Советская Сибирь, 2004, №067

$ˆ3(‡” — ‹ y v|{p‘vzkÐ vjrjce v||rupsjp | vupv‘{pssht nkz‘kt ½v{pipsjÐ | cpbpsjÐt |rujt v|rcksjq…½v{pipsjÐ | {hvzp wlj‘ps‘|l¡pssht rlk€… ºãÓºË ÁÒ¯äËÓÓºË ÓÈÒäËÓºmÈÓÒË ªä҈ËÓˆÈ ° ‚}ÈÏÈÓÒËä º¯ ÈÓÒÏÈ ÒºÓÓº ¹¯Èmºmº® Áº¯ä© sº mº°ÒÒ¯°}Ò® °º ÒÈã Ó©® }ºää˯ Ë°}Ò® ÈÓ} ½ËmºË¯ËÎÓ©®…ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº lË°ˆº ÓȲºÎ ËÓÒ« ªä҈ËÓˆÈ sºmº°ÒÒ¯°} ‚㠁ãȲºˆÓº º ¯Ò°mºËÓÓ©® ªä҈Ëӈ‚ ÓÈ㺠ºm©äÒ º¯ ÈÓÈäÒ Ò ËӈÒÁÒ}È ÒºÓÓ©® Óºä˯ ÓÈ㺠º¹ãȈË㠝Ò}È ÓÒ}Èã Ó©® }º ªä҈ËÓˆÈ ¹¯Ò°mÈÒmÈËä©® ¯Ë Ò°ˆ¯Ò¯‚ Òä º¯ ÈÓºä % zº °‚Ë°ˆmËÓÓº º ÁÈ}ˆÈ % % k ¯Ë° °ˆ¯ÈÓÒ © m °ËˆÒjӈ˯Óˈ Ò°¹ºã ςË亮 ªä҈Ëӈºä ã« º¹‚ãÒ}ºmÈÓÒ« °ººËÓÒ® º °‚Ë° ˆmËÓÓ©² ÁÈ}ˆÈ² ZZZ NEO QVN VX sÈÏmÈÓÒË ¹Ë¯Òº Ò Ë°}º º ¹Ë ȈӺ º ÒÏ ÈÓÒ« Ò°¹ºã ςËäº º ªä҈Ëӈºä ã« º¹‚ãÒ}ºmÈÓÒ« °ººËÓÒ® º °‚Ë°ˆmËÓÓ©² ÁÈ}ˆÈ² ½vºmˈ°}È« vÒ Ò¯…½¯ÒãºÎËÓÒË } ½{Ë°ˆÓÒ}‚ nË Ë¯Èã Óº® }ºäÒ°°ÒÒ ¹º ¯©Ó}‚ ËÓÓ©² ‚äȅ {Ò ºË º °º¯ÈÓÒ« mÓ˺ Ë¯Ë ÓºË nº¯äÈ ¹¯ºmË ËÓÒ« ºË º °º¯ÈÓÒ« °º¯È ÓÒË °ºmäË°ˆÓºË ¹¯Ò°‚ˆ°ˆmÒË È} ÒºÓ˯ºm ã« º°‚Î ËÓÒ« mº¹¯º°ºm ¹ºmË°ˆ}Ò Ó« Ò ¹¯ÒÓ«ˆÒ« ¯Ë ËÓÒ® ¹º mº¹¯º°Èä ¹º°ˆÈmãËÓÓ©ä ÓÈ ºãº °ºmÈÓÒË iÈˆÈ Ò äË°ˆº ¹¯ºmË ËÓÒ« ºË º °º¯ÈÓÒ« sºmº°ÒÒ¯°} ‚㠁ãȲºˆÓº º zmº¯‚ä ºË º °º¯ÈÓÒ« Ұ㺠ºãº°ºm }ºˆº¯©äÒ ºãÈ ÈãÒ ãÒ È ¹¯ÒÓ«m ÒË ‚ È°ˆÒË m °º¯ÈÓÒÒ °º°ˆÈmã«Ëˆ ˆº °ººˆmˈ°ˆ m‚ˈ ºË º }ºãÒ Ë°ˆmÈ ºãº°ºm ¯ÈÏä˝ËÓÓ©² ºãº°‚ Ò² È} Ò® ºË°ˆmÈ zmº¯‚ä ã« ¹¯ºmË ËÓÒ« °º¯ÈÓÒ« Ò ºãº°ºmÈ ÓÒ« ¹º }ÈÎ ºä‚ mº¹¯º°‚ ¹ºmË°ˆ}Ò Ó« ÒäËˈ°« {º¹¯º°© ¹º°ˆÈmãËÓÓ©Ë ÓÈ ºãº°ºmÈÓÒË Ò Òˆº Ò ºãº°ºmÈÓÒ« ¹º ÓÒä | mÓË°ËÓÒÒ ÒÏäËÓËÓÒ® Ò º¹ºãÓËÓÒ® m ‚°ˆÈm sºmº°ÒÒ¯°}º º °º ÒÈã Óº º }ºää˯ Ë°}º º ÈÓ}È ½ËmºË¯ËÎÓ©®…ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆ mº |‚mËãÒ ËÓÒÒ ‚°ˆÈmÓº º }ȹ҈ÈãÈ sºmº°ÒÒ¯ °}º º °º ÒÈã Óº º }ºää˯ Ë°}º º ÈÓ}È ½ËmºË ¯ËÎÓ©®…ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº ¹‚ˆËä ¯ÈÏä˝ËÓÒ« º¹ºãÓ҈Ëã Ó©² È} Ò® jˆº Ò ºãº°ºmÈÓÒ« ¹º mº¹¯º°‚¢ ½ÏÈ…Û ºãº°ºm ½¹¯ºˆÒm…Û ºãº°ºm ½mºÏ ˯ÎÈã°«…Û ºãº°ºm ¹º mº¹¯º°‚ ¢ ½ÏÈ…Û ºãº°ºm ½¹¯ºˆÒm…Û ºãº°ºm ½mºÏ ˯ÎÈã°«…Û ºãº°ºm nº¯ä‚ãÒ¯ºm}Ò ¯Ë ËÓÒ® ¹¯ÒÓ«ˆ©² ºÒä °º ¯ÈÓÒËä º mº¹¯º°‚ ¢ ¹ºmË°ˆ}Ò Ó« mÓ˺ Ë¯Ë Óº º ºË º °º¯ÈÓÒ« È} ÒºÓ˯ºm ¹¯ÒÓ«ˆº ¯Ë ËÓÒË mÓË°ˆÒ °ãË ‚ ÒË ÒÏäËÓËÓÒ« Ò º¹ºãÓËÓÒ« m ‚°ˆÈm sºmº°ÒÒ¯°}º º °º ÒÈã Óº º }ºää˯ Ë°}º º ÈÓ}È ½ËmºË¯ËÎÓ©®…ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº ‚Ó}ˆ °ˆÈˆ Ò ÒÏãºÎ҈ m °ãË ‚ Ë®¯Ë È} ÒÒ ÈÓ} m °ººˆmˈ°ˆmÒÒ ° ˆ¯ËºmÈÓÒ«äÒ Ë®°ˆm‚ Ë º ÏÈ}ºÓº ȈËã °ˆmÈ cº°°Ò®°}º® nË Ë¯È ÒÒ º¯ ÈÓÒςˈ °º°ˆmËÓӂ °Ò°ˆËä‚ mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯º ã« wÁÁË}ˆÒmÓºË Á‚Ó} ÒºÓÒ¯ºmÈÓÒË °Ò°ˆËä© mӂˆ ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« ºË°¹Ë ÒmÈˈ °ºmˈ Ò¯Ë}ˆº¯ºm ÈÓ}È |¯ ÈÓÒÏÈ Ò« Ò º°‚Ë°ˆmãËÓÒË mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ ¯ºã« m ºˆÓº ËÓÒÒ Ë«ˆËã Óº°ˆÒ ÈÓ}È ÓÈ ¯©Ó}Ë ËÓ Ó©² ‚äÈ mºÏãÈ È ˆ°« ÓÈ ºˆmˈ°ˆmËÓÓº º °ºˆ¯‚ ÓÒ }È ÈÓ}È ÓÈÏÓÈ ÈËäº º ËÓ˯Èã Ó©ä Ò¯Ë}ˆº¯ºä ÈÓ}È { Ë㫲 ¹¯ºˆÒmº Ë®°ˆmÒ« ãË ÈãÒÏÈ ÒÒ ºˆä©mÈ ÓÒ º²º ºm ¹ºã‚ ËÓÓ©² ¹¯Ë°ˆ‚¹Ó©ä ¹‚ˆËä Ò ÁÒ ÓÈÓ°Ò¯ºmÈÓÒ ˆË¯¯º¯ÒÏäÈ ËÓ˯Èã Ó©ä Ò¯Ë}ˆº ¯ºä ÈÓ}È ÓÈÏÓÈ Èˈ°« ºˆmˈ°ˆmËÓÓ©® °ºˆ¯‚ ÓÒ} ÈÓ}È }ºˆº¯©® ºË°¹Ë ÒmÈˈ ¯ÈϯȺˆ}‚ Ò ¯ËÈãÒÏÈ Ò ¹¯ÈmÒã mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« ¹¯º ¯Èää Ë º º°‚Ë°ˆmãËÓÒ« Ò ÒÓ©² mӂˆ¯ËÓÓÒ² ä˯ m ‚}ÈÏÈÓÓ©² Ë㫲 È ˆÈ}ÎË º¯ ÈÓÒÏÈ Ò ¹¯Ë °ˆÈmãËÓÒ« m ‚¹ºã Óºäº ËÓÓ©® º¯ ÈÓ ¹º ¹¯ºˆÒmº Ë®°ˆmÒ ãË ÈãÒÏÈ ÒÒ ºˆä©mÈÓÒ º²º ºm ¹ºã‚ ËÓÓ©² ¹¯Ë°ˆ‚¹Ó©ä ¹‚ˆËä Ò ÁÒÓÈÓ°Ò¯ºmÈÓÒ ˆË¯¯º¯ÒÏäÈ °mË ËÓÒ® m °ººˆmˈ°ˆmÒÒ ° Ë®°ˆm‚ Òä ÏÈ}ºÓº ȈËã °ˆmºä cº°°Ò®°}º® nË Ë¯È ÒÒ Ë¯m©® ÈÏÈ ¹‚Ó}ˆÈ °ˆÈˆ Ò ÒÏãºÎ҈ m °ãË ‚ Ë® ¯Ë È} ÒÒ m Ë㫲 º°‚Ë°ˆmãËÓÒ« mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« Ò °º Ë®°ˆmÒ« º¯ ÈÓÈä ‚¹¯ÈmãËÓÒ« ÈÓ}È m ºË°¹Ë Ë ÓÒÒ ªÁÁË}ˆÒmÓº º Á‚Ó} ÒºÓÒ¯ºmÈÓÒ« ÈÓ}È °ºÏ È Ëˆ°« °ã‚ÎÈ mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« ÈÓ}È Ë¯m©® ÈÏÈ ¹‚Ó}ˆÈ °ˆÈˆ Ò ÒÏãºÎ҈ m °ãË ‚ Ë® ¯Ë È} ÒÒ °ºˆ¯‚ ÓÒ}Ò °ã‚Ωmӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« Òºˆmˈ °ˆmËÓÓ©Ë °ºˆ¯‚ ÓÒ}Ò ÈÓ}È m¹¯ÈmË ‚Ó}ˆ °ˆÈˆ Ò ÒÏãºÎ҈ m °ãË ‚ Ë® ¯Ë È} ÒÒ ¹º¯« º} º¯ÈϺmÈÓÒ« ¯‚ Ò² º¯ ÈÓºm mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« ÈÓ}È Ò Ò² ¹ºãÓºäº Ò« ¹º º°‚Ë°ˆmãËÓÒ mӂˆ¯ËÓÓË º }ºÓˆ¯ºã« º¹¯Ë Ëã« ˆ°« mӂˆ¯ËÓÓÒäÒ º}‚äËӈÈäÒ ÈÓ}È ‚Ó}ˆ© ° ҈Ȉ °º ºˆmˈ°ˆmËÓÓº ¹‚Ó}ˆÈäÒ ¯Ë º°ˆÈm҈ ËÓ˯Èã Óºä‚ Ò¯Ë}ˆº¯‚ ÈÓ}È ½ËmºË¯ËÎÓ©®…|k| jmȝËÓ}º s  ¹¯Èmº ¹º ¹Ò°ÈÓÒ« ²º ȈȮ°ˆmÈ º º°‚ ȯ°ˆmËÓÓº® ¯Ë Ò°ˆ¯È ÒÒ ÒÏäËÓËÓÒ® Ò º¹ºãÓËÓÒ® mÓº°Ò䩲 m ‚°ˆÈm sºmº°Ò Ò¯°}º º °º ÒÈã Óº º }ºää˯ Ë°}º º ÈÓ}È ½Ëmº ˯ËÎÓ©®…ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº º mº¹¯º°‚ ¢ ¹ºmË°ˆ}Ò Ó« mÓ˺ Ë¯Ë Óº º ºË º °º¯ÈÓÒ« È} ÒºÓ˯ºm ¹¯ÒÓ«ˆº ¯Ë ËÓÒË ‚mËãÒ Òˆ ‚°ˆÈmÓ©® }ȹ҈Èã sºmº°ÒÒ¯°}º º °º ÒÈã Óº º }ºää˯ Ë°}º º ÈÓ}È ½ËmºË¯ËÎÓ©®… ºˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº ¹‚ˆËä ¯ÈÏäËË ÓÒ« º¹ºãÓ҈Ëã Ó©² È} Ò®m }ºãÒ Ë°ˆmË ˆ‚} k} ÒÒ ÒäËÓÓ©Ë ËÏ º}‚äËÓˆÈ¯Ó©Ë sºäÒÓÈã È} ÒÒ ¯‚ãË® €º°‚ ȯ°ˆmËÓÓ©® ¯Ë Ò°ˆ¯È ÒºÓÓ©® Óºä˯ % |ËË }ºãÒ Ë°ˆmº m©¹‚ËÓÓ©² ËÓÓ©² ‚äÈ ° ÈÓÓ©ä º°‚ ȯ°ˆmËÓÓ©ä ¯Ë Ò°ˆ¯È ÒºÓÓ©ä ÓºäË ¯ºä ˆ‚} cÈÏä˝ËÓÒË ¹¯ºÒÏmË°ˆÒ ¹‚ˆ£ä ÏÈ}¯©ˆº® ¹º ¹Ò° }Ò °¯Ë Ò °ãË ‚ Ë º }¯‚ È ãÒ |ˆ}¯©ˆºË È} ÒºÓË¯ÓºË ºË°ˆmº ½jÓmË°ˆÒ Ò ºÓÓ©® º¯º °}º® ÈÓ}…sºmº°ÒÒ¯°} ‚ã i zº mÈ㠂} ¯ËÒ䂝˰ˆmËÓÓ©ä ¹¯Èmºä ¹¯Òº¯ËˆËÓÒ« È} Ò® ¹ºã ς ˆ°« È} ÒºÓ˯© ÓË ¹¯Ò°‚ˆ°ˆmºmÈm ÒË ÓÈ mÓ˺ Ë¯Ë Óºä ºËä °º¯ÈÓÒÒ È} ÒºÓ˯ºm ÒãÒ º 㺰ºmÈm ÒË ½¹¯ºˆÒm…ÈÓÓº º ¯Ë ËÓÒ« ¡ËÓÈ ¯ÈÏä˝ËÓÒ« º Óº® È} ÒÒ ¯ÈmÓÈ ¯‚Ò Ë ÒÓÈ ã« m°Ë² È} Ò® ÈÓÓº º m©¹‚°}È ¹¯Ò Ò² ¹¯º È ÎË ¹Ë¯m©ä mãÈ Ëã Èä nº¯äÈ º¹ãȈ© ËÓËÎÓ©äÒ °¯Ë °ˆmÈäÒ ÓÈãÒ ÓÈ« Ò ËÏÓÈãÒ ÓÈ« iÈˆÈ °º°ˆÈmãËÓÒ« Ò Óºä˯ ¹¯ºˆº}ºãÈ ¢ ºˆ €ËÓ˯Èã Ó©® Ò¯Ë}ˆº¯ s  jmȝËÓ}º ȹ¯Ëã« iºäº® ÒÏ ²¯ÈäÈ Û ÓȈ¯ºããË®‚°Ë { °m«ÏÒ ° ¹¯ºmË ËÓÒËä ˯ }ºmÓº º ¹¯ÈÏ ÓÒ}È È°²Ò m Óº ° ÓÈ È¹¯Ëã« ° È°ºm º ‚ˆ¯È ã« º°ˆÈm}Ò º ¯ºÎÈÓ ¹º°ãË º º°ã‚ÎËÓÒ« m ºˆ ÈãËÓÓ©Ë äÒ}¯º¯È®ºÓ© º ¯º È º¯ ÈÓÒς ˆ°« º¹ºãÓÒ ˆËã Ó©Ë ˆ¯ºããË®‚°Ó©Ë äȯ ¯‚ˆ© ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ² fjl boné qtxrvmv ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ² ws Çjsqtqtj ² dtjunt xrqp }éju ys È ®unstq|rvmv ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ² fzjtqxsjkxrqp qsujx xqk ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ² ys Éntqtméjlxrj¹ ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ² ys Éjoyétj¹ ² Ævotnxntxrqp rj{nléjst€p xvivé ²fnknév ïnuxrvp qsujx xqk ² Ævotnxntxrqp rj {nléjst€p xvivé ² djzysqtxrqp qs ujxxqk ² fvivé ¬snr xjtléj Ënkxrvmv ² ws Çjsqtqtj ² dtjuntxrqp }éju ys È ®unstq| rvmv Ɂmvz€ ls¹ wjxxj qévk quníq} wéjkv tj inxwsjzt€p wévnol xv}éjt¹ízx¹ nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk kvtkes|p |vksjp {©°º}º¹¯Ëº°m«ËÓÓË® Ë º ‘jt|sk ȯ²Ò˹Ұ}º¹È sºmº°ÒÒ¯°}º º Ò r˯ °}º º rº ºã Òm©ä }ãÒ¯Ò}Èä Ë°ˆÓºä‚ äºÓÈ Ë°ˆm‚ Ò ãÈ º Ë°ˆÒm©ä äÒ¯«ÓÈä sºmº°ÒÒ¯°}º® Ò r˯ °}º® ˹ȯ²ÒÒ bÌèÌÊc ÌÒgÔ Èè¬Òh‰ Ê fcf ÒèÔ Îqsvxzí Èv qnp tjxzjs isjmv xsvkntt€p lnt fknzsvmv ®éqxzvkj Ævxrénxntq¹ rvmlj tj¡q xnél|j wn énwvst¹ízx¹ xvkné¡nttvp sí ivkí q tnonutvp éjlvxzí rvmlj Ëniv q onus¹ kvxwnkjíz wvinltyí wnxt Ævxrénx¡nuy fwjxqznsí ®èÊfÒÌf ÆÌfÇècfc Ævxrénxntqn ®éqxzvkv nxz kntn| q xsjkj xwjxqznst€} lnpxzkqp né zknttvp síikq vxwvlj tj¡nmv Êqxyxj ®éqxzj r évly ·nsvkn·nxrv uy Æx¹ tj¡j knéj k clqtvmv Êxzqttv mv Èvmj kxn y·ntqn }éqxzqjtxrvn vx tvkjt€ tj kvxrénxntqq qo unézk€} Èvmv·nsvknrj vxwvlj tj¡nmv Êqxyxj ®éqxzj fju ®éqxzvx fwjxq zns mvkvéqz ©¬o nxu Ævxrénxntqn q qotª Êt Ænéj k Ævxrénxntqn ®éqxzvkv i€sj kxnmlj xv kénunt jwvxzvsxrq} xénlvzv·qnu }éqxzqjtxzkj Ænoln q kxnmlj k wévwvknlq }éqxzqjtxzkj Ævxrénxntqn ®éqxzvkv xzvqz tj wné kvu unxzn vz Ævxrénxntq¹ rjr vz |ntzéj qx}vlqz y·ntqn }éqxzqjtx rvn q r Ævxrénxntqí vtv kvokéjj nzx¹ Ëj Ævxrénxntqq ®éqxzvkvu vxtv kjtj tj¡j gnérvk qu vtj yzkné ljnzx¹ qu qknz qu éjxwévxzéjt¹ nzx¹ q qz iylnz kvknrq cxsq i€ tn i€sv Ævxrénxntq¹ ®éqxzvkj zv tn i€sv i€ q }éqxzqjt xzkj tn i€sv i€ q kné€ q gnérkq q tjln l€ tj kn·tyí qot Ëv kvx rénx ®éqxzvx ² q tnwvrvsniquj tj¡j knéj ·zv nxz uqé ly}vkt€p ·zv ·ylvlnpxzknttv wév¹ks¹nz fni¹ ƀ¡t¹¹ fqsj k uqén onutvu ·zv onutj¹ qot tj¡j wévlvs jnzx¹ k kn·tvxzq v·qnttj¹ q vxkviv lnt tj¹ vz onut€} yo q xynz q zénkvstn tqp qznpxrq} Ævxrénxntqn ®éqxzj yzkné ljnz tjln ly kvxwsjunt¹nz síivk vr é€s¹nz uvsqzky tqokvlqz isjmv ljz q qu Ævxrénxntqnu ®éqxzv k€u wv k€éj ntqí xk¹zqzns¹ Êvjt tj dsjzvyxzj © qot qznsxzky nzª fkvqu Ævxrénxntqnu Èvmv·nsv knr ®éqxzvx wvinlqs xunéz ljév kjs síl¹u isj ntxzkv kn·tvp qotq k nlqtntqq x Èvmvu ïylv Ævxrénxntq¹ ®éqxzvkj xvnlqtqsv tjx qk€} x tj¡quq yuné¡quq isqorquq Ê u€ otjnu ·zv vtq wén i€kjíz x tjuq j u€ ² x tquq ·zv u€ xk¹ojt€ x tquq nn ivsnn rénw rquq yojuq qiv xunéz tn qunnz ksjxzq éjosy·qz tjx wvzvuy ·zv Ævxrénxntqnu ®éqxzvk€u kn·tvxz xvnlqt¹nz sílnp knsqrvp xqsvp síikq Êo ckjtmnsxrvmv wvknxzkvkjtq¹ v Ævxrénxntqq ®éqxzvkvu u€ otjnu ·zv xk¹z€n nt€ uqévtvxq|€ wné k€uq ©yknlnk¡qnª zjpty Ævxrénxn tq¹ ®éqxzvkj wvsy·qsq wvknsntqn vz ¬tmnsj kvoknxzqz y·ntqrju ®éqxzvk€u v zvu ·zv kvxrénx ®éqx zvx ©frvév ¡nl¡n é|€zn y·ntqrvu cmv ¹rv kvxzj vz unézk€} ª Î{ Ê k Íjx}jstvu rjtvtn ëzvu ojun·jznstvu vzviéj ntqq xknz svp éjlvxzq Íéjoltqrj u€ xs€¡qu msjx ¬tmnsj ntju uqévtvxq|ju ©Òn|€zn q uqéy wévwvknlqzn ¹rv kvxzj vxwvl yunézkqk€p xunézª Òvmlj k lnt Ævxrénxntq¹ ®éqxzj qo unézk€} ëzv i€sv xvi€zqnu xv kné¡nttv tvk€u q tnvi€rtvknt t€u Êtvmlj tju rj nzx¹ ·zv t€tn k xvkénunttvu uqén qxzqtj kvxrén xntq¹ ®éqxzvkj zjr ¹ktj ·zv wévwv knl v tnp rjr iylzv q qosq¡t¹ Ìl tjrv q znwné tnvi}vlqu€ isjmv knxzqn q wévwvknl v kvxrénxntqq Ê wvëzvuy wvknsntqn ¬tmnsj ©zn|€ zn q uqéy wévwvknlqznª k vztv¡n tqq r tju votj·jnz wyxz xjuj qot kj¡j ¹ks¹nz qxzqty ·zv ®éqx zvx kvxrénx q wyxz koqéj¹ tj qot kj¡y knx uqé yin lnttv xrj nz ©Ævqxzqty ®éqxzvx kvx rénxª qiv u€ kqlqu ·zv qxzqttv qknz ®éqxzvx k kjx q kqlquv xqs€ k kjx ©lnízx¹ v Ënuª Ê kqltj k kjx énktvxz v xsjkn Ævxrénx¡nmv vx wvlj ·néno wvléj jtqn cuy q qx wvstntqn cmv djknzvk Ævxrénx¡qp fwjxqzns k€ékjs y xunézq nn xzéj¡tvn jsv ² mén} f isjmvljztvp wvuví Èv qnp u€ uv nu k€ékjzx¹ qo onutvp mén}vk tvp mé¹oq vu€k¡qx k Ëninxt€} qx zv·tqrj} Òjqtxzk ®éqxzvx Êxrywq zns sq¡qs xjzjty ·nsvknrvyiqp|y ksjxzq tjl tjuq fwjxqzns kvoév ljnz tjx k kvlj} Çénntq¹ Æxn nlé€p vxwvl uqsynz wjl¡q} nxsq vtq ktvk q ktvk vu€kjízx¹ k xsnoj} wvrj¹tq¹ Æxn} tjx ovknz Êqxyx fsjl·jp¡qp kvpzq k éjlvxz tnunértynmv fknzj wéqtqrtyz r tnqxx¹rjnuvuy évltqry isjmvljzq ©®éqxzvx Ævxrénxn q mvénxz mén}j k xsjlvxz éjpxrq¹ qotq wéqsv q x¹ª ² kvxwnkjnz gnérvk fk¹z€n uy·ntqrq xkvnp qotí ojxkqln znsxzkvkjsq ëzy qxzqty Çjrvp xkvivlvp q rjrqu inxxzéj ¡qnu tjlnsqs Ævxrénx¡qp ®éqxzvx knét€} Çjrvp xsjkvp qxwvst¹nz Ìt ly¡q fkvq} wvxsnlvkjznsnp Ò¹mvxzt€ onut€n xrvéiq ² znu xsjlvxztnn iylnz ls¹ knét€} kn·tvn yzn¡ntqn Îy·qznst€ ivsnotq ² znu xkn zvtvxtnn kvxxq¹íz wénviéj ntt€n znsj wéjknlt€} kv kxnvinu kvx rénxntqq Íyxz sízynz kxnsntxrj¹ osvij ² x tjuq vxwvl ïnsvknrvsíiqk€p Ïmév jnz tju xunéz oj ®éqxzj ² x tjuq Èvm kvxrén¡jíqp unézk€} èjlvxztv wéjolty¹ xnmvlt¹ Ævx rénxntqn ®éqxzvkv u€ wvutqu q otjnu rjr utvmv nn tnxzévntqp k qotq tj¡nmv vinxzkj rjr utvmv sílnp tj}vl¹zx¹ nn ktn vméjl€ |nérvktvp q qlyz vtq wv mqinstvuy wyzq mén}j q wvévrj Ævxrénx¡qp fwjxqzns ljévkjs xwjxntqn kxnu síl¹u tn zvsrv wéj knlt€u tv q znu rzv lvxnsn mvéqz k wsjuntq xzéjxznp yzvwjnz k osvkvt tvu ivsvzn mén}vk wsyzjnz k lénuy ·np ·jn ojisy lntqp Ëy tv zvs rv tn vzzvsrtyz ëzy Æxnuqsvxzqkyí éyry q ®éqxzvx kxsnl oj ·ylvu fkv nmv Ævxrénxntq¹ xkné¡qz ·ylv ly }vktvmv kvxrén¡ntq¹ rj lvmv ·n svknrj rjr tnrvmlj ·nzknévltnktv mv Éjojé¹ Ç xv jsntqí kxn ·jn u€ xzjs rqkjnux¹ x síluq rvzvé€n wvl kné nt€ lnpxzkqí zjrvp xzéj¡tvp xzéjxzq rjr tjérvujtq¹ Æxnmv tn xrvsrv snz tjojl xs€¡j vi ëzvu xzéj¡tvu ¹ksntqq u€ lyujsq ·zv vtv uqtynz tj¡y xzéjty Ëv xnp·jx u€ vxvotjnu ·zv tjérvujt€ qkyz tn zvsrv k qt€} onus¹} q xzéjtj} Ënz xnmvlt¹ tjérvujt€²ëzv tj¡q iéjz¹ q xnxzé€ q ·zv nn xzéj¡ tnp ëzv tj¡q lnzq Ívuv· ëzqu síl¹u knétyzx¹ r tvéujstvp qotq w€zjnzx¹ gnérvk Æ tj¡np cwjé}qq y·én lnt xwn|q jst€p Íéjkvxsjkt€p |ntzé ojlj ·np rvzvévmv q xzjtyz énjiqsqzj|q¹ q ly}vktvn vrvéusntqn zn} rzv xzénuqzx¹ r qoijksntqí vz ëzvmv xzéj¡tvmv wvévrj Òju iylyz zéy lqzx¹ xk¹nttqrq quníqn vw€z ly}vktvmv vrvéusntq¹ tjérvujtvk q wéjkvxsjkt€n kéj·q ΀ tjlnnu x¹ ·zv xvmsj¡ntqn v xvzéyltq·nxz kn un ly ywéjksntqnu oléjkvv}éj tntq¹ visjxzq q Ëvkvxqiqéxrvp nwjé}qnp ojrsí·nttvn tnojlvsmv lv Íéjoltqrj Íjx}q iylnz xwvxvi xzkvkjz yxwn}y ëzvmv tj·qtjtq¹ éjkt€u viéjovu q yxwn¡tvuy wév lvs ntqí ln¹znstvxzq wéjkvxsjk t€} xnxzéq·nxzk méyww uqsvxnélq¹ xk¹nttqrvk vrvéus¹íq} y·én lntq¹ oléjkvv}éjtntq¹ Ìzéjltv ·zv ëzy Íjx}y wéq}v j tn é¹lj }éjuvk nwjé}qq kxzén·jíz k tvkvvxk¹ntt€} }éjuj} Íén ln kxnmv }vznsvx i€ vzunzqz vxk¹n tqn wvxsn ojkné¡ntq¹ xzévqznstv énxzjkéj|qvtt€} éjivz xzjénp¡np |nérkq Ëvkvxqiqéxrj k ·nxz Ívr évkj Íénxk¹zvp Èvmvévlq|€ vxk¹ ntqn tvkvmv }éjuj kv qu¹ ¬é}q xzéjzqmj Îq}jqsj tj Ìiêfn Ëj lníx ·zv k isq jp¡nu iylynu iylnz ojkné¡ntj énxzjkéj|q¹ q ln énk¹ttvmv }éjuj kv qu¹ wénwvlv itvmv fnéj{quj fjévkxrvmv k xnsn Òyétjnkv snzqn rvzvévmv iylnz vzun·jzx¹ k ëzvu mvly fkvn snzqn vzunzqz }éju k ·nxz èv lnx zkj Êvjttj Íénlzn·q k m Çjqtxrn cwjé}q¹ tj¡j ty ljnzx¹ k xk¹ nttvxsy qzns¹} by}vktj¹ q tjy· tj¹ wvlmvzvkrj iylyq} wjxz€énp ² xsv tvn q vzknzxzknttvn lnsv tjqivsnn yxwn¡tv vxynxzks¹ín nx¹ k xwn|qjst€} y·nit€} ojknln tq¹} Ívëzvuy k lnrjién wév¡svmv mvlj tj cwjé}qjstvu fviéjtqq i€sv wéqt¹zv én¡ntqn vi y·én ln tqq k Ëvkvxqiqéxrvp nwjé}qq ly }vktvp xnuqtjéqq Æ tjxzv¹nn kénu¹ cwjé}qq wnénljtv wvunn tqn mln wénlwvsjmjnzx¹ éjounxzqz ëzv y·nitvn ojknlntqn Ëj¡ xzéjljíqp tnlvnljíqp unéotyqp tjévl lnz lvié€} wjx z€énp Ìt wéq}vlqz k }éju mln qtvmlj nmv kxzén·jíz sílq tn otj íqn síikq èjokn ëzv wv }éqxzq jtxrq²xzévmv xwéj¡qkjz x tvk€} zvsrv wéq¡nl¡q} k gnérvk" êzq sílq ² lvxzv¹tqn Èv qn vxwvl wvokjs q} k }éju èjlq tq} ®éqxzvx wéqt¹s rénxzt€n uyrq q éjlq tq} kvxrénx vz unézk€} Ívxsnlvkjzns ®éqxzvk lvs nt i€z xrévunt inx rvé€xznt révzvr xuqént qxwvstnt síikq q xvxzéjljtq¹ r isq tqu fk¹znp¡qp Íjzéqjé} ¬snrxqp tj c nmvltvu cwjé}qjstvu fviéj tqq mvévlj Îvxrk€ lnrjié¹ mvlj xrjojs ©Î€ lvs t€ xvoljz ls¹ lnznp q uvsvlÝ q vjoqx xkvp wéjkvxsjk t€p uqé rvzvé€p q} iylnz wéqz¹mq kjz r xnin síivkí q réjxvzvp Ën iylnu oji€kjz sílnp vlqtvrq} vinolvsntt€} q ivst€} Ën iylnu oji€kjz v lnz¹} xvoljkj¹ ls¹ tq} kvxrénxt€n ¡rvs€ ·zvi€ u€ éjxzq sq q kvxwqz€kjsq k knén uvsvlvn wvrvsntqn ®éqxzqjtju tnvi}vlq uv k€pzq tj wvwéqn wéjrzq·nxrvmv qxwvstntq¹ ojwvknlq v síikq r isq tqu fvlné jtqnu |nérvktvp qotq lvs tj i€z xk¹zvxz fknz Ævxrén xntq¹ ®éqxzvkj lvs nt q ·néno tjx kvxxq¹z k uqén rvzvé€p kxn ivsnn wvméy jnzx¹ kv zuy éjktvly¡q¹ tntjkqxzq q ëmvqouj Çj l€p }éqx zqjtqt lvs nt wéqunévu sq·tvp qotq xkqlnznsxzkvkjz v wévu€x sqznstvu q xwjxqznstvu lnpxzkqq uqsvxzq wéjkl€ q xqs€ Èv qnp k nmv xylinª Ævoéjlynux¹ n lvévmqn vz|€ iéjz¹ xnxzé€ k lnt fknzsvmv Ævxrénxntq¹ Ívin lÝt fwjxqzn snu mén} q cmv xsjktvn Ævxrénxntqn ² xkqlnznsxzkv ëzvp ©wvinl€ wv inlqk¡np uqéª Æ ëzq ltq wvkxnunxztv oky·qz kxn éjlvxztj¹ knxz v Ævxrénxntqq ®éqxzvkvu vzré€kj¹ tju tnxrjojt tyí réjxvzy kn·tvxzq qkvzkvé¹ nn zjqtxzkv síikq Èv qnp bj xwvlviqz vxwvl rj lvmv qo tjx inén· k xkvnp ly¡n Íjx}jstyí éj lvxz Ív ojknzy jwvxzvsxrvuy iylnu n wéni€kjz ©k síikq Èv qnp v qlj¹ uqsvxzq vz vxwvlj tj¡nmv Êqxyxj ®éqxzj ls¹ kn·tvp qotqª Êyl ®èÊfÒÌf ÆÌfÇècfc ÆÌÊfÒÊ ËÏ ÆÌfÇècfc nºˆº kÓ ¯Ë« spv‘‹cpszk kcpÐ Û {vpljcshq ipse k{jk¡jj j z|vl|sk{‘jzj {äË°ˆË ° €È ȯÒÓ©ä Û } ÏmËÏ Èä ½vºmˈ°}ÒË ã Ò °ˆÈãÒ ¹Ë¯mº¹¯º²º ÈäÒ Ë¯Ë ÓÒäÒ ºˆ}¯©ã°« ÓËmË ºä©® äÒ¯ ˆÈÒÓ °ˆmËÓÓ©® Ò °‚¯ºm©® ËË Ó˹ºÏÓÈÓÓ©® ¹ºã Ó©® º¹È°Óº°ˆË® j º ÓÈÎ © È Ó‚m m º}ËÈÓ Ïm£Ï ã Ò ¹º® ‚ˆ Èã Ë º©mȈ Óºm©Ë ÏÓÈÓÒ« Óºm©Ë °mË ËÓÒ« ¯È°}¯©mȈ Óºm©Ë ˆÈ®Ó© wˆº ӂÎÓº ˆËä }ˆº ¹º® £ˆ ÏÈ ÓÒäÒ Ó‚ÎÓº ¹ãÈÓËˆË m°Ëä‚ ËãºmË Ë°ˆm‚… ‰ k €k€kcjs jwéns¹ mvlj rvxuq·nxrqp rvéjis ©Ævx zvrª i€s ojwynt x rvxuvlévuj Èjprvtyé tj}vl¹ nmvx¹ k xznw¹} Çjoj}xzjtj Ìt yxzénuqsx¹ k rvx uvx tjiéjk xrvévxz z€x¹· rqsvunzévk k ·jx Êo xzntvméjuu€ wvsÝzj ©Çvxuvlévu Èjprvtyé ìéqp jmjéqt ojt¹s unxzv k rénxsn rvxuq·nxrvmv rvéjis¹ ©Ævxzvrª Ívojlq uqtyz€ wévjtq¹ ojré€z sír vz lnsqk¡qp wnékvmv rvxuvtjkzj wsjtnz€ vz zn} rzv vxzjnzx¹ tj dnusn Ònwné nmv x tquq xk¹o€kjnz zvsrv éjlqv Ívo€ktvp dnusq ² ©dj鹪 Ìxzjkj svx lkj ·jxj lv zvmv uvuntzj rvmlj jmjéqt wévqo tnxnz xkvn otjuntqzvn ©Ívn}jsq ª fzénsrq ·jxvk wvrjo€kjsq ·jxvk uqtyz wv uvxrvkxrvuy kénun tq Ëj·jsx¹ qxzvéq·nxrqp énpx r okÝolju ª ìéqp jmjéqt visnzns kvréym dnusq kxnmv vlqt éjo tj k€xvzn rqsvunzéj vz onutvp wvkné}tvxzq Íyzn¡nxzkqn ojt¹sv vlqt ·jx xvévr lnk¹z uqtyz Æ ·jxvk uqtyz ©Ævxzvrª isjmvwvsy·tv vwyxzqsx¹ k ojljttvu éjpvtn tj wvsn rvs}voj ©Éntqtxrqp wyzª ímv ojwjltnn mvévlj êtmnsxj tnwvljsÝry vz lnénktq funsvkrq fjéjzvkxrvp visjxzq fvvintqn v wvsÝzn jmjéqtj xéjoy n visnznsv knx uqé jmjéqty xv kxnmv xknzj snznsq wqxuj q zn snméjuu€²inx|ntt€n xkqlnznsxzkj ·nsvkn·nxrvp qxrénttvxzq Òvé nxzknttj¹ kxzén·j wnékvmv rvxuv tjkzj k€sqsjx kv kxntjévlt€p wéjoltqr cuy i€sj wéqxkvntj k€x¡j¹ tjméjlj èvlqt€² dvsvzj¹ okno lj név¹ fvknzxrvmv fvíoj j lnt jwéns¹ iyl tq·t€p rvmlj zv xzjs x zn} wvé În lytjévlt€u ltÝu jkqj|qq q rvxuvtjkzqrq Æ xk¹oq x ëzqu xvi€zqnu ¹ éjxxrj y kju qxzvéqí v zvu rjr rv utn wvwjs jkzvméj{ìéq¹ ¬snrxnnkq·j jmjéqtj Æ zv kénu¹ ¹ éjivzjsj k xénltnp ¡rvsn ð Ìr z¹iéxrvmv éjpvtj Ëvkvxqiqéxrj fntz¹iéxrqu yzévu mvlj kwnék€n k xkvnp qotq ¹ kv¡sj k rsjxx k rj·nxzkn wnékvp y·qznstq|€ ls¹ xvévrj x sq¡tqu ujs€¡np xql¹q} oj wjézjuq q lyq} ·nmv zv tnvi€·tvmv ‰ kvsty¹x wévqotnxsj zéjlq |qvtt€n k zjrq} xsy·j¹} xsvkj ©f xnmvlt¹¡tnmv lt¹ k€ tn wévxzv ujs·qrq q lnkv·rq k€ ² y·ntqrq q ¡rvsj lvs tj xzjz ls¹ kjx évlt€u lvuvu ª ² q ·zv zv nÝ k zjrvu n ly}n Ëj·jsx¹ wyz k uqé otjtqp rj l€p lnt wéqtvxqs tvkvn tnqoknljttvn Ëv xjuvn qtznénxtvn tj·jsvx x zvmv wju¹ztvmv tv¹iéxrvmv lt¹ rvmlj kxn xzjsq vrz¹ié¹zjuq rvmlj wqvtné€ ¡n{xzkyínmv rsjxxj wéqrvsvsq rj lvuy tj méyl réjxt€n okÝolv·rq x wvézénzvu Éntqtj frvsrv i€sv éjlvxzq Ìtq znwné tn wévxzv y·ntqrq wnékvrsjxxtqrq j vrz¹ié¹zj²kty·jzj Êsq·j èjoknétysvx xvénktv kjtqn oj ·qxzyí znzéjl oj rvsq·nxzkv ©w¹znévrª q ©·nzknévrª oj sy·¡nn ln yéxzkv wéqunétvn wvkn lntqn ·qxzvzy rsjxxtvp rvutjz€ Ì{véuqsq ëréjt yxwnkjnuvxzq rvzvé€p tjo€kjsx¹ ©ïnp k€uwns"ª fvénktvkjtqn yksnrsv éni¹z Ìzsq·tqrq v}vztv wv uvmjsq vzxzjíqu xjtqzjé€ zjznstv xsnlqsq oj ·qxzvzvp èvlqznsq xlnsjsq xzntl ls¹ rsjxxtvmv ymvsrj Êtznénxtv vzun·jsq kxn rjsntljét€n wéjol tqrq Ëjlvsmv ojwvutqsqx yzénttqrq wvxk¹Ýt t€n btí fvknzxrvp jéuqq q Îjézj Îtvmv éjo k€}vlqsq rvssnrzqktv k znjzé€ j wvzvu xvoljsq xkvp zntnkvp znjzé Ínék€u xwnr zjrsnu i€s ©Çvsvivrª Ç xuvzéy xjuvln¹zns tvxzq q zn}tq·nxrvmv zkvé·nxzkj u€ wvlmvzvkqsq xwnrzjrs ©jltj¹ ‘yév·rjª lnrsjuj|qí ©Èvszyt¹ª q zjtn| ©Ívléy rqª Æxn zéq tvunéj wvsy·qsq v|ntry ©vzsq·tvª Ëj k€xzjkry zn}tq·nxrvmv zkvé·nxzkj éni¹zj wénl xzjkqsq ujrnz rvzvé€p tjokjsq ©Æ léymqn uq逪 Ìxtvkt€u qx}vlt€u ujznéqjsvu wvxsy qs wsjxzq sqt qxwvsovkjsq zjr n xznrsv rjézvt iyujmy dj u€xns i€s zjrvp tj xzjézvkvp wsvjlrn²rvxuvl évun k€xzévqsqx k é¹l rvxuq·nxrqn rvéjisq mvzv k€n snznz k léymqn uqé€ Ívvljs xzv¹z wévkv jí qn x iyrnzjuq |knzvk q lj n ujs€¡ k rvs¹xrn wév kv jnz rvxuvtjkzvk dlnx n éjounxzqsx¹ rvujtl t€p wytrz ² xznrs¹ttvn xvvéy ntqn ktyzéq rvzv évmv wysz ywéjksntq¹ q vwnéjzvé€ Ìltqu xsvkvu ëzv i€sj rvssnrzqktj¹ {jtzjoq¹ tj rvxuq·nxryí znuy Ëjlv i€sv kqlnz rjr xzjéjznstv k€wvst¹sq én i¹zj ëzy éjivzy tj }vly unt¹¹ lnzjsq xí nz€ Îjrnz ©Æ léymqn uq逪 ojt¹s lvxzvptvn unxzv xtj ·jsj tj éjpvttvp j ojznu tj mvévlxrvp k€xzjkrj} ¡rvstqrvk Òjrvp yxwn} tn uvm wévpzq ljévu q kxrvén u€ én ¡qsq wvxsjz wqxuv q wvljévr wnékvuy k uqén snz ·qry rvxuvtjkzy ìéqí ¬snrxnnkq·y jmjéqty frj ojtv²xlnsjtv Íqxuv i€sv tnvi€·t€u tj ujmtq zv{vttyí sntzy ojwqxjsq éjxxrjo v lnsj} vzé¹lj v zvu rjr xvoljkjsx¹ ujrnz ©Æ léymqn uq逪 éjxxrj ojsq éni¹zj q v zvu ·zv iylyz lnsjz kv kzvévu rsjx xn rjr iylyz xvénktvkjzx¹ ·zvi€ wvsy·qz wéjkv tjo€kjzx¹ vzé¹lvu quntq ìéq¹ jmjéqtj Ȁs zjr n ojwqxjt tj rjxxnzy rvt|néz wvxk¹ntt€p wv rvéqzns¹u rvxuvxj v{véusnt {vzvjsivu vzéj jíqp qot vzé¹lj Ívx€sry én¡qsq vzwéjkqz ì ¬ jmjéqty ·néno mjonzy ©Íqvtnéxrj¹ wéjkljª Ê rvtn·tv n x xvwévkvlqznst€u wqxuvu k rvzvévu mvkvéqsvx ©Ïkj jnuj¹ énljr|q¹ Íq¡yz kju y·ntqrq ©iª rsjxxj p xénltnp ¡rvs€ mvévlj Ëvkvxqiqéxrj Ï tjx r kju ivs ¡j¹ wévxij wnénljpzn wv jsypxzj vz tj¡nmv quntq ëzy wvx€sry wnékvuy k uqén rvxuvtjkzy ìéqí ¬snrxnnkq·y jmjéqty ΀ wvx€sjnu nuy {vzvjsivu tj¡nmv rsjxxj q ujmtqzv{vttyí sntzy tj rvzvévp ojwqxjsq wqxuv q tnivs¡vp rvt|néz xqsjuq vrz¹ié¹z tj¡nmv vzé¹lj Ínén ljpzn ·zv u€ v·nt }vzqu knxzq x tqu wnénwqx ry }vzqu vémjtqovkjz rvxuq·nxrqp ymvsvr k ¡rvsn q iylnu kxn lnsjz ·zvi€ ojxsy qz wéjkv tjo€kjzx¹ vzé¹lvu quntq ì ¬ jmjéq tj Ì·nt wévxqu tn vzrjojz tju f tnznéwntqnu iylnu ljz vzknzj f mvé¹·qu xqiqéxrqu wéqknzvu vrz¹ié¹zj ©iª rsjxxjª bjsnn ¡sq wvlwqxq éni¹z f ëzvmv lt¹ tj¡ rsjxx wénkéjzqsx¹ k ©rvxuq·nx rqp rvéjisª ©Ævxzvr ª Æ nmv xvxzjkn i€sv zéq rj iqt€ wv ·qxsy é¹lvk Æ rj lvp rjiqtnzn ² rvujt lqé Ȁs q rvujtlqé ©rvéjis¹ª Ònwné zvsrv vx zjkjsvx yunsv ywéjks¹z ·zvi€ tn xiqzx¹ x ryéxj ‰ mvélqsjx xkvqu rsjxxvu èni¹zj rénwrv wvléy qsqx tjy·qsqx lvév qz ·nxzí rvssnrzqkj kv kxnu vrjo€kjsq wvuv léym léymy Æv kzvévu rsjx xn kknsq tvkyí {véuy vln l€ mvsyij¹ éyij¡rj zqwj kvnttvp x tj¡qkrvp tj éyrjkn ©ìǪ ·zv votj ·jsv ² ©ít€p rvxuvtjkzª ·nét€n iéírq q íiv· rq mvsyi€n wqsvzrq q wvmvt€ Æ |nsvu {véuj xuvz énsjx v·nt réjxqkv q lj n ë{{nrztv Ëj}vlqsqx xrnwzqrq vxy ljíqn kxn ëzv tv tj tq} u€ wévxzv tn viéjjsq ktqujtq¹ sjktvn ojrsí·jsvx k zvu ·zv éni¹zj xjuq kvxwéqtqujsq ëzy wv xyzq qméy kxnéno Ìtq wévlvs jsq knxzq {vzvltnktqr rvwqí u€ vxzjkqsq xnin nÝ qtznénxtnn xzjsj éj ivzj k zntnkvu znjzén k ¡j}ujztvu éyrvlnstvu q zjt|nkjstvu réy rj} Æxrvén u€ wvsy·qsq vzknz qo énljr|qq mjonz€ ©Íqvtnéxrj¹ wéjkljª ©bvévmqn éni¹zj ² wqxjsj sqzxvzéyltqr ² èjl€ kju xvviqz ·zv kj¡j wévxij énljr|qnp k€wvstntj Ívx€srj wnénljtj ìéqí ¬snrxnnkq·y jmjéqty nsjnu kju ivs¡q} yxwn}vk k y·nin ª ¬ nn ·néno tnxrvsrv ltnp tj uvn qu¹ wéq¡ns rvtknéz xv ¡zjuwvu ©Ív·zj sÝz·q rvk rvxuvtjkzvkª Æ tnu tj}vlqsjx {vzvméj{q¹ ìéq¹ ¬snrxnnkq·j jmjéqtj x jkzvméj{vu Æxn u€ rvtn·tv i€sq inoyutv éjl€ q mvél€ byují ·zv ëzvz lnt tjkxnmlj vxzjsx¹ k wju¹zq éni¹z Ìt wév ¡Ýs rjr ivs¡vp wéjoltqr Ȁs lj n ojwynt ujrnz rvéjis¹ ©Ævxzvrª q wvxsjtj znsnméjuuj ©Îvxrkj dknolt€p mvévlvr Ínékvuy k uqén snz·qry rvxuvtjkzy ì ¬ jmjéqty bvévmvp ìéqp ¬snrxnn kq· Ívsy·qsq kj¡y {vzvméj{qí x jkzvméj{vu ino unétv éjl€ ivs¡ynn xwjxqiv f·qzjnu kjx wv·nz t€u ·sntvu tj¡nmv ërqwj j ìt€n rvxuvtjkz€ ©iª rsjxxj p xénltnp ¡rvs€ m Ëvkvxqiqéxrjª Çjr ljktv ëzv i€sv èjosnznsqx uvq ©ít€n rvx uvtjkz€ª wv éjot€u mvévlju q knx¹u Çvtn·tv n kvxwqz€kjíz xkvq} lnznp q }v·nzx¹ knéqz ·zv éjx xrjo€kjíz qu x rjrvp mvélvxzí tvxqsq okjtqn ©ìt€p rvxuvtjkzª f zvmv wju¹ztvmv kénuntq }éjtí ¹ rjr inx|nttyí énsqrkqí {vzvméj{qí ìéq¹ ¬snrxnnkq·j jmjéqtj x nmv jkzvméj{vu Ëj tnp rjr kqlqzn vt ojwn·jzsnt k wvstvp rvxuq·nxrvp juytq|qq kvz zvsrv k€éj ntqn sq|j tnvi€·tvn ls¹ jmjéqtj ² xnénotvn q xvxénlvzv·nttvn ®éjtí zjr n vmévut€p {vzvjsivu éqxytrq vz ré€zrq wqxuj uvq} y·ntqrvk bvévmqn uvq éni¹zj ‰ kxn} kjx wvutí }vz¹ wéq kxzén·n tjknétvn tn yotjí cxsq rzv tqiyl qo kjx wév·znz ëzy xzjzí wvokvtqzn k énljr|qí mjonz€ ² zju nxz uvp lvuj¡tqp znsn{vt ‘Ȉ «ÓÈ l€kz| sÈ °ÓÒä}Ȳ {vzvméj{q¹ wnékvwév}vl|j rvxuv xj x nmv sq·t€u jkzvméj{vu lvsmv ljtt€p rvt knéz zvz xju€p rsjxx zn xju€n ít€n mjmjéqt|€ nºˆº ÒÏ È¯²ÒmÈ Èmˆº¯È

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2