Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 06:00 ŖŮ ūŹű ŵŶŮ! 16+. 07:00 ŕ ű ŏ. 16+. 07:30 ŏũŭŶŷźŻƅ. œŷŶƅ ū ŵŮƁųŮ. 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ŖŷūŷźŻű. 09:00 ō Ž «śũŲŶũ ūŹŮŭŶŷŬŷ ŵűŹũ». 11:00 ō Ž «ŘűŹƁŮźŻūŷ ŹũŰżŵũ». 16+. 12:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 13:00 ŐūũŶƄŲ żůűŶ. 16+. 14:00 mŚʼnŕŗŋŗŔœʼn». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1990. 16:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 17:00 «śũŲŶƄ ŵűŹũ» ź ʼnŶŶŷŲ ŠũŸŵũŶ. 18:00 ŚũŵƄŮ ƁŷųűŹżƇƂűŮ ŬűŸŷŻŮŰƄ. 19:00 ŖŷūŷźŻű. ŖŷūŷźűŪűŹźų. 16+. 20:00 mŚŔŜŏőśŎŔő ŐʼnœŗŖʼn». ŊŷŮ- ūűų. Śšʼn, 1998. 16+. 22:30 ŚŵŷŻŹŮŻƅ ūźŮŵ! 16+. 23:25, 02:30 mŚŘʼnřśʼnœ. œřŗŋť ő ŘŎ- Śŗœ». 18+. 01:30 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». 16+. 04:20 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. ɈɌɊ 08:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 09:00, 15:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 10:00 ō Ž «ŚŮŪƈ żŪűŻƅ ŶŮŴƅŰƈ». 10:45, 14:40 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 11:00, 17:15 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 11:50 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 12:05 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 12:20 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 13:00, 16:00, 22:00, 01:00 ŖŷūŷźŻű. 13:20 mŚŗŋŎŚśť». 16:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 16:45 ŌũŵŪżŹŬźųűŲ źƀƉŻ. 12+. 18:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 21:45, 00:40 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 22:20, 03:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 23:20 mŚŗŋŎŚśť». 01:20 ō Ž «ŚŮŪƈ żŪűŻƅ ŶŮŴƅŰƈ». 02:05 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 02:20, 07:45 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 04:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 07:50 Řŷ ŭŮŴũŵ ŶŮźŷūŮŹƁŮŶŶŷŴŮŻŶűž. 09:50 ōũūũŲ ŹũŰūŮŭƉŵźƈ! 16+. 10:50 ō ź «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ». 16+. 12:00 ō ź «ŦŽŽŮųŻ ŕũŻŹŷŶƄ». 16+. 13:00 ʼnŶŬŮŴƄ ųŹũźŷŻƄ. 16+. 14:00 ŏŮŶźųũƈ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ. 16+. 17:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 18:00 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 18:20 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŲ ŽűŴƅŵ. 12+. 18:40 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 19:00 mōŋŎ ŚŜōťŊŤ — 2». 12+. 21:00 ō ź «ŠżŭŷŻūŷŹűſũ». 16+. 23:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 00:30 mŔőŠŖŗŎ ōŎŔŗ ŚŜōťő őŋʼnŖŗ- ŋŗŒ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1985. 02:10 «ŚŎŕť ŖŎŋŎŚś ŎŝřŎŒśŗřʼn ŐŊřŜŎŋʼn». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1970. 04:05 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:05 ō ź «ŌŴũūŶũƈ ŸŮźŶƈ ŶũŹŷŭũ». 05:55 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 11:45, 01:20 mŘŤŔťŖʼnŨ řʼnŊŗśʼn». 13:30 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 15:05 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ. ŕżůƀű- ŶƄ. řŷźźűƈ — śżŶűź. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 17:25 ŚŻũŴűŶŬŹũŭźųũƈ ŪűŻūũ. 16+. 19:25 mŗśōŎŔ Ś Ś Ś ř.». ŗźŻŹŷźƇůŮŻ- ŶƄŲ źŮŹűũŴ. řŷźźűƈ, 2011. 23:55 ŞżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŬűŵŶũźŻűųũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶź- Ŵƈſűƈ. 01:00 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 03:05 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 04:40 ŘŷŴűŬŷŶ. 16+. 05:10 řŮŲŻűŶŬ ŊũůŮŶŷūũ. 16+. 06:20 mŚŤŖ ŋŗřŗŖʼn». Ɍȼɐ 07:00 ŖũźŻŹŷŮŶűŮ. 09:15 mŔŎœʼnřŚśŋŗ Řřŗśőŋ Śśřʼn- Şʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 11:05 ō Ž «ŌŮŷŹŬűŲ ŏůƉŶŷū. ʼnŬŮŶŻ Ŷũ- ŭŮůŭƄ». 11:55 «ōŷųŻŷŹ ő…» 16+. 12:30, 15:30, 18:30, 23:00, 00:50 ŚŷŪƄ- Żűƈ. 12:50 mŚŎōťŕʼnŨ ŏŎřśŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2011. 14:40 ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ. 12+. 15:50 ŞŹŷŶűųű ŵŷźųŷūźųŷŬŷ ŪƄŻũ. 12+. 16:40 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚś- ŋŗ». 19:00 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 20:30 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ. 20:50 mŖőśő ŔŧŊŋő». 22:45 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 23:20 ŗŪŴŷůųũ. 12+. 23:55 ō Ž «ŊŹŮůŶŮū ŸŹŷŻűū ŞŹżƂŮūũ. ŜŭũŹ ū źŸűŶż». 01:20 mőŖōő». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŜųŹũűŶũ, 2007. 03:15 mŔĻŌœʼnŨ ŏőŐŖť». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1964. 05:15 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚś- ŋŗ». ɉəɌɕɃ 07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00 ŚŮŲƀũź. 07:10 ŜŻŹŷ Ŷũ «5». 6+. 10:30 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. 16+. 11:30, 13:30, 02:45 mŌŎŖŎřʼnŔ». Ŋűŷ- ŬŹũŽűƀŮźųũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 1992. 14:15 mŊŎŔŤŒ śőŌř». ŋŷŮŶŶũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 17:00 ŗŻųŹƄŻũƈ źŻżŭűƈ. 17:50 mŐŎŔĻŖŤŎ şŎŘŗŠœő». šŸűŷŶ- źųűŲ ŭŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1970. 20:00, 20:30, 21:00 mōŎśŎœśőŋŤ». 21:25, 22:15, 23:25, 00:15 mŚŔŎō». 01:00 mŋʼn ŊʼnŖœ-2». œŷŵŮŭűƈ. ŘŷŴƅ- Ɓũ, 1984. 04:45 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». ōŮ- ŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1986. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00, 07:20, 08:20, 09:20 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 07:05, 08:05, 09:05 ŕżŴƅŻűųŴŷżŶƄ. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:45, 14:55, 16:55, 18:50, 20:55, 23:00 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 11:00 mŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŖŎ- ŜŔŗŋő૪». ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ. ŚŚŚř, 1968. 16+. 12:30, 15:00, 19:10, 21:00, 23:05, 01:00, 02:45 ŖŷūŷźŻű 49. 12:50 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 12:55 mŐőŕŖőŒ ŋŎŠŎř ŋ ŌʼnŌřʼnŞ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1985. 12+. 14:30 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 14:50 ŚűŪűŹźųűŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 15:15 mŗŚŎŖť». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1974. 16+. 17:05 mŗŞŗśŖőœő Őʼn řʼnŐŜŕŗŕ». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 2004. 16+. 18:55 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 19:30 mśʼnŒŖʼn ŐʼnŘőŚŖŗŒ œŖőŏœő». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1981. 12+. 21:20 mŘŗŚŔŎōŖőŒ ŔŎŌőŗŖ». ŘŹű- ųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn — ŋŮŴűųŷŪŹűŻũ- Ŷűƈ — ŝŹũŶſűƈ — őŻũŴűƈ, 2007. 23:25 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 23:30 mŖŗŋŤŎ ŘřőœŔŧŠŎŖőŨ ŖŎ- ŜŔŗŋő૪». 6+. 01:20 mŐőŕŖőŒ ŋŎŠŎř ŋ ŌʼnŌřʼnŞ». ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00, 03:55 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25, 05:15 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:45 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 09:00 ŕżŴƅŻųũŶũŴ «řũŶŶűŮ ŸŻũƁųű». 10:10, 23:05 ŕ ź «ŢŮŶƈƀűŲ ŸũŻŹżŴƅ». 10:35 ŕ ź «ŘŹűŶſŮźźũ ŔűŴűŽű». 11:00 ŕ ź «ōŹżůŪũ — ƆŻŷ ƀżŭŷ». 11:50 ŕ Ž «ŗž ű ʼnž». 12:10, 22:40 ŕ ź «ōŷŪŹƄŮ ƀżŭŮźũ ū źŻŹũŶŮ ŔũŴũŴżŸźűƈ». 12:30 ōũūũŲŻŮ ŹűźŷūũŻƅ! 12:55 ŕ ź «ŊŮŴųũ ű ŚŻŹŮŴųũ. ŗŰŷŹŶũƈ źŮŵŮŲųũ». 14:20, 21:50 ŕ ź «ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŸƀƉŴųű ŕũŲű». 15:05 ŕ ź «œŹŷƁųũ œƅƇ». 15:30, 05:50 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 16:25 ŎŹũŴũƁ. 17:00 ŘŮŹŮŵŮƁųũ. 17:20 ŕ ź «ŖŷūũŻŷŹƄ». 19:10 ŕ ź «ŊŷŪ źŻŹŷűŻŮŴƅ». 20:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 20:45 ŕ ź «ŔżŶŻűų ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŘŷŮŰŭ ŭűŶŷŰũūŹŷū». 01:10 ŕ Ž «ŚųũŰųũ ŷ ŸŷŸŮ ű ŹũŪŷŻŶűųŮ ŮŬŷ ŊũŴŭŮ». 01:40 ŕŷŭũ űŰ ųŷŵŷŭũ. 12+. 02:05 mŌŋŎŖ ōŏŗŖŚ — ŜŠŎŖőşʼn ŕŎřŔőŖʼn». 02:55 ŕ Ž «ŘŹűƁŮŴŮſ ū ųũŸżźŻŮ». 04:25 śũŶſƄ Ÿŷŭ ŝũ ŚŷŴƅ. 04:40 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 05:05 ŌŷūŷŹűŵ ŪŮŰ ŷƁűŪŷų. 05:30 ŠũŮŸűŻűŮ. 06:15 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «řűųųű śűųųű śũūű». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 15:00, 17:40, 20:30, 00:00, 02:30, 06:55 ŖŷūŷźŻű. 11:20 řŮŬŪű. œżŪŷų ŵűŹũ ū ʼnŶŬŴűű. 12:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. ʼnŹŬŮŶŻűŶũ — ŘŷŴƅƁũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 14:10 ŝżŻŪŷŴ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ƀŮŵŸűŷ- ŶũŻũ őŻũŴűű. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — śżŶűź. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 18:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 7-Ų ŻżŹ. «ŐŮŶűŻ» — mœŹƄŴƅƈ ŚŷūŮŻŷū». 20:50 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŏŮŶźųũƈ ŪŷŹƅŪũ. 55 ųŬ, 58 ųŬ, 63 ųŬ, 75 ųŬ. 00:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — śżŶűź. 03:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. ʼnŹŬŮŶŻűŶũ — ŘŷŴƅƁũ. 05:00 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ őźŸũŶűű. mŊũŹźŮŴŷŶũ» — «ŕũŴũŬũ». 07:25 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŏŮŶźųũƈ ŪŷŹƅŪũ. 60 ųŬ. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ. 61 ųŬ, 86 ųŬ, 97 ųŬ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 10:00 ŝżŻŪŷŴ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ƀŮŵŸűŷ- ŶũŻũ ʼnŶŬŴűű. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 ō ź «ŞŹŷŶűųũ ŘŷŪŮŭƄ». 12+. 06:35 mŋŤ ŠťĻ, ŚśʼnřőŠťĻ?» œűŶŷŸŷ- ūŮźŻƅ. ŚŚŚř, 1988. 08:40, 09:15, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 mŔőŠŖŤŎ ŗŊŚśŗŨśŎŔťŚśŋʼn». 09:00, 13:00, 18:00, 23:00 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 10:00, 14:00 ŋŷŮŶŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 18:30 ō Ž «ŔŮŬŮŶŭũŹŶƄŮ źũŵŷŴƉŻƄ». 19:15 mŗśŋŎśŖŤŒ Şŗō». ŊŷŮūűų. ŚŚŚř, 1981. 12+. 21:00 mʼnśŤ ŊʼnśŤ, šŔő ŚŗŔōʼnśŤ...» ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1976. 12+. 23:20 ō ź «ŔŮŬŮŶŭƄ źŷūŮŻźųŷŬŷ źƄźųũ». 00:55 mŊŎŔŗŎ ŘřŗœŔŨśťŎ». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 19787. 02:35 mŖŎŗœŗŖŠŎŖŖʼnŨ ŘťŎŚʼn ōŔŨ ŕŎŞʼnŖőŠŎŚœŗŌŗ ŘőʼnŖőŖŗ». ōŹũŵũ. ŚŚŚř, 1975. 04:35 mřŤŚť ŋŗŐŋřʼnŢʼnŎśŚŨ». ōŹũ- ŵũ. ŚŚŚř, 1986. 6+. ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŕ Ž «ŚŵŮƁũŹűųű». 12+. 08:00 ŎźŻƅ ŷŭűŶ źŮųŹŮŻ. 16+. 08:30, 13:40, 01:00 ŘƈŻŶűſũ News. 16+. 09:00, 16:55 «ŕűŹ ŶũűŰŶũŶųż». 16+. 10:00 Ŏŭũ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŻŮŪƈ! 16+. 10:55, 14:10, 15:05, 15:55, 20:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 16+. 11:45 šųũŽ. 16+. 17:55 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 19:00 ŊűŻūũ źũŴŷŶŷū. 16+. 21:00 ŏũŶŶũŸŷůŮŶű. 16+. 22:00 ŊűŻūũ ŹŮźŻŷŹũŶŷū. 16+. 23:00, 01:30 mŚŋŎřŞţŎŚśŎŚśŋŎŖŖŗŎ». 23:55 ŊŴŷųŪũźŻŮŹƄ. 16+. 02:20 mōŖŎŋŖőœő ŋʼnŕŘőřʼn». 16+. 04:10 mŋŗŔŠŗŖŗœ». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00 ŚũŵƄŮ źŷƀŶƄŮ žűŻƄ ƀŮŻūŮŹŬũ. 06:30, 16:15, 21:30 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 16+. 07:15, 12:00, 16:00, 19:00 PRO-ŶŷūŷźŻű. 07:30 ŕżŰ ŰũŹƈŭ. 16+. 09:00, 23:15 ŕżŰ śŋ ƀũŹŻ. 16+. 10:00, 04:00 ŖũƁŮ. 16+. 10:35, 22:20 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 11:30 ŘŷŪŮŭűŻŮŴƅ «ŊűŻūƄ ŽũŶųŴżŪŷū». 12:20, 02:05 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 13:00 ClipYou ƀũŹŻ. 16+. 14:00 ŌŷŹƈƀũƈ ŴűŶűƈ. 16+. 17:00 «ŝũŶųŴżŪ». ʼnŹŻżŹ ŘűŹŷůųŷū. 18:00 #ŨŶũŕżŰśŋ. 16+. 19:15 NRJ chart. 16+. 20:15 řżźźųűŮ žűŻƄ — ƀŮŵŸűŷŶƄ ƀŮŻ- ūŮŹŬũ. 16+. 21:00 «10 źũŵƄž» ź ŔŮŹŷŲ œżŭŹƈūſŮūŷŲ. 00:10 ŐŷŴŷŻŷ. 16+. 01:05 #ŔʼnŒœŷŻŕżŰśŋ. 16+. ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:00 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ. 08:00, 11:00, 14:00, 02:00 ŖŷūŷźŻű. 08:10 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. 08:40 ŏŮŶźųűŲ ůżŹŶũŴ. 12+. 08:50 ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ! 12+. 09:55 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 11:15 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 5-ƈ, 6-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 13:25, 14:15 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 15:00 ŕżůźųŷŮ ŏŮŶźųŷŮ. 16+. 16:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű. 16+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:45 ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ! 16+. 18:50 ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ. 16+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:30 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 7-ƈ, 8-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 22:35 ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ. 16+. 23:10 ŖŷƀŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 23:25 mōřŜŏőŖŖőœő». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2012. 18+. 01:20 mŘŎřŚő ōŏŎœŚŗŖ ő ŘŗŞőśő- śŎŔť ŕŗŔŖőŒ». ŘűųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn — œũŶũŭũ, 2010. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:00, 10:15, 06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 09:10, 09:41 ŜŻŹŷ řŷźźűű. 06:07, 07:07, 08:07, 09:07 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 15:30, 18:30, 20:35, 12:35 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮ- ŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 10:55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ». śŷų Ɓŷż. 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 ŋŮźŻű. 12:55 mśʼnŒŖŤ ŚŔŎōŚśŋőŨ — 4» . mŘŗŎōŎŕ, œřʼnŚŗśœʼn, œʼnśʼnśť- ŚŨ» . ōūŮ źŮŹűű. 12+. 15:50 ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ. 16:00 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ». 12+. 19:15 ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 12+. 21:50 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 22:00 mŖŎŘŗōœŜŘŖŤŒ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2015. 9-ƈ, 10-ƈ źŮŹűű. 23:55 ŘŷŮŭűŶŷų. 12+. 01:35 mŚŗŔŗŕŎŖŖʼnŨ šŔŨŘœʼn». ŕż- ŰƄųũŴƅŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1974. 2-ƈ źŮŹűƈ. 12+. 03:00 mŗŞřʼnŖŨŎŕŤŎ Ŕőşʼn». 16+. 04:55 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũ- Źũ”». 12+. 07:30, 07:55 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻ- ŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 08:25 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 09:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 10:30 ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū. 16+. 11:30 mŘřőŔőŠŖŤŎ Ŕŧōő». œŷŵŮ- ŭűƈ. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 13:30 mŜŖőŋŎř». 16+. 14:30 mŝőŐřŜœ». 16+. 20:00 mőŖśŎřŖŤ». 16+. 21:00 «1+1». śŹũŬűųŷŵŮŭűƈ. ŝŹũŶſűƈ, 2011. 16+. 23:15 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:10 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:10 «METALLICA. ŚœŋŗŐť ŖŎŋŗŐ- ŕŗŏŖŗŎ». ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ. Śšʼn, 2013. 16+. 03:00 śŖś-Club. 16+. 03:05 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 03:30 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 03:55 mŘŗŔőşŎŒŚœʼnŨ ʼnœʼnōŎŕőŨ». 04:50 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 05:45 mŔŧōő ŊŜōŜŢŎŌŗ». 12+. ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŗųŻŷŶũūŻƄ». 06:30 ŕ ź «ŕűũ ű ƈ». 6+. 07:00 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 07:30, 19:30, 00:00, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. 08:30 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 09:30 mŕʼnřŌŗšʼn». 16+. 11:30 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 12:30, 14:00, 18:30 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 13:30 mœŜŞŖŨ». 16:30 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 20:00 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 21:00 mœŜŞŖŨ». 16+. 22:00 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:00 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ». 00:30 ŊŷŴƅƁũƈ ŹũŰŶűſũ. 12+. 01:15 mŘőřʼnśŤ ŞŞ ŋŎœʼn». ŊŷŮūűų. ŚŚŚř, 1979. 12+. 02:50 «6 ųũŭŹŷū». ŚųŮŻƀ Ɓŷż. 16+. 05:20 ŕ ź «ŠũŸŴűŶ». 6+. ɇɌȼ 05:00 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:00 Ŗśŋ żŻŹŷŵ. 07:10, 08:05 mŔŎŚŖőœ». œŹűŵűŶũŴƅ- Ŷũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 09:00 ŜŻŹŷ ź ŧŴűŮŲ ŋƄźŷſųŷŲ. 12+. 10:20 mŋŗŐŋřʼnŢŎŖőŎ ŕŜŞśʼnřʼn. Ŗŗ- ŋŤŎ ŚŎřőő». 16+. 12:00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. 16+. 13:20 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ. 16+. 14:30 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. 15:00 mŕŗŚœŋʼn. śřő ŋŗœŐʼnŔʼn». ōŮ- ŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 16:20 mŜŔőşŤ řʼnŐŊőśŤŞ ŝŗŖʼn- řŎŒ — 14». 16+. 18:00 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» ź ŔŮŷ- Ŷűŭŷŵ ŐũųŷƁũŶźųűŵ. 16+. 19:40 mŊŎřŎŌŗŋʼnŨ ŗŞřʼnŖʼn — 2». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:30 ʼnŶũŻŷŵűƈ ŭŶƈ. 00:10 mřŗŐŤŚœ». 02:00 ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ. 03:05 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷź- źűƈ, 2009. 16+. ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00, 16:00, 20:30, 00:30 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 11:15 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. 12:15, 23:10 mŚʼnŌʼn ŗ ŝŗřŚʼnŒśʼnŞ». ōŹũŵũ. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűƈ, 2002. mŜůűŶ ż ŚżűŰűŶũ». 4-ƈ źŮŹűƈ. 13:10 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «ŋŮŻŹƈŶƄŮ ŵŮŴƅŶűſƄ œűŶ- ŭŮŹŭŮŲųũ». 13:25 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 13:50 ō Ž «ŌŮŹŷŲ». 14:20, 00:50 «őźűŭŷŹ ʼnŶŶŮŶźųűŲ. ŋ ŻŮŶű źūŷŮŬŷ ūŮųũ». mʼnŖŖʼn Ŗʼn šŎŎ». ŚŚŚř, 1954. 15:50 ō Ž «ŏƇŴƅ ŋŮŹŶ». 16:10 «śũŲŶƄ źŻũŴƅŶŷŲ ųŷŵŶũŻƄ». ŝűŴƅŵ 3-Ų. «ŊƄŻƅ ůŮŶŷŲ ŬŮŶűƈ...» 16:50 ō Ž «ʼnŹűŽ ŕŮŴűųŷū. ŔŮŬŮŶŭũ». 17:15 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 3-Ų. «ŗŻŹŮƀŮŶűŮ». 17:50 œ 90-ŴŮŻűƇ źŷ ŭŶƈ ŹŷůŭŮŶűƈ ŊŷŹűźũ ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. ō Ž «ŗŶ ůűŴ ż ŵżŰƄųű ū ŸŴŮŶż». 18:30 XV ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ųŷŶųżŹź űŵŮŶű Ř. ő. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. Ŕũż- ŹŮũŻƄ ű ŸŹűŰƉŹƄ. ŚųŹűŸųũ. ŋŮŭż- ƂűŲ ŚŮŹŬŮŲ ŚŻũŭŴŮŹ. 19:45 ō Ž «śŹű ŻũŲŶƄ ũŭūŷųũŻũ ŘŴŮūũųŷ». 20:15 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 20:45 ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ. 12+. 21:00 ŠƉŹŶƄŮ ŭƄŹƄ, ŪŮŴƄŮ ŸƈŻŶũ. 12+. 21:40 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 22:10 œżŴƅŻżŹŶũƈ ŹŮūŷŴƇſűƈ. 12+. 22:55 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «řŮŲŵźźųűŲ źŷŪŷŹ. ŋŮŹũ, ūŮŴűƀűŮ ű ųŹũźŷŻũ». 00:00 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 4-Ų. «ʼnŹŵűƈ ŹũŰŴũŬũŮŻźƈ». 00:45 ŞżŭźŷūŮŻ. 12+. 02:15 ō Ž «śŹű ŻũŲŶƄ ũŭūŷųũŻũ ŘŴŮ- ūũųŷ». 02:40 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «ŋŮŻŹƈŶƄŮ ŵŮŴƅŶűſƄ œűŶ- ŭŮŹŭŮŲųũ». 02:55 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 08:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 08:40, 13:30 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 09:30, 17:00 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 10:30 ō Ž «ŚūƈŻƄŮ». 12+. 11:30 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 12:30 «ŗžŷŻŶűųű Űũ ŸŹűūűŭŮŶűƈŵű». 14:00 mŠśŎş». 15:00 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŖũƀũŴŷ. 16:00 «ŌũŭũŴųũ». 12+. 18:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵ. 18:10, 21:00 mœʼnŚŔ». 12+. 20:00 ŐũŬũŭųű ũŹžŮŷŴŷŬűű. 20:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. œźŻũŻű, ŷ ŸŷŬŷŭŮ. 20:50 ʼnźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ. 21:15 mœŗŚśő». 12+. 23:00 mŐŗōőʼnœ». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2007. 16+. 02:15 Ş ūŮŹźűű. ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű. 12+. 02:45 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 03:15 mœŔőŖŗœ ŋŎōťŕ — 1». vedomosti.sfo.ru ȅȓȠȐȓȞȑ, 10 ȟȓțȠȭȏȞȭ ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 17 ɈɌɋ 06:00 ŖűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. 12+. 10:00, 11:45, 13:30, 18:10, 19:10, 22:50, 00:30, 05:05 ŘŷŬŷ- ŭũ. 10:05, 05:10 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+. 10:50, 12:35, 14:35, 15:40, 17:15, 18:50, 22:10, 23:55, 05:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 10:55 mŨŊŔŗŠŖŤŒ ŚŘʼnŚ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2012. 16+. 12:35, 14:40 mŕŗŒ ŊŔőŐœőŒ ŋřʼnŌ». 16+. 13:35 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:30 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ ŗśŚ. 16+. 15:40 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 15:55 ŎūŹŷŵũųź. ŗųŶŷ ū ŎūŹŷŸż. 16+. 16:25 mŖʼnōŎŏōʼn». ōŹũŵũ. őŶŭűƈ, 2003. 16+. 18:15 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 18:30 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 18:55 ŘŷŵŶűŻƅ Ūżŭż. 12+. 19:20 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. «ŚűŪűŹƅ» (ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ) — mōűŶũŵŷ» (řűŬũ). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 21:50 ŕŮŬũŸŷŴűź. 12+. 22:10 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 22:20 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 22:50, 00:30 mŏőŔʼn ŊŤŔʼn ŔŧŊŗŋť». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷź- źűƈ, 2011. 12+. 00:00 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. 16+. 01:10 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. «ŚűŪűŹƅ» (ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ) — mōűŶũŵŷ» (řűŬũ). 12+. 03:25 ō Ž «ŘŷŭŰŮŵŶŷŮ ſũŹźŻūŷ œżŶŬżŹũ». 16+. 03:50 ō Ž «ŧŹűŲ ŚŷŴŷŵűŶ. “ŖŮ ŴƇŪŴƇ ŽũŶŽũŹƄ”». 16+. 04:45 ō Ž «ŖŮŹũŰŬũŭũŶŶƄŲ ŊũŲųũŴ». 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2