Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 06:00 ŚŮŵŮŲŶƄŮ ŭŹũŵƄ. 16+. 07:00 ŚŵŷŻŹŮŻƅ ūźŮŵ! 16+. 07:30 ŏũŭŶŷźŻƅ. ŕŷŴŷƀŶƄŮ ŹŮųű. 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 ŖŷūŷźŻű. 09:00 ō Ž «ŚűŴũ ŭŹŮūŶŮŬŷ ŸŹŮŭźųũŰũ- Ŷűƈ». 16+. 10:00 ō Ž «śũŲŶƄ ŸŹŷŸũūƁűž źũŵŷ- ŴƉŻŷū». 16+. 11:00 ō Ž «ʼnŹŵũŬŮŭŭŷŶ». 16+. 12:00, 16:10 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷ- ŬŹũŵŵũ 112. 13:00 ŐūũŶƄŲ żůűŶ. 16+. 14:00 mŚŔŜŏőśŎŔő ŐʼnœŗŖʼn». ŊŷŮ- ūűų. Śšʼn, 1998. 16+. 17:00 ŊűŻūũ Űũ ŶŮŽŻƅ. 16+. 19:00 ŖŷūŷźŻű. ŖŷūŷźűŪűŹźų. 16+. 20:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 22:00 «ŋŹũŬ ƀŮŴŷūŮƀŮźŻūũ. ŚŮųŹŮŻŶƄŲ ũŬŮŶŻ ɏ 1». 16+. 00:00 «ŏŜśœŗ Ōřŗŕœŗ ő ŐʼnŘřŎ- ōŎŔťŖŗ ŊŔőŐœŗ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2011. 16+. 02:30 mŠśŗ ŚœřŤŋʼnŎś Ŕŗŏť». śŹűŴ- ŴŮŹ. Śšʼn, 2011. 16+. 04:10 mŚŠʼnŚśŔőŋŠőœ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2012. 16+. ɈɌɊ 08:20 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 08:30 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 09:00 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 10:00 ō Ž «ŋŷűŶ źūŮŻũ». 11:00 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 11:50 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 12:05 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 12:20 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 13:00, 16:00, 22:00, 01:00 ŖŷūŷźŻű. 13:20, 23:20 mŚŗŋŎŚśť». 15:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 16:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 16:45 ŌũŵŪżŹŬźųűŲ źƀƉŻ. 12+. 17:15 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 18:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 21:45, 00:45 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 22:20 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 01:20 ō Ž «ŋŷűŶ źūŮŻũ». 02:20 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 04:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 03:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 07:45 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 07:50 ō ź «ŕŷƈ ŸŹũūŭũ». 16+. 10:50 mŕŗŒ ŌŎŖŎřʼnŔ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2006. 1—8-ƈ źŮŹűű. 16+. 18:00 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 18:20 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 18:40 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 19:00 mŘŗōʼnřő ŕŖŎ ŋŗŚœřŎŚŎŖťŎ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 16+. 22:40 ō ź «ŐūƉŰŭŶũƈ ůűŰŶƅ». 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 00:30 mŚŋʼnōťŊʼn Ś ŘřőōʼnŖŤŕ». ŕż- ŰƄųũŴƅŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1953. 23:40 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 02:55 mŗśŠőŒ ōŗŕ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1959. 12+. 04:50 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:50 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:25, 02:20 mŘŤŔťŖʼnŨ řʼnŊŗśʼn». 13:10 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 14:45, 22:00, 02:00 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 15:05 mœřʼnŚŖʼnŨ ŘŔŗŢʼnōť». ōŮŻŮų- Żűū. řŷźźűƈ, 2004. 22:25 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. şŚœʼn — «ŕŮŻũŴ- ŴżŹŬ» (ŕũŬŶűŻŷŬŷŹźų). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 00:45 ŞżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŬűŵŶũźŻűųũ. ŠŮŵ- ŸűŷŶũŻ ŵűŹũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 04:05 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 05:35 ŠŮŴŷūŮų ŵűŹũ. 16+. 07:05 ŕũųźűŵũŴƅŶŷŮ ŸŹűŪŴűůŮŶűŮ. 07:30 ŚŵŮƁũŶŶƄŮ ŮŭűŶŷŪŷŹźŻūũ. mŌŹŷŰŶũƈ ŪűŻūũ». 16+. Ɍȼɐ 07:00 ŖũźŻŹŷŮŶűŮ. 09:15 mōŗŊřŗ ŘŗŏʼnŔŗŋʼnśť, őŔő ŘŗŚśŗřŗŖŖőŕ ŋŞŗō ŋŗŚŘřŎ- ŢĻŖ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1964. 10:45 śũŲŶƄ ŶũƁŮŬŷ ųűŶŷ. 12+. 11:15, 12:50 mŘřőœŔŧŠŎŖőŨ šŎř- Ŕŗœʼn ŞŗŔŕŚʼn ő ōŗœśŗřʼn ŋʼnśŚŗŖʼn. ŚŗŊʼnœʼn ŊʼnŚœŎřŋő- ŔŎŒ». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1981. 12:30, 15:30, 18:30, 23:00 ŚŷŪƄŻűƈ. 14:40 ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ. 12+. 15:50 ō Ž «ŊŹŮůŶŮū ŸŹŷŻűū ŞŹżƂƉūũ. ŜŭũŹ ū źŸűŶż». 16:40 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚś- ŋŗ». 19:00 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 20:30 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ. 20:50 mŚŋʼnōťŊʼn ŋ ŕʼnŔőŖŗŋœŎ». ŕż- ŰƄųũŴƅŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1967. 22:45 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 23:20 ŏŮŶũ. őźŻŷŹűƈ ŴƇŪūű. 16+. 00:50 mŚŗŊʼnŠťŎ ŚŎřōşŎ». śŹũŬűųŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1988. 03:30 ōŷŪŹŷ ŸŷůũŴŷūũŻƅ ŭŷŵŷŲ! 6+. 04:25 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚś- ŋŗ». ɉəɌɕɃ 07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30 ŚŮŲ- ƀũź. 07:10 ŕŷŵŮŶŻ űźŻűŶƄ. 16+. 08:00 ŜŻŹŷ Ŷũ «5». 6+. 10:30 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. 16+. 11:30, 13:30, 17:00 « Ŋőśŋʼn Őʼn ŕŗŚœ- ŋŜ» . œűŶŷƆŸŷŸŮƈ. ŚŚŚř, 1985. 20:00 «ŚŔŎō». 02:25 mōŎśŎœśőŋŤ». 06:50 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00, 07:20, 08:20, 09:20 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 07:05, 08:05, 09:05 ŕżŴƅŻűųŴŷżŶƄ. 07:35 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:45, 14:55, 16:55, 18:45, 20:55, 23:20 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 11:00, 13:10, 23:45, 01:40 mōŋŎŖʼn- ōşʼnśť ŚśŜŔťŎŋ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1971. 6+. 12:30, 15:00, 19:10, 21:00, 23:30, 01:05, 02:45 ŖŷūŷźŻű 49. 12:50 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. 14:35 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 15:15, 18:50 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:25 mśʼnŒŖʼn ŐʼnŘőŚŖŗŒ œŖőŏœő». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1981. 12+. 17:05 mŘŗŚŔŎōŖőŒ ŔŎŌőŗŖ». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn — ŋŮŴűųŷŪŹűŻũ- Ŷűƈ — ŝŹũŶſűƈ — őŻũŴűƈ, 2007. 19:25 mŚœʼnŐœʼn ŗ şʼnřŎ ŚʼnŔśʼnŖŎ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1966. 12+. 21:20 mŐŖʼnŕŎŖőŎ». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2009. 16+. 01:20 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00, 03:55 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25, 05:15 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:45 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 09:00 ŕżŴƅŻųũŶũŴ «řũŶŶűŮ ŸŻũƁųű». 10:10, 23:05 ŕ ź «ŢŮŶƈƀűŲ ŸũŻŹżŴƅ». 10:35 ŕ ź «ŘŹűŶſŮźźũ ŔűŴűŽű». 11:00 ŕ ź «ōŹżůŪũ — ƆŻŷ ƀżŭŷ». 11:50 ŕ Ž «ŖűƀżŻƅ ŶŮ źŻŹũƁŶŷ». 12:10, 22:40 ŕ ź «ōŷŪŹƄŮ ƀżŭŮźũ ū źŻŹũŶŮ ŔũŴũŴżŸźűƈ». 12:30 ōũūũŲŻŮ ŹűźŷūũŻƅ! 12:55 ŕ ź «ŊŮŴųũ ű ŚŻŹŮŴųũ. ŗŰŷŹŶũƈ źŮŵŮŲųũ». 14:20, 21:50 ŕ ź «ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮ- Ŷűƈ ŸƀƉŴųű ŕũŲű». 15:05, 17:15 ŕ ź «ŕũƁũ ű ŕŮŭūŮŭƅ». 17:00 ŘŮŹŮŵŮƁųũ. 20:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 20:45 ŕ ź «ŔżŶŻűų ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŘŷŮŰŭ ŭűŶŷŰũūŹŷū». 01:10 ŕ Ž «ŋ ŶŮųŷŻŷŹŷŵ ſũŹźŻūŮ...» 01:35 őŭƉŵ ū ųűŶŷ. 02:05 mŌŋŎŖ ōŏŗŖŚ — ŜŠŎŖőşʼn ŕŎřŔőŖʼn». 02:55 ŕ Ž «Ŝŵųũ». 04:25 śũŶſƄ Ÿŷŭ ŝũ ŚŷŴƅ. 04:40 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 05:05 ŌŷūŷŹűŵ ŪŮŰ ŷƁűŪŷų. 05:30 ŠũŮŸűŻűŮ. 05:50 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 06:15 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŔŮźŶƄŮ ŸżŻŮƁŮźŻūŮŶŶűųű». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 13:40, 15:00, 17:55, 21:00, 00:00, 02:30, 06:50 ŖŷūŷźŻű. 11:15 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 7-Ų ŻżŹ. «ŜŹũŴ» — mśŮŹŮų». 14:00 ŝżŻŪŷŴ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ƀŮŵŸűŷ- ŶũŻũ őźŸũŶűű. 15:30, 06:25 ŝŹűŹũŲŭ. ŘŹŷŮųŻ «Ride the Planet-2015». ŦŴƅŪŹżź. 15:55 ŗŪŹũŻŶƄŲ ŷŻźƀƉŻ. 18:15, 03:00 ʼnŵŮŹűųũŶźųűŲ ŽżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ NFL. «New England Patriots» — «Pittsburgh Steelers». 21:20 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŏŮŶźųũƈ ŪŷŹƅŪũ. 60 ųŬ. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ. 61 ųŬ, 86 ųŬ, 97 ųŬ. 00:25 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŝŹũŶſűű. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 05:45 ŝżŻŪŷŴ. GOALũųŻűųũ. 07:25 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ. 57 ųŬ, 70 ųŬ, 74 ųŬ, 125 ųŬ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 10:00 ŝżŻŪŷŴƅŶƄŲ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 mŖʼn őŚŞŗōŎ ŔŎśʼn». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1979. 6+. 07:25, 09:15 mőŕ ŘŗœŗřŨŎśŚŨ ŖŎŊŗ». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1963. 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 09:50, 10:05, 13:15, 14:05 mŔőŠŖŤŎ ŗŊŚśŗŨśŎŔťŚśŋʼn». 16+. 10:00, 14:00 ŋŷŮŶŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 14:15 mŐőŕŖŨŨ ŋőšŖŨ». ŕŮŴŷŭŹũ- ŵũ. ŚŚŚř, 1985. 6+. 16:10 mʼnśŤ ŊʼnśŤ, šŔő ŚŗŔōʼnśŤ». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1976. 12+. 18:35 mŗšőŊœʼn řŎŐőōŎŖśʼn». ōŮŻŮų- Żűū. ŚŚŚř, 1968. 21:20, 23:20 mŚŜōťŊʼn řŎŐőōŎŖśʼn». šŸűŷŶźųűŲ ŭŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1970. 00:45 mœřʼnŒ». ōŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2010. 03:10 mœŗŌōʼn ŖʼnŚśŜŘʼnŎś ŚŎŖ- śŨŊřť». ŔűŹűƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1975. 6+. 05:00 ō ź «ŘŷŬŷŶƈ Űũ źųŷŹŷźŻƅƇ». ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŕ Ž «ŚŵŮƁũŹűųű». 12+. 08:00 ŎźŻƅ ŷŭűŶ źŮųŹŮŻ. 16+. 08:30, 13:35, 00:00 ŘƈŻŶűſũ News. 09:00 «ŕűŹ ŶũűŰŶũŶųż». 16+. 10:00 Ŏŭũ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŻŮŪƈ! 16+. 10:55, 14:05, 15:05, 16:00, 21:00, 19:00, 20:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 16+. 12:00 ŊŴŷųŪũźŻŮŹƄ. 16+. 13:05 ŊŷŴƅƁűŮ ƀżūźŻūũ. 16+. 17:00 ŗŴűŬũŹž śŋ. 16+. 18:00, 22:00, 00:30 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 23:00 ʼnŽŮŹűźŻƄ ū źŮŻƈž. 16+. 02:00 ŊŷŴƅƁũƈ ŹũŰŶűſũ. 16+. 03:00 «CSI. ŕŎŚśŗ ŘřŎŚśŜŘŔŎŖőŨ ŔʼnŚ ŋŎŌʼnŚ». 16+. 05:45 mŘŗŔŗŋőŖœő». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00, 18:00 ŚũŵƄŮ źŷƀŶƄŮ žűŻƄ ŸƈŻŶűſƄ. 06:30, 16:15 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 07:15, 12:00, 16:00, 19:00 PRO-ŶŷūŷźŻű. 07:30 ŕżŰ ŰũŹƈŭ. 16+. 09:00 R’n’B ƀũŹŻ. 16+. 10:00 řżźźųűŮ žűŻƄ— ƀŮŵŸűŷŶƄ ŸƈŻŶűſƄ. 10:35 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 11:30 śŮŸŮŹƅ ŸŷŶƈŻŶŷ! 16+. 12:20 #ŔʼnŒœŷŻŕżŰśŋ. 16+. 13:00 NRJ chart. 16+. 14:00 ŌŷŹƈƀũƈ ŴűŶűƈ. 16+. 17:00 ŊűŻūũ ŽũŶųŴżŪŷū. 16+. 19:15 řżźźųűŲ ƀũŹŻ. 16+. 20:15 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 21:00 ŏŭűŻŮ ŷŻūŮŻũ. 16+. 22:00 ōũŲŻŮ 2! 16+. 23:00 śũŶſŸŷŴ. 16+. 00:00 řżźźųűŮ žűŻƄ— ƀŮŵŸűŷŶƄ ŶŮŭŮŴű. 01:00, 04:00 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 03:00 GOLD. 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:00 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ. 08:00, 11:00, 14:00 ŖŷūŷźŻű. 08:10 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. 08:40 ŏŮŶźųűŲ ůżŹŶũŴ. 12+. 08:50 ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ! 12+. 09:55 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 11:15 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 7-ƈ, 8-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 13:25, 14:15 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 15:00 ŕżůźųŷŮ ŏŮŶźųŷŮ. 16+. 16:00 ŏŭű ŵŮŶƈ. 12+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:45 ŠŮŴŷūŮų ű ŰũųŷŶ. 16+. 18:50 ŘŷŴŮ ƀżŭŮź. 12+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:30 ŌŷŴŷź. 12+. 22:50 ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ. 16+. 23:45 ŌŷŹŷŭźųűŮ ŸűůŷŶƄ. 16+. 01:30 mŚŎŕŎŒŖʼnŨ ŚŋʼnōťŊʼn». œŷŵŮ- ŭűƈ. Śšʼn, 2010. 12+. 03:25 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:00, 10:15, 06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 09:10, 09:41 ŜŻŹŷ řŷźźűű. 06:07, 07:07, 08:07, 09:07 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 15:30, 18:30, 20:35, 12:35 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮ- ŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 ŋŮźŻű. 10:55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ». śŷų Ɓŷż. 12:55 mśʼnŒŖŤ ŚŔŎōŚśŋőŨ — 4». «őŚ- śŗřőŨ ŊŗŔŎŐŖő». ōūŮ źŮŹűű. 15:50 ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ. 16:00 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ». 12+. 19:15 ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 12+. 22:00 œŹűūŷŮ ŰŮŹųũŴŷ. 12+. 01:20 mřŗŕʼnŖ ŋ ŘőŚťŕʼnŞ». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 03:20 ŌŷŹƈƀũƈ ŭŮźƈŻųũ. 12+. 04:25 šżŵ ŰŮŵŴű. 12+. 05:20 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũ- Źũ”». 12+. 07:30, 07:55 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻ- ŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 08:25 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 09:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 10:30 šųŷŴũ ŹŮŵŷŶŻũ. 12+. 11:30 «1+1». śŹũŬűųŷŵŮŭűƈ. ŝŹũŶſűƈ, 2011. 16+. 13:40 œŷŵŮŭű ųŴũŪ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 14:00 mŜŖőŋŎř». 16+. 20:00 Comedy Woman. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 21:00 œŷŵŮŭű œŴũŪ. 16+. 22:00 Comedy ŪũŻŻŴ. ŘŷźŴŮŭŶűŲ źŮŰŷŶ. 23:00 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:00 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:00 ŖŮ źŸũŻƅ! 16+. 02:00 mœŗšŕʼnř Ŗʼn ŜŔőşŎ ŋŨŐŗŋ — 3: ŋŗőŖŤ ŚŖŗŋőōŎŖőŒ». ŜůũźƄ. Śšʼn, 1987. 18+. 03:55 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 04:20 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 04:50 mŌŗřŗō ŌʼnŖŌŚśŎřŗŋ». 16+. 05:45 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 06:40 ŏŮŶźųũƈ ŴűŬũ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŗųŻŷŶũūŻƄ». 06:30 ŕ ź «ŕűũ ű ƈ». 6+. 07:00 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 07:30, 19:30, 00:05, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. 08:30 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 09:30 mŕʼnřŌŗšʼn». 16+. 11:30 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ Ŗʼn- šőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 12:30, 14:00 «ŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 13:30 mœŜŞŖŨ». 16:30, 20:00šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 22:00 mœʼnœ řʼnŐŗŊřʼnśťŚŨ Ś ōŎŔʼn- ŕő». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 1990. 12+. 00:35 mŕŗŒ ŔŧŊőŕŤŒ ŕʼnřŚőʼn- ŖőŖ». ŝũŶŻũźŻűƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 1999. 02:20 mŗŚśřŗŋ ŋŎŐŎŖőŨ». ŘŹűųŴƇ- ƀŮŶƀŮźųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2013. 03:55 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. 05:25 ŕ ź «ŠũŸŴűŶ». 6+. ɇɌȼ 05:00 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:00 Ŗśŋ żŻŹŷŵ. 07:10, 08:05 mŔŎŚŖőœ». 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 09:00 «ŜŻŹŷ» ź ŧŴűŮŲ ŋƄźŷſųŷŲ. 12+. 10:20 mŋŗŐŋřʼnŢŎŖőŎ ŕŜŞśʼnřʼn. Ŗŗ- ŋŤŎ ŚŎřőő». 16+. 12:00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. 16+. 13:20 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ. 16+. 14:30 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. 15:00 mŕŗŚœŋʼn. śřő ŋŗœŐʼnŔʼn». 16+. 16:20 mŜŔőşŤ řʼnŐŊőśŤŞ ŝŗŖʼn- řŎŒ — 14». 16+. 18:00 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» ź ŔŮŷ- Ŷűŭŷŵ ŐũųŷƁũŶźųűŵ. 16+. 19:40 mŊŎřŎŌŗŋʼnŨ ŗŞřʼnŖʼn — 2». 21:35 mŖʼnŋŗōŠőşʼn» . ōŮŻŮųŻűū. řŷź- źűƈ, 2015. 1—4-ƈ źŮŹűű. 01:35 «ŊŮŹŮŬŷūũƈ ŷžŹũŶũ. ŘŷźŴŮźŴŷ- ūűŮ». 16+. 02:25 ōűųűŲ ŵűŹ. 02:45 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00, 16:00, 20:30, 00:05 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 11:20 šŮŭŮūŹƄ źŻũŹŷŬŷ ųűŶŷ. mŚśřŗ- ŌőŒ ŧŖŗšʼn». ŚŚŚř, 1935. 12+. 13:15 œ ƇŪűŴŮƇ ŸűźũŻŮŴƈ. ō Ž «ōŹũ- ŵũŻűƀŮźųũƈ ŸŮŭũŬŷŬűųũ ʼnŴƅŪŮŹŻũ ŔűžũŶŷūũ». 13:50 Řűźƅŵũ űŰ ŸŹŷūűŶſűű. 12+. 14:20 mŗōŖʼn Śśřŗœʼn». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1935. 16:10 ō Ž «ŐũŸŮƀũŻŴƉŶŶƄŲ ŷŪŹũŰ, űŴű ŔŮū śŷŴźŻŷŲ ű őŴƅƈ ŌűŶſŪżŹŬ». 17:35 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 4-Ų. «ʼnŹŵűƈ ŹũŰŴũŬũŮŻźƈ». 18:00 ō Ž «ʼnŴŬŷŹűŻŵ ŊŮŹŬũ». 18:30 XV ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ųŷŶųżŹź űŵŮŶű Ř. ő. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. Ŕũż- ŹŮũŻƄ ű ŸŹűŰƉŹƄ. ŚųŹűŸųũ. 19:45 «ŠŮŵż źŵŮƉŻŮźƅ? űŴű œŴũźźűųű ůũŶŹũ». ʼnŴŮųźũŶŭŹ őūũŶŷū. 20:45 œ 70-ŴŮŻűƇ ŋŴũŭűŵűŹũ ŝŷųűŶũ. mœŔŜŊ ŏŎŖŢőŖ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1987. 23:10 «ŔűŶűƈ ůűŰŶű». ŋŴũŭűŵűŹ ŝŷųűŶ. 00:20 ŞżŭźŷūŮŻ. 12+. 00:25 «œżŴƅŻ ųűŶŷ» ź œűŹűŴŴŷŵ řũŰ- ŴŷŬŷūƄŵ. mŚŔŎŘŤŎ ŚŋőōʼnŖőŨ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŌŹżŰűƈ, 2013. 02:15 œŷŶſŮŹŻ ŏŷŹŭű ŚũūũŴƈ. 12+. 02:55 «őźųũŻŮŴű». «ŏŮŴŮŰŶƄŲ ųŷŹŷŴƅ řŷźźűű». 12+. 03:40 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻżŹƄ». mʼnŵũŴƅŽűŻũŶźųŷŮ ŸŷŪŮŹŮůƅŮ». Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 08:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 08:40 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 09:30, 17:00 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 10:30 ō Ž «ŚūƈŻƄŮ». 12+. 11:30 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 12:30 ŗžŷŻŶűųű Űũ ŸŹűūŮŭŮŶűƈŵű. 13:30 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 13:50 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 14:00 «ŠśŎş». 15:00 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŐŶũųű źżŭƅŪƄ. 16:00 «ŌũŭũŴųũ». 12+. 18:00 Ş ūŮŹźűű. ŌŹŷŵųűŮ ŭŮŴũ. 12+. 19:00 ŠŮŴŷūŮų ŶŮūűŭűŵųũ. 12+. 20:00 ŘŹŮſŮŭŮŶŻ. 20:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. œźŻũ- Żű, ŷ ŸŷŬŷŭŮ. 20:50 ʼnźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ. 21:00 mœŗŊřʼn». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1986. 22:15 mŘřŎŚśőŏ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2006. 00:15 Ş ūŮŹźűű. ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű. 12+. 01:15 mŘřŎōŋʼnřőśŎŔťŖŗŎ řʼnŚŚŔŎ- ōŗŋʼnŖőŎ». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1978. 16+. 03:15 mœŔőŖŗœ ŋŎōťŕ — 1». 12+. 18 ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ǽȭȠțȖȤȎ, 11 ȟȓțȠȭȏȞȭ vedomosti.sfo.ru ɈɌɋ 06:00 ŖűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. 12+. 10:00, 11:05, 13:55, 17:55, 19:45, 22:00, 00:30 ŘŷŬŷŭũ. 10:05 Pro ŰŭŷŹŷūƅŮ. 12+. 10:15, 13:00, 15:00, 15:40, 17:05, 18:45, 21:15, 23:55 ŊŷŴƅ- ƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 10:20 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+. 11:10 mōŎŋŨśť ōŖŎŒ ŗōŖŗŌŗ Ōŗōʼn» . ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1961. 12+. 13:05 mŕŗŒ ŊŔőŐœőŒ ŋřʼnŌ». ōŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 14:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:00 ō Ž «ŖŮŹũŰŬũŭũŶŶƄŲ ŊũŲųũŴ». 16+. 15:30, 18:30, 21:30 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 15:40 ō Ž «œũŰũųű ū ŎūŹŷŸŮ». 16+. 16:10 mŖʼnōŎŏōʼn». 16+. 18:00 ŘŷŵŶűŻƅ Ūżŭż. 12+. 18:15 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 18:50 ŗŻŭŮŴƅŶũƈ ŻŮŵũ. 16+. 19:10 ōūŷŮ Ŷũ ųżžŶŮ, ŶŮ źƀűŻũƈ ųŷŻũ. 16+. 19:50 ŗŶű ű ŵƄ. «ŖŮ ŸŹűƁŮŴ ŶŷƀŮūũŻƅ...» 16+. 20:55 ōŘŚ. ōŷŹŷŬũ. ŘŮŹŮųŹƉźŻŷų. ŚżŭƅŪũ. 16+. 21:20 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 22:00, 00:30 mŗŞŗśŖőœ Ŗʼn ŔőŚ». ŚŸŷŹŻűūŶũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2014. 16+. 00:00 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. 16+. 00:55 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ-4». 16+. 04:40 ō Ž «œũŰũųű ū ŎūŹŷŸŮ». 16+. 05:05 ō Ž «ŋŴũŭűŵűŹ ŐŮŴƅŭűŶ. ŚŻŹũźŻű ōŷŶ œűžŷŻũ».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2