Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 mŕʼnŠŗ ő ŊŗśʼnŖ». 16+. 05:20 mŊŔŦŒō». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 1998. 07:30 mŊŔŦŒō-2». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2002. 09:45 mŊŗřōŏőʼn». őźŻŷŹűƀŮźųũƈ ŭŹũŵũ. ŝŹũŶſűƈ, 2012. 16+. 19:10 «ŊŔŦŒō-3». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2004. 21:20 mŨ, ŝřʼnŖœŎŖšśŎŒŖ». ŝƆŶŻŮ- Űű. Śšʼn, 2013. 16+. 23:00 ōŷŪŹŷū ū ƆŽűŹŮ. 16+. 00:00 «ŋŷŮŶŶũƈ ŻũŲŶũ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 03:30 ʼnūŻŷųūŮźŻ. 16+. 04:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. ɈɌɊ 07:15 mśřőŗ». 09:00 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 10:00, 13:45 ō Ž «ŐũūŮƂũŶűŮ. ʼnŴŮų- źũŶŭŹ ŐűŶŷūƅŮū». 10:25, 14:50 ō Ž «ōūŮ źŻŷŴűſƄ ŭŷŶ- źųűž ųũŰũųŷū». 10:55, 15:10 ō Ž «ŠżŭŮźũ ŸŹűŹŷŭƄ». 11:20 ŚŸŷŹŻűūŶƄŲ ŹŮŬűŷŶ. 12+. 11:35 mŚśřŎŔŤ řŗŊőŖ ŌŜōʼn». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1975. 13:00 ŗŻ ŸŹũū ų ūŷŰŵŷůŶŷźŻƈŵ. 12+. 13:30 ŗźŶŷūũŻŮŴű. 12+. 14:15 ŐŭŷŹŷūƅŮ. 12+. 14:40 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 15:40 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 16:35 mŚŗŋŎŚśť». 20:50 ō Ž «ŌŮŭűŵűŶũź śũŹũŶŭũ». 21:20 ō Ž «ŋŮźŶũ źūƈƂŮŶŶũƈ». 21:45 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 22:00 ŖŷūŷźŻű. 22:20 mŜœřŗŢŎŖőŎ ŗŌŖŨ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1972. 01:05 mŌŗŔŗŚ». 02:30 ō Ž «ŠżŭŮźũ ŸŹűŹŷŭƄ». 03:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 03:30 œũŴŮŶŭũŹƅ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 08:05 mŎŋōŗœőŨ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1961. 10:10 mŊŔʼnŌŗŚŔŗŋőśŎ ŏŎŖŢőŖŜ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2003. 1—4-ƈ źŮŹűű. 16+. 14:20, 19:00 mŘŗōʼnřő ŕŖŎ ŋŗŚœřŎ- ŚŎŖťŎ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 16+. 18:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 18:15 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 18:40 ŕŮŬũŸŷŴűź. 16+. 22:25 ō ź «ŐūƉŰŭŶũƈ ůűŰŶƅ». 16+. 23:25 ō Ž «ŕŮŶƈ ŸŹŮŭũŴű». 16+. 23:55 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 16+. 00:30 mŔŧŊőŕŤŒ Řŗ ŖʼnŒŕŜ». œŷ- ŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2007. 16+. 02:25 mŖŎŘřőōŜŕʼnŖŖʼnŨ őŚśŗ- řőŨ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1963. 04:10 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:10 ō ź «ŌŴũūŶũƈ ŸŮźŶƈ ŶũŹŷŭũ». 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:05 ŕŷƈ ŹƄŪũŴųũ. 16+. 11:35, 13:20 mŔŎśŜŠőŒ ŗśřŨō». ŗźŻŹŷ- źƇůŮŻŶƄŲ źŮŹűũŴ. řŷźźűƈ, 2009. 15:05 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ. ŕżůƀű- ŶƄ. řŷźźűƈ — őŹũŶ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 17:25 ŞżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŬűŵŶũźŻűųũ. ŠŮŵ- ŸűŷŶũŻ ŵűŹũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 18:20 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 18:40 mŗśōŎŔ Ś Ś Ś ř.» 01:50 «ŊŷŴƅƁŷŲ ŽżŻŪŷŴ» ź ŋŴũŭűŵű- Źŷŵ ŚŻŷŬŶűŮŶųŷ. 02:40 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ. Fight Nights. 16+. 04:35, 05:05 ŘŷŴűŬŷŶ. 16+. 05:35, 06:00 ŗźŶŷūŶŷŲ ƆŴŮŵŮŶŻ. 16+. 06:30, 06:55 ŕũųźűŵũŴƅŶŷŮ ŸŹűŪŴű- ůŮŶűŮ. 16+. 07:45 mōŋŎ ŔŎŌŎŖōŤ. ōŋŗŒŖŤŎ ŚśʼnŖōʼnřśŤ». Ɍȼɐ 07:15 mōŗŊřŗ ŘŗŏʼnŔŗŋʼnśť, őŔő ŘŗŚśŗřŗŖŖőŕ ŋŞŗō ŋŗŚŘřŎ- ŢĻŖ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1964. 08:45 ŝũųŻŷŹ ůűŰŶű. 12+. 09:15 ŠƉŹŻŷūũ ŭƇůűŶũ. 10:05 mŚŋʼnōťŊʼn ŋ ŕʼnŔőŖŗŋœŎ». ŕżŰƄųũŴƅŶũƈ ŬŮŹŷűƀŮźųũƈ ųŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1967. 11:55 ŊũŹƄƁŶƈ ű ųżŴűŶũŹ. 12+. 12:30 ŚŷŪƄŻűƈ. 12:45 śũŲŶƄ ŶũƁŮŬŷ ųűŶŷ. 13:15 mŚŗŊʼnŠťŎ ŚŎřōşŎ». śŹũŬűųŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1988. 16:00 ŕŷźųŷūźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 16:30 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 16:40 mŋśŗřʼnŨ ŏőŐŖť». œŹűŵűŶũŴƅ- Ŷũƈ ŵŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 20:10 mŗśŎş ŊřʼnŜŖ — 3». 22:00 «ŋ ſŮŶŻŹŮ źŷŪƄŻűŲ» ź ʼnŶŶŷŲ ŘŹŷžŷŹŷūŷŲ. 23:00 ŚŸũźźųũƈ ŪũƁŶƈ. 02:00 mŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎřŔŗœʼn ŞŗŔŕŚʼn ő ōŗœśŗřʼn ŋʼnśŚŗ- Ŗʼn. ŚŗŊʼnœʼn ŊʼnŚœŎřŋőŔŎŒ». 04:50 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒ- Śśŋŗ». 06:35 śũŲŶƄ ŶũƁŮŬŷ ųűŶŷ. ɉəɌɕɃ 07:25 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 11:00 ŚŮŲƀũź. 11:10 őźŻŷŹűű űŰ ŪżŭżƂŮŬŷ. 12:00 mŋʼn ŊʼnŖœ». œŷŵŮŭűƈ. ŘŷŴƅƁũ, 1981. 13:55 mŋʼn ŊʼnŖœ-2». œŷŵŮŭűƈ. ŘŷŴƅ- Ɓũ, 1984. 15:40 mŚŎœŚ ŕőŚŚőŨ, őŔő ŖŗŋŤŎ ʼnŕʼnŐŗŖœő». œŷŵŮŭűƈ. ŘŷŴƅƁũ, 1983. 18:00 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. ŗ ŬŴũūŶŷŵ. 19:00 ŌŴũūŶŷŮ. 20:30 mŊřʼnśŚśŋŗ ōŎŚʼnŖśʼn». 04:05 mŊőśŋʼn Őʼn ŕŗŚœŋŜ». 49 ɄȺɇȺɅ 07:00 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:30 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 10:50, 13:00, 16:55, 19:10, 20:55, 23:05 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 10:55 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. 11:15, 23:30 mŘŗŊŎōőśŎŔť». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1975. 12+. 13:05 ŚűŪűŹźųűŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 13:10, 01:05 mřŎŘŗřśʼnŏ Ś ŔőŖőő ŗŌ- ŖŨ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1975. 14:30 «ŗŹŭƄŶųũ-2015». 12+. 15:00, 18:55 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:25 mŘŗ ŘřŗŐŋőŢŜ “ŠőŚśőŔť- Ţőœ”». œŷŵŮŭűŲŶƄŲ ŪŷŮūűų. Śšʼn, 2006. 12+. 17:00 mŚśřʼnŞŗŋŢőœ». ŝũŶŻũźŻűųũ. őźŸũŶűƈ, 2014. 16+. 19:15 mŐŎŕŔŨ ŚʼnŖŖőœŗŋʼn». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1973. 6+. 21:00, 23:10, 02:40 ŚŮŵƅ Ŷũ źŮŵƅ. 21:20 mŚœʼnŐ Řřŗ śŗ, œʼnœ şʼnřť ŘĻśř ʼnřʼnŘʼn ŏŎŖőŔ». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. ŚŚř, 1976. 12+. 02:20 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 08:35 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 10:35 ŚŮųŹŮŻƄ ŵũŴŮŶƅųŷŬŷ ƁŮŽũ. 11:05 ŕ ź «ŝűųźűųű». 13:10 ŌŷŴŷź. ōŮŻű. 15:10 ŕ Ž «ŊũŹŪű źżŸŮŹŸŹűŶſŮźźũ». 16:25 ŕ ź «ŘŹűūŮŻ, ƈ ŖűųŷŴƈ!» 17:20 ŕ ź «śũŲŶƄ źŻŹũŶƄ ƆŴƅŽŷū». 19:05 ŕ ź «ŌżŸŸű ű ŸżŰƄŹűųű». 20:45 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 01:00 ŖũūűŬũŻŷŹ. ʼnŸŬŹŮŲŭ. 01:25 ŕ ź «ŊũŹŪŷźųűŶƄ». 03:00 ŕ Ž «ŋũźűŴűźũ ŕűųżŴűƁŶũ». 04:30 œŷŶſŮŹŻ «ŋŰŹŷźŴƄŮ ű ŭŮŻű». 05:55 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:10 ŕ ź «ŖŷūũŻŷŹƄ». 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŌŷŹŶƄŲ ŵũźŻŮŹ». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 15:00, 00:00, 02:30, 07:30 ŖŷūŷźŻű. 11:20 řŮŬŪű. œżŪŷų ŵűŹũ ū ʼnŶŬŴűű. 12:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. œũŶũŭũ — ʼnūźŻ- ŹũŴűƈ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 14:15 ŝżŻŪŷŴ. GOALũųŻűųũ. 15:30 ŝżŻŪŷŴ. ŏżŹŶũŴ ŔűŬű ƀŮŵŸűŷŶŷū. 16:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 8-Ų ŻżŹ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 18:50 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. őŹũŶ — řŷźźűƈ. 20:55 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ʼnŶŬŴűű. mŔŮźŻŮŹ» — «ʼnźŻŷŶ ŋűŴŴũ». ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 23:00 ŘŴƈůŶƄŲ ūŷŴŮŲŪŷŴ. ŕűŹŷūŷŲ ŻżŹ «Sochi Open». ŏŮŶƂűŶƄ. ŕũŻƀ Űũ 3-Ů ŵŮźŻŷ. 00:30 ŘŴƈůŶƄŲ ūŷŴŮŲŪŷŴ. ŕűŹŷūŷŲ ŻżŹ «Sochi Open». ŏŮŶƂűŶƄ. ŕżůƀűŶƄ. ŝűŶũŴƄ. 03:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 8-Ų ŻżŹ. 05:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. őŻũŴűƈ — ŨŸŷŶűƈ. 08:00 ŘŴƈůŶƄŲ ūŷŴŮŲŪŷŴ. ŕűŹŷūŷŲ ŻżŹ «Sochi Open». ŕżůƀűŶƄ. ŕũŻƀ Űũ 3-Ů ŵŮźŻŷ. 09:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ őŻũŴűű. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 ō Ž «ŗŬŶŮŶŶƄŲ ƆųűŸũů». 12+. 06:25 mŚśřŗŌʼnŨ ŕŜŏŚœʼnŨ ŏőŐŖť». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1977. 08:10 ō ź «ŘŹŮųŹũźŶƄŲ ŸŷŴų». 12+. 09:00 ŖŷūŷźŻű ŶŮŭŮŴű. 09:20 ŚŴżůż řŷźźűű. 09:55 ŋŷŮŶŶũƈ ŸŹűƉŵųũ. 6+. 12:15, 13:15 ŖũżƀŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū. 12+. 13:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 13:30 mŚŕŎřśť šŘőŗŖʼnŕ. œřŤŕ». 18:00 ŖŷūŷźŻű. ŌŴũūŶŷŮ. 18:45 ō ź «ŔŮŬŮŶŭƄ źŷūŮŻźųŷŬŷ źƄźųũ». 21:55, 23:20 mŝŗřśŜŖʼn». œŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2000. 16+. 00:00 mʼnśʼnœʼn». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1986. 6+. 01:45 mŚŎōťŕŗŎ ŖŎŊŗ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1971. 6+. 03:40 mśʼnŒŖʼn ŌŗřŖŗŌŗ ŘŗōŐŎŕŎ- ŔťŨ». ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1975. 05:15 ō ź «ŘŷŬŷŶƈ Űũ źųŷŹŷźŻƅƇ». ɉəɌɇɂɐA! 06:00 mŕʼnŞʼnŊŞʼnřʼnśʼn». 12+. 08:00 ŚŵŮƁũŹűųű. 12+. 08:40 šųŷŴũ ŭŷųŻŷŹũ œŷŵũŹŷūźųŷŬŷ. 09:25, 11:30, 22:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 12:30, 18:55 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 14:00 ŊűŻūũ źũŴŷŶŷū. 16+. 15:00 ŞƆŴŷż, řũƁũ! 16+. 16:00 mŚŎœŚ ŋŊŗŔťšŗŕ ŌŗřŗōŎ — 2». 23:00 mŕʼnŔťŠőšŖőœ. ŠʼnŚśť 3-ƈ». 01:00 mŜŕŖőşʼn ŜőŔŔ ŞʼnŖśőŖŌ». 03:30 mŚŘŔŎśŖőşʼn». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00, 02:15 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 06:00 řżźźųűŮ žűŻƄ — ƀŮŵŸűŷŶƄŶŮŭŮŴű. 07:00, 23:55 ōũŲŻŮ 2! 16+. 08:15 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 09:00 «ōŮŻźųũƈ ŭŮźƈŻųũ» ź ŨŶŷŲ řżŭ- ųŷūźųŷŲ. 10:00 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 11:00 řżźźųűŲ ƀũŹŻ. 16+. 11:55 ŏŭűŻŮ ŷŻūŮŻũ. 16+. 12:55 PRO-ŷŪŰŷŹ. 16+. 13:25 «œżžŶƈ» Ŷũ ŕżŰ śŋ. 12+. 13:30 ŘŹŮŵűƈ ŕżŰ śŋ 2015. ŌŹũūűŻũ- ſűƈ. œŹũźŶũƈ ŭŷŹŷůųũ. 15:40 ŘŹŮŵűƈ ŕżŰ śŋ 2015. ŌŹũūűŻũ- ſűƈ. řŮůűźźƉŹźųũƈ ūŮŹźűƈ. 16+. 20:55 śŷŹ30 — ŹżźźųűŲ ųŹżŻƈų ŶŮŭŮŴű. 23:05 R’n’B ƀũŹŻ. 16+. 01:30 śŮŸŮŹƅ ŸŷŶƈŻŶŷ! 16+. 04:00 ŖũƁŮ. 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 05:00, 09:00, 11:00 ŖŷūŷźŻű. 05:10 mŔőŚś ŗŏőōʼnŖőŨ». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ — ŜųŹũűŶũ, 2011. 9-ƈ, 10-ƈ źŮŹűű. 16+. 07:10 ʼnŹŵŮŲźųűŲ ŵũŬũŰűŶ. 16+. 07:45 ŚŵŮƁũŹűųű. ŘőŖ ųŷŭ. 6+. 07:55 ŐŭŷŹŷūƅŮ. 16+. 09:15 ŖŮŸżŻŮūƄŮ ŰũŵŮŻųű. 12+. 09:35 Řŷųũ ūźŮ ŭŷŵũ. 12+. 10:25 ŝũŰŮŶŭũ. 12+. 11:15 śŮŷŹűƈ ŰũŬŷūŷŹũ. 16+. 12:15 mŖŎŘŗōŚŜōŎŖ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1969. 16+. 14:00 mœʼnŖőœŜŔŤ ŚśřŗŌŗŌŗ řŎŏő- ŕʼn». œŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2009. 16:10 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 18:00, 21:30 œŴżŪ ūŮźƉŴƄž ű Ŷũžŷŭ- ƀűūƄž. 16+. 20:00 ŋŷźųŹŮźŶŷŮ «ŋŹŮŵƈ». 22:45 ŊŷŴƅƁŷŲ ŪŹũŻ źŴŮŭűŻ Űũ ŻŷŪŷŲ. 23:55 śűžűŲ ŭŷŵ. 16+. 00:25 «21 Ōřʼnŕŕ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2003. 02:40 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:15 mŋŗŐŋřʼnśʼn ŖŎś». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1973. 16+. 08:20 ŋźƈ řŷźźűƈ. 12+. 08:30 Śũŵ źŮŪŮ ŹŮůűźźƉŹ. 12+. 09:20 ŚŵŮžŷŸũŶŷŹũŵũ. 12+. 09:50 ŜŻŹŮŶŶƈƈ ŸŷƀŻũ. 12+. 10:30 ŚŻŷ ų ŷŭŶŷŵż. 12+. 11:20 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. ŋŮźŻű Ŗŷūŷźű- ŪűŹźų. 12:00, 15:00 ŋŮźŻű. 12:10 ŚŵŮƈŻƅźƈ ŹũŰŹŮƁũŮŻźƈ. 12+. 14:10, 15:20 mŕŗŒ ŔŧŊőŕŤŒ ŌŎ- ŖőŒ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 18:30 ŌŴũūŶũƈ źſŮŶũ. 12+. 21:00 ŋŮźŻű ŶŮŭŮŴű. 23:00 «ŋŷźųŹŮźŶƄŲ ūŮƀŮŹ» ź ŋŴũŭű- ŵűŹŷŵ ŚŷŴŷūƅƉūƄŵ. 12+. 01:30 mŋŤœřŜśʼnŚŤ». œŷŵŮŭűƈ. řŷź- źűƈ, 2010. 16+. 03:35 «Őŷƈ ŋŷźųŹŮźŮŶźųũƈ. ŕũŭũŵ ȤźŷūŮŹƁŮŶŶŷ źŮųŹŮŻŶŷ”». 12+. 04:35 ŚŵŮžŷŸũŶŷŹũŵũ. 12+. 05:05 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 śŖś. MIX. 16+. 07:35, 08:00, 08:30 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 09:00 mōŎŝŝŠŗŖœő». 16+. 10:00 ŘŮŹŮŰũŬŹżŰųũ. 16+. 11:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 12:00 śũŶſƄ. 16+. 14:00 mŌʼnřřő ŘŗśśŎř ő ŗřōŎŖ ŝŎ- ŖőœŚʼn». ŝƆŶŻŮŰű. Śšʼn — ŋŮŴű- ųŷŪŹűŻũŶűƈ, 2007. 12+. 16:35 mŌʼnřřő ŘŗśśŎř ő ŘřőŖş Řŗ- ŔŜœřŗŋœʼn». ŝƆŶŻŮŰű. Śšʼn, 2009. 19:30 œŷŵŮŭű ųŴũŪ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 20:00 Comedy Woman. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 21:00 ŗŭŶũůŭƄ ū řŷźźűű. 16+. 22:00 Stand up. 16+. 23:00 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:00 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:00 mʼnŖśőŞřőŚś». ŜůũźƄ. ŌŮŹŵũ- Ŷűƈ — ōũŶűƈ — őŻũŴűƈ — ŘŷŴƅ- Ɓũ — ŝŹũŶſűƈ — šūŮſűƈ, 2009. 03:05 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 03:35 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 04:00 mŌŗřŗō ŌʼnŖŌŚśŎřŗŋ». 16+. 04:55 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 06:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ“ŕũŭũŬũźųũŹũ”». ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŋŮŴűųűŲ ƀŮŴŷūŮų Ÿũżų». 06:25 ŕ ź «ŠũŸŴűŶ». 6+. 06:50 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƉŶŷų ŘŷŹŷŹŷ». 07:25, 11:00 mœŜŞŖŨ». 16+. 09:00 ŊŷŴƅƁũƈ ŵũŴŮŶƅųũƈ ŰūŮŰŭũ. 6+. 10:00 ŋŵŮźŻŮ. ŖŮŭŮŴƈ ū ŭŮŻũŴƈž. 11:30 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 12:30 ōűųűŮ űŬŹƄ. 16+. 13:30 řżźźŷ ŻżŹűźŻŷ. 16+. 14:30 mŚŔŜŏŎŊŖŤŒ řŗŕʼnŖ. ŖʼnšŎ ŋřŎŕŨ». œŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2011. 16:15 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 17:30 mŕŎŏōŜ ŖŎŊŗŕ ő ŐŎŕŔĻŒ». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2005. 12+. 19:15 mŏŎŔŎŐŖŤŒ ŠŎŔŗŋŎœ— 3». ŝũŶŻũźŻűƀŮźųűŲ ŪŷŮūűų. Śšʼn — œűŻũŲ, 2013. 12+. 21:40 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ Ŗʼn- šőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 01:45 mŘřőŖşŎŚŚʼn Ŗʼn ŌŗřŗšőŖŎ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1976. 03:30 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. 05:40 ŕżŰƄųũ Ŷũ ŚśŚ. 16+. ɇɌȼ 05:05 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:05 mŔŜŠšőŎ ŋřʼnŌő». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 08:15 řżźźųŷŮ ŴŷŻŷ ŸŴƇź. 08:50 őž ŶŹũūƄ. 09:25 Ŏŭűŵ ŭŷŵũ! 10:20 ŘŮŹūũƈ ŸŮŹŮŭũƀũ. 16+. 11:00 Šżŭŷ ŻŮžŶűųű. 12+. 11:50 ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ. 13:20 ŊŷŴƅƁũƈ ŸŮŹŮŵŮŶũ. 12+. 15:05 ŚŴŮŭźŻūűŮ ūŮŭżŻ... 16+. 16:20 «ŞŹżƂƉū. ŘŮŹūƄŲ ŸŷźŴŮ ŚŻũŴű- Ŷũ». 16+. 17:20 ŊƄūũŮŻ ůŮ ŻũųŷŮ! 16+. 18:00 ʼnųſŮŶŻƄ ŶŮŭŮŴű. 19:00 śŷƀųũ. 12+. 20:00 ŊŷŴƅƁűŶźŻūŷ. 12+. 21:15 mŕŎŖśŗŋŚœőŎ ŋŗŒŖŤ — 7». 01:00 ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű Ÿŷ ŽżŻŪŷŴż 2015/2016. 12+. 03:20 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2009. 16+. ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00 ŗŪƄųŶŷūŮŶŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ. 11:35 mŘřŗŢʼnŖőŎ Ś ŘŎśŎřŊŜř- Ōŗŕ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1971. 13:10 «ŔŮŬŮŶŭƄ ŵűŹŷūŷŬŷ ųűŶŷ». ʼnŶűŻũ ŦųŪŮŹŬ. 13:40 «řŷźźűƈ, ŴƇŪŷūƅ ŵŷƈ!» «ŎŰŭŷ- ūƄŮ źŷŪũųű ŠżųŷŻųű». 14:05 ō Ž «ʼnŹűŽ ŕŮŴűųŷū. ŔŮŬŮŶŭũ». 14:35 ō Ž «őŰ ůűŰŶű Ɖůűųũ ū ŸŮŹűŷŭ ŬŴŷŪũŴƅŶŷŬŷ ŸŷŻŮŸŴŮŶűƈ». 15:30 «ŌŮŶűű ű ŰŴŷŭŮű». őŹūűŶŬ ŊŮŹ- ŴűŶ. 16:00 ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ? 12+. 16:45 ŘŮƁųŷŵ. 12+. 17:15 œ 100-ŴŮŻűƇ źŷ ŭŶƈ ŹŷůŭŮŶűƈ ŌŮŷŹŬűƈ śŷūźŻŷŶŷŬŷūũ. ŚŸŮų- ŻũųŴƅ mŕŎŢʼnŖŎ» . 19:50, 02:55 «őźųũŻŮŴű». «ʼnŶŶũ ʼnŶ- ŭŮŹźŷŶ. ŖũźŴŮŭŶűſũ űŴű źũŵŷ- ŰūũŶųũ?» 20:40 œ ƇŪűŴŮƇ ųűŶŷźŻżŭűű űŵ.ŕ.ŌŷŹƅ- ųŷŬŷ. «100 ŴŮŻ ŸŷźŴŮ ŭŮŻźŻūũ». 20:55 mŏőŋĻś śʼnœŗŒ ŘʼnřŎŖť». œű- ŶŷŸŷūŮźŻƅ. ŚŚŚř, 1964. 22:30 «ŗźŻŹŷūũ». řŷŭűŷŶ ŖũžũŸŮŻŷū. 23:10 šŮŭŮūŹƄ ŵűŹŷūŷŬŷ ŵżŰƄųũŴƅ- ŶŷŬŷ ŻŮũŻŹũ. ŗŸŮŹũ ŕ. ŕżźŷŹŬ- źųŷŬŷ «ŞŷūũŶƂűŶũ». 02:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ ŭŴƈ ūŰŹŷźŴƄž. 03:40 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «ŌŹŷŪŶűſƄ œŷŬżŹŮ. Ŗũ źŻŹũůŮ űŵŸŮŹűű». Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 07:30 šųŷŴũ ŭŷųŻŷŹũ œŷŵũŹŷūźųŷŬŷ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 16+. 08:20 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 08:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 10:00 mŘŨśʼnŨ Śśřʼnŏʼn». 16+. 17:00 mŚœŋŗŐŖŤŎ řʼnŖŎŖőŨ». ŊŷŮ- ūűų. Śšʼn, 2001. 12+. 19:00 ŏűūŷŻŶƄŮ – ŵŷƈ źŮŵƅƈ. 19:30 ŋŷŸŹŮųű. 20:00 mŚśőřʼnśŎŔť». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1996. 12+. 21:15 mŔŜŐŎřŤ». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2010. 23:15 mŗŌŗŖť őŐ ŘřŎőŚŘŗōŖŎŒ». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1997. 12+. 01:15 mśʼnŒŖʼn “ŠĻřŖŤŞ ōřŗŐōŗŋ”». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1983. 12+. 03:15 mœŔőŖŗœ ŋŎōťŕ — 2». 20 ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ǰȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ, 13 ȟȓțȠȭȏȞȭ vedomosti.sfo.ru ɈɌɋ 06:05, 10:25 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 07:55, 10:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 08:00 ŘżŻƅ ų žŹũŵż. 08:30, 11:25 ŘŷŬŷŭũ. 08:35 mŘřőŖşŎŚŚʼn Ŗʼn ŌŗřŗšőŖŎ». 12+. 09:30 ŕ ź «ʼnŴűźũ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ!» 6+. 10:55 ŋŮŪ ƆųźŸŹŮźź. 11:25 ŌŮŶűű ű ŰŴŷŭŮű. 16+. 11:55, 14:10, 15:35, 17:20, 19:30, 23:30, 05:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 12:00 őŻŷŬű ŶŮŭŮŴű. 16+. 12:40, 16:25, 18:10, 19:50, 21:40, 01:38, 05:10 ŘŷŬŷŭũ. 12:45 «12 ŚśŜŔťŎŋ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1971. 12+. 15:35 mŞŗŐŨŒœʼn ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 16+. 19:00 ŗŻŭŮŴƅŶũƈ ŻŮŵũ. 16+. 19:15 ōŘŚ. ōŷŹŷŬũ. ŘŮŹŮųŹƉźŻŷų. ŚżŭƅŪũ. 16+. 19:35 ŌŷŹŷŭ źŸŷŹŻũ — ŬŷŹŷŭ ŸŷŪŮŭ. 12+. 19:55 mŠŎŔŗŋŎœ Ś ŊŜŔťŋʼnřʼn œʼnŘŜşőŖŗŋ». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1987. 12+. 21:40 mŚŋʼnōŎŊŖŤŒ ŘŎřŎŘŗŔŗŞ». œŷŵŮŭűƈ. ŌŮŹŵũ- Ŷűƈ, 2001. 16+. 23:30 ōŷźŻŷƈŶűŮ ŹŮźŸżŪŴűųű. 70-Ů. 16+. 01:40 ŋŮŪ ƆųźŸŹŮźź. 02:05 mŗŞŗśŖőœ Ŗʼn ŔőŚ». 16+. 04:15 ō Ž «ŋũŴŮŶŻűŶũ śũŴƄŰűŶũ. ŋŹŮŵƈ ŶŮ ŴŮƀűŻ». 05:10 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2