Советская Сибирь, 2011, № 173

¹173, 16 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. 4 Ïàìÿòè òîâàðèùà Ó ø¸ë èç æèçíè íàø ñòàðøèé òîâàðèù Íèêîëàé ÃÎËÎÂÈÍ, îòäàâøèé æóð- íàëèñòèêå îêîëî ïîëóâåêà. 1924 ãîäà ðîæäåíèÿ, îí â 1942 ãîäó âîñåì- íàäöàòèëåòíèì ïàðåíüêîì óøåë çàùèùàòü Ðîäèíó. Íà ôðîíòå áûë ñâÿçèñòîì â ëåãåí- äàðíîé òåïåðü 22-é ãâàðäåéñêîé Ñèáèðñêîé äîáðîâîëü÷åñêîé äèâèçèè. Ïîëó÷èë ñèëüíóþ êîíòóçèþ, îäíàêî ïîïðàâëÿòü çäîðîâüå íå äî- âåëîñü. Äåìîáèëèçîâàëñÿ ëèøü â 1947 ãîäó. Áûë íà êîìñîìîëüñêîé ðàáîòå. Ãàçåòíûì äåëîì íà÷àë çàíèìàòüñÿ â ðàéîíêå «Óäàð- íèê» Óáèíñêîãî ðàéîíà. Çàòåì òðóäèëñÿ â ìî- ëîäåæíîé ãàçåòå. Ìíîãî ëåò îòäàë «Ñîâåòñêîé Ñèáèðè» ñíà- ÷àëà â äîëæíîñòè êîððåñïîíäåíòà îòäåëà èí- ôîðìàöèè, à çàòåì çàìåñòèòåëÿ îòâåòñòâåí- íîãî ñåêðåòàðÿ. Äîáðîæåëàòåëüíûé, îáùèòåëüíûé, íåïîñåäëèâûé, Íèêîëàé Ãîëîâèí áóäòî áûë ñîçäàí äëÿ îïåðàòèâíîé ðàáîòû ðåïîðòåðà. È âñå-òàêè ïî-íà- ñòîÿùåìó îòâîäèë äóøó, ïðåäàâàÿñü ïèñüìåííûì âîñïîìèíàíèÿì î äðóçü- ÿõ-îäíîïîë÷àíàõ, î ñëàâíîì áîåâîì ïóòè ñèáèðÿêîâ-äîáðîâîëüöåâ. Ñâîè áîåâûå î÷åðêè ïóáëèêîâàë â ðîäíîé «Ñîâåòñêîé Ñèáèðè», â äðóãèõ ïå÷àò- íûõ èçäàíèÿõ, âêëþ÷àÿ ëèòåðàòóðíûå ñáîðíèêè. À êîãäà äîñòèã ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, îòäûõàòü ôðîíòîâèê íå ñòàë — åùå äîâîëüíî äîëãî òðóäèëñÿ â çàâîäñêîé ìíîãîòèðàæêå. Çà ñâîé ðàòíûé òðóä Ãîëîâèí íàãðàæäåí îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû, Âå- ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äâóìÿ ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó» è äðóãèìè.  2006 ãîäó ñåìüÿ Ãîëîâèíûõ ïåðååõàëà èç Íîâîñèáèðñêà â Ïîäìîñêî- âüå. Ðàññêàçûâàþò, ïåðâîå, ÷òî ñäåëàë Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, — ïîñåòèë â ãîðîäå Íîãèíñêå øêîëó, êîòîðóþ îêàí÷èâàë äî âîéíû è êîòîðàÿ ïîñòðîå- íà åùå èçâåñòíûì ðîññèéñêèì ïðåäïðèíèìàòåëåì Ñàââîé Ìîðîçîâûì… Ñ æåíîé Òàèñèåé Àíäðååâíîé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ãîëîâèí ïðîæèë äîëãèå 62 ãîäà. Îñòàâèë íåìàëî ðóêîïèñåé. Óæå íà ñêëîíå ëåò ñîáèðàëñÿ ïèñàòü î Ìûòèùàõ, ãäå Ãîëîâèíû îáîñíîâàëèñü ñ äåòüìè, âíóêàìè è ïðàâ- íóêàìè ïîñëå ïåðååçäà èç Ñèáèðè. Îñóùåñòâèòüñÿ íîâûì çàìûñëàì áûëî íå ñóæäåíî. Îðãàíèçì âåòåðàíà íå ïåðåíåñ íåñêîëüêèõ èíñóëüòîâ, êîòî- ðûå, ïî ìíåíèþ äîêòîðîâ, âî ìíîãîì ÿâèëèñü ñëåäñòâèåì ôðîíòîâîé êîí- òóçèè. Òàèñèÿ Àíäðååâíà âñïîìèíàåò: — Êîãäà õîðîíèëè Êîëþ, íàä åãî ìîãèëîé ïðîëåòåëà áîëüøàÿ ñòàÿ ïòèö. Îí ëþáèë îòäûõàòü íà ïðèðîäå, áûë çàÿäëûì ðûáàêîì è îõîòíèêîì. ß íå çàáóäó ìîåãî îùóùåíèÿ îò ýòîãî ïðîùàëüíîãî ïòè÷üåãî ïîëåòà íàä íèì… Ïðèìèòå íàøè ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ, Òàèñèÿ Àíäðååâíà è âñå, êîìó áëèçîê è äîðîã Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Ýòî áûë ñâåòëûé ÷åëîâåê. ÑÎÂÑÈÁÈÐÖÛ Ôîòî Àëåêñåÿ ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÖÈÔÐÀ Ñåãîäíÿ íà áåðåãó Îáñêîãî ìîðÿ â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «×êàëîâåö», â ñòà êèëîìåòðàõ îò Íîâîñèáèðñêà, ñòàðòóåò VI Ñèáèðñêèé àñòðîíîìè÷åñêèé ôîðóì «ÑèáÀñòðî-2011». Äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîðóìå çàðåãèñòðèðîâàëèñü áîëåå 300 ÷åëîâåê èç Íîâîñèáèðñêà, Îìñêà, Òîìñêà, Ñåâåðñêà, Þðãè, Íîâîêóçíåöêà, Êåìåðîâî, Êðàñíîÿðñêà, Áèéñêà, Áàðíàóëà è Ìîñêâû 300 http: / /www.sovsibir.ru Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì óïðàâëåíèè Êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè. Ðåã. ¹ 36. Òåëåôîíû ðåäàêöèè Ïðèåìíàÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, òåëåôîí-ôàêñ — (383) 314-13-31 Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.È. Ìàëüöåâà — (383) 314-13-38, malz@sovsibir.ru Øåô-ðåäàêòîð Þ.È. Áåëîóñîâ — (383) 314-35-80, belousov@sovsibir.ru Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Å.À. Ìàíóêÿí — (383) 314-69-49, lam@sovsibir.ru Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èíôîðìàöèè Â.Ñ. Çëîäååâ — (383) 314-10-52, zlodeew@sovsibir.ru Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè Í.Ï. Öàðåâ — (383) 314-10-52, npzar@sovsibir.ru Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà «Îáùåñòâî» Ò.Í. Øèïèëîâà — (383) 314-68-80, fialta@sovsibir.ru Ôîòîêîððåñïîíäåíòû — (383) 314-38-21 Ñîáñòâåííûå êîððåñïîíäåíòû Áàðàáèíñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Çäâèíñêèé ðàéîíû (Ç.À.Òþðèíà) — (8-383-61) 2-92-85; Êðàñíîçåðñêèé, Êàðàñóêñêèé, Áàãàíñêèé, Êóïèíñêèé ðàéîíû (Ì.À. Ëóïåéêåíå) — (8-383-57) 4-10-12; Äîâîëåíñêèé, Êî÷êîâñêèé, Êàðãàòñêèé ðàéîíû (Í.Ä. Åãîðîâà) — 8-923-104-16-92 ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ — äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ — 52941; — äëÿ ôèðì, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé — 50262. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 18.00, ôàêòè÷åñêè — 18.00. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «Ñîâåòñêóþ Ñèáèðü» îáÿçàòåëüíà. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü». Òèðàæ 6320. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Íîâîñèáèðcêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, òðóäîâûå êîëëåêòèâû ðåäàêöèè ãàçåòû è ÎÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü». ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß ÃÀÇÅÒÛ 630048, Íîâîñèáèðñê-48, óë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, 104. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ò. Ï. ÀÑÀÄ×Àß E-mail: sovsibir@sovsibir.ru http://www.sovsibir.ru Îòäåë ðåêëàìû Òåë.: (383) 314-80-18, 314-39-20. Ôàêñ: (383) 314-13-79. E-mail: reklama@sovsibir.ru Îòäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ — 314-12-11 Îòäåë ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòîâ — 314-39-20 Ïðåññ-öåíòð — 314-39-20 Ïàíîðàìà Ðîñèìóùåñòâî â ëèöå ÎÎÎ «ÅÂÀ» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà- íèè ãîñ. êîíòðàêòà ¹ Ê11-19/106 îò 10.05.2011 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÍÑÎ, Íîâîñè- áèðñêèé ðàéîí, ÌÎ Êðèâîäàíîâñêîãî ñ/ñ, ïðîìûøëåííàÿ çîíà ñ. Êðèâîäàíîâêà, óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ¹10: (ïîðó÷åíèå íà ðåàëèçàöèþ îò 31.08.2011 ã. ¹ 19/4—7858): ëîò ¹1: ñêëàä ÃÑÌ, êàäàñòðîâûé íîìåð 54:19:022201:08-153:01/155/180; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 54:19:022201:0008, àðåñòîâàííîãî â õîäå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî äîëæíèêó ÇÀÎ «Íåôòåáàçà Êðè- âîäàíîâñêàÿ», îáùåé îöåíî÷íîé ñòîèìîñòüþ 17 511 760,00 ðóá., áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà íà òîðãàõ — 20 663 876,80 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ 18%, ñóììà çàäàòêà — 875 588,00 ðóá., øàã àóêöèîíà — 175 100,00 ðóá. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 3 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 10. 00 ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Íîâî- ñèáèðñê, Êðàñíûé ïðîñïåêò, ä. 86/1. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê â 12.00 28 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî- äàòåëüñòâîì ÐÔ. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷å- ñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå â îãîâîðåííûå â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè ñðîêè è îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî óñòàíîâëåí- íîé ôîðìå; äîãîâîð î çàäàòêå ñ Îðãàíèçàòî- ðîì òîðãîâ; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíå- ñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å- íèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî Èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ- ÷àåìûì ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äî ïåðå÷èñ- ëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ïðåäó- ñìîòðåííîì ñò. 428 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿ- åòñÿ îäíèì ïëàòåæîì íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿ- âîê; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä- ïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî- ÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿ- ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè (÷àñû, ìèíóòû) ïðèåìà çàÿâêè, óäîñòîâåðåííûé ïîäïèñüþ Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó; íàäëåæà- ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòà- âèòåëåì ïðåòåíäåíòà. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ôèçè÷åñêèå ëè- öà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëü- íîå ñîãëàñèå ñóïðóãà(è) íà ïðèîáðåòåíèå Èìóùåñòâà. Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä- ñòàâëÿþò: íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è êîïèþ ñâèäå- òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè; íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâå- ðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî- ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåò- ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî Èìóùåñòâà, â ñëó- ÷àå åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà; êîïèþ áóõãàë- òåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó. Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóê- öèîíà, íå íàøåäøåå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäà- òåëüñòâà ÐÔ. Ïîäà÷à çàÿâîê, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çà- äàòêå, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü- íîé èíôîðìàöèåé î ïðåäìåòå òîðãîâ, ïðàâè- ëàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 12.00 îò äàòû ïóá- ëèêàöèè èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 129085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, ä. 101, ñòð. 1 ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. 8(495)380-25-91. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðè- çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïî èòîãàì òîðãîâ, â òîò æå äåíü Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ è Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðî- òîêîë ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, èìåþùèé ñèëó äîãî- âîðà êóïëè-ïðîäàæè (äàëåå ïî òåêñòó — Ïðîòîêîë). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò ñóììó ïîêóïêè çà âû÷åòîì çàäàòêà îðãàíè- çàòîðó òîðãîâ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ ìî- ìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà. Ïîñëå îïëàòû âñåé ñóììû ïîêóïêè Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ è Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ äîãî- âîð êóïëè-ïðîäàæè (äëÿ íåäâèæèìîãî çàëî- æåííîãî èìóùåñòâà). Åñëè Ïîáåäèòåëü òîð- ãîâ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè íå ïîäïèñàë Ïðî- òîêîë (äîãîâîð), îí ëèøàåòñÿ ïðàâà íà ïðè- îáðåòåíèå èìóùåñòâà, ñóììà âíåñåííîãî èì çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ (ï.5. ñò.448 ÃÊ ÐÔ). Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðå- õîäèò ê Ïîáåäèòåëþ òîðãîâ â ïîðÿäêå, óñòà- íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðàñõîäû íà îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè âîçëàãàþòñÿ íà Ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) — Ïîêóïàòåëÿ. Îðãàíè- çàòîð òîðãîâ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ñíÿòü âûñòàâëåííîå Èìóùåñòâî ñ òîðãîâ ïî óêàçà- íèþ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ. Òîð- ãè, â êîòîðûõ ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàþòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íå íàøåäøèå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì ñîîá- ùåíèè, ìîæíî óòî÷íèòü ïî êîíò. òåë.: 8 (495) 380-25-91. Íåîáû÷íàÿ ïðîäóêöèÿ «Âèíçàâîäà» À íòîí Ìóõàìåò÷èí — íîâîñèáèðåö. Åìó 35. Îí ðàáîòàåò íàëàä÷è- êîì ýñêàëàòîðîâ â ìåòðî- ïîëèòåíå, ðàáîòó ñâîþ óâàæàåò, íî ëþáâè ó íåãî òðè: æåíà Ëåíà, ñûí Ìèø- êà è ôîòîêàìåðà, ñ êîòî- ðîé îí âñòðåòèëñÿ åù¸ âî âòîðîì êëàññå øêîëû è ñ òåõ ïîð òî÷íî íå çíàåò, íà êàêîì ìåñòå â åãî æèçíè ôîòîãðàôèÿ, ïîòîìó ÷òî åþ ïðîíèçàíà âñÿ åãî æèçíü.  ïðîøëîì ãîäó íà ñàéòå ìîñêîâñêîãî öåíòðà ñîâðå- ìåííîãî èñêóññòâà «Âèíçà- âîä» îí íàø¸ë ïðèãëàøåíèå ê ó÷àñòèþ â ôîòîâûñòàâêå ïðî- ôåññèîíàëîâ è ëþáèòåëåé — âîîáùå âñåõ, êòî óìååò è ëþ- áèò ñíèìàòü, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ïîëà è ðîäà çàíÿ- òèé. Ôîòîãðàôèè ïðèíèìà- ëèñü ïî ïÿòè íîìèíàöèÿì — «Ïðèðîäà», «Àðõèòåêòóðà», «Ëþäè», «Ñîáûòèÿ è ïîâñåä- íåâíàÿ æèçíü», «Ñòèëü» — ñ 15 ìàÿ ïî 15 îêòÿáðÿ. Îí çà- äóìàëñÿ, âûáðàë íåñêîëüêî öèôðîâûõ ñíèìêîâ, ïîñëàë èõ ïî óêàçàííîìó àäðåñó è ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé.  ôåâðàëå â Ìîñêâå íà «Âèíçà- âîäå» ñîñòîÿëàñü ôîòîâûñ- òàâêà, íàñ÷èòûâàþùàÿ 365 ëó÷øèõ ðàáîò, è âñêîðå îí ïîëó÷èë ðîñêîøíûé ôîòî- àëüáîì, ãäå áûëè îïóáëèêî- âàíû è åãî, Àíòîíà, äâå ðàáî- òû. Îáå î÷åíü äèíàìè÷íû: «Áîðüáà» è «Ñïåöíàç».  äåíü îòêðûòèÿ âûñòàâêè â Íîâîñè- áèðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì õó- äîæåñòâåííîì ìóçåå «Ëó÷- øèå ôîòîãðàôèè Ðîññèè» («Best of Russia») Àíòîí ïðè- øåë ñî âñåé ñâîåé ñåìü¸é. Òóò ìû ñ íèì è âñòðåòèëèñü. «Best of Russia» ñóùåñòâóåò óæå òðåòèé ãîä, ìíîãî ïóòå- øåñòâóåò ïî ñòðàíå è ìèðó, â ïðîøëîì ãîäó â ôåâðàëå å¸ ïîñåòèë ñàì Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Åñëè âû ìàò¸ðûé ïðîôåñ- ñèîíàë, òî, áåçóñëîâíî, íàéä¸òå çäåñü, íà âûñòàâêå, íåìàëî òåì äëÿ èçó÷åíèÿ. Åñ- ëè çàâçÿòûé ýñòåò — òî ïèùó äëÿ äóøè. À åñëè ïðîñòî ÷å- ëîâåê áåç ïðåòåíçèé, òî óâè- äèòå 365 ëó÷øèõ ôîòîãðàôèé ñòðàíû, êîòîðûå âûáðàíû êâàëèôèöèðîâàííûì æþðè èç íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ òû- ñÿ÷, ïðèñëàííûõ íà êîíêóðñ. È îíè îòðàæàþò — ïðèäó- ìàòü ëó÷øå íåëüçÿ — æèçíü îãðîìíîé ñòðàíû óñëîâíî ïî äíÿì ãîäà — èõ 365 øòóê.  òîì ÷èñëå íåñêîëüêèõ íîâî- ñèáèðñêèõ àâòîðîâ, ñðåäè íèõ — Àíòîíà Ìóõàìåò÷èíà. Ýòà âûñòàâêà — öåëûé ìèð: îò ïðîíçèòåëüíûõ æè- òåéñêèõ ñþæåòîâ äî ôàíòà- ñòè÷åñêèõ íàðÿäîâ — êîñòþ- ìîâ íàñòîÿùèõ ôîòîõóäîæ- íèêîâ, êîòîðûå ñòàâÿò òî÷êó â èçâåñòíîì ñïîðå î òîì, ìî- æåò ëè ôîòîãðàôèÿ áûòü èñ- êóññòâîì. Ìîæåò. Îäíîçíà÷- íî. Èäè è ñìîòðè. Çäåñü åñòü âñ¸, êðîìå çëîáû. Âûñòàâêà äûøèò äîáðîòîé, è â ýòîì å¸ ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïå- ðåä èíûìè ýêñïîçèöèÿìè ïðî÷èõ ñóïåðñîâðåìåííûõ, äëÿ êîãî çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà ñèíîíèìè÷íî, ðàâíîçíà÷íî ÷åðíóõå. Òàê, ïåðåøàãíóâ ïîðîã ÍÃÕÌ, ÿ íàòîëêíóëñÿ íà âîç- äåòûå ê íåáó îáðåçàííûå ðó- êè-ñòâîëû «Òîïîëåé â Êîëî- ìåíñêîì» Äìèòðèÿ Çâåðåâà — «Ñïàñèòå íàøè äóøè!». Íî ïîòîì îòëåãëî, êîãäà óâè- äåë ñêàçî÷íûå ïåéçàæè Ãîð- íîãî Àëòàÿ íîâîñèáèðöåâ Âå- íèàìèíà Ñêîðîäóìîâà è Îëü- ãè Øàðàâèíîé. À âîò î÷åíü èíòåðåñíàÿ ôîòîðàáîòà òîæå íàøåãî çåìëÿêà, Ðîìàíà Øàë¸íêèíà, — «Ðåá¸íîê â êàæäîì». Ìîñêâè÷êà Ìàðãàðèòà Ãåðÿ óâèäåëà â äàìå ñ ïîðòðåòîì «âîæäÿ âñåõ íàðîäîâ», êðîìå òðåâîãè, è íå÷òî êîìè÷åñêîå, íåäàðîì æå íàçâàëà ñâîþ ðà- áîòó «Ìû òàê ïîõîæè!». È áóäòî â ïðîòèâîâåñ «Áåãóí» Ìèøè Ïèâîâàðîâà èç Ðûáèí- ñêà — êàê çâåíÿùàÿ íîòà ëþáâè ê æèçíè... «Âèíçàâîä», íåìíîæêî ¸ðíè÷àÿ ñâîèì ÿêîáû àëêî- ãîëüíûì ïðîøëûì (ýòî íà ñàéòå), íà ýòîò ðàç íàëèâàåò â íàøè äóøè î÷åíü áëàãîðîä- íûé íàïèòîê. Ñïàñèáî. Àëåêñåé Ô¨ÄÎÐΠÂûñòàâêà «Ëó÷øèå ôîòîãðàôèè Ðîññèè» (Best of Russia) îòêðûëàñü â Íîâîñèáèðñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß Áåëûé_îëåíü. Ñåðãåé Àíèñèìîâ. Ñàëåõàðä Ãèïíîêîò. Ïàâåë Êóëåøèí. Ìîñêâà Äâîå. Àíàñòàñèÿ Ñåðäþêîâà. Çåëåíîãðàä Áåãóí. Ðîìàí Øàëåíêèí. Íîâîñèáèðñê Ðåá¸íîê â êàæäîì. Ðîìàí Øàëåíêèí. Íîâîñèáèðñê ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 1821 ãîä. Ðîññèÿ ïîäòâåðäè- ëà ñâîè èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà íà Àëÿñêó. 1908 ãîä. Óèëüÿìîì Äþðà- íîì ó÷ðåæäåíà êîìïàíèÿ Gene- ral Motors. 1916 ãîä.  Îíòàðèî (Êàíà- äà) âñòóïèë â ñèëó ñóõîé çàêîí. 1918 ãîä. Ïðåçèäèóìîì Âåð- õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ çà îñîáûå çàñëóãè áûë ó÷ðåæäåí îðäåí «Êðàñíîãî Çíàìåíè». 1943 ãîä. Âåëèêàÿ Îòå÷åñò- âåííàÿ âîéíà. Ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè îò ôàøèñòîâ Íîâî- ðîññèéñê. 1953 ãîä. Áûë ïðèäóìàí äî- ðîæíûé çíàê çåáðà (ïåøåõîä- íûé ïåðåõîä). 1975 ãîä. Ïåðâûé îïûòíûé ïîë¸ò ñàìîëåòà Ìèã-31. Íà âîî- ðóæåíèå áûë ïðèíÿò ñ 1979 ãîäà. 1987 ãîä.  Ìîíðåàëå 24 ñòðàíû ïîäïèñàëè ïðîòîêîë, ïðèçâàâ îñòàëüíûå ñòðàíû ïðå- êðàòèòü âûïóñê ê 2000 ãîäó õè- ìè÷åñêèõ âåùåñòâ, êîòîðûå óã- ðîæàþò óíè÷òîæèòü îçîíîâûé ñëîé, çàùèùàþùèé Çåìëþ. 1994 ãîä. Íåôòÿíàÿ êîìïà- íèÿ «Ýêññîí» îøòðàôîâàíà íà 5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ çà íåôòÿ- íîå ïÿòíî, îáðàçîâàâøååñÿ ó áå- ðåãîâ Àëÿñêè ïîñëå àâàðèè íå- ôòÿíîãî òàíêåðà â 1989 ãîäó. Ðîäèëèñü: Ïèòåð Ôàëüê (1927), àìå- ðèêàíñêèé êèíîàêòåð. Íàèáîëåå èçâåñòåí ñâîåé ðîëüþ ëåéòåíàí- òà Êîëîìáî â òåëåñåðèàëå «Êî- ëîìáî». Ìèõàèë Êîêøåíîâ (1936), êèíîàêòåð. Ñíÿëñÿ áîëåå ÷åì â 100 ôèëüìàõ, ãäå, êàê ïðàâèëî, âûñòóïàë â êîìè÷åñêîì àìïëóà ãëóïîâàòûõ àìáàëîâ è äåðåâåí- ñêèõ ïðîñòàêîâ. Ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ ðàáîòàë â êà÷åñòâå ðåæèññ¸ðà è ñíÿë áîëåå äåñÿòêà ôèëüìîâ. Äýâèä Êîïïåðôèëä (1956), ìàã, ñîçäàòåëü êðóïíîìàñøòàá- íûõ èëëþçèé. Ñòàë ïðîôåññèî- íàëüíûì èëëþçèîíèñòîì â âîç- ðàñòå 12 ëåò.  òî æå âðåìÿ îí âñòóïèë â àìåðèêàíñêîå ñîîá- ùåñòâî ìàãîâ.  1979 ãîäó ñûã- ðàë âòîðîñòåïåííóþ ðîëü â ôèëüìå «Terror Train». Çàâîåâàâ òàêèì îáðàçîì áîëåå øèðîêóþ èçâåñòíîñòü, íà÷àë âûñòóïàòü íà êàíàëå CBS. 16 ñåíòÿáðÿ Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî- çÿéñòâà Íîâîñèáèðñêîé îáëà- ñòè âûðàæàåò ãëóáîêîå è èñê- ðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå íà÷à- ëüíèêó óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâè- òèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðûíêà, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðà- öèè Ìîøêîâñêîãî ðàéîíà Äå- íèñåíêî Àíäðåþ ßêîâëåâè÷ó â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ìàòåðè . ÂÎËÅÉÁÎË Âòîðîé êðóã Ñ åãîäíÿ â Íîâîñèáèðñêå â ÑÊÊ «Ñåâåð» ñòàðòóåò âòî- ðîé êðóã ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà Êóáêà Ðîññèè 2011ãîäà.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå, ïîìèìî íàøåãî «Ëîêîìîòèâà», âîëåé- áîëèñòû èç Êðàñíîÿðñêà, Òþìåíè, Êå- ìåðîâî, Ñóðãóòà è Íèæíåâàðòîâñêà. Äëÿ ëþáèòåëåé âîëåéáîëà è ïîêëîí- íèêîâ «Ëîêîìîòèâà» ïðèâîäèì êàëåí- äàðü èãð: 16 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà: 14.00 — «Êóçáàññ» — «Þãðà-Ñàìîòëîð», 16.00 — «Ãàçïðîì-Þãðà» — «Òþìåíü», 18.00 — «Ëîêîìîòèâ» — «Äîðîæíèê». 17 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà: 14.00 — «Òþìåíü» —«Êóçáàññ», 16.00 — «Äî- ðîæíèê» — «Þãðà-Ñàìîòëîð», 18.00 — «Ëîêîìîòèâ» — «Ãàçïðîì-Þãðà». 18 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå: 14.00 — «Þãðà-Ñàìîòëîð» — «Òþìåíü», 16.00 — «Ãàçïðîì-Þãðà» — «Äîðîæ- íèê», 18.00 — «Êóçáàññ» — «Ëîêîìî- òèâ» 20 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê: 14.00 — «Äîðîæíèê» — «Òþìåíü», 16.00 — «Ãàçïðîì-Þãðà» — «Êóçáàññ», 18.00 — «Ëîêîìîòèâ» — «Þãðà-Ñàìîòëîð». 21 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà: 14.00 — «Êóçáàññ» — «Äîðîæíèê», 16.00 — «Þãðà-Ñàìîòëîð» — «Ãàçïðîì-Þã- ðà», 18.00 — «Òþìåíü» — «Ëîêîìî- òèâ. Þðèé ÅÏÀÐÎÂ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2