Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 mŚŠʼnŚśŔőŋŠőœ». 16+. 05:30 mŕʼnŠŗ ő ŊŗśʼnŖ». 16+. 08:00 ʼnūŻŷųūŮźŻ. 16+. 09:40 «ōŎŔʼnŒ ŖŗŌő — 2». ŘŷŴŶŷŵŮŻ- ŹũůŶƄŲ ŵżŴƅŻŽűŴƅŵ. ʼnūźŻŹũŴűƈ, 2011. 11:30 Śũŵũƈ ŸŷŴŮŰŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ. 12:30 ŖŷūŷźŻű. 16+. 13:00 «ŋŷŮŶŶũƈ ŻũŲŶũ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷ- ųŷŸŮŶųŷ. 16+. 17:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 19:00 mŊŔŦŒō». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 1998. 21:15 mŊŔŦŒō-2». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2002. 23:30 mŊŔŦŒō-3». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2004. 01:30 mŏʼnśŋʼn». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2007. 03:30 mŚŠʼnŚśŔőŋŠőœ». 16+. ɈɌɊ 08:20 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 08:30 ŊŷŴƅƁŷŮ űŶŻŮŹūƅƇ. 12+. 09:00 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 10:00 ō Ž «ŖŮūźųűŲ ŸżŻƅ». 10:25 ō Ž «ōūŷŮ ū ŬŷŹŷŭŮ». 10:55 ŘŮŹŮžūũŻ. 12+. 11:25 mŌŗŔŗŚ». 13:05 Őũ ŭŮŴŷ! 12+. 13:45 ō Ž «ŖŮūźųűŲ ŸżŻƅ». 14:15 šųŷŴũ. XXI ūŮų. 12+. 14:40 ō Ž «ōūŷŮ ū ŬŷŹŷŭŮ». 15:10 ŘŮŹŮžūũŻ. 12+. 15:40 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 16:35 mŚŗŋŎŚśť». 19:30 mŚśřŎŔŤ řŗŊőŖ ŌŜōʼn». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1975. 20:50 ō Ž «ŌŮŭűŵűŶũź śũŹũŶŭũ». 21:30 ŊŷŴƅƁŷŮ űŶŻŮŹūƅƇ. 12+. 22:00 ŖŷūŷźŻű. 22:20, 06:00 mŝʼnřʼn». ōŹũŵũ. řŷźźűƈ, 1999. 23:40 mśřőŗ». 01:25 œŷŶſŮŹŻ ŸŷźūƈƂŮŶűŮ ŸũŵƈŻű ŧŹűƈ ŋűŰŪŷŹũ. 12+. 03:15 mŜœřŗŢŎŖőŎ ŗŌŖŨ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1972. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 08:10 ō ź «ŘŹŮŭźųũŰũŶűƈ. ŖũŰũŭ ū Ūż- ŭżƂŮŮ». 16+. 10:10 ō ź «ŠżŭŷŻūŷŹűſũ». 16+. 15:10, 19:00 «1001 ŖŗŠť». ŕŮŴŷŭŹũ- ŵũ. śżŹſűƈ, 2006. 12+. 18:00 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ. 12+. 18:30 řŷŭŶŷŮ źŴŷūŷ. 12+. 22:05 ō ź «ŋŷźŻŷƀŶƄŮ ůƉŶƄ». 16+. 23:05 ō ź «ŐūƉŰŭŶũƈ ůűŰŶƅ». 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 16+. 00:30 mŔŎřʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2007. 02:30 mŗŘʼnŚŖŗ ōŔŨ ŏőŐŖő!» œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1985. 12+. 04:20 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:20 ō ź «ŐūƉŰŭŶƄŮ ŭŷŵũ». 16+. 05:50 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:05 «ŋ ŵűŹŮ ůűūŷŻŶƄž» ź ŖűųŷŴũŮŵ ōŹŷŰŭŷūƄŵ. 12+. 11:35, 13:25 mŔŎśŜŠőŒ ŗśřŨō». 15:05, 18:40, 20:40, 01:40 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ. ŕżůƀű- ŶƄ. řŷźźűƈ — ʼnŹŬŮŶŻűŶũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 17:25, 18:55 ŞżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŬűŵŶũ- źŻűųũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 21:00 mŠŎŚśť őŕŎŧ». ŊŷŮūűų. řŷź- źűƈ, 2004. 00:45 ō Ž «ŘŷźŴŮŭŶƈƈ ųŷŵũŶŭűŹŷūųũ». 02:00 ŊũźųŮŻŪŷŴ. ŊŴũŬŷŻūŷŹűŻŮŴƅŶƄŲ ŵũŻƀ. 03:55 ŎŞŸŮŹűŵŮŶŻƄ. 16+. 04:25 ŜŬŹŷŰƄ źŷūŹŮŵŮŶŶŷŬŷ ŵűŹũ. 04:55, 05:25 ŖŎŸŹŷźŻƄŮ ūŮƂű. 16+. 05:55 ŕũźŻŮŹũ. 16+. 06:20, 07:20 ŠŮŴŷūŮų ŵűŹũ. 16+. 07:40 VI ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ŻżŹŶűŹ Ÿŷ ŪŷŮūŷŵż źũŵŪŷ «ŘŴũŻŽŷŹŵũ S-70». Ɍȼɐ 06:15 ŕũŹƁ ŪŹŷźŷų. 12+. 06:40 ʼnŊŋŌōŮŲųũ. 07:05 mŔŎœʼnřŚśŋŗ Řřŗśőŋ Śśřʼn- Şʼn». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1978. 09:00 ŘŹũūŷźŴũūŶũƈ ƆŶſűųŴŷŸŮŭűƈ. 09:30 mŗŖʼn ŋʼnŚ ŔŧŊőś!» œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1956. 11:10 «œŗřŗŔŎŋŚśŋŗ œřőŋŤŞ ŐŎřœʼnŔ». 12:30, 15:30, 00:10 ŚŷŪƄŻűƈ. 12:45 «ŗōŖʼnŏōŤ ōŋʼnōşʼnśť ŔŎś ŚŘŜŚśŨ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1980. 14:15, 15:45 ŘŹűƇŻ ųŷŵŮŭűũŶŻŷū. 12+. 16:25 mŌŔŜŘʼnŨ ŐŋŎŐōʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2008. 18:20 mŖʼn ŗōŖŗŕ ōŤŞʼnŖőő». ōŮ- ŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2013. 22:00 ŘŷźŻźųŹűŸŻżŵ. 23:10 ŘŹũūŷ ŰŶũŻƅ! 16+. 00:20 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 03:10 ŚŸŮſűũŴƅŶƄŲ ŹŮŸŷŹŻũů. 16+. 03:40 mŚŎōťŕʼnŨ ŏŎřśŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2011. 05:30 ō Ž «ōűŮŻƄ ű ŸŷŴűŻűųũ». 06:20 ō Ž «ŖũŭŮůŭũ řżŵƈŶſŮūũ. ŋŷ ūźƉŵ ŸŹŷƁż ūűŶűŻƅ ŴƇŪŷūƅ». ɉəɌɕɃ 10:35 ōŮŶƅ ũŶŬŮŴũ. 11:00, 19:30 ŚŮŲƀũź. 11:10 mŚŔŎō». 20:00 mŊřʼnśŚśŋŗ ōŎŚʼnŖśʼn». ōŮŻŮų- Żűū. řŷźźűƈ, 2012. 1—8-ƈ źŮŹűű. 04:05 mŊőśŋʼn Őʼn ŕŗŚœŋŜ». œűŶŷƆŸŷ- ŸŮƈ. ŚŚŚř, 1985. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:30 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 10:55, 13:00, 16:50, 19:20, 20:55, 23:20 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 11:00 ŕũŴŮŶƅųűŮ ŹũŭŷźŻű ŪŷŴƅƁŷŬŷ ŬŷŹŷŭũ. 12+. 11:30, 13:10, 23:45 mŘŗœřŗŋŚœőŎ ŋŗřŗśʼn». ŔűŹűƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1982. 1-ƈ źŮŹűƈ. 6+. 13:05 ŚűŪűŹźųűŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 14:30 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. 15:20 mŚœʼnŐœʼn ŗ şʼnřŎ ŚʼnŔśʼnŖŎ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1966. 16:55 mŐŖʼnŕŎŖőŎ». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2009. 16+. 18:55 «ŗŹŭƄŶųũ-2015». 12+. 19:25 mŘŗ ŘřŗŐŋőŢŜ “ŠőŚśőŔť- Ţőœ”». œŷŵŮŭűŲŶƄŲ ŪŷŮūűų. Śšʼn, 2006. 16+. 21:00, 23:25, 02:40 ŚŮŵƅ Ŷũ źŮŵƅ. 12+. 21:20 mŚśřʼnŞŗŋŢőœ». ŝũŶŻũźŻűųũ. őźŸũŶűƈ, 2014. 16+. 02:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 08:35 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 10:35 ōŮŻźųũƈ żŻŹŮŶŶƈƈ ŸŷƀŻũ. 11:05 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 13:35 ŋŷŷŪŹũůũŹűżŵ. 14:00 ŕ Ž «ōūŮŶũŭſũŻƅ ŵŮźƈſŮū». 15:15 ŕ ź «ŋŮźƉŴƄŮ ŸũŹŷūŷŰűųű űŰ ŠũŬŬűŶŬŻŷŶũ». 17:00, 19:30 ŕ ź «ŊũŹŪŷźųűŶƄ». 19:00 Şŷƀż źŷŪũųż! 21:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 22:10 ŕ Ž «ŘŹűŰŹũƀŶŷ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŕũƁũ ű ŕŮŭūŮŭƅ». 02:55 ŕ Ž «ŕũŴŮŶƅųũƈ ųŷŴŭżŶƅƈ». 03:20 mŘŎŘŘő ōŔőŖŖŤŒŠŜŔŗœ». 05:55 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:10 ŕ ź «ŖŷūũŻŷŹƄ». 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŚŮźŻŹűſũ ʼnŴƉŶżƁųũ ű ŪŹũŻŮſ őūũŶżƁųũ». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 15:00, 17:40, 21:30, 00:00, 02:45, 07:20 ŖŷūŷźŻű. 11:20 ŝżŻŪŷŴ. GOALũųŻűųũ. 12:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. Śšʼn — őŻũŴűƈ. 14:00, 08:30 ŝżŻŪŷŴ. ŕűŹ ũŶŬŴűŲźųŷŲ ŸŹŮŵƅŮŹ ŴűŬű. 14:30 řŮŬŪű. œżŪŷų ŵűŹũ ū ʼnŶŬŴűű. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — ʼnŹŬŮŶ- ŻűŶũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 18:00 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ. 57 ųŬ, 70 ųŬ, 74 ųŬ, 125 ųŬ. 20:40 ŝŹűŹũŲŭ. ŘŹŷŮųŻ «Ride the Planet-2015». ŦŴƅŪŹżź. 21:00, 08:00 ŝżŻŪŷŴ. ŏżŹŶũŴ ŔűŬű ƀŮŵŸűŷŶŷū. 21:50 ŘŴƈůŶƄŲ ūŷŴŮŲŪŷŴ. ŕűŹŷūŷŲ ŻżŹ «Sochi Open». ŏŮŶƂűŶƄ. ŕżůƀűŶƄ. ŘŷŴżŽűŶũŴƄ. 00:40 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ őŻũŴűű. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 03:15 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ʼnŶŬŴűű. mŕũŶƀŮźŻŮŹ ŧŶũŲŻŮŭ» — «Ŕű- ūŮŹŸżŴƅ». 05:15 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — ʼnŹŬŮŶ- ŻűŶũ. 09:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŝŹũŶſűű. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 mōŎŋŗŠœʼn ő œřŗœŗōőŔ». œŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1956. 07:10 mšŗŝĻř ŘŗŖŎŋŗŔŎ». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1958. 6+. 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 09:15 «ŔŮŬŮŶŭƄ ſűŹųũ» ź ŦŭŬũŹŭŷŵ ŐũŸũƁŶƄŵ. 6+. 09:40 ō ź «ŘŹŮŭũŻŮŴű». 16+. 10:50 ō ź «ŘŹŮųŹũźŶƄŲ ŸŷŴų». 12+. 11:40, 13:15 mŗśŋŎśŖŤŒ Şŗō». ŊŷŮ- ūűų. ŚŚŚř, 1981. 12+. 13:30 mŚŕŎřśť šŘőŗŖʼnŕ. œřŤŕ». ŋŷŮŶŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ — Ŝų- ŹũűŶũ, 2008. 1—4-ƈ źŮŹűű. 16+. 19:10 mŚśʼnřšőŖʼn». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1979. 12+. 20:55, 23:20 mŊŔʼnŌŗŚŔŗŋőśŎ ŏŎŖ- ŢőŖŜ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2003. 12+. 23:30 mŊŜŕŎřʼnŖŌ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷź- źűƈ, 2007. 16+. 01:35 mŐőŕŖŨŨ ŋőšŖŨ». ŕŮŴŷŭŹũ- ŵũ. ŚŚŚř, 1985. 6+. 03:25 mřʼnŐŊŜōőśŎ ŕŜŞőŖʼn». œŷŵŮ- ŭűƈ. ŚŚŚř, 1967. 05:00 ō ź «ŘŷŬŷŶƈ Űũ źųŷŹŷźŻƅƇ». ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŚŵŮƁũŹűųű. 12+. 08:40 šųŷŴũ ŭŷųŻŷŹũ œŷŵũŹŷūźųŷŬŷ. 09:25, 12:30, 14:30, 22:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁ- ųũ. 16+. 11:30 ŊűŻūũ ŹŮźŻŷŹũŶŷū. 16+. 13:30 ŏũŶŶũ ŸŷůŮŶű. 16+. 15:25, 23:00 mŖŎŐŋʼnŖŤŎ ŌŗŚśő». œŷ- ŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2005. 16+. 17:45 mŚŎœŚ ŋ ŊŗŔťšŗŕ ŌŗřŗōŎ — 2». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. Śšʼn, 2010. 16+. 20:35 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 01:25 mŕʼnŔťŠőšŖőœ: ŠʼnŚśť 3». 16+. 03:25 mŚŘŔŎśŖőşʼn». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00, 14:05 ōũŲŻŮ 2! 16+. 06:00, 00:00, 03:00 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 16+. 06:45, 13:50 PRO-ŶŷūŷźŻű. 16+. 07:00 śŷŹ 30 — ŹżźźųűŲ ųŹżŻƈų ŶŮŭŮ- Ŵű. 16+. 09:00, 02:00 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 10:25 «10 źũŵƄž» ź ŔŮŹŷŲ œżŭŹƈūſŮ- ūŷŲ. 16+. 11:00 ŕżŰ śŋ ƀũŹŻ. 16+. 11:55 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 12:55 ŐūƉŰŭŶƄŲ ŭŷŸŹŷź. 16+. 14:45 śŷŹ 30 — ųŹżŻƈų ŶŮŭŮŴű. 16+. 17:00 ōűŵũ ŊűŴũŶ. œŷŶſŮŹŻŶŷŮ Ɓŷż. 19:25 PRO-ŷŪŰŷŹ. 16+. 19:55 «œżžŶƈ» Ŷũ ŕżŰ śŋ. 12+. 20:00 řżźźųűŲ ƀũŹŻ. 16+. 21:00 ŏŭűŻŮ ŷŻūŮŻũ. 16+. 22:00 #ŔʼnŒœŷŻŕżŰśŋ. 16+. 23:00 «ŝũŶųŴżŪ». Mylene Farmer. 16+. ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:40, 05:15 řŷźźűƈ ŷŻ ųŹũƈ ŭŷ ųŹũƈ. 05:00, 09:00, 11:00 ŖŷūŷźŻű. 05:40 mŔőŚś ŗŏőōʼnŖőŨ». ōŹũŵũ. řŷź- źűƈ — ŜųŹũűŶũ, 2011. 7-ƈ, 8-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 07:45 ŚŵŮƁũŹűųű. ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűƈ. 08:00 őŬŹũŲ, ŬũŹŵŷŶƅ ŴƇŪűŵũƈ! 12+. 08:45 ŚŴŷūŷ ŸũźŻƄŹƈ. 12+. 09:15 Śŵũų. 12+. 09:55 «ŚŻũŶűźŴũū ŔƇŪƁűŶ. ŚŮŶŻűŵŮŶ- ŻũŴƅŶƄŲ ŹŷŵũŶ». 12+. 11:15 őŭŮũŴƅŶƄŲ ŹŮŵŷŶŻ. 12+. 12:10 «ŖũŭŮůŭũ řżŵƈŶſŮūũ. ŗŭŶũ űŰ ŭŮūƀũŻ». 12+. 13:10 mœŗřŗŔŎŋʼn ŊŎŖŐŗœŗŔŗŖœő». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1963. 12+. 14:40 ŌŷŴŷź. 12+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:10 œŻŷ žŷƀŮŻ źŻũŻƅ ŵűŴŴűŷŶŮŹŷŵ? 18:10 ōŗźŻŷƈŶűŮ řŎźŸżŪŴűųű. 12+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:20 ŚŮŬŷŭŶƈ ūŮƀŮŹŷŵ. 16+. 21:55 mૠœŜŘőŔő ŐŗŗŘʼnřœ». œŷ- ŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2011. 12+. 00:15 mŗŘŎřʼnşőŨ “ʼnřŌŗ”». ŘŷŴűŻű- ƀŮźųűŲ ŻŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2012. 16+. 02:25 mŕŗřŚœŗŒ ŘŎŞŗśőŖŎş — 2». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2009. 16+. 04:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:05 mōʼnૠŘřőŌŔʼnšʼnŧś œʼnŋʼn- ŔŎřŗŋ». ŔűŹűƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1980. 12+. 07:35 ŚŮŴƅźųŷŮ żŻŹŷ. 12+. 08:05 ōűũŴŷŬű ŷ ůűūŷŻŶƄž. 12+. 09:00, 12:00, 15:00 ŋŮźŻű. 09:20, 12:10, 15:20 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 09:30 ŋŷŮŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ. 16+. 10:05 śũŶųŷūƄŲ ŪűũŻŴŷŶ. 16+. 11:05 ŗŻųŹƄŻũƈ źŻżŭűƈ. 12+. 12:20 ŕŷƈ ůűŰŶƅ źŭŮŴũŶũ ū řŷźźűű. 13:00, 15:30 mŚŠʼnŚśťŎ ŎŚśť». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 12+. 17:20 ŚżŪŪŷŻŶűŲ ūŮƀŮŹ. 12+. 19:00 mŚőŖōřŗŕ ŖŎōŗŚœʼnŐʼnŖŖŗ- Śśő». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 1—4-ƈ źŮŹűű. 12+. 21:00 ŋŮźŻű ū źżŪŪŷŻż. 21:45 mŕŎŔŗōőŨ Ŗʼn ōŋʼn ŌŗŔŗŚʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 01:35 mŖŎ ŘŗœőōʼnŒ ŕŎŖŨ, ŔŧŊŗŋť». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 03:40 mŋŗŔšŎŊŖʼnŨ ŚőŔʼn». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1970. 16+. 05:05 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 Comedy Club. Exclusive. 16+. 07:35 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 08:00, 08:30 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻ- ŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 09:00 mōŎŝŝŠŗŖœő». 16+. 10:00 šųŷŴũ ŹŮŵŷŶŻũ. 12+. 11:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 12:00, 14:30, 19:30 œŷŵŮŭű ųŴũŪ. ŔżƀƁŮŮ. 12:30 śũųŷŮ ųűŶŷ! 16+. 13:00 ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũ- ŶűŮ. 16+. 14:55 œŷŵŮŭű œŴũŪ. 16+. 15:55 Comedy ŊũŻŻŴ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 16:55 mŌʼnřřő ŘŗśśŎř ő ŗřōŎŖ ŝŎ- ŖőœŚʼn». ŝƆŶŻŮŰű. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũ- Ŷűƈ — Śšʼn, 2007. 12+. 20:00 ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ. 21:30 śũŶſƄ. 16+. 23:30 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:30 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:00 śũųŷŮ ųűŶŷ! 16+. 01:30 mœŗšŕʼnř Ŗʼn ŜŔőşŎ ŋŨŐŗŋ — 4. ŞřʼnŖőśŎŔť ŚŖʼn». ŜůũźƄ. Śšʼn, 1988. 18+. 03:15 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 03:45 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 04:15 mŌŗřŗō ŌʼnŖŌŚśŎřŗŋ». 16+. 05:05 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 06:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũŹũ”». ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŋŮŴűųűŲ ƀŮŴŷūŮų Ÿũżų». 07:00 ŕ ź «ŠũŸŴűŶ». 6+. 07:25 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƉŶŷų ŘŷŹŷŹŷ». 07:55, 11:00, 11:35 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:20, 01:05 «őŖōŧœő. ŖʼnŐʼnō ŋ ŊŜ- ōŜŢŎŎ». ŘŷŴŶŷŵŮŻŹũůŶƄŲ ũŶű- ŵũſűŷŶŶƄŲ ŽűŴƅŵ. Śšʼn, 2013. 10:00, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. ŖŮŭŮŴƈ ū ŭŮŻũŴƈž. 11:20 ŕ ź «ōŹũųŷŶƄ. ŐũƂűŻŶűųű ŗŴżžũ». 12:00 ŚŶűŵűŻŮ ƆŻŷ ŶŮŵŮŭŴŮŶŶŷ! 16+. 13:00 ŊŷŴƅƁũƈ ŵũŴŮŶƅųũƈ ŰūŮŰŭũ. 6+. 14:00 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 14:50 mœŜŞŖŨ». 16+. 17:00 «řʼnŔťŝ». ŘŷŴŶŷŵŮŻŹũůŶƄŲ ũŶű- ŵũſűŷŶŶƄŲ ŽűŴƅŵ. Śšʼn, 2012. 19:00 ōűųűŮ űŬŹƄ. 16+. 20:00 mŕŎŏōŜ ŖŎŊŗŕ ő ŐŎŕŔĻŒ». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2005. 12+. 21:40 mŚŔŜŏŎŊŖŤŒ řŗŕʼnŖ. ŖʼnšŎ ŋřŎŕŨ». œŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2011. 23:30 mŗŚśřŗŋ ŋŎŐŎŖőŨ». ŘŹűųŴƇ- ƀŮŶƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2013. 02:45 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. 03:45 mŘřőŖşŎŚŚʼn Ŗʼn ŌŗřŗšőŖŎ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1976. ɇɌȼ 04:40 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 05:40 mŔŜŠšőŎ ŋřʼnŌő». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 07:25 ŚŵŷŻŹ. 08:00, 10:00, 13:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 08:15 ŏűŴűƂŶũƈ ŴŷŻŮŹŮƈ ŸŴƇź. 08:45 ŕŮŭűſűŶźųűŮ ŻũŲŶƄ. 16+. 09:20 ŌŷŻŷūűŵ ź ʼnŴŮųźŮŮŵ ŐűŵűŶƄŵ. 10:20 ŌŴũūŶũƈ ŭŷŹŷŬũ. 16+. 11:00 œżŴűŶũŹŶƄŲ ŸŷŮŭűŶŷų. 11:55 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź. 13:20 Ũ žżŭŮƇ! 16+. 14:20 ŘŷŮŭŮŵ, ŸŷŮŭűŵ! 15:05 Śūŷƈ űŬŹũ. 16:00 mŋŗŎŖŖŤŒ œŗřřŎŚŘŗŖōŎŖś». ŗźŻŹŷźƇůŮŻŶũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 18:00 ŚŴŮŭźŻūűŮ ūŮŴű... 16+. 19:00 şŮŶŻŹũŴƅŶŷŮ ŻŮŴŮūűŭŮŶűŮ. 20:00 ŖŷūƄŮ ŹżźźųűŮ źŮŶźũſűű. 16+. 21:00 śƄ ŶŮ ŸŷūŮŹűƁƅ! 16+. 22:00 50 ŷŻŻŮŶųŷū ŊŮŴŷūũ. 16+. 23:00 «ŘŎśřŗŋőŠ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 03:05 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2009. 16+. ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00 ŊűŪŴŮŲźųűŲ źƇůŮŻ. 12+. 11:30 mœŔŜŊ ŏŎŖŢőŖ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1987. 13:55 ō Ž «ʼnŶŻŷŶűŶũ šżŹũŶŷūũ. ŋ ůűūƄž źŮŹŭſũž ŷźŻũūűŻƅ źūŮŻ». 14:35 «ŊŷŴƅƁũƈ źŮŵƅƈ». ŕũųźűŵ ʼnūŮŹűŶ. 15:30 «ŘŹƈŶűƀŶƄŲ ŭŷŵűų». «őųŷŶŷŸűźſƄ». 15:55 ō ź «ŖŮŽŹŷŶŻŷūƄŮ ŰũŵŮŻųű». 16:25 mŚŔŎŘŤŎ ŚŋőōʼnŖőŨ». ōŹũŵũ. ŌŹżŰűƈ, 2013. 18:00 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 18:20 œ ƇŪűŴŮƇ ŔũŹűźƄ ōŷŴűŶŷŲ. ŔŮ- ŬŮŶŭũŹŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ ū ŕŷźųŷū- źųŷŲ ųŷŶźŮŹūũŻŷŹűű. 19:10 «ŊŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ ŴƇŪŷūƅ». ŧŹűŲ ŖűųżŴűŶ ű śũŻƅƈŶũ ŘŷųŹŷūźųũƈ. 19:50 «řŷŵũŶŻűųũ ŹŷŵũŶźũ». «ŘŮźŶƈ ŷźŻũŮŻźƈ ź ƀŮŴŷūŮųŷŵ...» 20:45 œ 85-ŴŮŻűƇ źŷ ŭŶƈ ŹŷůŭŮŶűƈ ŖũŭŮůŭƄ řżŵƈŶſŮūŷŲ. mŋŗŔť- ŖŤŒ ŋŎśŎř». ŕżŰƄųũŴƅŶũƈ ŵŮ- ŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1961. 22:05 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű». ŖũŭŮůŭũ řż- ŵƈŶſŮūũ. 23:00 mśřŜōŖŗŚśő ŘŎřŎŋŗōʼn». ŕŮ- ŴŷŭŹũŵũ. Śšʼn — ŨŸŷŶűƈ, 2003. 00:45 ō Ž «őŰ ůűŰŶű Ɖůűųũ ū ŸŮŹűŷŭ ŬŴŷŪũŴƅŶŷŬŷ ŸŷŻŮŸŴŮŶűƈ». 01:40 śŹűżŵŽ ŭůũŰũ. 12+. 02:35 ŕ Ž «šżŻ ŊũŴũųűŹŮū». 02:55 «őźųũŻŮŴű». «ŖŮűŰūŮźŻŶƄŲ ŹŮ- ŽŷŹŵũŻŷŹ řŷźźűű». 03:40 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «ŜųžũŴũŵŪũ — ōŹũųŷŶŷūƄ ŬŷŹƄ. śũŵ, ŬŭŮ ůűūżŻ ŰũųŴűŶũŻŮ- Ŵű ŭŷůŭŮŲ». Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 08:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 08:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 10:00 ŚŻŹŷŲųũ. ŊűŻūũ Űũ ŵűŴŴűŷŶ. 12+. 10:30 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 12:00 ŌũŭũŴųũ. 12+. 14:30 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŖũƀũŴŷ. 16:30 mŘřŎŚśőŏ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2006. 19:00 śŷƀųũ ŰŹŮŶűƈ. 19:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŶŮŭŮŴƈ. 20:00 mŗŌŗŖť őŐ ŘřŎőŚŘŗōŖŎŒ». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1997. 16+. 21:00 mŚœŋŗŐŖŤŎ řʼnŖŎŖőŨ». ŊŷŮ- ūűų. Śšʼn, 2001. 12+. 23:00 mœŗŊřʼn». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1986. 00:45 «ŘŗŠśʼnŔťŗŖ ŋŚŎŌōʼn ŐŋŗŖőś ōŋʼnŏōŤ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 1981. 03:15 mœŔőŖŗœ ŋŎōťŕ — 1». vedomosti.sfo.ru ǿȡȏȏȜȠȎ, 12 ȟȓțȠȭȏȞȭ ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 19 ɈɌɋ 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 07:50, 09:25, 11:00, 12:20, 13:30, 19:00, 19:55, 00:30 ŊŷŴƅ- ƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 07:55 ŘżŻƅ ų žŹũŵż. 08:20, 10:25 ŘŷŬŷŭũ. 08:25 mŖŗŋŗŎ ŘŔʼnśťŎ œŗřŗŔŨ». ŚųũŰųũ. ŌŮŹŵũŶűƈ, 2010. 09:30 śŮŷŹűƈ ŰũŬŷūŷŹũ. ŘűƂŮūũƈ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻƅ. 16+. 10:30 ŋŮŪ ƆųźŸŹŮźź. 11:00 ŚŹŮŭũ ŷŪűŻũŶűƈ. 16+. 11:55 ōūŷŮ Ŷũ ųżžŶŮ, ŶŮ źƀűŻũƈ ųŷŻũ. 16+. 12:25 Pro ŰŭŷŹŷūƅŮ. 12+. 12:40 ŘŷŬŷŭũ. 12:45 ŚŸŷŹŻűūŶũƈ ŬżŪŮŹŶűƈ. 12+. 13:00 ŘũŻŹűŷŻ. 12+. 13:35 ōŷźŻŷƈŶűŮ ŹŮźŸżŪŴűųű. 70-Ů. 16+. 15:40, 17:25, 20:45 ŘŷŬŷŭũ. 15:45 ō Ž «ŋũŴŮŶŻűŶũ śũŴƄŰűŶũ. ŋŹŮŵƈ ŶŮ ŴŮƀűŻ». 16+. 16:40 ŗŶű ű ŵƄ. ŖŮ ŸŹűƁŮŴ ŶŷƀŮūũŻƅ… 16+. 17:30 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ-4». 16+. 20:00 őŻŷŬű ŶŮŭŮŴű. 16+. 20:45 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ-4». 16+. 22:20, 01:15 ŘŷŬŷŭũ. 22:25 mŘʼnōŎŖőŎ ŗŔőŕŘʼn». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2013. 16+. 00:30 mŖʼnōŎŏōʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 03:40 ŌŮŶűű ű ŰŴŷŭŮű. ŗŬƇźŻ řŷŭŮŶ. 16+. 04:05 ŎūŹŷŵũųź. ŗųŶŷ ū ŎūŹŷŸż. 16+. 04:30 mŏőŔʼn ŊŤŔʼn ŔŧŊŗŋť». 12+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2