Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 2015, № 47

Ɋȿɇ Ɍȼ 05:00 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. 06:00 ŖŮ ūŹű ŵŶŮ! 16+. 07:00 ŋŷŭűŻƅ Ÿŷ Źżźźųű. 16+. 07:30 ŏũŭŶŷźŻƅ. 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ŖŷūŷźŻű. 09:00 «ŋŷŮŶŶũƈ ŻũŲŶũ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷ- ųŷŸŮŶųŷ. 16+. 11:00 ō Ž «œŷŴƅſũ źżŭƅŪƄ». 16+. 12:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 13:00 ŐūũŶƄŲ żůűŶ. 16+. 14:00 mŚśőřʼnśŎŔť». ŊŷŮūűų. Śšʼn, 1996. 16:00 őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ 112. 17:00 «śũŲŶƄ ŵűŹũ» ź ʼnŶŶŷŲ ŠũŸŵũŶ. 18:00 ŚũŵƄŮ ƁŷųűŹżƇƂűŮ ŬűŸŷŻŮŰƄ. 19:00 ŖŷūŷźŻű. ŖŷūŷźűŪűŹźų. 16+. 20:00 mřŗŕŎŗ ōŗŔŏŎŖ ŜŕŎřŎśť». œŹűŵűŶũŴƅŶũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2000. 22:10 ŐŶũŲ ŶũƁűž! 23:25, 02:30 mŚŘʼnřśʼnœ: œřŗŋť ő ŘŎ- Śŗœ». őźŻŷŹűƀŮźųũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2010. 18+. 01:30 mŊŎŐ Śřŗœʼn ōʼnŋŖŗŚśő». 16+. 04:25 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» ź őŬŷŹŮŵ ŘŹŷųŷŸŮŶųŷ. 16+. ɈɌɊ 08:20, 12:05 ŕűŽƄ ŵŮŭűſűŶƄ. 12+. 08:30, 16:20 ō Ž «ŕƈŻŮů ŹŮŽŷŹŵũŻŷŹŷū». 09:00, 15:00 ŊŷŴƅƁũƈ Ŷũżųũ. 12+. 10:00 ō Ž «ŘŻűſƄ ʼnŴŵũŰũ». 10:45, 14:45 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 11:00, 17:15 «œżŴƅŻżŹŶƄŲ ŷŪŵŮŶ» ź ŚŮŹŬŮŮŵ ŖűųŷŴũŮūűƀŮŵ. 12+. 11:50, 21:45 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 12:20 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. 13:00, 16:00, 22:00, 01:00 ŖŷūŷźŻű. 13:20, 23:20 mŚŗŋŎŚśť». 16:45 ŌũŵŪżŹŬźųűŲ źƀƉŻ. 12+. 18:00, 04:00 ŗśřũůŮŶűŮ. 12+. 22:20, 03:00 ŊŷŴƅƁũƈ źŻŹũŶũ. 12+. 00:45 ŗŻ ŸŮŹūŷŬŷ Ŵűſũ. 12+. 01:20 ō Ž «ŘŻűſƄ ʼnŴŵũŰũ». 02:05 śŮžŶŷŸũŹų. 12+. 02:20, 07:45 œűŶŷŭūűůŮŶűŮ. 12+. ȾɈɆȺɒɇɂɃ 06:30 mʼnŔťŝ». 07:30 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 07:50 Řŷ ŭŮŴũŵ ŶŮźŷūŮŹƁŮŶŶŷŴŮŻŶűž. 09:50 ōũūũŲ ŹũŰūŮŭƉŵźƈ! 16+. 10:50 ō ź «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ». 16+. 12:00 ō ź «ŦŽŽŮųŻ ŕũŻŹŷŶƄ». 16+. 13:00 ʼnŶŬŮŴƄ ųŹũźŷŻƄ. 16+. 14:00 ŏŮŶźųũƈ ųŷŶźżŴƅŻũſűƈ. 16+. 17:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 18:00 ŚũŭŷūŶűų ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŻ… 12+. 18:30 řŷŭŶŷŮ źŴŷūŷ. 12+. 19:00 mōŋŎ ŚŜōťŊŤ — 2». 12+. 21:00 ō ź «ŠżŭŷŻūŷŹűſũ». 16+. 23:00 ŊŮŹŮŵŮŶŶƄŮ. 16+. 00:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 00:30 mŘŗŘŤśœʼn ŋŎřŤ». 3-ƈ, 4-ƈ źŮ- Źűű, ŰũųŴƇƀűŻŮŴƅŶƄŮ. 16+. 02:35 mōŎŖť ŚŋʼnōťŊŤ ŘřőōŎśŚŨ ŜśŗŠ- Ŗőśť». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1979. 04:25 ō ź «ŘŮŹūƄŮ». 16+. 05:25 ō Ž «œũų żŪűŻƅ ŸũŹż?» 16+. 05:55 ŗŭŶũ Űũ ūźŮž. 16+. 06:00 ōŷŵũƁŶƈƈ ųżžŶƈ. 16+. ɊɈɋɋɂə 2 09:30 ŘũŶŷŹũŵũ ŭŶƈ. Live. 12:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ. ŕżůƀű- ŶƄ. řŷźźűƈ — ŋŮŶŮźżƆŴũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 13:55 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 14:45 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 15:05 mŘřŗŎœś “ŐŗŔŗśŗŒ ŌŔʼnŐ”». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2014. 17:30 «22 ŕőŖŜśŤ». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2014. 19:10 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 19:25 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. «ʼnūũŶŬũŹŭ». (ŗŵ- źųũƈ ŷŪŴũźŻƅ) — «ʼnų ŊũŹź». (œũ- ŰũŶƅ). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 21:45 ŝżŻŪŷŴ. ŕŷŴŷŭƉůŶƄŮ źŪŷŹŶƄŮ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŎūŹŷŸƄ — 2017. ŗŻ- ŪŷŹŷƀŶƄŲ ŻżŹŶűŹ. ʼnūźŻŹűƈ — řŷźźűƈ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 23:25 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. 16+. 23:55 ŞżŭŷůŮźŻūŮŶŶũƈ ŬűŵŶũźŻűųũ. ŠŮŵ- ŸűŷŶũŻ ŵűŹũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 01:00 mŘŤŔťŖʼnŨ řʼnŊŗśʼn». 02:40 ŊŷŴƅƁŷŲ ŽżŻŪŷŴ. 12+. 03:30 ŦūŷŴƇſűƈ. 16+. 05:00 ōűũŴŷŬ. 05:30 ŘŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶƄŲ Ūŷųź. «ŚŹũ- ůŮŶűŮ ż ŬŷŹƄ ŌũźŽŷŹŻũ». 16+. 07:10 mŔŗřō. ŘĻŚ ŘŗŔőşŎŒŚœőŒ». Ɍȼɐ 07:00 ŖũźŻŹŷŮŶűŮ. 09:10 mŊŎřŎŌőŚť ʼnŋśŗŕŗŊőŔŨ». œŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1966. 11:05 ō Ž «őŶŶŷųŮŶŻűŲ ŚŵŷųŻżŶŷū- źųűŲ. ŕŷƈ ŽũŵűŴűƈ ūũŵ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ źųũůŮŻ». 11:55 «ōŷųŻŷŹ ő…» 16+. 12:30, 15:30, 18:30, 23:00, 00:50 ŚŷŪƄŻűƈ. 12:50 mŖʼnřŜšŎŖőŎ ŘřʼnŋőŔ». ŕŮŴŷ- ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2015. 1-ƈ, 2-ƈ źŮŹűű. 14:40 ŕŷŲ ŬŮŹŷŲ. 12+. 15:50 ŊŮŰ ŷŪŵũŶũ. 16+. 16:35 mŠőŚśŗ ʼnŖŌŔőŒŚœŗŎ ŜŊőŒŚśŋŗ». 19:00 ŘŹũūŷ ŬŷŴŷźũ. 16+. 20:30 ŌŷŹŷŭ ŶŷūŷźŻŮŲ. 20:45 mœŜřʼnŏ» . 22:45 ŘŮŻŹŷūųũ, 38. 23:20 ŗźŻŷŹŷůŶŷ, ŵŷƁŮŶŶűųű! 16+. 23:55 ŜŭũŹ ūŴũźŻƅƇ. 16+. 01:20 ŘŹũūŷ ŰŶũŻƅ! 16+. 02:30 mŊŎŌŔŎşŤ». œŹűŵűŶũŴƅŶũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 04:15 mŊŎŔŤŒ ŋŐřŤŋ». ŊŷŮūűų. ŚŚŚř, 1969. 05:45 śũŲŶƄ ŶũƁŮŬŷ ųűŶŷ. 12+. 06:15 ō Ž «ŐŶũžũŹƅ ŞŞI ūŮųũ». ɉəɌɕɃ 07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00 ŚŮŲƀũź. 07:10 ŜŻŹŷ Ŷũ «5». 6+. 10:30 ŕŮźŻŷ ŸŹŷűźƁŮźŻūűƈ. 16+. 11:30, 13:30 mŌřŗŐŗŋŤŎ ŋŗřŗśʼn». ŊŷŮ- ūűų. řŷźźűƈ, 2006. 1—6-ƈ źŮŹűű. 17:00 ŗŻųŹƄŻũƈ źŻżŭűƈ. 17:50, 05:00 mŖŗŠŖŗŎ ŘřŗőŚšŎŚś- ŋőŎ». ōŮŻŮųŻűū. ŚŚŚř, 1980. 20:00 mōŎśŎœśőŋŤ». 21:25, 23:25 mŚŔŎō» . 01:00 mřʼnŐŖŤŎ ŚŜōťŊŤ». ŕŮŴŷŭŹũ- ŵũ. ŚŚŚř, 1956. 03:05 mŚŚŗřʼn ŋ ŔŜœʼnšʼnŞ». œŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1959. 49 ɄȺɇȺɅ 07:00, 07:20, 08:20, 09:20 ŗŹũŶůŮūŷŮ żŻŹŷ. 12+. 07:05, 08:05, 09:05 ŕżŴƅŻűųŴŷżŶƄ. 10:00 œŷŵũŶŭũ ŽűŻ. 12+. 10:45, 14:55, 16:15, 18:55, 20:55 ŘŹŷ- ŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 12+. 10:50, 19:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 11:15, 23:15 mœŗŖŎş ŋŎŠŖŗŚśő». ŝũŶ- ŻũźŻűųũ. Śšʼn, 1987. 1-ƈ źŮŹűƈ. 12:30, 15:00, 19:15, 21:00, 23:00, 00:55, 02:45 ŖŷūŷźŻű 49. 12:50 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 12:55, 01:10 mōŎŔŗ “ŘĻŚśřŤŞ”». ōŮ- ŻŮųŻűū. ŚŚř, 1958. 12+. 14:35 ŋŹŮŵƈ ůŮŶƂűŶƄ. 12+. 15:05 mŗśŘŜŚœ Őʼn ŚŋŗŒ ŚŠĻś». œŷ- ŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1981. 1-ƈ źŮŹűƈ. 16:20 mʼn ŊŤŔ Ŕő œʼnřŗśőŖ». 12+. 19:35 ŚŮūűŶũ ŭũƀũ. 12+. 19:40 mŗśŘŜŚœ Őʼn ŚŋŗŒ ŚŠĻś». 12+. 21:20 mŗōőŖŗœőŕ ŘřŎōŗŚśʼnŋŔŨ- ŎśŚŨ ŗŊŢŎŏőśőŎ». ŔűŹűƀŮ- źųũƈ ųŷŵŮŭűƈ. ŚŚŚř, 1983. 12+. 22:55 ŘŹŷŬŶŷŰ ŸŷŬŷŭƄ. 00:30 ōŷųżŵŮŶŻũŴƅŶƄŮ ŽűŴƅŵƄ. 12+. ɄȺɊɍɋȿɅɖ 08:00, 03:55 ŔŮŶŻƈŮūŷ. 08:25, 05:15 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 08:45 ŘŹƄŬ Śųŷų ųŷŵũŶŭũ. 09:00 ŕżŴƅŻųũŶũŴ «řũŶŶűŮ ŸŻũƁųű». 10:10, 23:05 ŕ ź «ŢŮŶƈƀűŲ ŸũŻŹżŴƅ». 10:35 ŕ ź «ŘŹűŶſŮźźũ ŔűŴűŽű». 11:00 ŕ ź «ōŹżůŪũ — ƆŻŷ ƀżŭŷ». 11:50 ŕ Ž «ŘŹŷŭŮŴųű řũŵŰŮźũ». 12:10, 22:40 ŕ ź «ōŷŪŹƄŮ ƀżŭŮźũ ū źŻŹũŶŮ ŔũŴũŴżŸźűƈ». 12:30 ōũūũŲŻŮ ŹűźŷūũŻƅ! 12:55 ŕ ź «ŊŮŴųũ ű ŚŻŹŮŴųũ. ŗŰŷŹŶũƈ źŮŵŮŲųũ». 14:20, 21:50 ŕ ź «ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮ- Ŷűƈ ŸƀƉŴųű ŕũŲű». 15:05 ŕ ź «œŹŷƁųũ œƅƇ». 15:30, 05:50 ŕ ź «ŚūűŶųũ ŘŮŸŸũ». 16:25 «ŎŹũŴũƁ». 17:00 ŘŮŹŮŵŮƁųũ. 17:20 ŕ ź «ŘżŰƄŹű. ŜŴƉŻŶƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűƈ». 19:10 ŕ ź «ŊŷŪ źŻŹŷűŻŮŴƅ». 20:00 ŕ ź «ŋŹżŵűŰ». 20:45 ŕ ź «ŔżŶŻűų ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ». 23:30 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 23:40 ŕ ź «ŘŷŮŰŭ ŭűŶŷŰũūŹŷū». 01:05 ŕ Ž «ŚųũŰųũ ŷ ŵƉŹŻūŷŲ ſũŹŮūŶŮ ű źŮŵű ŪŷŬũŻƄŹƈž». 01:40 ŕŷŭũ űŰ ųŷŵŷŭũ. 12+. 02:05 mŌŋŎŖ ōŏŗŖŚ — ŜŠŎŖőşʼn ŕŎřŔőŖʼn». 02:55 ŕ Ž «œŷŻƉŶŷų Ÿŷ űŵŮŶű Ōũū». 04:25 śũŶſƄ Ÿŷŭ ŝũ ŚŷŴƅ. 04:40 ŕ ź «ŚŵżŹŽűųű». 05:05 ŌŷūŷŹűŵ ŪŮŰ ŷƁűŪŷų. 05:30 ŠũŮŸűŻűŮ. 06:15 ŘŷŹũ ū ųŷźŵŷź! 06:30 ŐūƉŰŭŶũƈ ųŷŵũŶŭũ. 06:45 ŕ Ž «ŕŮƁŷų ƈŪŴŷų». 07:45 ŐũŹƈŭųũ ź ƀŮŵŸűŷŶŷŵ. ɋɉɈɊɌ+ 11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00, 02:30, 06:50 ŖŷūŷźŻű. 11:20 ŝżŻŪŷŴ. GOALũųŻűųũ. 12:00 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷ- Ŷűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — ŋŮŶŮ- źżƆŴũ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 14:10 ŝŹűŹũŲŭ. ŘŹŷŮųŻ «Ride the Planet-2015». ŦŴƅŪŹżź. 14:30 řŮŬŪű. œżŪŷų ŵűŹũ ū ʼnŶŬŴűű. 15:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. ʼnŹŬŮŶŻűŶũ — őŹũŶ. 17:30 ŝżŻŪŷŴ. ŕűŹ ũŶŬŴűŲźųŷŲ ŸŹŮ- ŵƅŮŹ ŴűŬű. 18:20 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 6-Ų ŻżŹ.şŚœʼn — «řŷźŻŷū». 21:20 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŌŹŮųŷ ŹűŵźųűŲ źŻűŴƅ. 59 ųŬ, 71 ųŬ, 80 ųŬ, 130 ųŬ. 00:30 ŋŷŴŮŲŪŷŴ. œżŪŷų ŵűŹũ ū ŨŸŷŶűű. ŕżůƀűŶƄ. řŷźźűƈ — ŋŮŶŮźżƆŴũ. 03:05 ŝżŻŪŷŴ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ řŷźźűű 2015/2016. 6-Ų ŻżŹ. «ŜŽũ» — mŔŷųŷŵŷŻűū». 05:40 ŝżŻŪŷŴ. «ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶũƈŸũŶŷŹũŵũ». 07:25 ŊŷŹƅŪũ. ŠŮŵŸűŷŶũŻ ŵűŹũ ū Śšʼn. ŌŹŮųŷ ŹűŵźųűŲ źŻűŴƅ. 85 ųŬ. ŋŷŴƅŶƄŲ źŻűŴƅ 48 ųŬ, 53 ųŬ, 69 ųŬ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 10:00 ŝżŻŪŷŴ. ŗŪŰŷŹ ŵũŻƀŮŲ ƀŮŵŸűŷ- ŶũŻũ őźŸũŶűű. ɁȼȿɁȾȺ 06:00 ŋŮŴűųũƈ ūŷŲŶũ. 16+. 06:15 mőŌřʼn». ŚŸŷŹŻűūŶũƈ ųŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2008. 12+. 08:25 ŚŴżůż řŷźźűű. 09:00, 13:00, 18:00, 23:05 ŖŷūŷźŻű ŭŶƈ. 09:15 ŋŮŴűųũƈ ūŷŲŶũ. 16+. 09:20, 10:05, 19:15 mŘřŗśőŋŗŚśŗŨ- ŖőŎ». śŹűŴŴŮŹ. Śšʼn, 2001. 12+. 10:00, 14:00 ŋŷŮŶŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 13:25, 14:05 mŚŕŎřśť šŘőŗŖʼnŕ.œřŤŕ». 18:30 ō ź «ŔŮŬŮŶŭũŹŶƄŮ źũŵŷŴƉŻƄ». 23:30 ō ź «ŔŮŬŮŶŭƄ źŷūŮŻźųŷŬŷ źƄźųũ». 01:05 mŗŊŤœŖŗŋŎŖŖŗŎ ŠŜōŗ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1978. 03:50 mŋŚĻ ōŔŨ ŋʼnŚ». œűŶŷŸŷūŮźŻƅ. ŚŚŚř, 1964. 12+. 05:30 ō ź «ŕŷźųūũ ŽŹŷŶŻż». 12+. ɉəɌɇɂɐA! 06:00 ŕ Ž «ŚŵŮƁũŹűųű». 12+. 08:00 ŎźŻƅ ŷŭűŶ źŮųŹŮŻ. 16+. 08:30, 13:35, 00:45 ŘƈŻŶűſũ News. 09:00, 17:00 «ŕűŹ ŶũűŰŶũŶųż». 16+. 09:55 Ŏŭũ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŻŮŪƈ! 16+. 10:50, 14:05, 15:05, 16:00, 20:00 ŗŹƉŴ ű ŹŮƁųũ. 16+. 11:45 šųũŽ. 16+. 17:55, 22:00 řŮūűŰŷŹŹŷ. 16+. 19:00 ŊűŻūũ ŹŮźŻŷŹũŶŷū. 16+. 21:00 ŊűŻūũ źũŴŷŶŷū. 16+. 23:00, 01:15 mŚŋŎřŞţŎŚśŎŚśŋŎŖŖŗŎ». 03:00 mōŖŎŋŖőœő ŋʼnŕŘőřʼn». 16+. 04:50 mŋŗŔŠŗŖŗœ». 16+. 05:40 mŘŗŔŗŋőŖœő». 16+. ɆɍɁ Ɍȼ 05:00, 12:20 ŚũŵƄŮ źŷƀŶƄŮ žűŻƄ ūŻŷŹŶűųũ. 06:30, 16:15, 21:30 10 źũŵƄž ŬŷŹƈƀűž ųŴűŸŷū ŭŶƈ. 16+. 07:15, 12:00, 16:00, 19:00 PRO-ŶŷūŷźŻű. 07:30 ŕżŰ ŰũŹƈŭ. 16+. 09:00 ClipYou ƀũŹŻ. 16+. 10:00 ŖũƁŮ. 16+. 10:35, 22:20 Check-IN Ŷũ ŕżŰ śŋ. 16+. 11:30 ŘŷŪŮŭűŻŮŴƅ «ŊűŻūƄ ŽũŶųŴżŪŷū». 13:00 řżźźųűŲ ƀũŹŻ. 16+. 14:00 ŌŷŹƈƀũƈ ŴűŶűƈ. 16+. 17:00 «ŝũŶųŴżŪ». PINK. 16+. 18:00 #ŔʼnŒœŷŻŕżŰśŋ. 16+. 19:15 ŕżŰ śŋ ƀũŹŻ. 16+. 20:15 śŮŸŮŹƅ ŸŷŶƈŻŶŷ! 16+. 21:00 «10 źũŵƄž» ź ŔŮŹŷŲ œżŭŹƈūſŮ- ūŷŲ. 16+. 23:15 śŷŹ 30 — ŹżźźųűŲ ųŹżŻƈų ŶŮŭŮŴű. 01:15 śŷŴƅųŷ ůűŹŶƄŮ žűŻƄ! 16+. 04:00 #ŨŶũŕżŰśŋ. 16+. ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ 04:00 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ. 08:00, 11:00, 14:00, 02:00 ŖŷūŷźŻű. 08:10 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ. 12+. 08:40 ŏŮŶźųűŲ ůżŹŶũŴ. 12+. 08:50 ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ! 12+. 09:55 ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ. 12+. 11:15 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 1-ƈ, 2-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 13:25, 14:15 ŋŹŮŵƈ ŸŷųũůŮŻ. 16+. 15:00 ŕżůźųŷŮ ŏŮŶźųŷŮ. 16+. 16:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű. 16+. 17:00 ŋŮƀŮŹŶűŮ ŶŷūŷźŻű. 17:45 ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ! 16+. 18:50 ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ. 16+. 20:00 ŋŹŮŵƈ. 20:30 mŔŜŠšŎ ŖŎ ŊŤŋʼnŎś». 3-ƈ, 4-ƈ źŮ- Źűű. 16+. 22:35 ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ. 16+. 23:10 ŖŷƀŶƄŮ ŶŷūŷźŻű. 23:25, 02:05 mŕŎŚśŗ Řŗō ŚŗŚŖʼnŕő». œŹűŵűŶũŴƅŶũƈ ŭŹũŵũ. Śšʼn, 2012. 02:15 «CŗŌŔŨōʼnśʼnŒ». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 1975. 12+. ɊɈɋɋɂə 1 06:00, 10:15, 06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 09:10, 09:41 ŜŻŹŷ řŷźźűű. 06:07, 07:07, 08:07, 09:07 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮŵƈ. 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 15:30, 18:30, 20:35, 12:35 ŕŮźŻŶŷŮ ūŹŮ- ŵƈ. ŋŮźŻű ŖŷūŷźűŪűŹźų. 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00 ŋŮźŻű. 10:55 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ». śŷų Ɓŷż. 12:55 «śʼnŒŖŤ ŚŔŎōŚśŋőŨ — 4». mŗŘŎřʼnşőŨ “ōŗœśŗř”». ōūŮ źŮ- Źűű. 15:50 ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ. 16:00 mŚœŔőŝŗŚŗŋŚœőŒ». 12+. 19:15 ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 12+. 21:50 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 22:00 mŖŎŘŗōœŜŘŖŤŒ». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2015. 4—6-ƈ źŮŹűű. 16+. 00:50 ŋŮźŻű.doc. 16+. 03:30 mŗŞřʼnŖŨŎŕŤŎ Ŕőşʼn». ōŮŻŮų- Żűū. řŷźźűƈ, 2011. 3-ƈ, 4-ƈ źŮŹűű. 05:20 œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ. 12+. ɌɇɌ 07:00 ŕ ź «ŘűŶŬūűŶƄ űŰ “ŕũŭũŬũźųũ- Źũ”». 12+. 07:30, 07:55 ŕ ź «ŌżŪųũ ŊŷŪ œūũŭŹũŻ- ŶƄŮ ƁŻũŶƄ». 12+. 08:25 ŕ ź «śżŹŪŷũŬŮŶŻ ōũŭŴű». 12+. 09:00 ōŷŵ-2. Lite. 16+. 10:30 ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū. 16+. 11:30 mŚőōŖő ŜʼnŒś». œŷŵŮŭűƈ. Śšʼn, 2007. 16+. 13:35 œŷŵŮŭű ųŴũŪ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. 14:00 mŜŖőŋŎř». 16+. 14:30 mŚʼnšʼnśʼnŖŨ». 16+. 20:00 mőŖśŎřŖŤ». 16+. 21:00 mŏŎŖŢőŖŤ Řřŗśőŋ ŕŜŏ- ŠőŖ» . œŷŵŮŭűƈ. řŷźźűƈ, 2015. 23:00 ōŷŵ-2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű. 16+. 00:00 ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ. 16+. 01:00 mŦœŚœʼnŔőŊŜř». ŝƆŶŻŮŰű. Śšʼn, 1981. 16+. 03:50 mŘřőŌŗřŗō». 16+. 04:15 mŖőŏŖőŒ Ŧśʼnŏ». 12+. 04:45 mŘŗŔőşŎŒŚœʼnŨ ʼnœʼnōŎŕőŨ». 05:40 mŋ ŘŗŔŎ ŐřŎŖőŨ — 4». 16+. 06:40 ŏŮŶźųũƈ ŴűŬũ. ŔżƀƁŮŮ. 16+. ɋɌɋ 06:00 ŕ ź «ŗųŻŷŶũūŻƄ». 06:30 ŕ ź «ŕűũ ű ƈ». 6+. 07:00, 08:30 ŕ ź «ŚŵŮƁũŹűųű». 07:30, 19:30, 00:00, 05:30 ŋŵŮźŻŮ. 08:35 ŜźŸŮŻƅ Űũ 24 ƀũźũ. 16+. 09:30 mŕʼnřŌŗšʼn». 16+. 11:25 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ Ŗʼn- šőŞ!» ōŹũŵŮŭű. řŷźźűƈ, 2015. 12:30, 15:05 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 13:30 mœŜŞŖŨ». 16+. 14:35 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 16:30 mœŜŞŖŨ». 16+. 16:35, 23:05 šŷż «ŜŹũŴƅźųűž ŸŮŴƅŵŮ- ŶŮŲ». 16+. 18:30 mŋŗřŗŖőŖŤ». 16+. 20:00 mŘŗŚŔŎōŖőŒ őŐ ŕʼnŌőœŨŖ». 21:00 mœŜŞŖŨ». 16+. 22:00 mŔŗŖōŗŖŌřʼnō. ŐŖʼnŒ ŖʼnšőŞ!» 00:30, 03:05 ŊŷŴƅƁũƈ ŹũŰŶűſũ. 12+. 01:30 mŕŗŚœŋʼn — œʼnŚŚőŗŘŎŨ». ŝũŶŻũźŻűųũ. ŚŚŚř, 1973. 04:05 mŜŠŎŖőœ ŔŎœʼnřŨ». ŚųũŰųũ. ŚŚŚř, 1983. ɇɌȼ 05:00 ŋźƉ ŪżŭŮŻ žŷŹŷƁŷ! 16+. 06:00 Ŗśŋ żŻŹŷŵ. 07:10, 08:05 mŔŎŚŖőœ». œŹűŵűŶũŴƅ- Ŷũƈ ŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2011. 16+. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ. 09:00 «ŜŻŹŷ» ź ŧŴűŮŲ ŋƄźŷſųŷŲ. 12+. 10:20 mŋŗŐŋřʼnŢŎŖőŎ ŕŜŞśʼnřʼn. Ŗŗ- ŋŤŎ ŚŎřőő». 16+. 12:00 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. 16+. 13:20 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ. 16+. 14:30 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. 15:00 mŕŗŚœŋʼn. śřő ŋŗœŐʼnŔʼn». ōŮ- ŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2014. 16+. 16:20 mŜŔőşŤ řʼnŐŊőśŤŞ ŝŗŖʼn- řŎŒ — 14». 16+. 18:00 «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ» ź ŔŮŷ- Ŷűŭŷŵ ŐũųŷƁũŶźųűŵ. 16+. 19:40 mŊŎřŎŌŗŋʼnŨ ŗŞřʼnŖʼn — 2». ŊŷŮūűų. řŷźźűƈ, 2015. 16+. 23:30 ʼnŶũŻŷŵűƈ ŭŶƈ. 00:10 mřŗŐŤŚœ». 02:00 ŌŴũūŶũƈ ŭŷŹŷŬũ. 16+. 02:40 ōűųűŲ ŵűŹ. 03:05 mŠʼnŚ ŋŗŔœŗŋʼn». ōŮŻŮųŻűū. řŷźźűƈ, 2009. 16+. ɊɈɋɋɂə Ʉ 07:30 ŎūŹŷŶƅƇź. 12+. 11:00, 16:00, 20:30, 00:30 ŖŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ. 11:15 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. 12:15, 23:10 mŚʼnŌʼn ŗ ŝŗřŚʼnŒśʼnŞ» . ōŹũŵũ. ŋŮŴűųŷŪŹűŻũŶűƈ, 1967. mŚŮŵŮŲŶƄŲ źųũŶŭũŴ». 2-ƈ źŮŹűƈ. 13:10 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻżŹƄ». mŖŮŬŮū — ŷŪűŻŮŴƅ ū ŸżźŻƄŶŮ». 13:25 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 13:50 ŦŹŵűŻũů. 12+. 14:20, 00:50 «őźűŭŷŹ ʼnŶŶŮŶźųűŲ. ŋ ŻŮŶű źūŷŮŬŷ ūŮųũ». «ŠŎŔŗŋŎœ ŋ ŝŜśŔŨřŎ». ŦųŹũŶűŰũſűƈ Źŷŵũ- Ŷũ. ŚŚŚř, 1939. 16:10 «śũŲŶƄ źŻũŴƅŶŷŲ ųŷŵŶũŻƄ». ŝűŴƅŵ 1-Ų. 12+. 16:35 «ŚũŻű. ŖŮźųżƀŶũƈ ųŴũźźűųũ...» ź ōűŶŷŲ œűŹŶũŹźųŷŲ, ŎųũŻŮŹűŶŷŲ ŕŮƀŮŻűŶŷŲ ű ŕűžũűŴŷŵ ŞŷžŴŷ- ūƄŵ. 17:15 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 1-Ų. «ŘŷŻŮŹƈŶŶŷŮ Ÿŷųŷ- ŴŮŶűŮ». 17:50 ō Ž «ŋŴũŭűŵűŹ ŖũžũŪſŮū. «“ŚŴżůŮŪŶƄŲ ŹŷŵũŶ” ź ųűŶŷųũ- ŵŮŹŷŲ». 18:30 XV ŕŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŲ ųŷŶųżŹź űŵŮŶű Ř. ő. ŠũŲųŷūźųŷŬŷ. Ŕũż- ŹŮũŻƄ ű ŸŹűŰƉŹƄ. ŚųŹűŸųũ. 19:45 ō Ž «ŋŷŲŶũ ŏŷŰŮŽũ œŷŻűŶũ». 20:15 ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű! 20:45 ŌŴũūŶũƈ ŹŷŴƅ. 12+. 21:00 őźųżźźŻūŮŶŶƄŲ ŷŻŪŷŹ. 12+. 21:40 ŘŹũūűŴũ ůűŰŶű. 12+. 22:10 «őŬŹũ ū ŪűźŮŹ» ź őŬŷŹŮŵ ŋŷŴŬű- ŶƄŵ. «Ş.-œ. ʼnŶŭŮŹźŮŶ. ŚųũŰųű». 22:50 «ŕűŹŷūƄŮ źŷųŹŷūűƂũ ųżŴƅŻż- ŹƄ». «őŮŰżűŻźųűŮ ŸŷźŮŴŮŶűƈ ū œŷŹŭŷūŮ ű ūŷųŹżŬ ŶŮƉ. ŕűźźűŷ- ŶŮŹźųũƈ ũŹžűŻŮųŻżŹũ». 00:00 «œŻŷ ŵƄ?» «ŘŮŹūũƈ ŵűŹŷūũƈ». ŝűŴƅŵ 2-Ų. «ŘŷźŴŮŭŶűŲ ŸŹŷŹƄū». 00:45 ŞżŭźŷūŮŻ. 12+. 02:30 ō Ž «ŋŷŲŶũ ŏŷŰŮŽũ œŷŻűŶũ». 02:55 ŖũŪŴƇŭũŻŮŴƅ. 12+. Ɍȼ3 06:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 08:00 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. 16+. 08:20 ŌŷŹŷŭźųŷŲ ŽŷŹŵũŻ. 12+. 08:40, 13:30 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 12+. 09:30, 17:00 ŚŴŮŸũƈ. 12+. 10:30 ō Ž «ŚūƈŻƄŮ». 12+. 11:30 ō Ž «ŌŷŹŷŭźųűŮ ŴŮŬŮŶŭƄ». 12+. 12:30 «ŗžŷŻŶűųű Űũ ŸŹűūűŭŮŶűƈŵű». 14:00 mŠśŎş». 15:00 ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű. ŖũƀũŴŷ. 16:00 «ŌũŭũŴųũ». 12+. 18:00 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵ. 18:10, 21:00 mœʼnŚŔ». 12+. 20:00 ŘŷŰŶũŲ ŵűŹ. 20:30 ŖŷūŷźűŪűŹźųűŮ ŶŷūŷźŻű. œźŻũ- Żű, ŷ ŸŷŬŷŭŮ. 20:50 ʼnźŻŹŷŸŹŷŬŶŷŰ. 21:15 mœŗŚśő». 12+. 23:00 mŖŗŠŖŗŒ ōŗŐŗř». ŝƆŶŻŮŰű. řŷźźűƈ, 2004. 16+. 01:30 Ş ūŮŹźűű. ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű. 12+. 02:00 mŚŖŎŏŖŤŎ ʼnŖŌŎŔŤ». ōŹũŵũ. Śšʼn, 2007. 12+. 04:15 mŕĻřśŋŤŎ ōŗ ŋŗŚśřŎŊŗŋʼn- ŖőŨ». 12+. vedomosti.sfo.ru ǰȠȜȞțȖȘ, 8 ȟȓțȠȭȏȞȭ ǪȍȌȖȔȖșȚȐ ȹ 47, 4 șȍȕȚȧȉȘȧ 2015 15 ɈɌɋ 06:00 ŖűƀŮŬŷ ŴűƁŶŮŬŷ. 12+. 10:00, 11:55, 13:40, 18:10, 19:10, 22:50, 00:30, 05:10 ŘŷŬŷŭũ. 10:05 ŗŻŭŮŴƅŶũƈ ŻŮŵũ. 16+. 10:15, 12:45, 14:35, 15:25, 16:40, 18:45, 22:10, 23:55, 05:55 ŊŷŴƅƁŷŲ ŸŹŷŬŶŷŰ. 10:20, 05:10 mōŏʼnŕʼnŒœʼn». 16+. 11:10 mŞŗŐŨŒœʼn ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōʼn». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷź- źűƈ, 2013. 16+. 12:50, 14:35 mŕŗŒ ŊŔőŐœőŒ ŋřʼnŌ». 16+. 13:45 ŕżŴƅŻŽűŴƅŵƄ. 6+. 15:30, 18:30, 22:20 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ. 16+. 15:40 ō Ž «ŧŹűŲ ŚŷŴŷŵűŶ. «ŖŮ ŴƇŪŴƇ ŽũŶŽũŹƄ». 16+. 16:40 «ŗōőŖŗœőŕ ŘřŎōŗŚśʼnŋŔŨŎśŚŨ ŗŊŢŎŏő- śőŎ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. ŚŚŚř, 1983. 12+. 18:15 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 18:50 ŘŷŵŶűŻƅ Ūżŭż. 12+. 19:20 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. «ŚűŪűŹƅ» (ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ) — mŒŷųŮŹűŻ» (ŞŮŴƅźűŶųű). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ. 21:50 ōŮŴũ ű ŴƇŭű. 12+. 22:10 ŦųźŻŹŮŶŶƄŲ ūƄŰŷū. 16+. 22:50, 00:30 mřʼnŒŚœőŒ ŜŌŗŔŗœ». ŕŮŴŷŭŹũŵũ. řŷźźűƈ, 2013. 12+. 00:00 ŖŷūŷźŻű ŗśŚ. 16+. 01:05 ŞŷųųŮŲ. œŞŔ. «ŚűŪűŹƅ» (ŖŷūŷźűŪűŹźųũƈ ŷŪ- ŴũźŻƅ) — «ŒŷųŮŹűŻ» (ŞŮŴƅźűŶųű). 12+. 03:40 mŞŗŐŨŒœʼn ŊŗŔťšŗŌŗ Ōŗřŗōʼn». 16+. ȼ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɋɢɧɢɣ ɰɜɟɬ — ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ, ɤɪɚɫɧɵɣ — ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2