦H¢ªSH H˜Hž› % –RFSHFH «H FRF¢R®žRF« ¡SH˜–DS›¢Hž« RH šDFH˜D ›H F£˜D D R¢RSRŸ ¡S›F£¢F¢–R–Dž› R•D R•–› ®HŸª[ ¡SH˜F¢D–›¢Hž› D ¢DSFR—R F£˜D › ¦H¢ªSH D˜–RD ¢D µ D¢DSF›œ DŸHS›D F›œ › ˜–D SRFF›œF›[ €ªžR šD¦›¢D R R•–› H ›H FRF¢D–žH RH ¡R ›¢R—DŸ ¡SH˜–DS›¢Hž« R—R FžH˜ F¢–›® 3RFF›œF›H —SD™˜D H R¢–HS— ž› R•–› H ›H › šD®–›ž› R F–RHœ H–› R– RF¢› &£˜«® £˜R–žH¢–RS›ž –FH ¢SH •R–D ›® šD¨›¢ª › Dš D¦›ž FžH ˜£¨HH šDFH˜D ›H ¦HSHš ¦H¢ªSH H˜Hž› ¯ºÁË°°Ò« Û °¹‚ˆÓÒ}º°ˆ¯ºÒˆË㠂–D˜¥D¢« ž£¦§›[ SD•R¢ ›R– D£¦ R ¡SR›š–R˜F¢–H R—R R•© H˜› H ›® ¡S›žD˜ Rœ ŸH[D ›› +ˆ2 ˆ0 ›ŸH › DD˜HŸ›D 0›[D›žD 3H§H¢ H–D D—SD™˜H ª ŸH˜Dž®Ÿ› ŠH˜HSD¥›› RFŸR D–¢›› 3RFF›› ’¢R £ ›Dž« RH ¡SH˜¡S›®¢›H ¡R –ª¡£F£ F¡£¢ ›R– „HŸž› SDšž›¦ R—R Dš D¦H ›® ˜HœF¢–£ H¢ – šDSª¢RŸ —RSR˜H ƒHžHš R —RSFH •ž›š .SDF R®SFD £™H – ¢H¦H ›H žH¢ „D —R˜ª SD•R¢ª F›•›SF›H F¡£¢ ›RF¢SR›¢Hž› ¡SR›š–Hž› › –ª–Hž› D šD˜D ªH RS•›¢ª •RžHH ¢ªF®¦› RF Ÿ›¦HF›[ D¡¡DSD¢R– |¹ºÏÓÈÓ© ˆËãÈ ² ¹º ÒÒ² 2¡Rš D ª ›š [ ¡R—›•§›[ —RS ®R– D £š•DFFRœ §D[¢H l7Dœ™› D{ ˆSR˜Rž™D¢F® ¡R›F› ˜–£[ §D[¢HSR– $–DS›® D §D[¢H l7Dœ™› D{ – .HŸHSR–FRœ R•žDF ¢› ¡SR›šR§žD – F£••R¢£ – ¡R ŸHF¢ RŸ£ –SHŸH › ŸF D —ž£•› H ŸH¢SR– ˆS›¦› ª D–DS›› –ª®F ®H¢ ¡SD–›¢Hž«F¢ –H D® RŸ›FF›® º °ººËÓÒ«ä ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓ©² È Ëӈ°ˆm ±° ²°³³ªª DšH¢D RF R–D D R¢®•S® —R˜D +R–RF›•›SFD® R•žDF¢ D® —DšH¢D y z D¡SHž® — –¢RS › z ‹H D ˜R—R–RS D® & mºÏm¯ÈËÓÒËä ½iËãºmº® mˆº¯ÓÒ}… º°ãË m‚²ãˈÓË º ¹Ë¯Ë¯©mÈ ÓÈ ÒÓÈ« ° °Ë º Ó« ÓË º Ó« ÒˆÈˆË ãÒ ½vºmˈ°}º® vÒү҅mÓºm °äº ‚ˆ ¹ºã‚ Ȉ ¹ºã Òm ËË°« Òä }º È ˆº ËÎËÓË Ëã ÓºË ÒÏ ÈÓÒË ½iËãºmº® mˆº¯ÓÒ}…wˆº ¯Ë ËÓÒË ¯Ë È} ÒÒ ¹¯º Ò}ˆºmÈÓº äÓº º Ò°ãËÓÓ©äÒ ¹¯º° ÈäÒ ¯‚ÏË® ÈÏË ˆ© { Ò² ¹º ¹Ò°Ó©² ÈÓ}ˈȲ È°ˆº m©°}ÈÏ©mÈãÒ° ¹ºÎËãÈÓÒ« ¯È° Ò ¯Òˆ ˆËäÈˆÒ Ë°}‚ ¹Èã҈¯‚ ÓÈ Ë º ÒÏ ÈÓÒ« ºã Ë ¹ºä˝Ȉ ÈÓÈ ãÒˆÒ Ë°}Ò² äȈ˯ÒÈãºm ¹ºãÒˆÒ Ë°}Ò² Ò ª}ºÓºäÒ Ë°}Ò² ºÏº¯ºm ª} °}‚¯°ºm m Ò°ˆº¯Ò ÓÈ Ë º º°‚ ȯ°ˆmÈ ¯È°°}ÈϺm ºÒӈ˯˰ө² ã «² mÒ Ó©² Ë«ˆË㫲 ÓȂ}Ò }‚ã ˆ‚¯© °¹º¯ˆÈ jˆÈ} ¹º mˆº¯ÓÒ}Èä mÈ° Î ‚ˆ m°ˆ¯Ë Ò ‚mÈÎÈËä©Ë ҈ȈËãÒ °º °ˆÈ ¯©ä º¯©ä ¯‚ ºä ½vºmˈ°}º® vÒÒ¯Ò…Û ËÎËÓË Ëã ÓÒ}ºä ½iË ãºmº® mˆº¯ÓÒ}…sÈ ËËä°« ˆº ÓÈ Ë °ºˆ¯‚ ÓÒ Ë°ˆmº ° ÓÒä ¹ºÏmºã҈ ¹¯Òº¯Ë°ˆÒ Óºm©² ¯‚ÏË® ¹º ¹Ò° Ò}ºm ½vºmˈ°}º® vÒү҅ º º¯}‚ ¹º ºˆºmÒãÈ ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓº ¯Ë¹º¯ˆË¯°}È« ¯‚¹¹È ÈÏˈ© ½vºmˈ°}È« vÒÒ¯… ȹ¯Ëã« z Íéjkvxsjkt€p wéjoltqr Êkné xrvp qrvt€ Èv qnp Îjznéq z snz tjojl kvpxrj mv Ïréjqtxrvmv {évtzj k }vln Çé€uxrvp vwnéj|qq vxkvivlqsq vz {j¡qxzxrq} oj}kjz·qrvk mvévlj fqu{névwvs ck wjzvéqí q Ðnvlvxqí jwéns¹ i€sj vxkviv lntj ‰szj z snz tjojl wéq vivévtn Ívéz ¬ézyéj wvlvékjsx¹ tj uqtn q oj zvtys {sjmujt Òq}vvrnjtxrvp ëxrjl é€ ©Ínzévwjksvkxrª Ëj nmv ivézy wv mqisq rvujtlyíqp ëxrjlévp k€lj íqpx¹ éyxxrqp {svzvkvln| kq|n jl uqéjs f Ì Îjrjévk q }ylv tqr ijzj sqxz Æ Æ Ænénjmqt z snz tjojl k fknzxrvu fvíon ojrvt·qsjx mnévq·nxrj¹ ëwv wn¹ wv xwjxntqí ·nsíxrqt|nk z Êxwvst¹nzx¹ snz xv lt¹ xvoljtq¹ {nlnéjstvp xsy i€ èvx xqq wv mqlévunznvévsvmqq q uvtqzv éqtmy vréy jínp xénl€ èvxmqlév unz z snz tjojl évlqsx¹ ² ¬ ¬ jévk xvknzxrqp wvëz wn xnttqr ¬kzvé sqéq·nxrvp wvëu€ ©jéuvtª sqéqrv wyisq|qxzq·nxrq} xzq}vk xsvk wvwys¹ét€} k tjévln wnxnt ©djknzt€p rjuntª ©éyxzt€n qk€ª ©®vlqsq u€ wv}vljuqª fjuvn qoknxztvn wévqoknlntqn wvëzj ² ©Æoknpznx rvxzéjuq xqtqn tv·qª ² i€sv mqutvu Æxnxvíotvp wqvtnéxrvp vémjtqoj|qq z snz tjojl yuné ² Ë ¬ Çéí·rvk évxxqpxrqp jrzné tj évlt€p jézqxz fffè névp fv|qjsqx zq·nxrvmv Òéylj sjky jluqtqxzéj|qq uytq|qwjs tvmv viéjovkjtq¹ Çytléjtxrvmv xns xvknzj u€ ojxzjsq k Ïiqtxrvu nn tn lviéjk¡qx lv ©qxzvéq·nxrvmvª uvxzj ² Òjr rjr n kxn zjrq yljsvx vz énuvtzqévkjz uvxz Ëqrvsjp Íjksv kq·" ² ¹ krsí·jí lqrzv{vt q mvzvkj xsy¡jz ² ¬ vt tn vzénuvtzqévkjt ² xwv rvptv vzkn·jnz rytléjtxrqp uëé ² Çjr tn vzénuvtzqévkjt" ¬ tju xrjojsq ² Ìt tn vzénuvtzqévkjt vt ktvk xlnsjt ² zvé nxzknttv wévqotvxqz Ëqrvsjp Íjksv kq· v·nt lvkv st€p wévqokn lntt€u ë{{nr zvu fwyxz¹ ·jx lv iéjk¡qx lv Çytléjtj ¹ yinlqsjx ·zv lnénk¹tt€n vméj lntq¹ q tjxzqs uvxzj lnpxzkqznstv xlnsjt€ ojtvkv Ê xq¹íz kxnuq vzzntrjuq xkn nmv nn tn wvisnr¡nmv q tn ojznézvmv ln énkj Ëq oq¹íq} vwjxtvxzí nsnp tq ojsjzjtt€} wévén} tq nlqtvp xzj évp lvn·rq ² réjxvzj ² Ȁs y unt¹ mvzvk€p wqsvujznéq js tv nmv vrjojsvx ujsv ²wvxk¹zqs tjx k wvlévitvxzq xzévq znsxzkj rytléjtxrqp uëé ² Ën éjxx·qz€ kjs ¹ ·zv knx uvxz oj tvkv wéqlnzx¹ lnsjz byujs ojuntí unxzj uq tjxzqs q kxn ¬ wvzvu wvxsn kjx wv xuvzéns q én¡qs ·zv unt¹z zjr kxn xéjoy ïzvi€ mvlj lkj wvzvu v énuvt zn tn lyujz Èéqmjly qo zén} ·nsvknr fnuntvk tjt¹s k jr|qvtnétvu vinxzkn v ·nu lvmvkvéqsx¹ wénlkjéqznstv x lqénr zvévu fnémnnu bjntrv Ënlvxzjí qp ujznéqjs tjwqsqsq k Ïiqtxrvu snx}von Æxn ojzéjz€ uytq|qwjstvmv viéjovkjtq¹ krsí·j¹ ojéwsjzy éjiv ·qu xvxzjkqsq kvxnutjl|jz z€x¹· éyisnp wv xzjzn ©isjmvyxzévpxzkvª ¬ wv kénuntq lvsmv ljtt€p énuvtz ojt¹s kxnmv sq¡ tnxrvsrv ltnp Ç jwéns¹ ojrvt·nt€ i€sq kxn éjivz€ j }vlqz wv vitvksnttvuy uvxzqry tj ·jsq nn éjt¡n ² ƀ tjknétvn kxn xlnsjsq wéj kqstv ²Ëqrvsjp Íjksvkq· xzjéjnz x¹ i€z vi~nrzqkt€u }vz¹ réqzq·nx rj¹ wyisqrj|q¹ nmv u¹mrv mvkvé¹ tn viéjlvkjsj ² ‰ tqxrvsrv tn k viqln Ònu ivsnn ·zv énuvtz uvxzj² ëzv wvéy·ntqn msjk€ znééqzvéqjs tvp jluqtqxzéj|qq ¬ wvxsn xzjzq k ©fvknzxrvp fqiqéqª nmv ko¹s tj rvt zévs q msjkj jluqtqxzéj|qq visjxzq { Ó©ÓË ÓËä º ‚ ‚ °Ëã °}º® 䪯ÒÒ ¹ºãÓº ÏȺˆ Ò ¹ºäÒäº äº°ˆÈ ¯Ë °ˆºÒˆ ÓÈãÈ Òˆ ‚ãÒ ÓºË º°m˝ËÓÒË Ò ºÓºm҈ º ¯È ‚ }ãÈ ÒÈ m z‚Ó ¯ÈÓË Ò² mÈ Ò ¹Ë¯mºË ãÈ º‚°ˆ¯ÈÒmÈãÒ m ¹¯º ãºä º ‚ lºÎˈ ©ˆ Ò ÓË ¹º ÓÈ ºÒã°« © ªˆºˆ ¯ËäºÓˆ ºˆÓº °Ò° }‚Ó ¯ÈÓ © } °mºËä‚ °Ë゠‚ˆ ºãËË Ë¯ËÎÓº wˆº® ÏÒ亮 } ¹¯Òä˯‚ º¯º ‚ º Óº® ÒÏ ¹º²º ¯ºÓÓ©² ¹¯º Ë°°Ò® ¹¯º}ãÈ ©mÈãÒ ˆ¯È}ˆº¯ºä Û Ë¯ËÏ ÏȺ¯ }È} ãÒÎË j m°Ë © ÓÒ Ë º Ë°ãÒ ° Ë ãȈ ªˆº ¹º ²ºÏ«®°}Ò ¯ÈϺ¯Èˆ ÏȺ¯ È ¹ºˆºä mº°°ˆÈÓºm҈ }È} ©ãº ‘˹˯ º ¯È È °ãºäÈÓÈ È }ˆº mÒÓºmȈ" €ãÈmÈ }ºˆº¯º® È äÒ ÓÒ°ˆ¯È ÒÒ" j ° 亰ˆºä }°ˆÈˆÒ ˆË ÎË ¹¯º ãËä© iÈ È ° ºã ºÎ ÈÓÓ©ä °mËÎ˺ˆ°ˆ¯ºËÓÓ©ä ¹º mË°Ó©ä 亰ˆºä sË ËãÒ ÓË ¹¯º 㺠¹º°ãË ¯ËäºÓˆÈ }È} ¹¯Ò 㺰 ½ ºÓ«ˆ…° ÓË º äÈãºãˈÓÒ² ã ҈ËãË® ¹º}È Èˆ °« ‘È} ˆº ÎË Û ¹º Óºmºä‚ 亰ˆ‚ } °ˆÈ¯©ä ¹¯ºãËäÈä" vmˈãÈÓÈ vj{kz|{vzkÐ nºˆº Èmˆº¯È |Ë º¯º °}º® °‚ºˆÓÒ} xvxzvqzx¹ jwéns¹ Ìt xzjtnz msjkt€u unévwéq¹zqnu ltnp ujxxv kvp yivérq rvzvé€n wévplyz k Ëvkvxqiqéxrn x wv jwéns¹ Òjr n rj lj¹ xénlj tnlnsq vi~¹ksntj znwné ltnu xjtqzjétvp yivérq Îëé Ëvkvxqiqéxrj Æsjlquqé vévln|rqp éjxwvé¹lqsx¹ vinxwn·qz éjivztqrvk xwn|vln lvp q qtkntzjénu j zjr n xvoljz xwn|qjst€n rvuwsnrxt€n iéqmjl€ Ïwéjksntqí {qtjtxvk wénlwqxjtv wév{qtjtxq évkjz wéqviénzntqn w¹zq yivév·t€} uj¡qt ©%52'' 621 6&$1 ',$ª k lvwvstntqn r lnpxzkyínp k mvévln zn}tqrn ls¹ v·qxzrq ysq| sjkju éjpvtt€} jluqtqxzéj|qp rvuqznzy wv lnsju uvsvln q uëéqq xvkunxztv x mvévlxrqu |ntzévu ojt¹zvxzq tjxnsntq¹ wénlsv ntv vémj tqovkjz vinxzkntt€n éjivz€ wv xjtqzjétvp yivérn r rvzvévp wsjtq éynzx¹ wéqksnrjz ¡rvstqrvk xzylntzvk kvnttvxsy jq} q inoéjivz t€} Íéq ëzvu wénlyxuvzéntv ojrsí·ntqn tnvi}vlqu€} lvmvkvévk dj tjlsn jnn xvxzv¹tqn wjkqsvtvk q wsjz{véu vxzjtvkvr vinxz knttvmv zéjtxwvézj wjérvkv·t€} ©rjéujtvkª rqvxrvk ujs€} jé}qznr zyét€} {véu q yxzjtvkry yét k vinxzkntt€} unxzj} zjr n iylyz vzkn ·jz éjpvtt€n jluqtqxzéj|qq Êu wvéy·ntv ojrénwqz znééqzvéqq oj xv vzknzxzkyíquq vémjtqoj|q¹uq tnojkqxquv vz q} vémjtqoj|qvttv wéj kvkvp {véu€ c ntnlnstv uëéy iylyz wénlxzjks¹zx¹ vz·nz€ v wévln sjttvp éjivzn x yrjojtqnu ·qxsj ojlnpxzkvkjttvp zn}tqrq sílnp q vi~ nuvk k€knonttvmv uyxvéj ¯ºÒÏmº °ˆmº °ˆÈÓˈ ËϺˆ²º Ó©ä bs¹ yzqsqoj|qq zknél€} i€zvk€} vz }vlvk k Ëvkvxqiqéxrn tnvi}vlquv wvx zévqz ojkvlvk Æxn uyxvévwnénéjijz€kjíqn wénl wéq¹zq¹ iylyz éjxwvsjmjzx¹ k ·nézn mv évlj Ç xzévqznsxzky wnékvmv ojkvlj wéqxzyw¹z t€tn¡tnp knxtvp Ìt iylnz tj}vlqzx¹ k boné qtxrvu éjpvtn tn wvljsnry vz yxqtviévlxrvmv wvsqmvtj i€zvk€} vz}vlvk bjsnn wévisnu€ xvézqévkrq q wnénéjivzrq uyxvéj iylyz én¡jzx¹ k fvknzxrvu tj xkvivlt€} wsv jl¹} jkzvrvuiqtjzj ð q Éntqtxrvu unxzv wvrj ·zv wvl€xrqkjnzx¹ éjpvtj} Ëjqivsnn xsv tv vixzv¹z lnsj k Çjsq tqtxrvu q djns|vkxrvuéjpvtj} qo oj q} znééqzvéqjstvp yljsÝttvxzq vz xynxz kyíq} wvsqmvtvk i€zvk€} vz}vlvk | vpikl skbjt rjzk¡jq p°ˆ ˆºã }º 亰ˆ äËÎ ‚ ¹¯º ã©ä Ò ‚ ‚Òä ¯Ò«ˆÓº m°Ë ˆÈ}Ò ¯È°°}ÈÏ©mȈ º ²º¯º Ëä |°ºËÓ Óº Ë°ãÒ Ë°ˆ ° Ëä °¯ÈmÓÒmȈ {°Ë º ˆº ¹ºãˆº¯È äË °« È ¹¯º 㺠°º m¯ËäËÓÒ ¹¯Ë © ‚Ë® ¹ºËÏ }Ò m z‚Ó ¯ÈÓ Ò Ë Ëä ä© ˆ‚ È ‚ÎË ÓË ½¯ËÈ Ò¯ºmȈ ÓÈ }¯ÒˆÒ }‚…È ½ º}ãÈ ©mȈ º º°ˆÒ ӂˆºä… ҈ȈËãÒ ÓÈm˯ ÓºË ¹ºäÓ«ˆ m¹Ë Ȉ㫠ËË Áºˆº ÓÈmË°Óº º 亰ˆÈ ° ÒÏÓº ËÓÓ©ä º ¹ºãÓº® ÓË º Óº°ˆÒ ÓÈ°ˆÒãºä k mºˆ ºÓ ˆË¹Ë¯ }È}º® ¹ºã ‚®ˆË° j ¹¯º®ˆÒ ¹º ÓËä‚ ¹¯Ò «ˆÓº Ò °Áºˆº ¯ÈÁÒ¯ºmȈ { ºmºã ÓÈã ºmÈm Ò° ÓºmËÓ }Òä 亰ˆºä ä© ÓË äº ãÒ ÓË ÏÈ ã«Ó‚ˆ } ¹¯Ë °Ë ȈËã äË°ˆÓº º °ºmËˆÈ mËˆË ¯ÈÓºm sÒ}ºãÈ º ‚ˆºm‚ mË ÒäËÓÓº Ë º ¹Ò° äº ¹¯ÒmË ãº ÓÈ° m z‚Ó ¯ÈÓ sÒ}ºãÈ® kÁÈÓÈ° ËmÒ Û äÓº ºãˈÓÒ® ҈ȈËã ½vºmˈ°}º® vÒү҅|Ó m©¹Ò°©mÈˈ ÓÈ ‚ ÈÏË ˆ‚ ‚ÎË ºãËË ãˈ ° ˆË² ¹º¯ }È} ¹¯Ò˲Èã m z‚Ó ¯ÈÓ m º ‚ ½sÈ º ˆº© m ÈÏËˆË ºã Ë ©ãº äȈ˯ÒÈãºm ¹¯º °Ëãº ä© mË °Ëã ÈÓË…Û ºmº¯Òˆ sÒ}ºãÈ® kÁÈ ÓÈ° ËmÒ j ˆ‚ˆ ÎË ¯È°°}ÈÏ©mÈˈ º ¹ãÈÓȲ °ºmËˆÈ mËˆË¯È Óºm ¹ºˆº¯º¹Òˆ ° ‚º¯}º® ‚ãÒ } äÈ®°}Òä ¹¯ÈÏ ÓÒ}Èä ¹º°º Ë®°ˆmºmȈ ÓÈãÈÎÒmÈÓÒ ÏÈ}‚¹È äºãº}È ° ãÒ Ó©² ¹º mº¯Ò® p°ˆ ‚ ÓË º }ºÓË Óº ÓË}ºˆº¯©Ë °ºäÓËÓÒ« ÓÈ ° ˈ °Òã© ºË°ˆmËÓÓº º mºÏ Ë®°ˆmÒ« sË m°Ë ËË m Ë ¯ËmÓË ½°ºÏÓȈËã ө˅ÈãË}º ÓË m°Ë k mË º ËÓ äÓº ºË m °ËãË äºÎÓº ° ËãȈ °mºÒäÒ °ÒãÈäÒ ÓË ºÎÒ È«° º ÈäÒ ¹ºäºÒ ÒÏ ¯È®ºÓÈ ºãÈ°ˆÒ ÒãÒ ÈÎË lº°}m© v ËãÈãÒ ÎË äº°ˆ r©ãº © ÎËãÈÓÒË it|{shp |cjps‘jch ¯Ò²º © Ò ²¯Èä© ¹º ˯ÎȈ sÈ}ÈӂÓË mËãÒ}º º ¹¯ÈÏ ÓÒ}È vmˈ㺠º t¯Ò°ˆºmÈ {º°}¯Ë°ËÓÒ« Û È°²Ò Û ‚˯ÓȈº¯ {Ò}ˆº¯ ‘ºãº}ºÓ°}Ò® ¹º°ËˆÒã ¯« ¹¯Èmº°ãÈmÓ©² ²¯Èäºm sºmº°ÒÒ¯°}È { ¹ºËÏ }Ë Ë º °º¹¯ºmºÎ ÈãÒ È¯²Ò˹Ұ}º¹ sºmº °ÒÒ¯°}Ò® Ò r˯ °}Ò® ‘Ò²ºÓ ¹Ë¯m©® ÏÈäË°ˆÒˆËã ãÈm© È äÒÓÒ°ˆ¯È ÒÒ ºãÈ°ˆÒ kãË}°Ë® rË°¹ÈãÒ}ºm Ò ÏÈäË°ˆÒˆËã ãÈm© ºãÈ äÒÓÒ°ˆ¯È ÒÒ Û ¯‚}ºmº ҈Ëã ˹ȯˆÈäËÓˆÈ ¯ÈÏm҈ҫ ºË°ˆmËÓÓ©² °m«ÏË® kÓ ¯Ë® nÒ ãÒ Ëm Æqrzvé Òvsvrvtxrqp wvi€kjs k wéq }vln kv qu¹ fk¹zvmv isjmvknétvmv rt¹o¹ ¬snrxjtléj Ënkxrvmv wvxnzqs }éju k ·nxz Ïxwntq¹ Íénxk¹zvp Èvmv évlq|€ q wéq}vl k ·nxz qrvt€ Èv qnp Îjznéq ©dtjuntqn ² ¬ijsj|rj¹ª Ív wéqotjtqí myinétjzvéj ly}vk tv wévxknzqznsxrj¹ q xv|qjstv isjmvzkvéqznstj¹ ln¹znstvxz wév kvlquj¹ Ëvkvxqiqéxrqu nwjé}qjs t€u ywéjksntqnu èyxxrvp wéjkvxsjk tvp |nérkq qunnz vxvivn otj·ntqn ls¹ téjkxzknttvmv q ly}vktvmv kvxwq zjtq¹ sílnp Êunttv wvëzvuy éyrv kvlxzkvu visjluqtqxzéj|qq wéqtq ujízx¹ uné€ wv xv}éjtntqí xynxz kyíq} }éjuvk q xzévqznsxzky tvk€} wéq}vlvk Æqrzvé Òvsvrvtxrqp vzunzqs ·zv k isq jp¡nn kénu¹ jluqtqxzéj|q¹ Ëv kvxqiqéxrvp visjxzq vrj nz xvlnpxz kqn nwjé}qjstvuy ywéjksntqí k xzévqznsxzkn lvuj uqsvxnélq¹ k ¬rjlnumvévlrn xvlné jtqq |ntzéj wév{qsjrzqrq tjérvujtqq vémjtqoj |qq snztnmv vzl€}j lnznp q énjsqoj |qq é¹lj léymq} xv|qjst€} wévnr zvk vº°ˆmËÓÓ©® m}ãÈ m º ¯ºäӂ ÎÒÏÓ º¯º È Æv bkvé|n ryszyé€ ©fqiznrxzqsuj¡ª wév¡Ýs rvtryéx xénlq rjtlqljzvk tj ktnxntqn k ©dvsvzyí rtqmy ryszyé€ Ëvkvxqiqé xrvp visjxzqª Ívxsn ov tjst€} unévwéq¹zqp wv lvitvmv évlj lv¡sj v·n énl q lv xqiqéxrvp xzvsq |€ Çvuwnzntztvn íéq v|ntqkjsv y·jxztqrvk ktnx¡q} xkvp krsjl k éjo kqzqn ryszyé€ mvévlj q visjxzq lviqk¡q}x¹ vwén lnsÝtt€} énoyszjzvk k wév{nxxqvtjstvu qxryx xzkn k ·nz€éÝ} tvuqtj|q ¹} ©ïnsvknr mvlj Æné tvxz wéqokjtqíª ©Çvs snrzqk mvlj ² ly¡j tjév ljª ©Ï·én lntqn mvljª ©fvi€zqn mvljª z||pck¡jÐ cÈ°ˆ‚ˆ ÒÓmË°ˆÒ ÒÒ c‚}ºmº °ˆmº ºãÈ äÒÓÒ°ˆ¯È ÒÒ º}ÈÎˈ ¹º ˯Î}‚ °Ò°ˆËäË ¹ºˆ¯ËÒ ˆËã °}º® }ºº¹Ë¯È ÒÒ sºmº°ÒÒ¯°}º® ºãÈ°ˆÒ ¹º ¹¯ÒmãË ËÓÒ °¯Ë °ˆm ÓÈ ¯ÈÏm҈ÒË ¹¯ºÒÏmº °ˆmËÓÓº® Ò ˆº¯ ºmº °Ë¯mÒ°Óº® ÒÓÁ¯È°ˆ¯‚}ˆ‚¯© |ªˆºä ÏÈ«mÒ㠂˯ÓȈº¯ {Ò}ˆº¯ ‘ºãº}ºÓ°}Ò® ÓÈ °º¯ÈÓÒÒ ¹¯Ë °ˆÈmÒ ˆËãË® ¹ºˆ¯Ë҈Ëã °}Ò² ºË°ˆm dj uqtyk¡qp mvl xqxznuj rvvwnéj zqktvp zvémvksq visjxzq lvxzqmsj otj·qznst€} yxwn}vk Ìi~nu zvkjév vivévzj k ëzvp x{nén yknsq·qsx¹ wv xéjktntqí x wénl€lyqu mvlvu tj wév|ntzvk q xvxzjkqs vrvsv uqssq jélvk éyisnp Ïknsq·qsjx q lvs¹ qt knxzq|qvttvp xvxzjks¹ínp k vinu vivévzn {qtjtxvk€} xénlxzk ëzq} wénlwéq¹zqp ©fqxznuj tj·jsj krsj l€kjz lntmq k vitvksntqn q éjx¡q éntqn xkvq} vxtvkt€} {vtlvk énrvt xzéyr|qí q vxtjntqn xvkénuntt€u vivéylvkjtqnu ujmjoqtvk wévqokvl xzkntt€} wvunntqp wénlwéq¹zqp x{né€ yxsymª ² vzunzqs myinétjzvé dlnx xvoljtj q yxwn¡tv {ytr|qvtq éynz xqxznuj wvlmvzvkrq tvk€} q wv k€¡ntq¹ yévkt¹ rkjsq{qrj|qq y n quníq}x¹ rjlévk Æunxzn x znu viswvzénixvíoy wénl xzvqz k znrynu mvly ktnléqz é¹l rj ·nxzknttv tvk€} {véu éjivz€ wénl wéq¹zqp wvzéniqznsxrvp rvvwnéj |qq Òjr myinétjzvé viéjzqs ktquj tqn tj tnvi}vlquvxz ivsnn znxtvmv xvzéyltq·nxzkj éjpvtt€} wvzéniq znsxrq} vinxzk x }vo¹pxzkjuq q {néunéjuq q tj wénlxzjksntqn qtzn énxvk ëzq} xns}vozvkjévwévqokvlq znsnp tj xkvq} é€trj} Èvs¡yí xv |qjstyí otj·quvxz qunnz wvllné rj sq·t€} wvlxvit€} }vo¹pxzk sjk tvp ojlj·np olnx ¹ks¹nzx¹ wvk€¡n tqn yévkt¹ q} zvkjétvxzq Æ ëzvu mvly éyrvkvlxzkvu visjluqtqxzéj|qq wsj tqéynzx¹ xynxzknttv yxqsqz uné€ wvllné rq sq·t€} wvlxvit€} }v o¹pxzk oj x·nz yknsq·ntq¹ vi~nuvk mv xyljéxzknttvp ojrywrq u¹xj q uvsvrj wv k€mvlt€u ls¹ rénxz¹t |ntju bs¹ ëzvmv k xnsj} tj ijon unxzt€} wénl wéq¹zqp wvzéniqznsxrvp rvvwnéj|qq iylyz xvoljt€ xwn|qjst€n wéqnut€n wytrz€ Çvvwnéjzvéju tnvi}vlquv ivsnn jrzqktv wéqksnrjz rénlqzt€n xénl xzkj ijtrvk tj éjokqzqn wévqokvlxz knttvp q zvémvkv xnékqxtvp qt{éjxz éyrzyé€ Æ ëzvp xk¹oq myinétjzvé Æqr zvé Òvsvrvtxrqp wéqt¹s én¡ntqn v k€lnsntqq squqzj iíl nzt€} xénlxzk ls¹ xyixqlqévkjtq¹ wév|ntz tvp xzjkrq wv ijtrvkxrqu rénlqzju ls¹ wénlwéq¹zqp wvzénirvvwnéj|qq Çévun zvmv msjkj visjluqtqxzéj|qq énrvuntlvkjs wvzéniqznsxrqu vi nxzkju wnénknxzq tj wvxzv¹ttyí vx tvky vw€z wévknlntq¹ k xnsxrq} tj xnsntt€} wytrzj} ¹éujévr zvkjévk q yxsym j zjr n ivsnn jrzqktv ojtq ujzx¹ vwzvkvp zvémvksnp sÈ °ÓÒä}Ë xsnkj tjwéjkv lnsnmj z€ xviéjtq¹ ² wénlxnljzns wéjksn tq¹ Òvmy·qtxrvmv éjpvtj Êéqtj fviv snkj lqénrzvé zvémvkvmv wénlwéq ¹zq¹ Îjxs¹tqtxrvmv ÍÒÍÌ Ëjln lj Çvkéq qtj q wénlxnljzns Òvmy·qt xrvmv ÍÌ ©Ìinxzknttvn wqzjtqnª Ëqtj În¡rvkj nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk ~ÒäÓ«« °Ë°°Ò« 予º°ˆ¯Ëã}ºm Êzvmvkj¹ wévknérj tj·jsjx k wvtnlnstqr k u kvnttvu mvévlrn Ìrz¹iéxrqp éjpvt Éq·t€p xv xzjk p uvzvxzénsrvkvp lqkqoqq vz·qz€kjnzx¹ oj oqutqp wnéqvl viy·ntq¹ Çjr q wvsv ntv wévknérj tj ·jsjx x wvxzévntq¹ q xzévnkvmv xuvzéj èyrvkvlqz wévknérvp rvujtlyíqp p vinkvpxrvkvp jéuqnp mntnéjs ujpvé fnémnp Èytqt Ív xsvkju wvsrvktqrj ìéq¹ ckzy¡ntrv ojunxzq zns¹ rvulqkj wv éjivzn x sq·t€u xvxzjkvu lqkqoqq nxz ·zv vzxzjqkjz vtj wéqotjtj sy·¡np k fqiqéx rvu kvnttvu vréymn Æ}vl¹qp k nn xvxzjk fnkjxzv wvsxrqp wvsr ² sy·¡qp k Ævvéy ntt€} xqsj} Ïxq snttj¹ évztj¹ méywwj xnkjxzvwvs|nk tj wév¡nl¡q} k {nkéjsn vinévxxqpxrq} y·ntq¹} ojt¹sj wnékvn unxzv k fy}vwyzt€} kvpxrj} Íévknérj wévlsqzx¹ lv jwéns¹ cn ojkné¡jí j¹ ·jxz wévplnz tj ‘qsvkxrvu wvsqmvtn kv ln tqn zn}tqrq xzénsij ¯ºÒ° Ë°ˆmÒË k k ësnrzévwvnoln ©Ëvkvxqiqéxr ² ïn énwjtvkvª tj wnénnoln èn·rytvkrj ²Êxrqzqu k zju iyén zénznmv kjmvtj wvlévxzvr vméjiqs uvsvlvmv ·nsvknrj fkqlnznsnp ëzvmv wévqx¡nxzkq¹ wévxqu wvokvtqz wv znsn{vtju qsq  ÓÈ mË°ËÓÓÒË äºˆÒm© Èvs¡vp wvwys¹étvxzí k wév{nxxqvtjstvu y·qsqn ð Ëvkvxqiqéxrj wvsoynzx¹ xzylnt·nxrqp lvu uvlnsnp Èylyqn ¡knq wvézt€n wvl éyrvkvlxzkvu ojunxzqzns¹ lqénrzvéj wv y·nitv kvxwqzjznstvp éjivzn fknzsjt€ Ëqrvsjnkt€ ïnunéq·rqtvp qt ntnéj zn}tvsvmjsnmrvp wévu€¡snttvxzqwvviéjovkjtqí rvt xzéyqéyíz ¡íz q lnuvtxzéqéyíz uvlnsquvsvln tvp vln l€ rvzvé€n wvxzv¹t tv ojtqujíz rsjxxt€n unxzj tj visjxzt€} k€xzjkrj} zn}tq·nxrvmv q wéqrsjltvmv zkvé·nxzkj y·jq}x¹ viéjovkjznst€} y·én lntqp ywéjksntq¹ tj·jstvmv wév{nxxqvtjstvmv viéjovkjtq¹ visjxztvp jluqtqxzéj|qq sÈ °ÓÒä}Ȳ fknzsjtj ïnunéq·rqtj wsjz¹ qov stj lnuvtxzéqéyíz y·jq nx¹ y·qsqj nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk zºä‚ ˆº ¹ºäË ÈãÈ }ºãÈ Æ kvxrénxntn k xnsn Èymvzjr Òvmy·qtxrvmv éjpvtj k wéjkvu ré€sn vltvëzj tvp ¡rvs€ k€mvéns rjiqtnz lqénrzvéj vmtnu wvkén lntj r逡j tjl tqu Æ y·qznsxrvp wvkén lnt€ wvs q lqkjt Æxn wvunntq¹ ojrvw·nt€ Ï·nit€p wév |nxx kkqly ëzvmv wéqvxzjtvksnt Íénlwvsjmjnuj¹ wéq·qtj wv jéj ² wvl vm i€sv wévtqrtvkntqn k ¡rvsy ·néno vrtj xwvézojsj tj}vl¹nmvx¹ é¹lvu x rj iqtnzvu lqénrzvéj Ëj uvuntz wv jéj k ¡rvsn tqrvmv tn i€sv xzvév vzxyz xzkvkjs Ív jé i€s vitjéy nt qznsnu xnsj Îjznéqjs€ wv lnsy wnénljt€ k èÌÆb

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2