Советская Сибирь, 2004, №077

Ív xvvintqí djwjltv fqiqéxrvmv mqlévunz |ntzéj ȹ¯Ëã« wv visjxzq q k Ëvkvxqiqéxrn vi sj·tv x wév¹xtntqnu vxjlrq k kqln lv l¹ q uvrév mv xtnmj Ænzné ojwjlt€p ² u x wvé€k€ lv u x Ònuwnéjzyéj kvoly}j tv·í vrvsv ltnu ² méjlyxvk znwsj { ¹º°ãË ‚ ÒË mºË °‚ˆº} v qljízx¹ vxjlrq k kqln lv l¹ q uvrévmv xtnmj jwéns¹ unxzjuq xqst€n wv ímy kvouv t€ mévo€ Ænzné ojwjlt€p ² u x yxqsntqn lv ² u x jwéns¹ ltnu jwéns¹ tv·í wvé€k€ lv u x Ònuwnéjzyéj jwéns¹ tv·í wsíx ² wéq wév¹xtntq¹} lv uqtyx ltnu wsíx ² wv ímy lv wsíx Ív}vsvljtqn jwéns¹ tv·í uqtyx ² wv ímv kvxzvry wsíx ltnu ² méjlyxvk znwsj ±°¥°¦¢ €ãÈmÓÈ« ¹¯ºãËäÈ Û ¯ÈÏÓÒ È m º²º Ȳ ˆSHŸ«HS Ÿ› ›F¢S 3Š 0›[D›ž ŠSD˜R– F¦›¢DH¢ ž¦H–Rœ ¡SR •žHŸRœ ¬R RŸ›› 3RFF›› l™HF ¢R¦Dœ§£{ SDš ›¥£ – ˜R[R˜D[ ŸH™˜£ FDŸªŸ› •R—D¢ªŸ› › •H˜ ªŸ› FžR®Ÿ› DFHžH ›® 2• ¬¢RŸ —žD–D ¡SD–›¢Hž«F¢–D šD ®–›ž –¦HSD D šDFH˜D ›› ¢RS—R –R ¡SRŸª§žH Rœ ¡DžD¢ª ˆR H—R FžR–DŸ ˜R[R˜ª SDš ®¢F® – µ SDš lˆSD–›¢Hž«F¢–R F ›š›– F¢D–£ H˜› R—R FR¥›Dž« R—R DžR—D ¡Rš–Rž›¢ £ŸH « §›¢« ¬¢R¢ ž¤¢{ µ FDšDž ¡SHŸ«HS Ÿ› ›F¢S lˆR–ª§D® ¡SR›š–R˜›¢Hž« RF¢« ¢S£˜D ¡SR ›š–R˜® R–ªH ¢H[ RžR—›› –ª–R ˜® ›š ¢H › •›š HF › R¡žD¢£ ¢S£˜D D ¢D™H ¡R–ª§D® ¬¢£ šD SD•R¢ £¡žD¢£ Ÿª ŸR™HŸ SH §D¢« ž¦H–ªH ¡SR•žHŸª D§Hœ ¬R RŸ››{ µ ¡R˜¦HS £ž ŠSD˜R– ¡ËÓÈ }ºÓÁãÒ}ˆÈ Û ÎÒÏÓË®" % $S[D —Hž«FH šD˜HS™D Ÿ£™ ¦› D ¡R˜RšSH–DHŸªœ – ¡S›¦DF¢ RF¢›  –šSª–£ ™›žR—R ˜RŸD ŸDS¢D —R˜D .D šD®–›ž D ¦Dž« › ‰%‚ $S[D —Hž«FRœ R• žDF¢› %žD˜›Ÿ›S‡R•D R– žH¢ ›œ ŸHF¢ ªœ ™›¢Hž« •ª–§›œ SD•R¢ › lRS—DšD{ ¡R ¡SH˜–D S›¢Hž« ªŸ ˜D ªŸ –ªS£¢›ž —DšR–ªH šD—ž£§› – ¡R˜–DžH ™› žR—R ˜RŸD l2 F˜HžDž ¬¢R ›š šD R ¤ž›¢D –Rš ›§H—R F •ª– §›Ÿ S£R–R˜F¢–RŸ lRS—DšD{ µ FRR•¨›ž ‡R•D R– %šSª– •ª¢R –R—R —DšD – R˜ RŸ ›š ¡R˜©Hš˜R– ˜RŸD y ¡R £ž›¥H &R–H¢F›[ RFŸR D–¢R– – $S[D —Hž«FH £ HF ™›š › ¢› ¦HžR–H ‰ÒãË® kÓ ¯º¹ºmÈ ºˆ¹¯ÈÏ Ó‚ ˆ ° ¹ºä¹º® % &¢D–SR¡Rž«FRŸ SDH D¦D žDF« ¡R˜—R¢R–D  ¡SDš˜ R–D ›žH¢›® FR ˜ ® SR™˜H ›® –ª˜D ¨H—RF® —RF£˜DSF¢–H R—R ˜H® ¢Hž® “S›® $ ˜SR¡R–D % &¢D– SR¡RžH DŸH¦H R ¡SR–HF¢› •› žHœ RH FR•SD ›H F ¡S›—žD§H ›HŸ —RF¢Hœ ›š 0RF–ª › ˜S£—›[ —RSR ˜R– F¢SD ª [RSR§R š D–§›[ “S›® $ ˜SR¡R–D % &¢D–SR¡Rž« FRŸ —RF£˜DSF¢–H RŸ £ ›–HSF› ¢H¢H FRF¢R›¢F® D£¦ R ¡SD ¢›¦HFD® R ¤HSH ¥›® D – ŸHF ¢ RŸ SDH–H˜¦HFRŸ Ÿ£šH R¢ SRH¢F® ¬F¡Rš›¥›® F ˜R£ŸH ¢DŸ› R ˜H®¢Hž« RF¢› $ ˜SR¡R –D D ž¦H–ª[ —RF£˜DSF¢–H ª[ ¡RF¢D[ % SDœR H —˜H SR˜›ž F® “S›œ $ ˜SR¡R– › R¢RSªœ RF›¢ H—R ›Ÿ® – •›žHœ ªœ ˜H « •£˜H¢ R¢Sª¢ Ÿ£šHœ $ ˜SR¡R–D FRF¢R®¢F® F¡RS¢›– ªH FRF¢®šD ›® £¦H ›R– FHž«F›[ §Rž Ò° äº ÒÏ }º°äº°È °ˆºÒˆ ÓË Ë Ëmº +D •RS¢£ 0H™˜£ DSR˜ Rœ RF Ÿ›¦HFRœ F¢D ¥›› 0.& –RšR• R–›žR SD•R¢£ ¡R¦¢R–RH R¢˜HžH ›H .D FRR•¨›ž› – ¡R˜ŸRFR– RŸ ‹H ¢SH £¡SD–žH ›® ¡RžH¢D Ÿ› l¦žH ª –RF«ŸRœ RF R– Rœ ¬ F¡H˜›¥›› µ SRFF›® › $žH FD ˜S .DžHS› › DF¢SR D–¢ +$&$ 0Dœž ŠR¬ž µ ¡R—DF®¢ F¡H¥›Dž« Rœ ¡H¦D¢«0.& ¡R¦ ¢R–ªH ŸDS› › R –HS¢ª{ ˆR FžR–DŸ R¤›¥›Dž« R—R ¡SH˜F¢D –›¢Hž® ŠH˜HSDž« R—R RFŸ›¦HF R—R D—H ¢F¢–D &HS—H® RS•£ R –D lž•Rœ šHŸž® › ŸR™H¢ ¦HSHš F¡H¥›Dž« £¤›SŸ£ R¢ ¡SD–›¢« D •RS¢ F¢D ¥›› ŸDS£ R¢RSD® šD¢HŸ –HS H¢F® D „HŸžF lRFŸ›¦HFRœ R¢ ŸH¢Rœ{ ˆSD–˜D R•Rœ˜H¢F® ¬¢R¢ SDS›¢H¢ – µ ¢ªF®¦ ˜RžžDSR– º °ººËÓÒ«ä ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓ©² È Ëӈ°ˆm ±° ²°³³ªª DšH¢D RF R–D D R¢®•S® —R˜D +R–RF›•›SFD® R•žDF¢ D® —DšH¢D y z D¡SHž® — F£••R¢D z ‹H D ˜R—R–RS D® ÒË °ˆÈÓˈ º¯º °ˆÈÓˈ º¯º }¯È Ë sÈmË Ëä ¹º¯« º} Û ªˆº Ë㺠ÓÈ Ë sÈ°ˆ‚¹Òm È« °‚ºˆÈ Û ÓË ¹¯º°ˆº m©²º Óº® wˆº ËË Ò Ë°ãÒ }ˆº ˆº ÒÏ ÒˆÈˆËãË® ¹ºÏÈ©ã ËÓ ½ºã º® ‚º¯}҅m sºmº°Ò Ò¯°}Ë zÈ} °}ÈÏÈã 䪯 {ãÈ ÒäÒ¯ €º¯º Ë }Ò® ½iÈmÈ®ˆË ¹º}È ÎËä ˆº ä© Ò°ˆÒÓÓ©Ë ²ºÏ«ËmÈ ÓÈ Ë º º¯º È m˯ËÓ ˆº m°Ë ä© ã Òä ¯º Óº® sºmº°ÒÒ¯°} Ò ¹º°ˆÈ¯ÈËä°« ° ËãȈ Ë º ËË ºãËË ‚²ºÎËÓÓ©ä ‚ ˆÓ©ä Ò }¯È°Òm©ä…k ˆº ÒãÒ ä© m sºmº °ÒÒ¯°}Ë º°ˆÒ" jãÒ ˆÒˆ‚ã ½‚ Ë º º¯º È cº°°Ò҅ÓÒ Ë º ÓË ÏÓÈ Òˆ" ºˆº¯º¹Ò° ҈ȈË㠂°¹Ë® mÓË°ˆÒ °mº® ¹º°Òã Ó©® m}ãÈ m ãÈ ºË Ë㺠{ ÓÈmË ËÓÒË ¹º¯« }È m ¯º Óºä º¯º Ë º º¯}‚ ¹º ºˆºmÒãÈ ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓº ¯Ë¹º¯ˆË¯°}È« ¯‚¹¹È ÈÏˈ© ½vºmˈ°}È« vÒÒ¯… ȹ¯Ëã« z bnt wju¹zq nézk mntv|qlj jéu¹t m Æwnék€n vzun·jsx¹ k m z snz tjojl k uvxrvkxrvu rq tvznjzén ©èvxxq¹ª xvxzv¹sjx wénunéj {qsuj ©jusnzª én qxxnéj Î Çvoqt |nkj ȹ¯Ëã« z Æxnuqét€p lnt wvévltntt€} mvév lvk Íévkvlqzx¹ n nmvltv k wvxsnltnn kvxrénxntn jwéns¹ wv én¡ntqí Æxnuqé tvp {nlnéj|qq wvévltntt€} mvévlvk ÆÐÍ­ z bnt kvqtxrvp xsjk€ vzun·jíz kvnt t€n nsnotvlvév tqrq èvxxqq jwéns¹ m tj xzjt|qí Ènésqt Éq}zntiném vl tvkénunttv x tjxzywjíquq kvpxrjuq wéqi€s wnék€p xvknzxrqp kvqtxrqp ë¡n svt ȹ¯Ëã« z bnt wju¹zq wvmqi¡q} k éjlqj|qvt t€} jkjéq¹} q rjzjxzév{j} jwéns¹ m wévqov¡sj rjzjxzév{j tj ïnétv i€sxrvp ¬êf Ìzun·jnzx¹ k xvvzknzxzkqq x wvxzjtvksntqnu Íénoqlqyuj Æné}vktvmv fvknzj èÐ vz jwéns¹ m z În lytjévlt€p lnt qtznssnrzyjs tvp xvixzknttvxzq ² wéjoltqr qoviénzj znsnp q zkvé·nxrq} sílnp kxn} visjxznp otjtq¹ Ìi~¹ksnt Æxnuqétvp vémjtqoj |qnp qtznssnrzyjstvp xvixzknttvxzq k m | vpikl skbjt rjzk¡jq b}ºãÈ ‚ ˈ Ò ÓË ½m È° ¹º ȮӺ® ãºÎ}˅ ҈ȈËãË® ÓË º°ˆÈmÒãÈ ¯ÈmÓº ‚ Ó©äÒ ÓË ÈmÓ«« ¹‚ãÒ}È Ò« ½vºmˈ°}º® vÒү҅º ÓËmË°Ë㺮 °Òˆ‚È ÒÒ m }ºãË¢ °ËãÈcÈÏ ºã Óº º sȹºäÓ ˆº ¹¯Ò ÒÓº® ¹º«mãË ÓÒ« }º¯¯Ë°¹ºÓ ËÓ ÒÒ ½ºˆºãº} ÓÈ Ò°ˆº ¯ÒË® ÓÈ ÒÓÈˈ ¯ÈÏmÈãÒmȈ °«…°ˆÈ㺠¹Ò° äº ‚ ËÓÒ}ºm ªˆº® }ºã© cË«ˆÈ ÎÈ㺠mÈãÒ° ÓÈ ˆË°Óºˆ‚ ÈmÈ¯Ò®ÓºË °º°ˆº«ÓÒË }È ÒÓˈºm Ó˲mȈ}‚ äËËãÒ ºˆ°‚ˆ°ˆmÒË °ˆº ãºmº® Ò °¹º¯ˆÒmÓº º ÏÈãÈ mˈ²ÒË ½‚ º°ˆ mȅmº mº¯Ë {°ˆ¯ËmºÎÒãȪˆÈ °Òˆ‚È Ò«ÓË ˆºã }º ҈ȈËãË® Óº Ò mãÈ°ˆ Ò䂝Ҳ { ²º ¯º Ëä °ä©°ãË m°ˆ¯ËmºÎÒãÈ ¹ºˆºä‚ ˆº ‚ÎË Ë¯ËÏ ¹«ˆ ÓË Ëã ¹º°ãË ¹‚ãÒ}È ÒÒ ¯Ë È} Ò« ¹ºã‚ ÒãÈ ¹Ò° äËÓÓ©® ºˆmˈ ÒÏ ºãÈ°ˆÓº º ‚¹¯ÈmãËÓÒ« º¯ÈϺmÈÓÒ« z¯ºäË ˆº º º ¹¯ºãËäȲ ¯ÈÏ ºã ÓËÓ°}º® }ºã© ‚ È㺰 ¹º ºmº¯Òˆ Ò ° Óºmº°ÒÒ¯ °}Òä ‚Ë¯ÓȈº¯ºä{Ò}ˆº¯ºä‘ºãº}ºÓ°}Òä }ºˆº¯©® ÓÈ}ÈӂÓË m©²º È ªˆº º ÓºäË¯È ©ã º°ˆËä ¯Ë È} ÒÒ ½vºmˈ°}º® vÒү҅ Ëv ljkjpzn kxn wv wvé¹lry Êzjr k énljr|qí wéq ¡sv wqxuv ½sÈ mÈ ‚ ¹‚ãÒ}È Ò m ¢ ºˆ ÁËm¯Èã« º È º °Òˆ‚È ÒÒ °ãºÎÒm Ë®°« m }ºãË FËãÈ cÈÏ ºã Óº º ‚¹¯ÈmãËÓÒË º¯ÈϺmÈ ÓÒ« È äÒÓÒ°ˆ¯È ÒÒ sºmº°ÒÒ¯°}º® ºãÈ°ˆÒ °º ºÈˈ °ãË ‚ ËË v҈‚È Ò« m }ºãË ¯È°°äºˆ¯ËÓÈ ° m©ËÏ ºä ÓÈ äË°ˆº ÏÈäË°ˆÒˆËã« ÓÈ Èã ÓÒ}È ‚¹¯ÈmãËÓÒ« º¯ÈϺmÈÓÒ« k k ÐÓÒÓÈ { ¯ËÏ‚ã ˆÈˆË äº ‚ °ººÒˆ ˆº m º ‚ ‚ ‚ˆ¹º°ˆ¯ºËÓ© ˯Ëm«Ó Ó©Ë ˆ‚Èãˈ© °äˈÓÈ« °ˆºÒ亰ˆ ˆ©° ¯‚ãË® °¯Ë °ˆmÈ ¹¯Ë ‚°äºˆ¯ËÓ© m ÎËˆË ‘È}ÎË ‚ ‚ˆ m©¹ºãÓËÓ© ä˯º¹¯Ò«ˆÒ« ºË°¹Ë ÒmÈ ÒË ¹¯ºˆÒmº¹ºÎȯӂ ËϺ¹È°Óº°ˆ { ° ˈ °¯Ë °ˆm ºãÈ°ˆÓº º ÎËˆÈ m ¹Ë¯mºä ¹ºã‚ º ÒÒ º È ‚ ˈ m© ËãËÓº mÈ }ãÈ°° }ºä¹ãË}ˆÈ ‚ ËÓÒ Ë°}º® äËËãÒ ~È}ºÓºä sºmº°ÒÒ¯°}º® ºãÈ°ˆÒ ½|ºãÈ°ˆ Óºä ÎËˆË sºmº°ÒÒ¯°}º® ºãÈ°ˆÒ ÓÈ º…¹¯ÒÓ«ˆ©ä ¹º°ˆÈÓºmãËÓÒËä ¢ |vi ºˆ Ë}ȯ« º È mÈ Èˆ ¹«ˆº® °Ë°°ÒÒ sº mº°ÒÒ¯°}º º ºãÈ°ˆÓº º vºmËˆÈ Ë¹‚ˆÈˆºm ˆ¯Ëˆ Ë º °ºÏ©mÈ ¹¯Ë ‚°äºˆ¯ËÓ© È°°Ò ÓºmÈÓÒ« ÓÈ }ȹ҈Èã Ó©Ë mãºÎËÓÒ« ÒÏ ºãÈ°ˆÓº º ­ ÎËˆÈ ¹º Óȹ¯ÈmãËÓÒ ½vˆ¯ºÒˆËã °ˆmº ºžË} ˆºm Óȯº Óº º º¯ÈϺmÈÓÒ«…m °‚ääË äãÓ ¯‚ãË® ã« mºÏºÓºmãËÓÒ« °ˆ¯ºÒˆËã Óº äºÓˆÈÎ Ó©² ¯Èºˆ ~È}ÈÏ Ò}ºä °ˆ¯ºÒˆËã °ˆmÈ Óºmº® }ºã© °ËãÈ cÈÏ ºã Óº º «mã«Ëˆ°« º°‚ ȯ°ˆ mËÓÓºË ‚ÓÒˆÈ¯ÓºË ¹¯Ë ¹¯Ò«ˆÒË sºmº°ÒÒ¯°}º® ºãÈ°ˆÒ ½¹¯ÈmãËÓÒË }ȹ҈Èã Óº º °ˆ¯ºÒˆËã °ˆmȅ sÈ Èã ÓÒ} ‚¹¯ÈmãËÓÒ« { { jmÈÓºm… Òvuy ·zv iylyz wvxzévnt€ }vz¹ q lkvévk€n tv ivsnn qsq untnn tvéujst€n ©ylvixzkjª k ¡rvsn éjl€ j wnéxwnrzqkn wvsy·ntq¹ tvkvp uninsq ² wévxzv x·jxzsqk€ ¬ kvz xyuuj wénltjotj·nttj¹ ©ls¹ kvovitvksntq¹ xzévqznstv uvtzj t€} éjivzª wv wén tnuy wéqkvlqz éjolvstntxrq} y·qznsnp q évlqznsnp k tnlvyuntqn Ænl wv xsv kju xzévqznsnp zén} uqssqvtvk }kjzqz kxnmv sq¡ tj unx¹| éjivz€ Íéq ëzvu xunztj¹ xzvquvxz kvo knlntq¹ tvkvp ¡rvs€ wénk€¡jnz ëzv lntn tvn ksq kjtqn ivsnn ·nu lnx¹zqréjztv ©Òjr ·zv n lnx¹z snz ljz" Ën éjokjs¹zx¹ sq oj ëzv kénu¹ yivmqn ©rvéwyxjª xzjévp ¡rvs€"ª ² zénkv jzx¹ éjolvs tnt|€ Û k ªˆÒ ËÓ Ò m© ËãËÓ© ˆºã }º ÓÈ ÓÈ È㺠°ˆ¯ºÒˆËã °ˆmÈ Û ‚ˆº ÓÒãÈ °Òˆ‚È Ò sËããÒ rÈ®}ÈãºmÈ ¹ºäºÓÒ} ˹‚ˆÈˆÈ ºãÈ°ˆÓº º vº mËˆÈ jmÈÓÈ lº¯ºÏÈ ÓÈ º}¯‚ Ë }ºˆº¯º º ÓȲº ҈°« « }ºãÈ Ûvˆ¯ºÒˆËã °ˆmº °Ë® È° Ò ÓË äºÎˈ ¯ÈÏm˯ӂˆ °« m ¹ºãӂ °Ò゠¹ºˆºä‚ ˆº ºã º ÓË ©ãÈ ºˆºmÈ ¹¯ºË}ˆÓº °äˈÓÈ« º}‚ äËÓˆÈ Ò« ˆº ÎË }È°Èˈ°« ˹‚ˆÈˆ°}º º °º Ë®°ˆmÒ« ˆº ¹º ªˆºä‚ ÓÈ}Èς ¯ÈÏ ºã ÓËÓ°}Ò² ÒÏүȈËãË® ä© ËË m Óº«¯Ë ¹¯º 㺠º º È ÓÈ ¹¯ÈmÒãÒ ¹º ˆm˯ΠËÓÒË m €ãÈmw k jmÈÓ €¯Ò º¯ ËmÒ lº¯ºÏ ‚ ˈ ½¹¯º mÒ Èˆ…ÁÒÓÈÓ°Ò¯º mÈÓÒË °ˆ¯ºÒˆËã °ˆmÈ m }È} äºÎÓº ºãËË °ÎÈ ˆ©Ë °¯º}Ò Ën lyují ·zvi€ zjrvp vzknz vxvinttv yxwvrvqs y·qznsnp q ¡rvstqrvk Çvtn·tv wv xyzq kxn wéj kqstv Ëv éjolvstnt|€ }vz¹z ykqlnz wnéxwnrzq ky Òjrzq·nxrqn }vl€ qu wvt¹zt€ k€lnsqz wnékyí ©wvé|qíª {qtjtxvk€} xénlxzk v{véuqz wévnrz tv xunztyí lvryuntzj|qí q tj·jz éjivz€ Ëv ·zv ljs¡n" Çjrvkj xzéjznmq¹" Ævxwvsovkjk¡qx znu ·zv r tju k énljr|qí ojms¹tys ©tj vmvtnrª myinétj zvé Æqrzvé Òvsvrvtxrqp ¹ viéjzqsjx x ëzqu kv wévxvu r tnuy Ònu ivsnn ·zv Æqrzvé ¬snrxjtlév kq· inxnly¹ x ©xvkxqiqé|juqª lvmvkvéqsx¹ x yé tjsqxzjuq vi y·én lntqq tj xzéjtq|j} mjonz€ oj v·tvmv myinétjzvéxrvmv wéqnuj Ív x}nun ·qzjznsq xwéj¡qkjíz myinétjzvé éjoiqéjnzx¹ k wévisnun q ljnz vzknz ïnéno mjonzy Òjr q wvsy·qsvx ·zv wné k€uq k xwqxrn wvwjk¡q} tj ©xvkxqiqéxrqpª wéqnu myinétjzvéj vrjojsqx éjolvstnt|€ Û b}ºã‚ Û ã ‚ Û ä© °ˆ¯ºÒä °Ë® È° ÏÈ ¹ºãˆº¯È º È Û ºÓÈ ËÎÒ㠂˯ÓȈº¯ Û ¡Ò}ã ªˆºˆ ºˆ¯ÈºˆÈÓ ˆº Óº Ò Ë°ãÒ }ºãÈ ¹º¹È Èˈ m ¹ãÈÓ }ºÓ}¯ËˆÓº º º È ˆº m °ãË ‚ Ëä º ‚ °Ëӈ«¯« ºÓÈ ºãÎÓÈ ¹¯ÒÓÒäȈ ‚ ËÓÒ }ºm Ð ÏÓÈ ¹¯ºãËä‚ º }ºˆº¯º® m© ºmº¯ÒˆË ¯Ë ËÓÒË º °ˆ¯ºÒˆËã °ˆmË Óºmº® }ºã© m cÈÏ ºã Óºä ¹¯ÒÓ«ˆº ÈmÓº sº ˆÈ}Ò² ºžË}ˆºm ©ãÒ °ºˆÓÒ Ò º Ë¯Ë º cÈÏ ºã Óº º } °ºÎÈãË ÓÒ ËË ÓË º ãÈ vË® È° }ºãÒ Ë°ˆmº ½º Ë¯Ë ÓÒ}ºm…‚äËÓ Èˈ°« Ò ä© ºˆºm© ©°ˆ¯º ¹º°ˆ ¯ºÒˆ ªˆ‚ }ºã‚ zºÓË Óº Ë°ãÒ mº¹¯º° }È°Èˈ°« ÎˈӺ ¹ãÈÓºm©² ¹º}ÈÏȈËãË® « ÓË ºˆºm ¹¯«äº °Ë® È° ÓÈÏmȈ ˆº ӂ °‚ää‚ sº °ºm˯ ËÓÓº ˆm˯ º mÈä ºmº¯ ˆº °Èä ¯È°°äºˆ¯ ªˆºˆ mº¹¯º° i‚äÈ ä© °äºÎËä ÒÏËÎȈ ÁÒ ÓÈÓ°ºm©² º ¯ÈÓÒ ËÓÒ® b}ºãÈ m cÈÏ ºã Óºä ‚ ˈ °ˆºÒˆ äÒããÒºÓºm mÈ Èˆ ¹«ˆ º°ˆÈ¯ÈËä°« m °ãË ‚ Ëä º ‚ ËË ¹º°ˆ¯ºÒˆ { ªˆºä º ‚ ÓË ¹ºã‚ ҈°« ˆÈ} }È} ‚ ÓÈ° °Ë® È° äÓº º ½° Ȉº Ó©²…}ºã m iº mºã Óºä m sºmº°ÒÒ¯°}Ë k m °ãË ‚ Ëä Ò m cÈÏ ºã Óºä ¹º°ˆ¯ºÒä Êunttv k xk¹oq x wénlxzv¹qu xzévqznsxzkvu éjolvstntxrvp ¡rvs€ ©xvkxqiqé|€ª ² wnék€uq ² yxs€¡jsq vz msjk€ jluqtqxzéj|qq visjxzq vi vltvp qo mé¹lyq} xzéjznmq·nxrq} tvkj|qp fénlq wvlé¹l·qrvk myinétjzvé wsjtqéynz wévkvlqz xwn |qjst€p zntlné vltv qo vi¹ojznst€} yxsvkqp rvzvévmv ² xjuvxzv¹znstvn {qtjtxqévkjtqn xzévqznsxzkj wvl {qtjtxvk€n mjéjtzqq visjxztv mv iíl nzj f ëzquq mjéjtzq¹uq wvlé¹l·qr uv nz ko¹z ijtrvkxrqp rénlqz q xzévqz vi~nrz ©wvl rsí·ª févrq k€wvstntq¹ éjivz wéq zjrvu wvl}vln oj kqx¹z qxrsí·qznstv vz zn}tvsvmqq nxsq éjxx·qzj sq wévnrzqévkqrq ·zv ¡rvsj lvs tj i€z mvzvkj ·néno ·nz€étjl|jz unx¹|nk wvxsn tj·jsj éjivz otj·qz zjr vtv q iylnz ¬ iíl nz éjxx·qz€kjnzx¹ x wvlé¹l·qrvu rvmlj zvz k€wvst¹nz kxn yxsvkq¹ wv rj·nxzky q wénl~¹ks¹nz mvzvk€p vi~nrz mvxyljéxz knttvp rvuqxxqq Ívëzvuy vxvi€} {qtjtxvk€} vm éjtq·ntqp wv xzévqznsxzky i€z tn lvs tv ² msjktvn ·zvi€ vi~nrz wvwjs k wsjt ¬ kjéqjtz€ x {qtjtxqévkjtqnu wv zéq uqssqvtj éyisnp k mvl wéq zjrvp x}nun kvvin tnwéqnusnu€ Ív}v n ·zv én¡ntqn utvmv·qxsntt€} wévisnu p ¡rvs€ k èjolvstvu lnpxzkqznstv iylnz tjp lntv Íéq·nu ·jxz qo tq} lvs tj én¡qzx¹ y n k ujn ² qítn lj q x vxzjst€uq ksjxzq vinjsq tj lvsmv tn ojz¹mqkjz Æ èjolvstvu v·nt tjlnízx¹ ·zv zjr vtv q iylnz j mjonzj vi¹ojznstv iylnz xv vijz kju ykj jnu€n ·qzjznsq v ljstnp¡nu éjokqzqq xvi€zqp vmˈãÈÓÈ vj{kz|{vzkÐ nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk |ˆ Ó˺°ˆº¯ºÎÓº°ˆÒ º Ë © Û º ÒÓ È Ëj ys Ívs¹étvp Éntqtxrqp éjpvt wv jé wévqov¡ns k lky}ëzj tvu lnénk¹ttvu rkjézqétvu lvun fmvénsj q viéy¡qsjx r逡j Æv kzvévu wvl~noln k€mvénsq lkn rkjézqé€ Ìmtnu wvkén lnt€ nn lkn rkjézqé€ k€mvénsj snxztq·tj¹ rsnzrj Ívxzéjljk¡q} tnz Íénlwv sjmjnuj¹ wéq·qtj ² tnvxzvév tvn viéjntqn x vmtnu z p‘j‰ |rkv‘s|€| v|{p‘k ‰ÒãË® mÈÎÓ©® ã« m°Ë² { ˈm˯ m sºmº°ÒÒ¯°}ºä ºã°ºmËˆË ¹¯º Ëã ½}¯‚ ã©® °ˆºã…½sºmº °ÒÒ¯°}Ò® ºãÈ°ˆÓº® vºmˈ ˹‚ˆÈˆºm Ò vlj ãˈ °ºˆ¯‚ ÓÒ Ë°ˆmȅ sÈ ¹¯ÈÏ ÓÒ ÓºË ä˯º¹¯Ò«ˆÒË ¹º°m«ËÓÓºË ÒãË ªˆº º ÏÈ}ºÓº È ˆËã Óº º º¯ ÈÓÈ °º¯ÈãÒ° ¯‚}ºmº ҈ËãÒ Ò ¹¯Ë °ˆÈm҈ËãÒ Óºmº°ÒÒ¯ °}Ò² °¯Ë °ˆm äÈ°°ºmº® ÒÓÁº¯äÈ ÒÒ vlj ˹‚ˆÈˆ© ºã°ºmËˆÈ ¯ÈÏÓ©² °ºÏ©mºm Æ rjtyt snzq¹ visjxztvmv fvkn zj rvzvé€p iylnz vzun·jzx¹ jwén s¹ lnwyzjz€ wvlkvl¹z qzvmq ©dj wév ¡nl¡qn mvl€ i€s x{véuqévkjt wvs tv|ntt€p wénlxzjkqznst€p q ojrv tvljznst€p vémjt tj¡nmv énmqvtj ² vzunzqs wénlxnljzns visxvknzj Æqrzvé Énvtvk ² fnmvlt¹ k xkvnp éjivzn u€ vwqéjnux¹ tj ¡qévrqp réym y·jxztqrvk ojrvtvzkvé·nxrvmv wév|nxxj ² visjxztyí jluqtqxzéj |qí ërxwnézt€n xvknz€ wéq rj lvu rvuqznzn Òjrj¹ éjivzj wvokvs¹nz k€ éjivzjz ë{{nrzqkt€p rvssnrzqkt€p wvl}vl r ojrvtvzkvé·nxrvp ln¹zns tvxzqª Æqrzvé Æjxqsnkq· vzunzqs ·zv fÎÊ qméjíz kj tnp¡yí évs k lvtn xntqq qt{véuj|qq v énjsqoj|qq tvé ujzqktv wéjkvk€} jrzvk Ëvkvxqiqé xrvp visjxzq lv tjxnsntq¹ ©Èno kj¡np wvuvq tju tn vivpzqxª ² viéjzqsx¹ vt r wénlxzjkqzns¹u xénlxzk ujxxvkvp qt{véuj|qq Ívwéqknzxzkvkjs y·jxztqrvk ©réym svmv xzvsjª q éjxxrjojs vi qxzvéqq ln¹znstvxzq visxvknzj wénlxnljzns visjxztvmv fvknzj wnékvmv xvo€kj q lnwyzjz kzvévmv xvo€kj ¬tjzvsqp Íjksvkq· f€·nk Êunttvn xzq}vzkvé tvn wvoléjksntqn kxnu lnwyzjzju visxvknzj wévoky·jsv qo yxz msjktvmv énljrzvéj éjlqv ©fsvkvª Òjujé€ È€·rvkxrvp Ën zvsrv x wv nsjtq¹uq tv q x tj wyzxzkntt€u xsvkvu viéjzqsx¹ r ln wyzjzju msjkt€p énljrzvé tvkvxqiqé xrvp visjxztvp mjonz€ ©fvknzxrj¹ fqiq遪 ¬snrxnp jéqtvk ¬snrxnp éqmvénkq· k€xrjojs v·nt lnstvn wv v|ntrn Æqrzvéj Énvtvkj wénlsv ntqn vi vémjtqoj|qq xsy i€ rvtz évs¹ oj }vlvu énjsqoj|qq wéqtqujn u€} k visxvknzn ojrvtvk ©fwn|qjs t€n viové€ unévwéq¹zqp wv énjsqoj |qq wéqt¹z€} lnwyzjzjuq ojrvtvk wv uvmsq i€ xlnsjz vxknntqn ln¹zns tvxzq visxvknzj k wénxxn nn ivsnn wvst€u q éjotvxzvévttquª ² xrj ojs éyrvkvlqzns ©fvknzxrvp fqiq éqª lȯÒÈÓÓÈ iksj|{k sÈ °ÓÒä}Ȳ ©réyms€p xzvsª k vi sjxztvu fvknzn oj ljstnp¡nn xvzéyl tq·nxzkv x ©xvkxqiqé|juqª ² xtquvr tj wju¹z x Æqrzvévu Énvtvk€u nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk vˆÈm«ˆ ÓÈ °ËäË }Ò Èvs¡n lky} unx¹|nk wév¡sv x zn} wvé rjr qznsq xnsj Èjrsy¡qbvkv sntxrvmv éjpvtj vzré€sq nlqtxzkntt€p k éjpvtn |n} wv wnénéjivzrn xn un·nr Ëjwvutqu lnsjsvx ëzv ·zvi€ }vz rjr zv wvwéjkqz xkvn ërvtv uq·nxrvn wvsv ntqn dj ëzv kénu¹ tj{jxvkjtv ivsnn z€x wjrnzqrvk jént€} xnun·nr wv m ènjsqoyíz q} k dlkqtxrvu Çéjxtvonéxrvu q bvkvsntxrvu éjpvtj} Ìwzvkj¹ |ntj tnivs¡j¹ ² éyi Ê kxn zjrq réywt€p é€tvr xi€zj tjpzq z¹ nsv Çjr q wsjtqévkjsq k Èjrsy¡j} uns rvn onétv qlnz tj ujxsv dj {nkéjs ² ujéz tjljkqsq rm Ænxtvp olnx }vz¹z wvxn¹z wvlxvstn·tqrj tn rjr éjt¡n j y n mnrzjévk ºãËm©Ë ¯Èºˆ© ÓÈÒ¯È ˆ ºº¯ºˆ© Ísjktv tnxwn¡tv q ·yz évirv ojréyzqsvx ©rvsnxvª v·nénltvmv |qrsj wvsnk€} éjivz k Ëvkvxqiqéxrvp visjxzq f wév¡svp xyiivz€ vltv oj léymqu }vo¹pxzkj Èjmjtxrvmv éjpvtj rjr kxnmlj wnék€uq k€¡sq tj xvménz€n knxnttqu xvst|nu wévxzvé€ Ì qkjnz xnsv wénvi éj jízx¹ sílq ² tj·qtjnzx¹ lvsmqp z¹ ns€p tv xzvs uqs€p xnél |y zéylvkvp xnovt Ënkoqéj¹ tj wvxsnltqn ©rvtkysxqqª oqu€ tq vlqt lnt y ijmjt xrq} wvsnkvlvk tn wévwjljnz oé¹ Ëj yzév ·nzknémj k éjpvtn wéqiqsq ksjmy wv·zq tj lnk¹zq z€x¹·j} mnrzjévk xnmvlt¹ iylnz y n mvéjolv ivs¡n Æsjmq k wv·kn tnutvmv wvëzvuy q uviqsqoyíz k }vo¹pxzkj} kxn xqs€ tj xrvénp¡nn wévknlntqn rjuwjtqq sÈ °ÓÒä}Ë wéqiqkrj ksjmq k jr|qvtnétvu vinxzkn ©Ëjln ljª Èjmjtxrvmv éjpvtj nºˆº lÒ²ÈÒãÈ i|zzjsk | mˈ˯ÈÓȲ Ò ã« mˈ˯ÈÓºm jwéns¹ x lv énljr|q¹ tj¡np mjonz€ vémj tqoynz ©wé¹uvp zn sn{vtª Ëj kvwév x€ ·qzjznsnp ©fv knzxrvp fqiqéqª knznéjtvk kvpt€ q zéylj vzknzqz wénl xnljzns visjxztv mv xvknzj knznéjtvk kvpt€ zéylj Ævvéy ntt€} xqs q wéj kvv}éjtqznst€} vémjtvk {« Ë°ãÈm y‚¯ÈmãËm ƹ·nxsjk Æjxqsnkq· zjr n éjxxrj nz v zvu ·zv lnsjnzx¹ visjxzt€u xvknzvu knznéjtvk kvpt€ q zéylj q knznéjtxrquq vémjtqoj|q¹uq wv wvlmvzvkrn r snzqí Ænsqrvp Ív inl€ vi y·jxzqq knznéjtxrq} vémjtq oj|qp k xvkunxztvp éjivzn x vémjtjuq qxwvstqznstvp q ojrvtvljznstvp ksjxznp wv {véuqévkjtqí xv|qjstvp wvsqzqrq k visjxzq q k mvévln {véuj} q unzvlj} éjivz€ xvknzvk knznéjtvk wv y·nzy utntqp knznéjtvk qoy·ntqí q} ty l q ojwévxvk q zjr ljsnn lnu kj¡q} okvtrvk wv znsn{vty {sjlksjp ½cÐlkÐ jsjЅ sÈ Ò ° ½rºÒÓ ºä… ÓË ¹¯ºãˈËãÒ jwéns¹ k Ëvkvxqiqéxrvu mvxyljéxzknt tvu zn}tq·nxrvu ytqknéxqznzn wévplnz kéy ·ntqn xzqwntlqp rvuwjtqq ©Èvqtmª xzylnt zju {jrysznzj snzjznst€} jwwjéjzvk ¬r|q¹ junéqrjtxrvp rvuwjtqq wévkvlqzx¹ y n w¹z€p mvl xénlq viy·jíq}x¹ méj ljt xrqu jkqj|qvttv rvxuq·nxrqu xwn|qjstvx z¹u k kyoj} èvxxqpxrvp {nlnéj|qq q xzéjt fËˀt·n xyuuy ërkqkjsntztyí lvs sjéju wvsy·jz lkj xzqwntlqjzj Çxntq¹ Ëv uvrvtvkj w¹zqryéxtq|j ylvxzvqk¡j¹x¹ tj méjl€ oj tjy·tyí éjivzy ©Êxxsnlvkjtqn ksq¹ tqp tnknxvuvxzq tj éjivzy révkntvxtvp xqxzn u€ q Íjkns Ívsqkjtvk p ryéx ©Êxxsnlvkj tqn ysy·¡ntq¹ wjéjunzévk xkné}okyrvk€} wv zvrvk oj x·nz xwn|qjst€} wvré€zqpª jÓÁº¯äÈ Ò« º º°¯º Óº® m©¹ãÈˆË ¹ËÓ°ÒÒ ÏÈ ¹¯ÈÏ ÓÒ Ó©Ë ÓÒ äÈ« Æ boné qtxrvu nsnotvlvév tvu djns|vkxrvu Çjsqtqtxrvu Ìrz¹iéxrvu gntzéjstvu éjpvtj} mvévlj Ëvkvxqiqéxrj j zjr n k m Êx rqzqun q m Ènélxrn Ëvkvxqiqéxrvp visjxzq lvxév·tj¹ k€wsjzj wntxqp oj wéjoltq·t€n ltq uj¹ iylnz wévqokv lqzx¹ k xsnlyínu wvé¹lrn jwéns¹ k€wsjzj oj uj¹ jwéns¹ k€wsjzj oj uj¹ uj¹ k€wsjzj oj uj¹ uj¹ k€wsjzj oj uj¹ uj¹ k€wsjzj oj uj¹ Ívé¹lvr k€wsjz€ wntxqq oj wéjol tq·t€n ltq uj¹ vwénlnsnt x y·nzvu wytrzj Íéjkqs k€wsjz€ wntxqq |ˆ Ëã º¯ ÈÓÒÏÈ ÒÒ m©¹ãȈ© ¹ËÓ°Ò® {Ò}ˆº¯‚ zº°º‚¯ºm‚ Û º¯ ËÓ º ËˆÈ jwéns¹ lnwyzjzy vxyljéxzknttvp lyu€ Æqrzvéy Çvxvyévky lv tnljktnmv kénuntq ojtqujk¡nuy wvxz wnékvmv ojunxzqzns¹ msjk€ jluqtqxzéj|qq Ëvkvxqiqé xrvp visjxzq oj lvxzqmtyz€n zéylvk€n yxwn}q q utvmv snztíí wsvlvzkvétyí zéylvkyí ln¹znstvxz i€s kéy ·nt vélnt Ív·nzj gnénuvtq¹ tjméj lntq¹ xvxzv¹sjx k vxyljéxzknttvp lyun èvxxqpxrvp Ðnlnéj|qq imº®ÓÒ}Ò ºˆäËÓ« ˆ°« cn ·nz€én tvk€n ysq|€ wv¹kqsqx tj rjézn Ëvkvxqiqéxrj Ænénxrvk xrj¹ ‰xntnkj¹ Ævstj¹ q În nkj¹ wéq qsqx k wvxnsrn Íj¡qtv cn vltj kunxzv fyoytxrvp xzjsj tjo€kjzx¹ ®yzvéxrvp Íéq·qtj wnénquntv kjtq¹ vi~¹xt¹nzx¹ wévxzv ² k Ìrz¹iéxrvu éjpvtn Ëvkvxqiqéxrj y n nxz vltvqunttj¹ Çévun zvmv mvévlxrvp rvuqxxqnp wv tjquntvkjtq¹u wéqt¹zv én¡ntqn wéqxkvqz ¡rvsnð Çjsqtqtxrqp éjpvt qu¹ név¹ èvxxqq Êkjtj ‘nsv}kvxzvkj rvzvé€p rvmlj zv y·qsx¹ olnx

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2