Советская Сибирь, 2004, №064

Ív xvvintqí djwjltv fqiqéxrvmv mqlévunz|ntzéj ȹ¯Ëã« wv visjxzq q k Ëvkvxqiqéxrn visj·tv x wév¹xtntq¹uq wénquynxz knttv ino vxjlrvk Ænzné ojwjlt€p ² u xnr Ònuwnéjzyéj wsíx ² méjlyxvk ȹ¯Ëã« k vzlnst€} éjpvtj} vxjlrq wénquynxzknttv k kqln xtnmj Ænzné xnknév ojwjlt€p ² u x yxqsntqn lv ² u x Ònuwnéjzyéj tv·í uqtyx ² wéq wév¹xtntq¹} uqtyx ltnu wsíx ² uqtyx k vzlnst€} éjpvtj} uqtyx méjlyxvk ±°¥°¦¢ €ãÈmÓÈ« ½ ‚ˆ}ȅ lÒ²ÈÒãÈ pm º}ÒäºmÈ +R–ªŸ —£•HS D¢RSRŸ $ž¢Dœ FR—R SD® F¢Dž 0›[D›ž (–˜R› ŸR–…š–HF¢ ªœ DS¢›F¢ SRFF›œ FRœ ¬F¢SD˜ª –R –¢RSRŸ ¢£SH —£•HS D¢RSF›[ –ª•RSR– D¡SH ž® šDS£¦›žF® ¡R˜˜HS™Rœ ›š•›SD¢HžHœ (—R FR¡HS › $žHFD ˜S &£S›R– ¡Rž£¦›ž —RžRFR– ˆSR¢›– –FH[ ¡SR—RžRFR–Dž› £¦DF¢–R –D–§›[ – –ª•RSD[ j ¹Ò Ëä º Á‚ˆºãË Ò Ò ¯ÈËä m ÓË º 2ŸFD® l&¡RS¢›– D® —DšH¢D{ F¢DžD – —R˜£ ž£¦§›Ÿ F¡RS ¢›– ªŸ SH—›R Dž« ªŸ ›š˜D › HŸ 3RFF›› RF–H¨D¨›Ÿ ¤£¢ •Rž 7DRH SH§H ›H ¡S› ®ž R Ÿ›¢H¢ 3RFF›œFR—R ¤£¢•Rž« R —R FRšD ¡R F–®š®Ÿ F R•¨HF¢–H RF¢«› ¦HF¢ Rœ ›—SH ¡R ›¢R —DŸ ;,, %FHSRFF›œFR—R R £S FD 2ŸFRH ›š˜D ›H R¢ŸH¦H R šD •Rž«§Rœ –žD˜ – RF–H¨H ›H FR SH– R–D ›œ ¡R ¤£¢•Rž£ šD RS—D ›šD¥›SDšž›¦ ª[ F¡RS¢›– ª[ FRF¢®šD ›œ › H¡RFSH˜F¢–H RH £¦DF¢›H – ›[ RžžH¢›–D SH ˜D¥›› %¢RSRH ŸHF¢R – R £S FH µ £ —DšH¢ª lŠ£¢•Rž [RHœ “™ R—R ‰SDžD{ ŒHž®•› F ¢SH¢«›Ÿ Dš–D R ›š˜D ›H lŒ›¢D F¡RS¢{ wãË}ˆ¯Ò Ë°ˆmº ÒÏ ¯ºm ‚–D HR•ª¦ ª[ —DšR—H HSD¢R SD ŸR¨ RF¢«µ ›žR –D¢¢ ›š—R¢R–žH ªH ¡R šDDš£ D˜Ÿ› ›F¢SD¥›› 7D§¢D—RžD R˜ ›Ÿ ›š +ˆ2 ‰SDžD £F¢D R–žH ª – R¢˜DžH ª[ ¡RFHžD[ RS Rœ RS›› µRS 7Dœ—H › ’ž« •HšH $—SH—D¢ª –ªSD•D¢ª–D¢ ¬žH¢S›¦HF¢–R F ¡RŸR¨«˜SR– ˆRFžH˜ ›H ˜HF®¢« žH¢ ’ž« •HšD › RS 7Dœ—D ¡Rž£¦D¢ ¬žH¢SR¬ HS—›¡R HFRž«£ ¦DFR– – F£¢› R¢ R•ª¦ ª[ ˜› šHž«—H HSD¢RSR– €˜™H¢£ 7D§ ¢D—RžD ¬¢R R•[R˜›¢F® – š D¦› ¢Hž« £F£ŸŸ£ ›š šD –ªFRRœ F¢R›ŸRF¢› &0 › ¡SR•žHŸD¢›¦ RF¢› ˜RF¢D–› —RS¦H—R ºˆË¯Ë®Ó©® Òãˈ ÏÈ mËÎãÒmº°ˆ …S£¢F›H –R˜›¢Hž› ŸR—£¢ ¡S› ®¢« £¦DF¢›H – F¡H¥›Dž« Rœ žR¢HSHH ‚ž® ¬¢R—R ›Ÿ HR•[R ˜›ŸR –FH—R ž›§« •ª¢« –H™ž› –ªŸ› D ˜RSR—D[ ‚RSR™ D® žR ¢HSH® ¡SRœ˜H¢ – SDŸD[ œ +H ˜Hž› •HšR¡DF RF¢› ˜RSR™ R—R ˜–›™H ›® l‚ž® ›S£¢F›[ –R ˜›¢HžHœ šD—R¢R–žH R –FH—R •›žH¢R– µ FRR•¨›žD S£R–R˜› ¢Hž« ¡SHFF Fž£™•ª …€‚‚…S £¢FD (žH D ƒ£SD–žH–D µ 7HŸ ¢R ¡SR¡£F¢›¢ ¡H§H[R˜D D ¡HSH[R˜H ›ž› ¡SR®–›¢ –H™ž› –RF¢« ¡R R¢ R§H › ˜S£—RŸ£ –R˜›¢HžFR¢S£˜ ›DŸ› ¡D¢ S£ž« R ¡RF¢R–ª[ Fž£™• •£˜H¢ –S£¦D¢«F® •›žH¢{ 3Ršª—Sª§ ¡S›šR– FRF¢R›¢F® D¡SHž® |ˆ ©²È« ‚ÏÓÈ ˆ ¯º ӂ }‚ã ˆ‚¯‚ % ’–H ›› D¦DžDF« ¡R˜—R¢R– D  žH¢ HŸ£ R¢˜ª[£ ˜H¢Hœ ›š D¥›R Dž« ª[ ¡RFHžR– ˆžD › S£H¢F® ¦¢R ª H§ ›Ÿ žH¢RŸ š˜HF« •£˜£¢ SD•R¢D¢« §HF¢« žD —HSHœ F¢Rœ•›¨ l0ª £•H˜›ž›F« ¦¢R žD—HS« F¢Rœ•›¨H µ ¬¢R R¦H « ¬¤¤H¢›– ªœ ŸH[D ›šŸ ¡R—S£™H ›® › £RSH H ›® ˜H¢Hœ – SR˜ ££ž«¢£S £FSH˜£ ’¢R RFR•H R –D™ R FH—R˜ ® R—˜D ›F¦HšDH¢ F›F¢HŸD ¢SD˜›¥›R ª[ ¥H RF¢Hœ D•RS›—H R—R R• ¨HF¢–D ›–Hž›S£H¢F® ˜R ¡Rž R —R R¢S›¥D ›® ¬¢ ›¦HFRH FDŸR FRš D ›H{ µ F¦›¢DH¢ S£R–R˜› ¢Hž« F¢Rœ•›¨D l…žŸD¢Dž{ $ D .£šH R º °ººËÓÒ«ä ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓ©² È Ëӈ°ˆm ¤ ³ÊÃÊÒÓÌÐÎ ÖÇÆÇÒÂÍÞÏÐÎ ÐÌÒÕÅÇ DšH¢D RF R–D D R¢®•S® —R˜D +R–RF›•›SFD® R•žDF¢ D® —DšH¢D y z D¡SHž® — FSH˜D z ‹H D ˜R—R–RS D® º º¯}‚ ¹º ºˆºmÒãÈ ÒÓÁº¯äÈ ÒºÓÓº ¯Ë¹º¯ˆË¯°}È« ¯‚¹¹È ÈÏˈ© ½vºmˈ°}È« vÒÒ¯… Òjr xsnlvu oj tv¹iéxrqu {nxzq kjsnu tnojkqxqu€} znjzévk q tvkvp léjujzyémqq 6LE $OWHUD ljk¡qu ujxxy {nnéq·nxrq ¹érq} kwn·jzsntqp q iyrkjstv koiylvéj qk¡qu xzylnt ·nxzkv q qtznssqmnt|qí myxz€u kq¡ tnk€u visjrvu tjxzv¹q} znjzéjs t€} ¡nlnkévk k éjomjé ¹tkjé¹ vryzjs Ëvkvxqiqéxr èv lnxzkntxrqp {nxzq kjs qxryxxzk djunzqu ·zv vij vtq zéjlq|qvtt€n èv lnxzkntxrqp ² w¹z€p wv x·nzy j 6LE $OWHUD ² zénzqp ·zv k v·nénltvp éjo xkqlnznsxzkynz v k€xvrvu xzjzyxn xqiqéxrvp xzvsq|€ k znjzéjstvu uqén Ën zvsrv évxxqp xrvu ² quntqz€} ojéyin t€} rvs snrzqkvk q zn} rzv qo oj ivs¡vp kvx zénivkjttvxzq k€xzywjnz k vxtvktvu oj méjtq|np i€sj zénz Întnn ·nu ·néno lkn tnlnsq xzvsq |j fqiqéq ktvk k€xzywjnz qtq|qjzv évu q vémjtqojzvévu nn vltvmv ·énok€·jptv ujx¡zjitvmv ryszyétv mv tj·qtjtq¹ ² jwéns¹ k Ònjzén uyo€rjstvp rvunlqq vzré€kjnzx¹ wénlxzjkqznst€p znjzéjst€p {nx zqkjs tvk€} uyo€rjst€} wévnrzvk èvxxqq ©béymqn inénmjª k rvzvévu k ·qxsn léymq} rvssnrzqkvk wéquyz y·jxzqn otjuntqz€n znjzé€ ² ©èvr vwnéjª qo fjtrz Ínznéiyémj q ©‘rvsj xvkénunttvp wnx€ª qo Îvx rk€ ïzv otj·qz k t€tn¡tqn kénuntj rvmlj wvnolrq wv èvxxqq lj n k xéjktntqq x ljstqu ojéyin nu yi€zv·t€ rvmlj mvxzqtq·t€n q wév ·qn zjéq{€ k€évxsq utvmvréjztv rvmlj tjrvtn| síivp zkvé·nxrqp rvssnrzqk xkvivlnt k xkvnu mjxzévs tvu k€ivén jixvsíztv vémjtqovkjz q wévknxzq tjxzv¹qp q k sy·¡nu otj ·ntqq ëzvmv xsvkj wénxzq t€p {nxzq kjs tj zjrvu yévktn ·zvi€ y·jxztq rju oj}vznsvx wéqn}jz xílj ktvk vi~¹xt¹z ¹ lyují tn xzvqz Ëjwvu tí sq¡ utntqn y·jxztqrj kxn} w¹zq èv lnxzkntxrq} kxzén· k Ëvkvxqiqé xrn éyrvkvlqzns¹ uvxrvkxrvmv znjz éj ©fjzqéqrvtª Çvtxzjtzqtj èjprq tj ·zv vt q nmv rvssnrzqk i€kjk¡qn tj utvmv·qxsntt€} wévxsjksntt€} nkévwnpxrq} q xzvsq·t€} {nxzqkjs¹} tqrvmlj q tqmln tn kxzén·jsq kv wné k€} zjrvp vzsj nttvxzq kxn} lnzjsnp {nxzqkjstvmv un}jtqouj kv kzv é€} xzvs isnxz¹np rvuwjtqq rvs snm k zénzq} wvlvit€} ojivz€ q ly ¡nktvmv znwsj xv xzvévt€ }vo¹nk Çjr kvlqzx¹ znjzéjstj¹ wyisqrj ojwvuqtjnz vi€·tv quntj zjsjtzsq k€} én qxxnévk wvxzjtvkqrvk x|n tvméj{vk rvuwvoqzvévk q jrznévk oknol Ëj tjiéjttyí k {nxzqkjst€} wévméjuurj} q j{q¡j} tn xju€u iévxrqu ¡éq{zvu xzév·ry ©Ðnxzq kjs vémjtqovkjt wéq wvllné rn jl uqtqxzéj|qq Ëvkvxqiqéxrvp visjx zqª ujsv rzv viéjjnz ktqujtqn ² zvsrv xju€n lvzv¡t€n lj wév{nx xqvtjs€ vz qxryxxzkj Ëj xjuvu lnsn oj ëzqu xzvqz ivs¡j¹ éjivzj xné notj¹ {qtjtxvkj¹ q vémjtqojzvéxrj¹ wvllné rj wéqksn·ntqn énjst€} xwvtxvéxrq} énxyéxvk jkqj nsno tvlvév t€n wnénkvorq q utvmvn léy mvn j msjktvn ² ojqtznénxvkjttj¹ krsí·nttvxz visjxztvp qxwvstq znstvp ksjxzq k xvkénuntt€p rys zyét€p rvtznrxz Ìzknzxzknttvxz oj nmv éjx¡qéntqn q éjokqzqn tj znééq zvéqq tj¡np visjxzq x tnwénuntt€u k€}vlvu sy·¡q} lvxzq ntqp tvkvxq iqéxrq} ujxznévk qxryxxzkj k ivs ¡vp uqé Ìi ëzvu tj wénxx rvt{nént |qq wénl¡nxzkyínp vzré€zqí {nx zqkjs¹ ©béymqn inénmjª mvkvéqsq éy rvkvlqzns lnwjézjujtzj ryszyé€ visjxztvp jluqtqxzéj|qq Æjsnéqp Èévlxrqp q lqénrzvé Ònjzéj uyo€ rjstvp rvunlqq Énvtql Çqwtqx ¬ ·néno tnxrvsrv ltnp tj zéjlq|qvt tvu k ·nxz În lytjévltvmv lt¹ zn jzéj wéqnun y myinétjzvéj ² v·nt qxrénttn q ëuv|qvtjstv x isjmv ljétvxzí oj ojivzy v zkvé·nxrvu q qotnttv qznpxrvu xjuv·ykxzkqq tvkvxqiqéxrq} ln¹znsnp ryszyé€ ² tjévltj¹ jézqxzrj èvxxqq ¬tjxzjxq¹ jé¡qtj ©‰ x·jxzsqkj ·zv qky k Ëv kvxqiqéxrn mvévln mln v znjzén tjx jézqxzj} zjr ojivz¹zx¹ mln qxryxxzkv síi¹z q wvtqujíz k ·jxztvxzq q k wnékyí v·nénl ² myinétjzvé Æqr zvé ¬snrxjtlévkq· Òvsvrvtxrqp ª yinétjzvé wvisjmvljéqk oj xzvs k€xvryí v|ntry nmv yxqsqp k ëzvp x{nén k xkvnu k€xzywsntqq xrjojs ·zv v·nénltvp xkvnp ojlj·np kqlqz wvk€¡ntqn ojéjivztvp wsjz€ jézqx zju ² ©wévéjijz€kjízx¹ x}nu€ qyzx¹ wvl}vl€ª q zjrvn wvk€¡ntqn y n tn oj mvéjuq ¬ wsvl€ vzlj·j énoyszjz ² vtq v·nkqlt€ êzv q ·énok€·jptv znws€p wéqnu k fjtrz Ínznéiyémn tj {nxzq kjsn wju¹zq Ævsvlqtj xwnrzjrs¹ v évlxrvmv léjujzq·nxrvmv znjzéj wvl éyrvkvlxzkvu fnémn¹ ¬{jtjxnkj ©Í¹z kn·névkª Ê zéqyu{jst€n mjx zévsq tj¡nmv vwnétvmv k néujtqq x vwnévp ‘tqzrn ©qot x qlqvzvuª Ê zvsrv ·zv wév¡nl¡qn rvtryéxt€n wvrjo€ tj ©dvsvzvp ujxrnª xwnrzjr snp ˬÒÌqÈ ©bvt Çq}vzª ©qot x qlqvzvuª q ©sviyxjª ©bkvptvn tnwvxzv¹txzkvª Ç xsvky kéjoéno x {nxzqkjst€u énmsjuntzvu xwnr zjrs ©bkvptvn tnwvxzv¹txzkvª wv wévxin znjzéjstvp vinxzknttvxzq xzvsq|€ i€s wvrjojt tj x|ntn ή¬Òj quntq ïn}vkj kunxzv lky} éjo ² ·n z€én Íéq·nu qtznénx r éjivzn tvkv xqiqé|nk i€s tjxzvsrv knsqr ·zv rjr éjxrjojsj utn lqénrzvé ©sviy xjª Òjz¹tj Éíluqsqtj tj kzvévu wénlxzjksntqq oéqznst€p ojs tj ln k¹tvxzv wév|ntzvk ojwvstqsq wév {nxxqvtjs€ ¬ k zn·ntqn ·nz€én} kn ·névk tj xwnrzjrsn wvi€kjsq Îq}jqs Ïs¹tvk Éíluqsj Îjrxjrvkj Îjér dj}jévk ¬ssj fqmjsvkj èvujt Æqr zír q léymqn znjzéjst€n uëzé€ |}ºÓ ÈÓÒË ÓÈ ® °ˆ¯ ‘Ȉ «ÓÈ bjj|{k |ºÏ¯ËmȈËã ¹º mº¹¯º°Èä }‚ã ˆ‚¯© sÈ °ÓÒä}Ȳ tjévltj¹ jézqxzrj èvxxqq ¬tjxzjxq¹ jé¡qtj q myinétj zvé Æqrzvé Òvsvrvtxrqp ©tvkvqxwn ·nttj¹ª tjévltj¹ jézqxzrj èvxxqq xvsqxzrj Ëvkvxqiqéxrvmv znjzéj uy o€rjstvp rvunlqq Ìsmj Òqzrvkj tj kxzén·n y myinétjzvéj nºˆº rº¯Ò°È l|vz{jsk lÈãËÓ }ÒË äºÓ°ˆ¯© ÓÈ°ˆ‚¹È ˆ Ënyzn¡qznsnt wévmtvo xwn|qj sqxzvk vxxjtëwqltjlovéj k t€ tn¡tnu mvly ls¹ qznsnp visjxzq q mvévlj ©¡jtxª i€z yry¡ntt€u ët|n{jsqzt€u rsnvu kvoéjxzÝz Íéq·qtj wv rvzvévp rvsq·nxzkv ojéjot€} tjxnrvu€} yknsq·qzx¹ ² vmévutj¹ ·qxsnttvxz u€¡n kqlt€} mé€oytvk vxtvktj¹ rvéuv kj¹ ijoj ls¹ rsnnp Ìzunzqu ·zv kjr|qtj|q¹ tvkvxqiqé|nk y n oj rvt·ntj Òn rzv tn yxwns wvxzjkqz wéqkqkry lvs t€ wév¹ks¹z ilq znstvxz x tj·jsj xnovtj jrzqk tvxzq rsnnp rvtn| uj¹²tj·jsv qít¹ Ìxvinttv ëzv rjxjnzx¹ zné éqzvéqp mln tn knlyzx¹ snxvzn}tq ·nxrqn éjivz€ ² k€éyirj xy}q} lnénknk knzvr êzv qosíisntt€n unxzj viqzjtq¹ ujsntrq} uvtxz évk Æ Ëvkvxqiqéxrn ² rsjliqn djns|vkxrvmv éjpvtj znééqzvéq¹ vrvsv wnljmvmq·nxrvmv ytqknéxq znzj j zjr n xjlvk€n vinxzkj k ¬rjlnumvévlrn ‘È}º® º°ˆ ÓÈä ÓË Ó‚ÎËÓ Æ xrvévu kénuntq wvplnz ©mys¹zª wv snxju Ëvkv xqiqéxrvp visjxzq kxnwv qéjíqp vmvt Òjrvk wévmtvo xwn|qjsqxzvk visjxztvmv ywéjksntq¹ wv lnsju méj ljtxrvp vivévt€ q ·énok€·jpt€} xqzyj |qp Ív q} oj¹ksntqí y n k jwénsn q ujn tnokjtvmv mvxz¹ xzvqz v qljz k Òvmy·qtxrvu Ïiqtxrvu ïy s€uxrvu q Îv¡rvkxrvu éjpvtj} Ænl k ëzv kénu¹ zju x qmjízx¹ vxzjzrq wév¡svmvltnmv xntj q zéjk€ êzqu vmvt rjr wéjkqsv tn tjx€jnzx¹ j wvzvuy ©x ylvkvsxzkqnuª wv qéjnz q isqoéjxzyqn lnénk¹ Æ wnék€n snztqn unx¹|€ xwn|qjsqxz€ v qljíz wv jé€ tj xnknén visjxzq Æ fyoytxrvu Ìél€txrvu ǀ¡zvkxrvu Ïiqtxrvu q Çvs€kjtxrvu éjpvtj} tj·tnzx¹ xnovt v}vz€ Çvxz é€ tn wvmj¡ntt€n síiqzns¹uq wvxzéns¹z lq· zjr n uvmyz xzjz wéq·qtvp kvomvéjtq¹ snxt€} ujx xqkvk v º¯ËãÒ °}ºˆ Ò ¹ˆÒ È Æ xnsn ïjqtrn Çywqtxrvmv éjpvtj tj ys fznwtvp wvstvxzí xmvéns lnénk¹tt€p xjéjp Æ vmtn wvmqisq lkn rvévk€ lkj i€rj lkn xkqtq q ryé Íénlwv sjmjnuj¹ wéq·qtj wv jéj ² tjéy¡ntqn wéjkqs yx zévpxzkj q ërxwsyjzj|qq ësnrzévvivéylvkjtq¹ wév qov¡sv rvévzrvn oju€rjtqn ësnrzévwévkvlrq ‘ËȈ¯Èã ÓÈ« mË°ÓÈ mˈˈ }¯‚ ã©® º º ˆÒ È}°ÒºäÈ ˆº mË°ÓÈ m ¯ÈmÓº® äË¯Ë Û m¯Ëä« º È Ò °º°ˆº«ÓÒË ‚ Ò j }º È Ë°ˆ Ò°°ºÓÈÓ° äËÎ ‚ m‚ä« ªˆÒäÒ °º°ˆÈmã« ÒäÒ mË°ÓÈ ÛÓË mË°ÓÈ È °ã«}ºˆÓºË äËΰËÏºÓ Ë  Óºmº°ÒÒ¯°}Ò² ˆËȈ¯Èãºm Û « ÒäË m mÒ ‚ ϯ҈ËãË® Û } ° È°ˆ ‚ Ë°ÓÈ« ¹º¯È ¹º žËäÈ Ò mË ˆËÓÒ« ‚ ËmÓ©² °Òã m ˆË ËÓÒË º È °ã‚ Èˈ°« ÓË º ÓÈÎ © ȹ¯Ëã« z Æxnuqét€p lnt olvévk¹ jwéns¹ m kxzywqs k xqsy Ïxzjk Æxnuqétvp vémjtqoj|qq oléjkvv}éjtntq¹ ÆÌd wvlwqxjt k qísn m z bnt wju¹zq ërqwj j wvlkvltvp svlrq ©Çvuxvuvsn|ª tj èvxxqpxrvu {svzn snz tjojl k tnpzéjs t€} kvlj} k ru vz vxzévkj Înlkn qp k Ëvékn xrvu uvén tj msyiqtn u wéq k€wvstntqq ojlj· ivnkvp xsy i€ ojzvtysj xvknzxrj¹ jzvutj¹ wvlkvltj¹ svlrj fnknétvmv {svzj Ç ©Çvuxv uvsn|ª z Íéjkvxsjkt€p wéjoltqr Èsjmvknn tqn Íénxk¹zvp Èvmvévlq|€ z snz tjojl évlqsx¹ É ¬ ¬ttqtxrqp Êkj tvk ¬ttqtxrqp évxxqpx rqp réqzqr q x|ntjéqxz sq znéjzyévknl wyisq|qxz sjkt€p énljrzvé yétjsj ©Æénu¹ q u€ª z snz xv lt¹ wéqxkvntq¹ okjtq¹ név¹ èvxxqpxrvp Ðnlnéj|qq ¬uvxvky fnémní ¬tjzvsnkq·y ² wvmqi¡nuy k ¬{mjtqxzjtn wéq k€ wvstntqq ivnkvmv ojljtq¹ ¢ÍÇÌÓÂÏÆÒªÄÂÏÐÄÊÙ ¬¢£¢¬°¤ ÏÂÙÂÍÞÏÊÌ ÕÑÒÂÄÍÇÏÊá ÓÇÍÞÓÌÐÅÐ ×ÐÉáËÓÔÄ ¹ÇÒÇÑÂÏÐÄÓÌÐÅÐ ÒÂËÐÏ ½vºmˈ°}È« vÒÒ¯…Û ¹ºÎÈギ Ë ÒÓ°ˆmËÓÓÈ« ÈÏËˆÈ m ÓÈ Ë® º­ ãÈ°ˆÒ Ë®°ˆm҈Ëã Óº Ò¯º}º º°mËÈ È« m°Ë °ˆº¯ºÓ© ÎÒÏÓÒ ¯Ë Òº ÓÈ ¯Ë}¯È°Óº ¹ºÓÒäÈ m° °ãºÎÓº°ˆ ¯Èºˆ© ΂¯ÓÈãÒ°ˆºm °º¹¯« ÎËÓӂ ° ¹º°ˆº«ÓÓ©äÒ }ºäÈÓ Ò¯ºm}ÈäÒ ºÒãÒËä ÒÓÁº¯äÈ ÒÒ ÒÏ }ºˆº¯º® Ó˺²º Òäº °º°ˆÈm҈ ºžË}ˆÒmӂ }ȯˆÒӂ ÎÒÏÓÒ p°ˆË°ˆmËÓÓº ÓÈä ã «ä °ËãÈ ²º ˈ°« ˆº© °ºˆ¯‚ ÓÒ Ë°ˆmº ° È Ïˈº® ©ãº ¹º°ˆº«ÓÓ©ä Ò ºº º¹ºãËÏÓ©ä yËãÈ mÈä ¹ººã Ë Òӈ˯˰ө² Ò ÏÈäˈө² äȈ˯ÒÈãºm ÓË ˆºã }º º ¹¯ºÒÏmº °ˆmËÓÓ©² ‚°¹Ë²È² Ò ¹¯ºãËäȲ Óº Ò º ã «² ²È¯È}ˆË¯È² °‚ Ȳ s˰予¯« ÓÈ Ó˹¯º°ˆ‚ °Òˆ‚È Ò m È ¯È¯Óºä °Ë}ˆº¯Ë ÏÈ}ã ËÓ ÓËäÈã©® ¹ºˆËÓ ÒÈã È ¹º ˯Î}È º¯ºË °ãºmº °¹º°ºÓ© ¹¯Ò Ȉ °Ëã ÈÓÈä ‚mË ¯ËÓÓº°ˆÒ m °mºÒ² °ÒãȲ ¹º ‚m°ˆmºmȈ °mº ÏÓÈ Ò亰ˆ { kiljsjv‘ck¡jj |rkv‘j ˆº© ˲È㺰 ° mˈ˯}ºä Ò ‚ã«ãº° ° ¯È º°ˆ v ÓÈ°ˆ‚¹ãËÓÒËä mË°Ó© ¹¯Ò ãÈ ¹º¯È ºˆºm҈ º¯º Ò } ãˈÓËä‚ °ËϺӂ wˆÈ ˆËäÈ °ˆÈãÈ º Óº® ÒÏ ãÈmÓ©² ÓÈ °ºm˝ÈÓÒÒ ‚˯ÓȈº¯È sºmº°ÒÒ¯ °}º® ºãÈ°ˆÒ {Ò}ˆº¯È ‘ºãº}ºÓ°}º º ° ¯‚}ºmº ҈Ëã«äÒ °ˆ¯‚}ˆ‚¯Ó©² ¹º ¯ÈÏ ËãËÓÒ® È äÒÓÒ°ˆ¯È ÒÒ ºãÈ°ˆÒ ¹¯º Ë Ë º m ¹ºÓË Ëã ÓÒ} Ív xsvkju Æqrzvéj ¬snrxjtlévkq ·j tj énuvtz visjxzt€} lvévm k znry nu unx¹|n wsjtqéynzx¹ tjwéjkqz uqssqvtvk éyisnp Ï n k isq jp ¡nn kénu¹ qo xénlxzk vz |nsnk€} tj svmvk€} wvxzywsntqp visjxztvmv iíl nzj tj lnsj lvév t€n iylnz wn én·qxsntv uqssqvtvk éyisnp cn uqssqvtvk éyisnp lvév t€u vémj tqoj|q¹u k€lns¹z k kqln iíl nztvp xxyl€ bs¹ zvmv ·zvi€ éjktvunétv éjxwénlnsqz lntmq tj ¹uv·t€p én uvtz q ojmvzvkry ujznéqjst€} én xyéxvk ls¹ énrvtxzéyr|qq lvévm éy rvkvlqzns lnwjézjuntzj zéjtxwvézj xk¹oq q lvév tvmv }vo¹pxzkj jluq tqxzéj|qq visjxzq Æsjlquqé Ëqrv tvk wvlmvzvkqz zv·t€p wnén·nt én uvtzt€} éjivz q méj{qr q} {qtjtxq évkjtq¹ Æ }vln xvknjtq¹ myinétjzvé zjr n vzunzqs ·zv tvk€u wytrzvu lv mvkvét€} vztv¡ntqp x lvév t€uq xsy ijuq lvs t€ xzjz mjéjtzqq xv }éjttvxzq lvév tvmv wvsvztj wvxsn énuvtzj Òjrqn uné€ x·qzjnz myiné tjzvé wénlvzkéjz¹z éjxw€sntqn {q tjtxvk€} énxyéxvk Ën untnn jrzyjst€u kvwévxvu k yxsvkq¹} énorvmv wvznwsntq¹ q xzén uqznstvmv zj¹tq¹ xtnmj vitj qk¡n mv xrvwqk¡qpx¹ oj oquy uyxvé xzjsj wévisnuj xjtqzjétvp yivérq tjxn sntt€} wytrzvk Ëvkvxqiqéxrvp vi sjxzq Æqrzvé ¬snrxjtlévkq· wvéy ·qs tnojunlsqznstv jrzqkqoqévkjz uné€ wv xjtqzjétvp v·qxzrn vz uyxv éj q wv isjmvyxzévpxzky tjxnsntt€} wytrzvk j zjr n wéqknxzq k ©ivnkyí mvzvktvxzª xvvzknzxzkyíqn xsy i€ ïzvi€ xkvnkénunttv wéqksn· r xjtqzjétvp yivérn qznsnp mvévlj q visjxzq xzylnt·nxrqn vzé¹l€ uvsv ln t€n vémjtqoj|qq Æqrzvé Òvsv rvtxrqp wvéy·qs msjkju znééqzvéq jst€} jluqtqxzéj|qp q uytq|qwjs t€} viéjovkjtqp sq·tv wévrvtzévsq évkjz yivéry ysq| ujmqxzéjsnp qs€} rkjézjsvk znééqzvéqp kvréym oljtqp q xvvéy ntqp Æ éjiv·nu wsjtn jluqtqxzéj|qq utvmv kj t€} unévwéq¹zqp Òjr jw éns¹ k bvun v{q|névk xvxzvqzx¹ kéy ·ntqn tjméjl ojqztqrju q isvrjltq rju Éntqtméjlj jwéns¹ k ¡zjin p jéuqq ÆÆf q ÍÆÌ wévplnz zvé nxz knttvn xviéjtqn wvxk¹nttvn btí viéjovkjtq¹ kvpxr wévzqkvkvoly¡ tvp vivévt€ Òjr n jwéns¹ k w¹z tq|y k vinxzkntt€} wéqnut€} éyrv kvlqznsnp jluqtqxzéj|qq visjxzq q qt€} qxwvstqznst€} vémjtvk mvxy ljéxzknttvp ksjxzq wévplnz zéjlq|q vtt€p lnt sq·tvmv wéqnuj méj ljt lȯÒÈÓÓÈ iksj|{k ҈ȮˆË m ÏÈmˆ¯È ÓË® ½ˆºã°ˆ‚ }˅ z w}ºãº Ò« аӺ°ˆ Ò ˆ‚äÈÓ mº}¯‚ 䂰º¯È z z ÒãË ÈÏˈ© zÈ} ªˆº ËãÈˈ°« m ½vºm vÒү҅ ¹Ò°Èã ËË È¹ÈË} z { ÓÈ Ëä ˆ¯ºããË®‚°Ë ˹‚ˆÈˆ ºãÈ°ˆÓº º vºmËˆÈ z ¯Ëä Ë¯È ¯‚¯Ò}Ò z‚ã ˆ‚¯ÓÈ« °ˆºãÒ È vÒÒ¯Ò z lÈÓ«Ò® }º°äº° yËӝÒÓ© ÓÈÒ¯È ˆ m©°ºˆ‚ z vä˲ºä ¹º ¯ÈÏ Òã «®°ˆm‚ ÒãÒ t ²¯È ȹ ¹ ¹ ¹º z{sºm°}Ò sÈ ¹Ë¯mºË m¯Ëä« Ò ËËÓ Û ¹º ˯Î}È Çjr zvsrv xzjnz xtnm wvlé¹lt€n vémjtqoj|qq wéqxzy w¹z r yrsjlrn jx{jszj tj tvkvxqiqéxrq} ujmqxzéjs¹} Æ oqutn knxnttqp wnéqvl ojuvévorq ·nénlyíqnx¹ x vzznwnsí tjqivsnn vwjxt€ Òjsj¹ kvlj wvwjljnz wvl jx{jszvkvn wvsvztv q ojunéoj¹ xzjtvkqzx¹ wéq·qtvp nmv éjoé€kvk Æ ëzvu mvly ls¹ znrynmv q rjwqzjstvmv énuvtzj lvévm q ktyzéqrkjézjst€} znééqzvéqp wvzén iynzx¹ vrvsv z€x¹· zvtt jx{jszvinzvttvp xunxq Æ isq jp¡nn kénu¹ éjivztqrq msjktvmv ywéjksntq¹ isj mvyxzévpxzkj q vonsntntq¹ tj·tyz ©wvllné qkjíqp énuvtzª ² ojx€wsíz nitnu lvév t€n k€ivqt€ sË ˆÈ} }È} m°Ë Ævxnu qo zén} z€x¹· wéqo€ktqrvk Ëvkvxqiqéxrvp vi sjxzq wvljsq oj¹ksntqn tj tnxntqn jsznétjzqktvp méj ljtxrvp xsy i€ Ëj ojxnljtqq wéqo€ktvp rvuqx xqq ítv¡q lvs t€ iylyz vi~¹xtqz wéq·qty vzrjoj vz kvnttvp xsy i€ Íéq·qtjuq ls¹ wév}v lntq¹ jszné tjzqktvp xsy i€ uvmyz i€z sqiv énsqmqvot€n sqiv sq·t€n yin lntq¹ Æ wnékvu xsy·jn wéqo€ktqr lvs nt wénl~¹kqz tj xyl rvuqxxqq k€wqxry qo yxzjkj énsqmqvo tvmv xvvinxzkj msjx¹nmv ·zv nmv y·jxztqrq tn quníz wéjkj iéjz k éyrq véy qn Æv kzvévu wénlxzvqz k€¹x tqz ¹ks¹ízx¹ sq nmv wj|q{qxzxrqn koms¹l€ wéqt|qwvu qotq qsq zvsrv wvw€zrvp yrsvtqzx¹ vz jéuqq èn¡n tqn v wév}v lntqq wéqo€ktqrjuq jsznétjzqktvp xsy i€ iylnz wéqt¹zv lv vrvt·jtq¹ knxnttnmv wéqo€kj ½‚ Ò®…¹ã ° ½ãÈ º‚°ˆ¯ºËÓÓ©®…" Ëvkvxqiqéxr wvljs oj¹kry tj y·jxzqn k n nmvltvu rvtryéxn vxxzév¹ tj okjtqn ©fjuvmv isjmvyxzévnttvmv mvévlj èvxxqqª fqiqéxrj¹ xzvsq|j iylnz ivévzx¹ oj wnékntxzkv k tvuqtj|qq ©¬luqtqxzéjzqk t€n |ntzé€ èvxxqpxrvp Ðnlnéj|qqª vévlju ojt¹k¡qu wéqovk€n unxzj kéy·jz lqwsvu€ Íéjkqznsxzkj èvxxqpxrvp Ðnlnéj|qq q lntn t€n wénuqq tjéjokqzqn mv évlxrvmv }vo¹pxzkj Æuëéqq x·qzjíz ·zv y·jxzqn k rvtryéxn xzjtnz ojunzt€uxzquysvu ls¹ zvmv ·zvi€ xlnsjz Ëvkvxqiqéxr ·qn q réjxqknp ~ȯËÏÎ҈ °mˈ m }ºÓ Ë }ÈÓÈãÈ fvzéyltqrq Æné}tn Ìixrvmv ijxxnptvkvmv kvltvmv ywéjksntq¹ mvzvk¹z wénlsv ntqn wv qoy·ntqí énsn{j ltj Ìixrvmv kvlv}éjtqsqj è€it€n ojwjx€ xqiqéxrvmv kvlvÝuj k knxnttqp wnéqvl xvréjjízx¹ Êo oj xiév xvk kvl€ ·néno wsvzqty Ëvkvxqiqéxrvp êf k énry Ìi vxnljíqp sÝl wéqljksq kjnz wvl xvivp é€iy èjivz€ wv qoy·ntqí ltj kvlv}éjtqsqj wvokvs¹z vwénlnsqz unsrvkvlt€n unxzj Æ tq} iylyz xlnsjt€ vzkvlt€n rjtjs€ wv rvzvé€u k wnéqvl jrzqktvmv xiévxj kvl€ qktvxz xuv nz yws€z k msyivrvkvln fwn|qjsqxz€ wvl x·qzjsq ·zv tj énjsqoj|qí oju€xsj yplnz lkj zéq mvlj j ojzéjz€ xvxzjk¹z vrvsv uqssqvtvk éyisnp cpz|sv‘cz¡jÐ lˈ¯º ¹¯Ò¹º ÓÒäˈ°« ÓÈ ÏËä㣮 { ªˆºä º ‚ È°ˆÒ Óº ¹¯Ëº¯ÈÏ«ˆ°« ˈ©¯Ë m²º È ÓÈ °ˆÈÓ Ò«² sºmº°Ò Ò¯°}º º äˈ¯º¹ºã҈ËÓÈ Æv kénu¹ énrvtxzéyr|qq wénlyxujzéqkjnzx¹ kvoknlntqn xvkénuntt€} lky} ëzj t€} wéqxzévnr r k}vlju k unzév xv xzvévt€ ujmjoqtvk © unsv·npª ©fqtznzqrjª xzjt|q¹ ©Çéjxt€p wévxwnrzª j zjr n oljtqp visxv{wév{j ©Ísvjl Éntqtjª fqiqéxrvmv ytqknéxqznzj wvzéniqznsxrvp rvvwnéj|qq ©fzylnt·nxrj¹ª Ëvk€n rvtxzéyr|qq ysy·¡jz ktn¡tqp visqr k}vlt€} wjkqs vtvk xvoljlyz rvu{vézt€n yxsvkq¹ ls¹ wjxxj qévk zjuiyét€n wnén}vl€ xzj tyz znwsnn lvwvstqznst€n wvunntq¹ wvokvs¹z éjoméyoqz wvlonury vz zvé mvksq viykí vln lvp q léymq} zvkjévk zéniyíq} vwénlnsntt€} yxsvkqp vixsy qkjtq¹ wvrywjznsnp

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2