Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 06:00 ŖŮ ūŹű ŵŶŮ! 16+. 07:00 ŚŵŷŻŹŮŻƅ ūźŮŵ! 16+. 07:30 ŏũŭŶŷźŻƅ. 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ŗŷūŷ- źŻű. 16+. 09:00 «ŋŷŮŶŶũƈ ŻũŲŶũ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷ- ųŷŸŮŶųŷ. 16+. 11:00 ō Ž «Řŷ ŸŹűųũŰż ŪŷŬŷū». 16+. 12:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 13:00 ŐūũŶƄŲ żůűŶ. 16+. 14:00 mŘʼnřŗŔť “řŤŊʼn ŕŎŠ”». śŹűŴ- ŴŮŹ. Śšʼn, 2001. 16+. 16:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 17:00 «śũŲŶƄ ŵűŹũ» ź ʼnŶŶŷŲ ŠũŸŵũŶ. 18:00 ŚũŵƄŮ ƁŷųűŹżƇƂűŮ ŬűŸŷŻŮŰƄ. 19:00 ŖŷūŷźŻű. ŖŷūŷźűŪűŹźų. 16+. 20:00 mŚśőřʼnśŎŔť». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1996. 16+. 22:10 ŋŷŭűŻƅ Ÿŷ Źżźźųű. 16+. 23:25, 02:30 mŚŘʼnřśʼnœ. œřŗŋť ő ŘŎ- Śŗœ». őźŻŷŹűƀŮźųũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2010. 18+. 01:40 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». 16+. 04:30 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. ɈɌɊ 08:20, 12:05 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 08:30 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 09:00, 15:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 10:00 ō Ž «ŋŮŹŻŷŴƉŻƀűų». 10:40, 14:45 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 11:00, 17:15 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 11:50 ŗźŶŷūũŻŮŴű. 12+. 13:00, 16:00, 22:00, 01:00 ŖŷūŷźŻű. 13:20, 23:20 mŚŗŋŎŚśť». 16:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 16:45 ŌũŵŪżŹŬźųűŲ źƀƉŻ. 12+. 18:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 21:45 ŖŷūŷźŻű ŚŷūŮŻũ ŝŮŭŮŹũſűű. 22:20, 03:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 00:45 ŗźŶŷūũŻŮŴű. 12+. 01:20 ō Ž «ŋŮŹŻŷŴƉŻƀűų». 02:00 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 02:20, 07:45 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 04:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:00 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 07:50 Řŷ ŭŮŴũŵ ŶŮźŷūŮŹƁŮŶŶŷŴŮŻŶűž. 09:50 ōũūũŲ ŹũŰūŮŭƉŵźƈ! 16+. 10:50 ō ź «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ». 16+. 12:00 ō ź «ŦŽŽŮųŻ ŕũŻŹŷŶƄ». 16+. 13:00 ʼnŶŬŮŴƄ ųŹũźŷŻƄ. 16+. 14:00 ŏŮŶźųũƈ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ. 16+. 17:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 18:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 18:40 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 19:00 mōŋŎ ŚŜōťŊŤ — 2». 12+. 21:00 ō ź «ŠżŭŷŻūŷŹűſũ». 16+. 23:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 00:30 mŘŗŘŤśœʼn ŋŎřŤ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2010. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. 02:35 mōŎŋŜšœʼn Ś ŌőśʼnřŗŒ». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1958. 04:25 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:25 ō Ž «ŖŷūƄŮ ŹżźźųűŮ źŷŪũųű». 05:55 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:20, 00:40 mŘŤŔťŖʼnŨ řʼnŊŗśʼn». 13:10, 02:45 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 14:45, 02:25 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 15:05 «22 ŕőŖŜśŤ». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2014. 16:40, 04:20 24 ųũŭŹũ. 16+. 17:45, 19:30, 21:15, 22:55 mŔŎśŜŠőŒ ŗśřŨō». 05:20 VI ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ ŪŷŮūŷŵż źũŵŪŷ «ŘŴũŻŽŷŹŵũ S-70». 07:10 mŔŗřō. ŘĻŚ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ». Ɍȼɐ 07:00 ŖũźŻŹŷŮŶűŮ. 09:10 mŌōŎ ŖʼnŞŗōőśŚŨ ŖŗŝŎŔŎś?» œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1987. 10:40, 12:50 mśřő ŘŗŔŜŌřʼnşőő». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2005. 12:30, 15:30, 18:30, 20:30, 23:00, 00:50 ŚŷŪƄŻűƈ. 14:25 ŋ ſŮŶŻŹŮ źŷŪƄŻűŲ» ź ʼnŶŶŷŲ ŘŹŷžŷŹŷūŷŲ. 15:50 ŌŷŹŷŭźųŷŮ źŷŪŹũŶűŮ. 12+. 16:40 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎŜŊőŒŚśŋŗ». 19:00 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 20:45 mœŜřʼnŏ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 22:45 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 23:30 Řŷ ŵűŶźųŷŵż źƀƉŻż. 16+. 00:05 ŊŮŰ ŷŪŵũŶũ. 16+. 01:30 ō Ž «ŘżƁųűŶũ ŸŷźŴŮ ŘżƁųűŶũ». 02:40 mŊʼnšŕʼnŠŖőœ». œŷŵŮŭűƈ. řŷź- źűƈ, 2002. 04:45 mŗśŎş ŊřʼnŜŖ — 3». 06:30 ō Ž «śũŲŶƄ ŶũƁŮŬŷ ųűŶŷ». mŚŻũŹűų ŞŷŻŻũŪƄƀ». ɉəɌɕɃ 07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00 ŚŮŲƀũź. 07:10 ŜŻŹŷ Ŷũ «5». 6+. 10:30 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. 16+. 11:30, 13:30, 17:00 mŔŧśŤŒ». œŹűŵű- ŶũŴƅŶƄŲ ŪŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2013. 1—6-ƈ źŮŹűű. 20:00, 02:35 mōŎśŎœśőŋŤ». 21:30, 23:25 mŚŔŎō». 00:15 ŕŷŵŮŶŻ űźŻűŶƄ. 16+. 01:10 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. ŗ ŬŴũūŶŷŵ. 02:10 ōŮŶƅ ũŶŬŮŴũ. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00, 07:20, 08:20 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 07:05, 08:05 ŕżŴƅŻűųŴŷżŶƄ. 07:35 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:45, 14:55, 16:55, 18:50, 20:55 ŘŹŷ- ŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 10:50 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 11:05 mŘŗ ŐʼnœŗŖʼnŕŋŗŎŖŖŗŌŗ ŋřŎŕŎŖő». 12:30 ŚŮŵƅ Ŷũ źŮŵƅ. 12+. 12:50 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. 13:10 mśřőōşʼnśť śřő». 6+. 14:35 ŕũŴŮŶƅųűŮ ŹũŭŷźŻű ŪŷŴƅƁŷŬŷ ŬŷŹŷŭũ. 12+. 15:00, 19:25, 21:00, 22:50, 01:00, 02:40 ŖŷūŷźŻű 49. 15:15 mōŎśő ŘŗŖŎōŎŔťŖőœʼn». œŷ- ŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 1997. 16+. 17:05 mŗŚŎŖŖőŒ ŕʼnřʼnŝŗŖ». śŹũŬű- ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1979. 12+. 18:45 ŚűŪűŹźųűŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 19:00 «ŗŹŭƄŶųũ-2015». 12+. 19:40 mŗśŘŜŚœ Őʼn ŚŋŗŒ ŚŠĻś». Ŕű- ŹűƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř — ŋŮŶŬ- Źűƈ, 1981. 1-ƈ źŮŹűƈ. 12+. 21:20, 23:05 mʼn ŊŤŔ Ŕő œʼnřŗśőŖ». őŹŷŶűƀŮźųűŲ ŭŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1989. 22:45 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 00:30 «ŗŹŭƄŶųũ-2015». 12+. 01:20 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 01:40 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00, 03:55 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25, 05:15 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:45 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 09:00 ŕżŴƅŻųũŶũŴ «řũŶŶűŮ ŸŻũƁųű». 10:10 ŕ ź «ŕű ŕű ŕűƁųű». 10:35 ŕ ź «ŘŹűŶſŮźźũ ŔűŴűŽű». 11:00 ŕ ź «ōŹżůŪũ — ƆŻŷ ƀżŭŷ». 11:50 ŕ Ž «ŘŹŷŭŮŴųű řũŵŰŮźũ». 12:10 ŕ ź «ŕŷŽű». 12:30 ōũūũŲŻŮ ŹűźŷūũŻƅ! 12:55 ŕ ź «ŊŮŴųũ ű ŚŻŹŮŴųũ. ŗŰŷŹŶũƈ źŮŵŮŲųũ». 14:20, 21:50 ŕ ź «ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮ- Ŷűƈ ŸƀƉŴųű ŕũŲű». 15:00 ŕ ź «śŹũŶźŽŷŹŵŮŹƄ. ŊŷŻƄ źŸũ- źũŻŮŴű». 15:45, 05:50 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 16:25 «ŎŹũŴũƁ». 17:00 ŘŮŹŮŵŮƁųũ. 17:20 ŕ ź «ʼnŴűźũ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ!» 19:10 ŕ ź «ŊŷŪ źŻŹŷűŻŮŴƅ». 20:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 20:45 ŕ ź «ŔżŶŻűų ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ». 22:40 ŕ ź «ōŷŪŹƄŮ ƀżŭŮźũ ū źŻŹũŶŮ ŔũŴũŴżŸźűƈ». 23:05 ŕ ź «ŢŮŶƈƀűŲ ŸũŻŹżŴƅ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŘŷŮŰŭ ŭűŶŷŰũūŹŷū». 01:05 ŕ Ž «ŚųũŰųũ ŷ ŹƄŪũųŮ ű ŹƄŪųŮ». 01:40 ŋźƉ, ƀŻŷ ūƄ žŷŻŮŴű ŰŶũŻƅ, Ŷŷ ŪŷƈŴűźƅ źŸŹŷźűŻƅ. 02:05 mŌŋŎŖ ōŏŗŖŚ — ŜŠŎŖőşʼn ŕŎř- ŔőŖʼn». 02:55 ŕ Ž «ŘŹŷ ŭŮūŷƀųż ŕũƁż». 04:25 śũŶſƄ Ÿŷŭ ŝũ ŚŷŴƅ. 04:40 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 05:05 ŌŷūŷŹűŵ ŪŮŰ ŷƁűŪŷų. 05:30 ŠũŮŸűŻűŮ. 06:15 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŞŷŵƄ». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 13:40, 15:00, 21:30, 00:00, 02:30, 06:50 ŖŷūŷźŻű. 11:15 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŏŮŶƂűŶƄ. ŨŸŷŶűƈ — œűŻũŲ. 14:00 ŝżŻŪŷŴ. ŏżŹŶũŴ ŔűŬű ƀŮŵŸűŷŶŷū. 14:30 ŝżŻŪŷŴ. ŕűŹ ũŶŬŴűŲźųŷŲ ŸŹŮ- ŵƅŮŹ ŴűŬű. 15:30 ŚŷūŹŮŵŮŶŶŷŮ ŸƈŻűŪŷŹƅŮ. œżŪŷų ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ ŷŪŷŹŷŶƄ řŷźźűű. ŚŵŮƁũŶŶũƈ ƆźŻũŽŮŻũ. 17:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 6-Ų ŻżŹ. «ʼnŵųũŹ» — mŚŸũŹŻũų». 19:40 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŏŮŶƂűŶƄ. ōŷŵűŶűųũŶźųũƈ ŹŮźŸżŪŴűųũ — Śšʼn. 21:50 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŌŹŮųŷ ŹűŵźųűŲ źŻűŴƅ. 66 ųŬ, 75 ųŬ, 98 ųŬ. 00:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŏŮŶƂűŶƄ. řŷźźűƈ — ʼnŴůűŹ. 03:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ őŻũŴűű. mřŷŵũ» — «ŧūŮŶŻżź». 04:45 řũŴŴű ųŹŷźź. ŦŻũŸ ƀŮŵŸűŷŶũŻũ ŵűŹũ ūŷ ŝŹũŶſűű. 07:25 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŌŹŮųŷ ŹűŵźųűŲ źŻűŴƅ. 59 ųŬ, 71 ųŬ, 80 ųŬ, 130 ųŬ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 10:00 ŝżŻŪŷŴ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ƀŮŵŸűŷ- ŶũŻũ ŝŹũŶſűű. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 ō ź «ŗŹżůűŮ ŞŞ ūŮųũ». 12+. 06:20 ŋŷŮŶŶũƈ ŸŹűƉŵųũ. 6+. 07:05 ŖŷūŷźŻű. ŌŴũūŶŷŮ. 08:00, 09:15, 10:05 mŌŗřŨŠőŒ ŚŖŎŌ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1972. 6+. 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 10:00, 14:00 ŋŷŮŶŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 10:25, 13:15 mōŋŗŒŖŗŒ œʼnŘœʼnŖ». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1985. 12+. 13:25, 14:05 mŚŕŎřśť šŘőŗŖʼnŕ. œřŤŕ». 1—4-ƈ źŮŹűű. 18:30 ō ź «ŔŮŬŮŶŭũŹŶƄŮ źũŵŷŴƉŻƄ». 19:15 mŘřŗśőŋŗŚśŗŨŖőŎ». ōŮŻŮų- Żűū. ŚŚŚř, 1985. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. 23:20 ō ź «ŔŮŬŮŶŭƄ źŷūŮŻźųŷŬŷ źƄźųũ». 00:55 ŋŷŮŶŶũƈ ŸŹűƉŵųũ. 6+. 01:45 mŕŗŨ ŏőŐŖť». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1973. 1—3-ƈ źŮŹűű. 12+. ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŕ Ž «ŚŵŮƁũŹűųű». 12+. 07:15 šųŷŴũ ŭŷųŻŷŹũ œŷŵũŹŷūźųŷŬŷ. 08:00 ŎźŻƅ ŷŭűŶ źŮųŹŮŻ. 16+. 08:30, 12:30, 00:45 ŘƈŻŶűſũ News. 16+. 09:00 «ŕűŹ ŶũűŰŶũŶųż». 16+. 10:00 Ŏŭũ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŻŮŪƈ! 16+. 11:00 ŗŴűŬũŹž śŋ. 16+. 12:00 ŊŷŴƅƁűŮ ƀżūźŻūũ. 16+. 13:00 ŊŴŷųŪũźŻŮŹƄ. 16+. 14:00, 16:50, 15:00, 15:50, 19:00, 20:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 16+. 18:00 ŏũŶŶũŸŷůŮŶű. 16+. 21:00 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 23:00, 01:15 mŚŋŎřŞţŎŚśŎŚśŋŎŖŖŗŎ». 03:00 mōŖŎŋŖőœő ŋʼnŕŘőřʼn». 16+. 04:50 mŋŗŔŠŗŖŗœ». 16+. 05:40 mŘŗŔŗŋőŖœő». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00 ŚũŵƄŮ źŷƀŶƄŮ žűŻƄ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ. 06:30, 16:00, 21:30 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 16+. 07:15 ŕżŰ ŰũŹƈŭ. 16+. 09:00 řżźźųűŲ ƀũŹŻ. 16+. 10:00 #ŔʼnŒœŷŻŕżŰśŋ. 16+. 10:35, 22:20 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 11:30, 18:00 řżźźųűŮ žűŻƄ — ƀŮŵŸűŷ- ŶƄ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ. 12:00 PRO-ŷŪŰŷŹ. 16+. 12:35 ŖŮŽŷŹŵũŻ ƀũŹŻ. 16+. 13:00 ŕżŰ śŋ ƀũŹŻ. 16+. 14:00 ŌŷŹƈƀũƈ ŴűŶűƈ. 16+. 16:45 ŊűŻūũ ŽũŶųŴżŪŷū. 16+. 19:00 PRO-ŶŷūŷźŻű. 16+. 19:15 R’n’B ƀũŹŻ. 16+. 20:15 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 21:00 «10 źũŵƄž» ź ŔŮŹŷŲ œżŭŹƈūſŮ- ūŷŲ. 16+. 23:15 śŷŹ 30 — ųŹżŻƈų ŶŮŭŮŴű. 16+. 01:15 ŖũƁŮ. 16+. 02:30 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:00 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ. 08:00, 11:00, 14:00, 02:00 ŖŷūŷźŻű. 08:10 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. 08:40 ŏŮŶźųűŲ ůżŹŶũŴ. 12+. 08:50 ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ! 12+. 09:55 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 11:15 ŚŮŬŷŭŶƈ ūŮƀŮŹŷŵ. 16+. 13:25, 14:15 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 15:00 ŕżůźųŷŮ ŏŮŶźųŷŮ. 16+. 16:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű. 16+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:45 ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ! 16+. 18:50 ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ. 16+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:30 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 1-ƈ, 2-ƈ źŮ- Źűű. 22:35 ŖŷƀŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 22:50 mŘŜśŎšŎŚśŋőŨ ŌŜŔŔőŋŎřʼn». ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn, 2010. 12+. 00:25, 02:05 mŔŜŠšőŒ ŔŧŊŗŋŖőœ ŋ ŕőřŎ». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 1977. 16+. 02:20 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 03:20 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:00, 10:15, 06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 09:10, 09:41 ŜŻŹŷ řŷźźűű. 06:07, 07:07, 08:07, 09:07 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 15:30, 18:30, 20:35, 12:35 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮ- ŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 ŋŮźŻű. 10:55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ». śŷų Ɓŷż. 12:55 mśʼnŒŖŤ ŚŔŎōŚśŋőŨ — 4». mőŚśőŖŖŤŎ şŎŖŖŗŚśő». ōūŮ źŮŹűű. 12+. 15:50 ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ. 16:00 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ». 12+. 19:15 ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 12+. 21:50 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 22:00 mŖŎŘŗōœŜŘŖŤŒ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2015. 1—3-ƈ źŮŹűű. 16+. 00:50 ŠŮźŻŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū. 16+. 01:50 mŐōřʼnŋŚśŋŜŒśŎ, Ũ ŋʼnšʼn śĻ- śŨ!» ŦųźſŮŶŻŹűƀŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1975. 12+. 03:55 mŗŞřʼnŖŨŎŕŤŎ Ŕőşʼn». ōŮŻŮų- Żűū. řŷźźűƈ, 2011. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. ɌɇɌ 07:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũ- Źũ”». 12+. 07:30 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 08:25 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 09:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 10:30 mŌʼnřřő ŘŗśśŎř ő œŜŊŗœ ŗŌŖŨ». ŝƆŶŻŮŰű. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũ- Ŷűƈ — Śšʼn, 2005. 12+. 13:30 mŜŖőŋŎř». 16+. 14:30 mőŖśŎřŖŤ». 16+. 21:00 mૠ— ŕőŔŔŎřŤ». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2013. 16+. 23:05 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:05 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:05 mśʼnŕ, ŌōŎ ŏőŋŜś ŠŜōŗŋő- Ţʼn». ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn, 2009. 03:05 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 03:35 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 04:00 mŘŗŔőşŎŒŚœʼnŨ ʼnœʼnōŎŕőŨ». 04:55 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 05:50 ŚŭŮŴũŶŷ źŷ ūųżźŷŵ. 16+. ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŗųŻŷŶũūŻƄ». 06:30 ŕ ź «ŕűũ ű ƈ». 6+. 07:00, 08:30 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 07:30, 19:30, 00:00, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. 08:35 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 09:30 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 10:00 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 10:50 «ŕʼnōʼnŌʼnŚœʼnř-3». ŘŷŴŶŷŵŮŻ- ŹũůŶƄŲ ũŶűŵũſűŷŶŶƄŲ ŽűŴƅŵ. Śšʼn, 2012. 12:30, 16:00, 21:00 mœŜŞŖŨ». 16+. 14:00 ŊŷŴƅƁũƈ ųżžŶƈ. 16+. 18:00 ŜŹũŴƅźųűŮ ŸŮŴƅŵŮŶű. 16+. 18:30 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 20:00 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 22:00 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:10 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 00:30 «œűŶŷ ū ŭŮŻũŴƈž» ź ŝƉŭŷŹŷŵ ŊŷŶŭũŹƀżųŷŵ. 16+. 01:30 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. 01:45 ōũƉƁƅ ŵŷŴŷŭƉůƅ! 16+. 02:15 ŊŷŴƅƁũƈ ŹũŰŶűſũ. 12+. 03:15 mŕŗŚœŋʼn — œʼnŚŚőŗŘŎŨ». ŝũŶŻũźŻűųũ. ŚŚŚř, 1973. 04:50 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. ɇɌȼ 05:00 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:00 Ŗśŋ żŻŹŷŵ. 07:10, 08:05 mŔŎŚŖőœ». œŹűŵűŶũŴƅ- Ŷũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷ- ŭŶƈ. 09:00 «ŜŻŹŷ» ź ŧŴűŮŲ ŋƄźŷſųŷŲ. 12+. 10:20 mŋŗŐŋřʼnŢŎŖőŎ ŕŜŞśʼnřʼn. Ŗŗ- ŋŤŎ ŚŎřőő». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 12:00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. 16+. 13:20 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ. 16+. 14:30 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. 15:00 mŕŗŚœŋʼn. śřő ŋŗœŐʼnŔʼn». ōŮ- ŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 16:20 «ŜŔőşŤ řʼnŐŊőśŤŞ ŝŗŖʼn- řŎŒ— 14». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 18:00 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» ź ŔŮŷ- Ŷűŭŷŵ ŐũųŷƁũŶźųűŵ. 16+. 19:40 mŊŎřŎŌŗŋʼnŨ ŗŞřʼnŖʼn — 2». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:30 ʼnŶũŻŷŵűƈ ŭŶƈ. 00:10 mřŗŐŤŚœ». ŗźŻŹŷźƇůŮŻŶũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 16+. 02:00 ŚŸŮŻŷ ū ŚŚŚř. 12+. 03:00 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2009. 16+. ɊɈɋɋɂə Ʉ 08:00 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00, 16:00, 20:30, 00:30 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 11:15 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. 12:15, 23:10 mŚʼnŌʼn ŗ ŝŗřŚʼnŒśʼnŞ». ōŹũŵũ. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűƈ, 1967. mŚŮŵŮŲŶƄŲ ŽŮźŻűūũŴƅ». 1-ƈ źŮŹűƈ. 13:10 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű». ŋũźűŴűŲ ŕűƂŮŶųŷ. 14:05 ō Ž «ŔŷźųżŻŶƄŲ ŻŮũŻŹ». 14:20 mŕŎōŋŎōť». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1938. 15:15 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻżŹƄ». mŞũŵŪŮŹźŻŷŶ. ŌŷŹŷŭ Ŷũ ūŹŮŵƈ». 15:30 œ 95-ŴŮŻűƇ źŷ ŭŶƈ ŹŷůŭŮŶűƈ ʼnŴŮųźũŶŭŹũ ŌŹũūŮ. «ŗźŮŶŶűŮ ŸŷŹŻŹŮŻƄ». 16:10 ŚŸŮųŻũųŴƅ Ōʼnś űŵ. ŎūŬ. ŋũžŻũŶ- Ŭŷūũ. mœŗŖʼnřŕőŨ». 12+. 18:30 XV ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ųŷŶųżŹź űŵŮŶű Ř. ő. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. Ŕũż- ŹŮũŻƄ ű ŸŹűŰƉŹƄ. ŚųŹűŸųũ. 19:45 ō Ž «ōūũ ŸũŹũŭũ ŘŷŪŮŭƄ». 20:15 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 20:45 ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ. 12+. 21:00 «ŚũŻű. ŖŮźųżƀŶũƈ ųŴũźźűųũ...» ź ōű- ŶŷŲ œűŹŶũŹźųŷŲ, ŎųũŻŮŹűŶŷŲ ŕŮ- ƀŮŻűŶŷŲ ű ŕűžũűŴŷŵ ŞŷžŴŷūƄŵ. 21:40 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 22:10 «śŮŵ ūŹŮŵŮŶŮŵ» ź ʼnŴŮųźũŶŭŹŷŵ ʼnŹžũŶŬŮŴƅźųűŵ. «Ōŷŭ ŴűŻŮŹũŻżŹƄ ŵűŶżź ųŶűůŶũƈ ŻŷŹŬŷūŴƈ — Źũū- Ŷŷ ƀŮŵż?» 22:55 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «ŚũŶ ŕũŹűŶŷ. ŚūŷŪŷŭŶƄŲ ųŹũŲ ū ʼnŸŮŶŶűŶũž». 12+. 00:00 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 1-Ų. «ŘŷŻŮŹƈŶŶŷŮ Ÿŷųŷ- ŴŮŶűŮ». 00:45 ŞżŭźŷūŮŻ. 12+. 00:50 mŕŎōŋŎōť». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1938. 01:35 ō Ž «ōūũ ŸũŹũŭũ ŘŷŪŮŭƄ». 02:05 œŷŶſŮŹŻ ũŶźũŵŪŴƈ «ŦŹŵűŻũů» Ÿŷŭ żŸŹũūŴŮŶűŮŵ ʼn. ŜŻųűŶũ. 02:40 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. 03:40 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻżŹƄ». mŞũŵŪŮŹźŻŷŶ. ŌŷŹŷŭ Ŷũ ūŹŮŵƈ». Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 16+. 08:20 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 08:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 09:30, 17:00 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 10:30 ō Ž «ŚūƈŻƄŮ». 12+. 11:30 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 12:30 «ŗžŷŻŶűųű Űũ ŸŹűūűŭŮŶűƈŵű». 14:00 mŠśŎş». 15:00 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŖũƀũŴŷ. 16:00 «ŌũŭũŴųũ». 12+. 18:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵ. 18:10, 21:00 mœʼnŚŔ». 12+. 20:00 ŋŷŸŹŮųű. 20:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. œźŻũ- Żű, ŷ ŸŷŬŷŭŮ. 20:50 ʼnźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ. 21:15 mœŗŚśő». 12+. 23:00 mŚśʼnśŚœőŒ ŚŗŋŎśŖőœ». ōŮ- ŻŮųŻűū, řŷźźűƈ, 2005. 12+. 03:15 Ş ūŮŹźűű. ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű. 12+. 03:45 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 04:15 mŕĻřśŋŤŎ ōŗ ŋŗŚśřŎŊŗŋʼn- ŖőŨ». 12+. 14 ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ǽȜțȓȒȓșȪțȖȘ, 7 ȟȓțȠȭȏȞȭ vedomosti.sfo.ru ɈɌɋ 06:00 ŖűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. 12+. 10:00, 11:45, 13:35, 18:10, 20:10, 22:00, 00:30, 05:05 ŘŷŬŷŭũ. 10:05, 05:10 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+. 10:50, 12:35, 14:30, 15:25, 16:50, 18:45, 21:15, 23:40, 05:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 10:55 mŞŗŐŨŒœʼn ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōʼn». 16+. 12:40 ŚŹŮŭũ ŷŪűŻũŶűƈ. 16+. 13:35 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 14:35 mŕŗŒ ŊŔőŐœőŒ ŋřʼnŌ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 1-ƈ źŮŹűƈ. 16+. 15:30, 18:30, 21:30, 00:00 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 15:40 mŗ řŤŊʼnœŎ ő ŎŌŗ ŏŎŖŎ». ŚųũŰųũ. ŌŮŹŵũŶűƈ, 2013. 16:55 mŐŋŗŖŨś, ŗśœřŗŒśŎ ōŋŎřť». œűŶŷŸŷūŮźŻƅ. ŚŚŚř, 1965. 12+. 18:15 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 18:50 ŘŷŵŶűŻƅ Ūżŭż. 12+. 19:00 mŨŊŔŗŠŖŤŒ ŚŘʼnŚ». œŷŵŮŭűƈ. ŜųŹũűŶũ, 2012. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. 16+. 21:20 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 22:00 mśʼnřőŝ “ŚŠʼnŚśŔőŋʼnŨ ŚŎŕťŨ”». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 12+. 23:40, 00:30 mŖŎŊŎŚŖŤŒ œʼnŘőśʼnŖ ő ŕőř ŊŜōŜŢŎŌŗ». 02:00 mŋŗŚŘŗŕőŖʼnŖőŨ ŗ ŊŜōŜŢŎŕ». 16+. 04:00 mřŜŚʼnŔŗŠœʼn». 12+.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2