Обский кооператор, 1919, № 7

- 9 .5 I _ - = ^ И З Д Я Н 1 Е СоюзаКооперативовъ„ОБСМЙЕКООПЕРАТОРЪ“. С О Д Е Р ж А Н I Е: 1. Одна изъ задачъ коопера . ц1и. Н. Тетеринъ '2. Къ йсторж о собствёЬномъ произведешь въ потреби тельной кооперацок на За падЬ. А. Порфильевъ 3. Открытое письмо къ жен щинамъ. Д. Лопатина 4. Борьба съ вредителями по леводства 5 Четыре брата (стихотв.) Кондрата Худяковъ 6. Затравленный (разсказъ). Н. Тетеринъ. 7. Изъ жизни Союза. 8. Корреспонденши: 1) Не вес зетъ. 2)0динъ изъспособовъЧ агитацш. 3) Не мт такъ катауыэм<^Ш.$ь^ное яымнЯГ .X ^ 9. П ^' ' 10. Бибяпогр»ф^Р.сК*' 11. Объ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2