Fleschier E., 2. Anh., oder 6. und letzter...-1759

(o ly w tC om m a ) '6 ju bútr'cti. p. 5 . líes evbringf; img. p .9 9 .1 .3. et.. p. ic o . 1 . 3. , p. 1 21 . 1. 1. erroarfeit jcíje bt lies (jeDórct. n JUnbe, líes líes uitb baf;er, nia. p .3 0 4 .1. . 6 . t>on unten, roiberfeftt fer,e be líes mertÍKt é líes ^Sevía«=

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2