Сибирские огни, 1953, № 3

Новые книги, изданные в краях и областях Сибири Вахтанг Ананян. Н а б е р е г у С е ­ в а н а . Н о во си б . кн иж н . изд-во, 1 9 5 3 г. Т и р а ж 1 5 ты с . экз., 4 6 8 с тр . Ц е н а в п е ­ р е п л ё т е 7 р. 8 5 к. Н. Карнеева. Ш к о л а . Р ом а н . Н о в о ­ сиб. кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. 4 0 0 стр . Т и ­ р а ж 3 0 ты с . экз. Ц е н а 7 р. 8 5 к. A. Коптелов. В с т р е ч и. С е р и я « Б и ­ б л и о т е ч к а р а с с к а з о в и о ч е р к о в » . Н о в о ­ сиб. кн иж н . изд -во , 1 9 5 2 г., 1 2 8 стр. Т и р а ж 1 0 ты с . экз. Ц е н а 1 р. 8 0 к. З а м и р . С б о р н и к с тихо в , о ч е р к о в и р а с с к а з о в пи с а те л ей и п о э т о в С и б и р и . Н о во си б . кн иж н . изд-во, 1 9 5 2 г. Т и ­ р а ж 1 0 ты с . экз. 2 0 4 стр . Ц е н а 4 р. 4 0 к. B. Г. Короленко. Р а с с к а з ы . Н о ­ восиб. кн иж н . изд -во, 1 9 5 3 г. Т и р а ж 7 5 ты с . экз . 9 6 стр . Ц е н а 1 р. 1 0 к. Е. Коронатова. Н а б е р е г у Ч е ­ р ё м у ш к и . Н о в о с и б . кн иж н . изд-во, 1 9 5 3 г. 1 1 2 стр . Ц е н а 1 р. 5 5 к. И. Кычаков, А . Чмыхало. Х а к а с ­ с к и е н а р о д н ы е с к а з к и . Н о в о ­ сиб. к н и ж н . изд-во. Т и р а ж 2 5 ты с . экз . Ц е н а 1 р. 3 0 к. Анатолий Никульков. Д о с т о й н ы е с ч а с т ь я . П о в е с т ь . Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 2 г. Т и р а ж 1 5 ты с . экз. 1 4 4 с тр . Ц е н а в пе р е пл ё те 3 р. 4 0 к. Николай Почивалин. Б о л ь ш а я д о - р о г а. П о эм а . О м с к о е кн иж н . изд-во. 1 9 5 2 г. С тр . 5 2 . Т и р а ж 5 ты с . экз. Ц е ­ н а 1 р. 4 0 к. B. Пухначёв. О х о т н и ч ь я с м ё т - к а. Р а с с к а зы . Н о в о с и б . к н иж н . изд-во-. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 1 5 ты с . экз. 8 0 с тр . Ц е ­ н а 1 р. 1 5 к. С и б и р ь в х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е . У к а з а т е л ь . Н о во си б . к н иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 3 ты с . экз. 8 0 с тр . Ц е н а 2 р. 2 5 к. C. Тотыш. В т а й г е . Р а с с к а з ы ш о р ­ с к о г о о х о тн и к а . Н о в о с и б . к н иж н . изд-во. 1-953 г. Т и р а ж 3 0 ты с . экз. 1 1 2 стр. Ц е н а 1 р. 5 0 к. Ал. Шмаков. П е т е р б у р г с к и й и з г н а н н и к . И с т о р и ч е с к и й ром ан . К н и г а втор а я . Н о в о с и б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 3 0 ты с . экз. 3 3 6 стр. Ц е н а в переплёте; 6 р. 5 0 к. Иван Фролов. С т и х и. Н о во си б . кн иж н . изд -во. 1 9 5 2 г. Т и р а ж 2 . 0 0 0 экз. 7 2 стр . Ц е н а в п е р е п л ё т е 2 р. 4 0 к. Александр Чуксин. О д н о п о л ч а - н е. Н о в о с и б . к н иж н о е изд -во. 1 9 5 3 г. 2 8 8 с тр . Т и р а ж 3 0 ты с . экз. Ц е н а 4 р. 8 5 к. Иван Ветлугин. Н а п е р е д н е м к р а е . С т и х и . Н о в о с и б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. 1 2 6 с тр . Т и р а ж 2 ты с . экз. Ц е ­ н а 3 р. 4 5 к. Анна Гарф. П а в е л К у ч и я к . А л ­ т а й с к и е с ка зк и . Н о во си б . кн иж н . изд- во. 1 9 5 2 г. Т и р а ж 3 0 ты с . экз. 7 2 стр. Ц е н а 2 р. 1 0 к. М. Зверев. Р о д н а я п р и р о д а . О м с к о е кн иж н . изд -во . 1 9 5 2 г. Ц е н а 1 р. 2 5 к. И. Карнаухова. П о в е с т ь о д р у ж - н ы х. Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 7 5 ты с . экз. 2 2 4 стр . Ц е н а в пе­ р е п л ё т е 4 р. 7 0 к. Михаил Михеев. К л у б Ю Э Т. Н о ­ восиб. кн иж н . изд -во. 1 9 5 3 г. Т и р аж 3 0 ты с . экз. 1 0 4 стр . Ц е н а 2 р. 2 5 к. Н. Осиник. Б о р и с к и н ы к а р п ы . Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Т и ­ р а ж 7 5 тыс. экз. 3 2 стр . Ц е н а 5 5 коп. Е. Стюарт. Л е т о м . С т и х и д л я де­ тей. Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 7 5 ты с . экз. 4 0 стр . Ц е н а 1 р. 1 5 к. В. Омета. С а м о л ё т в н а ш е й ж и з н и. Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. 6 3 стр. Т и р а ж 3 0 ты с . экз. Ц е ­ н а 9 5 коп. Н. X. Белоус, В. М. Кляровский. Р а з в е д ч и к и р у д . Н о во си б . книж н . изд -во. 1 9 5 3 г. Т и р а ж 3 ты с . экз. 9 6 стр. Ц е н а 1 р. 3 0 к. Н. Камбалов. П о и с т о р и ч е ­ с к и м м е с т а м А л т а й с к о г о к р а я . А л т . кн иж н . изд-во-. 1 9 5 2 г. Т и ­ р а ж 1 0 ты с . экз. 1 2 0 стр . Ц е н а 1 р. 2 5 к. В. Г. Музафаров. К а к о п р е д е ­ л я т ь п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е . Н о во си б . кн иж н . изд-во. 1 9 5 3 г. Ти ­ раж . 3 ты с . экз. 8 6 с тр . Ц е н а 1 р. 0 5 к. Н. П. Смирнов. З о л о т ы е з ё р н а . Н о во си б . кн иж н . изд-во-. 1 9 5 3 г. Ти ­ р а ж 3 ты с . экз. 8 0 стр. Ц е н а 1 р. 0 5 к. 3 . Шадрина. И з у ч а й т е п о ч в ы с в о е г о к р а я . Н о во си б . книжн. изд -во . 1 9 5 3 г. Т и р а ж 2 ты с . экз. 88 стр . Цента 1 р. 4 0 к. Д е к а б р и с т ы в С и б и р и . С б о р ­ н и к ста тей . Л . Ч у к о в с к а я . «Д е к а б р и с ты •— и с сл ед о ва те л и С и б и р и » . М . М . Б о г ­ д а н о в а «Д е к а б р и с ты в М и н у с и н с к о й с сы л к е » . А . Г. Л у ш н и к о в «Д е к а б р и с т в р а ч Ф . Б . В о л ьф » . М . Ю . Б а р а н о в ­ с к а я « Х у д о ж н и к и -д е к а б р и с ты » . Н овосиб . кн иж н . изд-во. 1 9 5 2 г. Т и р а ж 1 0 тыс. экз. 2 3 2 -стр. Ц е н а в п е р е пл ё те 4 руб. Сафонов В. П. К р а с н о я р с к а я б о л ь ш е в и с т с к а я о р г а н и з а ­ ц и я в п е р и о д п о д г о т о в к и и п р о в е д е н и я О к т я б р ь с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю - ц и и. К р а с н о я р с к . К р а й и зд а т . 1 9 5 2 г. Т и р а ж 7 ты с . экз. 1 8 4 стр . Ц е н а 1 р- 8 5 к. А. Черепанов. Б а р н а у л . А л т а й ­ с к о е к н и ж н о е изд -во. 1 9 5 3 г. 7 8 стр. Ц е н а 1 р. 2 0 к.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2