Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00, 09:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮ- ŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 06:00 ŖŮ ūŹű ŵŶŮ! 16+. 07:00 ŐŶũŲ ŶũƁűž! 07:30 ŏũŭŶŷźŻƅ. 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ŖŷūŷźŻű. 11:00 ō Ž «ŊŮźƄ ŭŴƈ řŷźźűű». 16+. 12:00, 16:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷ- ŬŹũŵŵũ 112. 13:00 ŐūũŶƄŲ żůűŶ. 16+. 14:00 mřŗŕŎŗ ōŗŔŏŎŖ ŜŕŎřŎśť». œŹűŵűŶũŴƅŶũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2000. 17:00 «śũŲŶƄ ŵűŹũ» ź ʼnŶŶŷŲ ŠũŸŵũŶ. 18:00 ŚũŵƄŮ ƁŷųűŹżƇƂűŮ ŬűŸŷŻŮŰƄ. 19:00 ŖŷūŷźŻű. ŖŷūŷźűŪűŹźų. 16+. 20:00 mŚʼnŕŗŋŗŔœʼn». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1990. 16+. 22:00 ŕ ű ŏ. 16+. 23:25, 02:40 mŚŘʼnřśʼnœ. œřŗŋť ő ŘŎ- Śŗœ». 01:40 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». 16+. 04:40 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. ɈɌɊ 08:20, 12:05 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 08:30, 16:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 09:00 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 10:00 ō Ž «šũŵũŶƄ ű ƁũŵũŶűŰŵ». 11:00, 17:15 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 11:50 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 12:20 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 13:00, 16:00, 22:00, 01:00 ŖŷūŷźŻű. 13:20, 23:20 mŚŗŋŎŚśť». 15:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 16:45 ŌũŵŪżŹŬźųűŲ źƀƉŻ. 12+. 18:00, 04:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 21:45, 00:45 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 22:20, 03:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 01:20 ō Ž «šũŵũŶƄ ű ƁũŵũŶűŰŵ». 02:20, 07:45 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 07:50 Řŷ ŭŮŴũŵ ŶŮźŷūŮŹƁŮŶŶŷŴŮŻŶűž. 09:50 ōũūũŲ ŹũŰūŮŭƉŵźƈ! 16+. 10:50 ō ź «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ». 16+. 12:00 ō ź «ŦŽŽŮųŻ ŕũŻŹŷŶƄ». 16+. 13:00 ʼnŶŬŮŴƄ ųŹũźŷŻƄ. 16+. 14:00 ŏŮŶźųũƈ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ. 16+. 17:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 18:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 18:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 18:40 ŚŷūŮŻ ŭŮŸżŻũŻŷū. 16+. 19:00 mōŋŎ ŚŜōťŊŤ — 2». 12+. 21:00 ō ź «ŠżŭŷŻūŷŹűſũ». 16+. 23:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 00:30 mœŚŎŖőŨ, ŔŧŊőŕʼnŨ ŏŎŖʼn ŝĻ- ōŗřʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1974. 02:15 mōŎśő ōŗŖ œőŞŗśʼn». ŔűŹűƀŮ- źųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1965. 03:45 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:45 śũŲŶƄ ŮŭƄ. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:45, 01:05 mŘŤŔťŖʼnŨ řʼnŊŗśʼn». 13:35 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 15:05, 22:05, 00:45 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ. ŕżůƀű- ŶƄ. řŷźźűƈ — ŘŷŴƅƁũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 17:25 ʼnŽŬũŶ. 16+. 19:25 mŗśōŎŔ Ś Ś Ś ř.». ŊŷŮūűų. řŷź- źűƈ, 2011. 22:25 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. şŚœʼn — «ŚũŴũūũŻ ŧŴũŮū». (ŜŽũ). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 02:50 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 04:25 ŕŷƈ ŹƄŪũŴųũ. 16+. 04:55 ŨŰƅ ŸŹŷŻűū ŮŭƄ. 16+. 05:55 řŮŲŻűŶŬ ŊũůŮŶŷūũ. 16+. 06:20 mŚŤŖ ŋŗřŗŖʼn». Ɍȼɐ 07:00 ŖũźŻŹŷŮŶűŮ. 09:10 mŔŎŌœʼnŨ ŏőŐŖť». 11:05 ō Ž «ŖũŭŮůŭũ řżŵƈŶſŮūũ. ŋŷ ūźƉŵ ŸŹŷƁż ūűŶűŻƅ ŴƇŪŷūƅ». 11:55 «ōŷųŻŷŹ ő…» 16+. 12:30, 15:30, 18:30, 23:00, 00:50 ŚŷŪƄŻűƈ. 12:50 mŖʼnřŜšŎŖőŎ ŘřʼnŋőŔ». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 3-ƈ, 4-ƈ źŮŹűű. 14:40 ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ. 12+. 15:50 ŜŭũŹ ūŴũźŻƅƇ. 16+. 16:40 mŠőŚśŗʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ». 19:00 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 20:30 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ. 20:45 mŖőśő ŔŧŊŋő» . ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. 22:45, 04:55 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 23:20 ŔűŶűƈ ŰũƂűŻƄ. 16+. 23:55 ŞŹŷŶűųű ŵŷźųŷūźųŷŬŷ ŪƄŻũ. 12+. 01:15 řżźźųűŲ ūŷŸŹŷź. 12+. 02:00 mőŌřʼn ŋ ŠŎśŤřŎ řŜœő». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŝŹũŶſűƈ — őŻũŴűƈ, 1980. 04:10 ō Ž «őŶŶŷųŮŶŻűŲ ŚŵŷųŻżŶŷūźųűŲ. ŕŷƈŽũŵűŴűƈūũŵ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ źųũůŮŻ». 05:10 mŠőŚśŗʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ». ɉəɌɕɃ 07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00 ŚŮŲƀũź. 07:10 ŜŻŹŷ Ŷũ «5». 6+. 10:30 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. 16+. 11:30, 13:30 mŚŘʼnŚśőőŔő ŜŖőŠśŗŏőśť». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 17:00 ŗŻųŹƄŻũƈ źŻżŭűƈ. 17:50 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». ōŮ- ŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1986. 20:00 mōŎśŎœśőŋŤ». 21:25, 23:25 mŚŔŎō». 01:00 mŋʼn ŊʼnŖœ». œŷŵŮŭűƈ. ŘŷŴƅƁũ, 1981. 03:00 mŐŎŔĻŖŤŎ şŎŘŗŠœő». ŘŹűųŴƇ- ƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1970. 05:00 mšĻŔ ŠŎśŋĻřśŤŒ Ōŗō ŋŗŒ- ŖŤ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1983. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00, 07:20, 08:20, 09:20 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 07:05, 08:05, 09:05 ŕżŴƅŻűųŴŷżŶƄ. 08:35 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:45, 14:55, 16:45, 18:30, 20:55, 23:10 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 10:50, 15:15, 18:35 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 11:15, 23:35 mœŗŖŎş ŋŎŠŖŗŚśő». ŝũŶ- ŻũźŻűųũ. ŚŚŚř, 1987. 2-ƈ źŮŹűƈ. 12:30, 15:00, 19:00, 21:00, 23:15, 00:50, 02:45 ŖŷūŷźŻű 49. 12:50 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 12:55, 01:25 mŚŞŋʼnśœʼn ŋ ŘŜřŌŎ». ŊŷŮūűų. ŚŚŚř, 1977. 12+. 14:30 ŗŹŭƄŶųũ-2015. 12+. 15:30 mŗśŘŜŚœ Őʼn ŚŋŗŒ ŚŠĻś». 12+. 16:55 mŗōőŖŗœőŕ ŘřŎōŗŚśʼnŋŔŨŎś- ŚŨ ŗŊŢŎŏőśőŎ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1983. 6+. 19:20 mŗŚŎŖť». 16+. 21:20 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 21:25 mŗŞŗśŖőœő Őʼn řʼnŐŜŕŗŕ». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2004. 16+. 01:05 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00, 03:55 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25, 05:15 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:45 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 09:00 ŕżŴƅŻųũŶũŴ «řũŶŶűŮ ŸŻũƁųű». 10:10, 23:05 ŕ ź «ŢŮŶƈƀűŲ ŸũŻŹżŴƅ». 10:35 ŕ ź «ŘŹűŶſŮźźũ ŔűŴűŽű». 11:00 ŕ ź «ōŹżůŪũ — ƆŻŷ ƀżŭŷ». 11:50 ŕ Ž «ŐũūŮŻŶũƈ ŵŮƀŻũ». 12:10, 22:40 ŕ ź «ōŷŪŹƄŮ ƀżŭŮźũ ū źŻŹũŶŮ ŔũŴũŴżŸźűƈ». 12:30 ōũūũŲŻŮ ŹűźŷūũŻƅ! 12:55 ŕ ź «ŊŮŴųũ ű ŚŻŹŮŴųũ. ŗŰŷŹŶũƈ źŮŵŮŲųũ». 14:20, 21:50 ŕ ź «ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŸƀƉŴųű ŕũŲű». 15:05 ŕ ź «œŹŷƁųũ œƅƇ». 15:30, 05:50 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 16:25 «ŎŹũŴũƁ». 17:00 ŘŮŹŮŵŮƁųũ. 17:20 ŕ ź «Ŋżŵũůųű». 19:10 ŕ ź «ŊŷŪ źŻŹŷűŻŮŴƅ». 20:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 20:45 ŕ ź «ŔżŶŻűų ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŘŷŮŰŭ ŭűŶŷŰũūŹŷū». 01:05 ŕ Ž «ŚųũŰųũ ŷ ŐŷŴŷŻŷŵ ŸŮŻżƁųŮ». 01:40 ŕŷŭũ űŰ ųŷŵŷŭũ. 12+. 02:05 mŌŋŎŖ ōŏŗŖŚ — ŜŠŎŖőşʼn ŕŎřŔőŖʼn». 02:55 ŕ Ž «ŚũŵƄŲ ŵũŴŮŶƅųűŲ ŬŶŷŵ». 04:25 śũŶſƄ Ÿŷŭ ŝũ ŚŷŴƅ. 04:40 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 05:05 ŌŷūŷŹűŵ ŪŮŰ ŷƁűŪŷų. 05:30 ŠũŮŸűŻűŮ. 06:15 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŐŷŴŷŻũƈ ũŶŻűŴŷŸũ». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 13:30, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00, 02:30, 06:50 ŖŷūŷźŻű. 11:20 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. ʼnūźŻŹũŴűƈ — őŻũŴűƈ. 13:50 ŝżŻŪŷŴ. ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶũƈ ŸũŶŷ- Źũŵũ. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. ŘŷŴƅƁũ — řŷź- źűƈ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 17:40 ŝŹűŹũŲŭ. ŘŹŷŮųŻ «Ride the Planet-2015». ŦŴƅŪŹżź. 18:20 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 6-Ų ŻżŹ. «řżŪűŶ» — mŐŮŶűŻ». 21:20 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŌŹŮųŷ ŹűŵźųűŲ źŻűŴƅ. 85 ųŬ. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ 48 ųŬ, 53 ųŬ, 69 ųŬ. 00:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. ŘŷŴƅƁũ — řŷźźűƈ. 03:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. Śšʼn — ŨŸŷŶűƈ. 05:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ʼnŶŬŴűű. mŖƅƇųũźŴ» — «ʼnŹźŮŶũŴ». 07:25 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŏŮŶźųũƈ ŪŷŹƅŪũ. 55 ųŬ, 58 ųŬ, 63 ųŬ, 75 ųŬ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 10:30 ŝżŻŪŷŴ. ŏżŹŶũŴ ŔűŬű ƀŮŵŸűŷ- Ŷŷū. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 ō Ž «ŊűŻūũ Űũ ōŶŮŸŹ». 12+. 07:00 mŌŗřŗō ŐʼnŏőŌʼnŎś ŗŌŖő». ŕŮ- ŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1958. 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 09:15, 10:05, 10:40, 13:15 mŘřŗśőŋŗ- ŚśŗŨŖőŎ». 12+. 10:00, 14:00 ŋŷŮŶŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 13:35, 14:05 mŔőŠŖŤŎ ŗŊŚśŗŨśŎŔť- Śśŋʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 1—4-ƈ źŮŹűű. 16+. 18:30 ō ź «ŔŮŬŮŶŭũŹŶƄŮ źũŵŷŴƉŻƄ». 19:15 mŋ ōŗŊřŤŒ ŠʼnŚ!» 21:10 mŝŗřŕŜŔʼn ŔŧŊŋő». 23:20 ō ź «ŔŮŬŮŶŭƄ źŷūŮŻźųŷŬŷ źƄźųũ». 00:55 mŐʼnŌʼnōœʼn ŦŖōŞʼnŜŐʼn». ōŮŻŮų- Żűū. ŚŚŚř, 1989. 6+. 02:55 mŜřŗœő ŝřʼnŖşŜŐŚœŗŌŗ». Śŷ- ſűũŴƅŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1978. 04:35 mŖʼn őŚŞŗōŎ ŔŎśʼn». ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŕ Ž «ŚŵŮƁũŹűųű». 12+. 07:15 šųŷŴũ ŭŷųŻŷŹũ œŷŵũŹŷūźųŷŬŷ. 08:00 ŎźŻƅ ŷŭűŶ źŮųŹŮŻ. 16+. 08:30, 13:40, 00:45 ŘƈŻŶűſũ News. 16+. 09:00, 17:00 «ŕűŹ ŶũűŰŶũŶųż». 16+. 10:00 Ŏŭũ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŻŮŪƈ! 16+. 10:55, 14:10, 21:00, 15:05, 16:00, 20:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 16+. 12:00 šųũŽ. 16+. 17:55, 22:00, 19:00 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 23:00, 01:15 «ŚŋŎřŞţŎŚśŎŚśŋŎŖŖŗŎ». 03:00 mōŖŎŋŖőœő ŋʼnŕŘőřʼn». 16+. 04:50 mŋŗŔŠŗŖŗœ». 16+. 05:40 mŘŗŔŗŋőŖœő». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00, 11:30, 18:00 ŚũŵƄŮ źŷƀŶƄŮ žűŻƄ źŹŮŭƄ. 16+. 06:30, 16:15, 21:30 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 16+. 07:15, 12:00, 16:00, 19:00 PRO-ŶŷūŷźŻű. 07:30 ŕżŰ ŰũŹƈŭ. 16+. 09:00 NRJ chart. 16+. 10:00, 01:00 ŖũƁŮ. 16+. 10:35, 22:20 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 12:20 řżźźųűŮ žűŻƄ — ƀŮŵŸűŷŶƄ źŹŮŭƄ. 13:00 R’n’B ƀũŹŻ. 16+. 14:00 ŌŷŹƈƀũƈ ŴűŶűƈ. 16+. 17:00 ŊűŻūũ ŽũŶųŴżŪŷū. 16+. 19:15 ClipYou ƀũŹŻ. 16+. 20:15 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 21:00 «10 źũŵƄž» ź ŔŮŹŷŲ œżŭŹƈūſŮūŷŲ. 23:15 ōũŲŻŮ 2! 16+. 02:05 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 16+. 04:00 #ŨŶũŕżŰśŋ. 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:00 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ. 08:00, 11:00, 14:00, 02:00 ŖŷūŷźŻű. 08:10 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. 08:40 ŏŮŶźųűŲ ůżŹŶũŴ. 12+. 08:50 ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ! 12+. 09:55 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 11:15 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 3-ƈ, 4-ƈ źŮ- Źűű. 13:25, 14:15 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 15:00 ŕżůźųŷŮ ŏŮŶźųŷŮ. 16+. 16:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű. 16+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:45 ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ! 16+. 18:50 ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ. 16+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:30 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 5-ƈ, 6-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 22:40 ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ. 16+. 23:15 ŖŷƀŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 23:30, 02:05 mŕŗŒ ŘŜśť». ŊűŷŬŹũŽű- ƀŮźųũƈ ŭŹũŵũ. ŝŹũŶſűƈ — ŊŮŴƅ- Ŭűƈ, 2012. 16+. 02:25 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 03:25 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:00, 10:15, 06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 09:10, 09:41 ŜŻŹŷ řŷźźűű. 06:07, 07:07, 08:07, 09:07 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 15:30, 18:30, 20:35, 12:35 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮ- ŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 ŋŮźŻű. 10:55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ». śŷų Ɓŷż. 12:55 mśʼnŒŖŤ ŚŔŎōŚśŋőŨ — 4». «řʼn- Ŋŗśʼn Ŗʼnō ŗšőŊœʼnŕő». ōūŮ źŮ- Źűű. 12+. 15:50 ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ. 16:00 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ». 12+. 19:15 ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 12+. 21:50 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 22:00 mŖŎŘŗōœŜŘŖŤŒ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2015. 7-ƈ, 8-ƈ źŮŹűű. 16+. 23:55 ŚŸŮſűũŴƅŶƄŲ ųŷŹŹŮźŸŷŶŭŮŶŻ. 01:35 mŚŗŔŗŕŎŖŖʼnŨ šŔŨŘœʼn». ŕż- ŰƄųũŴƅŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1974. 1-ƈ źŮŹűƈ. 12+. 03:00 mŗŞřʼnŖŨŎŕŤŎ Ŕőşʼn». ōŮŻŮų- Żűū. řŷźźűƈ, 2011. 5-ƈ, 6-ƈ źŮŹűű. 04:55 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũ- Źũ”». 12+. 07:30, 07:55 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻ- ŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 08:25 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 09:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 10:30 ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū. 16+. 11:30 mŐʼnœŗŔōŗŋʼnŖŖʼnŨ ŦŔŔʼn». ŚųũŰųũ. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűƈ — őŹ- ŴũŶŭűƈ — Śšʼn, 2004. 12+. 13:30 mŜŖőŋŎř». 16+. 14:30 mŜŖőŋŎř. ŖŗŋʼnŨ ŗŊŢʼnŌʼn». 20:00 mőŖśŎřŖŤ». 16+. 21:00 mŘřőŔőŠŖŤŎ Ŕŧōő». œŷŵŮ- ŭűƈ. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:00 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:00 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:00 mŗōőŖ ŘřŗŘŜŢŎŖŖŤŒ Őŋŗ- Ŗŗœ». ŜůũźƄ. ŌŮŹŵũŶűƈ — Śšʼn — ŨŸŷŶűƈ, 2008. 16+. 02:40 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 03:10 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 03:40 mŘŗŔőşŎŒŚœʼnŨ ʼnœʼnōŎŕőŨ». 04:30 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 05:25 mŔŧōő ŊŜōŜŢŎŌŗ». 12+. 06:15ŏŮŶźųũƈ ŴűŬũ.ŘũŹŶű, ŭŮŶƅŬű űŴƇŪŷūƅ. ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŗųŻŷŶũūŻƄ». 06:30 ŕ ź «ŕűũ ű ƈ». 6+. 07:00, 08:30 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 07:30, 19:30, 00:00, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. 08:35 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 09:30 mŕʼnřŌŗšʼn». 16+. 11:30 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 12:30, 14:05 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 13:30 mœŜŞŖŨ». 16+. 16:35 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 18:30 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 20:00 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 21:00 mœŜŞŖŨ». 16+. 22:00 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» 23:05 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 00:30, 02:55 ŊŷŴƅƁũƈ ŹũŰŶűſũ. 12+. 01:30 mŜŠŎŖőœ ŔŎœʼnřŨ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1983. 12+. 03:40 mŘőřʼnśŤ ŞŞ ŋŎœʼn». ŘŹűųŴƇ- ƀŮŶƀŮźųűŲ ŪŷŮūűų. ŚŚŚř, 1979. 05:15 ŕ ź «ŠũŸŴűŶ». 6+. ɇɌȼ 05:00 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:00 Ŗśŋ żŻŹŷŵ. 07:10, 08:05 mŔŎŚŖőœ». œŹűŵűŶũŴƅ- Ŷũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 09:00 «ŜŻŹŷ» ź ŧŴűŮŲ ŋƄźŷſųŷŲ. 12+. 10:20 mŋŗŐŋřʼnŢŎŖőŎ ŕŜŞśʼnřʼn. Ŗŗ- ŋŤŎ ŚŎřőő». 16+. 12:00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. 16+. 13:20 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ. 16+. 14:30 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. 15:00 mŕŗŚœŋʼn. śřő ŋŗœŐʼnŔʼn». 16+. 16:20 mŜŔőşŤ řʼnŐŊőśŤŞ ŝŗŖʼn- řŎŒ — 14». 16+. 18:00 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» ź ŔŮŷ- Ŷűŭŷŵ ŐũųŷƁũŶźųűŵ. 16+. 19:40 mŊŎřŎŌŗŋʼnŨ ŗŞřʼnŖʼn — 2». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:30 ʼnŶũŻŷŵűƈ ŭŶƈ. 00:10 mřŗŐŤŚœ». 02:00 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź. 03:05 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00, 16:00 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 11:15 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. 12:15, 23:10 mŚʼnŌʼn ŗ ŝŗřŚʼnŒśʼnŞ». ōŹũŵũ. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűƈ, 1967. «ŋ ŸŷŬŷŶŮ Űũ źƀũźŻƅŮŵ». 3-ƈ źŮŹűƈ. 13:10 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «řŮŲŵźźųűŲ źŷŪŷŹ. ŋŮŹũ, ūŮŴűƀűŮ ű ųŹũźŷŻũ». 12+. 13:25 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 13:50 œŹũźżŲźƈ, ŬŹũŭ ŘŮŻŹŷū! 12+. 14:20, 00:50 «őźűŭŷŹ ʼnŶŶŮŶźųűŲ. ŋ ŻŮŶű źūŷŮŬŷ ūŮųũ». mŚŋʼnōťŊʼn». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1944. 12+. 15:30 ō Ž «ŠŮŴŷūŮų źżŭƅŪƄ. ŚŮŹŬŮŲ ŊŷŻųűŶ». 16:10 «śũŲŶƄ źŻũŴƅŶŷŲ ųŷŵŶũŻƄ». ŝűŴƅŵ 2-Ų. 12+. 16:35 őźųżźźŻūŮŶŶƄŲ ŷŻŪŷŹ. 12+. 17:15 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 2-Ų. «ŘŷźŴŮŭŶűŲ ŸŹŷŹƄū». 17:50 «ŊŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ ŴƇŪŷūƅ». «ŋŴũŭű- ŵűŹ ŕŷŻƄŴƅ ű ŔƇŭŵűŴũ Řŷŭũ- ŹżŮūũ». 18:30 XV ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ųŷŶųżŹź űŵŮŶű Ř. ő. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. Ŕũż- ŹŮũŻƄ ű ŸŹűŰƉŹƄ. ŚųŹűŸųũ. 12+. 19:45 ō Ž «ŐũƂűŻũ őŴƅűŶũ». 20:15 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 20:30 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 20:45 ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ. 12+. 21:00 ʼnŪźŷŴƇŻŶƄŲ źŴżž. 12+. 21:45 ō Ž «ŐũŸŮƀũŻŴƉŶŶƄŲ ŷŪŹũŰ, űŴű ŔŮū śŷŴźŻŷŲ ű őŴƅƈ ŌűŶſŪżŹŬ». 00:00 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 3-Ų. «ŗŻŹŮƀŮŶűŮ». 00:30 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 00:45 ŞżŭźŷūŮŻ. 12+. 01:55 ō Ž «őźŻŷŹűƈ ŷŭŶŷŲ “ŚūũŭƅŪƄ”». 02:20 ō Ž «ŐũƂűŻũ őŴƅűŶũ». 02:50 ō Ž «Ŕũŷ ſŰƄ». 02:55 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 08:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 08:40, 13:50 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 09:30, 17:00 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 10:30 ō Ž «ŚūƈŻƄŮ». 12+. 11:30 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 12:30 «ŗžŷŻŶűųű Űũ ŸŹűūűŭŮŶűƈŵű». 13:30 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 14:00 mŠśŎş». 15:00 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŖũƀũŴŷ. 16:00 ŌũŭũŴųũ. 12+. 18:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵ. 18:10, 21:00 mœʼnŚŔ». 12+. 20:00 ŊűŻūũ űŵŸŮŹűŲ. 20:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. œźŻũŻű, ŷ ŸŷŬŷŭŮ. 20:52 ʼnźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ. 21:15 mœŗŚśő». 12+. 23:00 mōŖŎŋŖŗŒ ōŗŐŗř». ŝƆŶŻŮŰű,. řŷźźűƈ, 2005. 16+. 02:00 Ş ūŮŹźűű. ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű. 12+. 02:30 mśŜŘŗŒ ő ŎŢĻ śŜŘŎŎ śŜŘŗŌŗ: œŗŌōʼn Ōʼnřřő ŋŚśřŎśőŔ ŔŔŗŒ- ōʼn». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2003. 16+. 04:15 mœŔőŖŗœ ŋŎōťŕ — 1». 12+. 16 ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ǿȞȓȒȎ, 9 ȟȓțȠȭȏȞȭ vedomosti.sfo.ru ɈɌɋ 06:00 ŖűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. 12+. 10:00, 11:45, 13:35, 17:55, 20:05, 22:00, 00:30, 05:10 ŘŷŬŷŭũ. 10:05, 05:10 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+. 10:50, 12:40, 14:25, 15:40, 16:40, 18:45, 21:15, 23:55, 05:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 10:55 mŨŊŔŗŠŖŤŒ ŚŘʼnŚ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 16+. 12:40, 14:30 mŕŗŒ ŊŔőŐœőŒ ŋřʼnŌ». ōŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 13:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:30 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ ŗśŚ. 16+. 15:40 ō Ž «ŋŴũŭűŵűŹ ŐŮŴƅŭűŶ. ŚŻŹũźŻű ōŷŶ œűžŷŻũ». 16+. 16:40 mřʼnŐ Ŗʼn řʼnŐ ŖŎ ŘřőŞŗōőśŚŨ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1987. 18:00 Pro ŰŭŷŹŷūƅŮ. 12+. 18:15 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 18:30 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 18:50 ŘŷŵŶűŻƅ Ūżŭż. 12+. 19:05 mŨŊŔŗŠŖŤŒ ŚŘʼnŚ». 16+. 21:20 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 21:30 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 22:00 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 22:15 mšŎŚśť Śŗśŗœ ŚŠʼnŚśťŨ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 00:00 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. 16+. 00:30 mřʼnŒŚœőŒ ŜŌŗŔŗœ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 02:00 mśʼnřőŝ “ŚŠʼnŚśŔőŋʼnŨ ŚŎŕťŨ”». 12+. 03:30 mŞŗŐŨŒœʼn ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōʼn». 16+. œūũŴűŽűųũſűŷŶŶũƈ ųŷŴŴŮŬűƈ źżŭŮŲ ŖŷūŷźűŪűŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŷŪƃƈūŴƈŮŻ ŷŪ ŷŻųŹƄŻűű ūũųũŶŻŶŷŲ ŭŷŴůŶŷźŻű: 1. ŕűŹŷūŷŬŷ źżŭƅű 2-Ŭŷ źżŭŮŪŶŷŬŷ żƀũźŻųũ ŋŮŶŬŮŹŷūźųŷŬŷ źżŭŮŪŶŷŬŷ ŹũŲ- ŷŶũ ŖŷūŷźűŪűŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű. ŐũƈūŴŮŶűƈ ű ŭŷųżŵŮŶŻƄ, żųũŰũŶŶƄŮ ū Ÿ. 6 źŻ. 5 ŐũųŷŶũ řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮ- Źũſűű ŷŻ 26 űƇŶƈ 1992 Ŭ. ɏ 3132-1 «ŗ źŻũŻżźŮ źżŭŮŲ ū řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũ- ſűű», ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ Ÿŷ ŹũŪŷƀűŵ ŭŶƈŵ ź 09:00 ŭŷ 15:00 Ÿŷ ũŭŹŮźż: Ŭ. Ŗŷūŷźű- ŪűŹźų, żŴ. ŏŮŴŮŰŶŷŭŷŹŷůŶũƈ, 4/1,ųũŪ. 111,216. śŮŴ.: 223-16-11; 201-43-16. ŘŷźŴŮŭŶűŲ ŭŮŶƅ ŸŹűƉŵũ ŭŷųżŵŮŶŻŷū — 28 źŮŶŻƈŪŹƈ 2015 Ŭŷŭũ ŭŷ 17:00. ŐũƈūŴŮŶűƈ ű ŭŷųżŵŮŶŻƄ, ŸŷźŻżŸűūƁűŮ ŸŷźŴŮ żųũŰũŶŶŷŬŷ źŹŷųũ, ų ŹũźźŵŷŻŹŮ- ŶűƇ ŶŮ ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ. 200.02.09.15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2