Сибирские огни, 1935, № 1

С О Д Е Р Ж А Н ИЁ М . О ш а р о в У к о г о к р е п че н е р вы. Р а с с к аз . . . . 3 И . М у х а ч е в . — С с ы л ь н ы е л юд и . П о э ма 16 Г . П а в л о в — Б е ш е н а я б р и г а да 19 М . К о в а л е в — И з б л о к - н о та И . В . П р и с я г и на . . . . 37 Т . Е р м и ч е в —П а р т и з а н с к ая п ушка 42 ^ Н и к а н д р А л е к с е е в —П а р т и з а н с к ая п ушка . . . 44 К о л ч а к о в с к ие з а с т е нки. B . В е г м а н — В с и б и ри ужас и с м е р ть • 46 Н . М . Н а п о л ь с к и й — Т р и н е д е ли н а „ б а ржах с м е р т и . " 53 Т . К а р у ш и н—В о с с т а н ие 57 И . Г а з у к и н — П о б е г из А л е к с а н д р о в с к о го ц е н т р а ла . 59 Д . Р я п о л о в . -—З а п и с ки к р а с н о го п а р т и з а на 70 V Н . И а о н г и . —К о л х о з н а я. Стихи- 127 А р х и п о Р . —П е р в ый п у л е м е т 128 П . П е т р о в . —П е р о в с к ие к р а с ные п а р т и з а ны 130 Ю . Ц и р к у н о в . — С о л о н о в с к ий б ой « . . . 153 C . Ш в а р ц . —Мы н а у ч и л и сь б о р о т ь ся и п о б ежд а т ь. С т а т ь я 164 М . Н и к и т и н . —Ч е р н ая р е к а . О ч е р к . . . . . 177 В . М р а ч к о в с к и й . — Г о р од на у г л е О ч е рк 213 О т в е т , р е д. — В. А. Итин Ред. коллегия: Н. Алексеев A. Ансон B, Вихлянцев A. Высоцкий B. Итин А. Коптелов И. Кудрявцев Т е х р е д а к т ор — А. Темиряев С д а н о в п р о и з в о д с т во 28/1-35 г . П о д п и с а но к п е ч а т и 2/IH-35 г . Ф о р м а т 7 2 X 1 1 0 V<е. Т и р аж 5400. П я т ь в к л е е к. Б у м . л . 7,625. П е ч . л . 15,25 У ч . авт. л . 20. З н . в б у м . л . ИУ . 0 4 0. И з д . Ы 1197. Т и п о г р а ф ия № 1 i С К И К . З а к . № 369. Н о в о с и б и р с к. У п о л к р а й- л и т а № 2329 от 11/1V-35 г .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2